[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='finlandssvenskar' results in 319 hits


 
1. Bonsdorff, P.E. von : Om det svenska lagspråket i Finland, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Om det svenska lagspråket i Finland = On the Swedish statutory language in Finland / Bonsdorff, P.E. von

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT : tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland : No. 120., p. 402-423. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1984. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln utgår från svenska språkets ställning i Finland under 1800-talet.Enligt Finlands grundlag är svenska språket jämbördigt med finskan som lagspråk.I artikeln redogörs för huvudreglerna om svenska som lagstiftningsspråk och hur de efterlevs i praktiken. The article proceeds from the position of the Swedish language in Finland during the 19th century.According to the Finnish Constitution Swedish is equal to Finnish as statutory language.The article gives an account of the basic regulations of Swedish as legislative language.

INDEX WORDS:
* lagspråk = statutory language = lakikieli
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: FINLAND : 8222

 
2. Dahlman, Nils : Den åländska självstyrelsen och vissa särdrag i densamma , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Den åländska självstyrelsen och vissa särdrag i densamma = The self-government of Aaland and some of its characteristics / Dahlman, Nils

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 116., p. 195-209. - Helsingfors : Juridiska föreningen i Finland (D), 1980. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln redogör för självstyrelsens bakgrund, tillkomst och uppbyggnad.Därefter redogörs för Ålands självstyrelseorgan, åländsk hembygdsrätt m.m. The article gives an account of the background and structure of the self- government of the Åland Islands, the organs of self-government, domiciliary rights of Åland, etc.

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands USE ALSO Åland Islands

NOTE (MEETINGS): Föredrag hållet vid Juridiska Föreningens i Finland årsmöte (19791213), (C)

 
3. Modeen, Tore : Om Ålandsöarnas nationalitetsskydd , 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Om Ålandsöarnas nationalitetsskydd = On the protection of nationality with respect to the Aaland Islands / Modeen, Tore

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 112., p. 343-345. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland (D), 1976. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln är ett bemötande mot Saraviitas artikel (JFT 1976:112) om skyddet för Ålands språk- och kulturförhållanden. The article is a reply to Saraviita's article (JFT:112) on the protection of language and culture on the Aaland isles.

INDEX WORDS:
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LIBRARY LOCATION: Också ÅAB Alandica-samlilngen

 
4. Saraviita, Ilkka : Synpunkter på skyddet för Ålands språk-och kulturförhållanden , 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Synpunkter på skyddet för Ålands språk-och kulturförhållanden = Views on the protection of the language and culture specific to the Aaland Isles / Saraviita, Ilkka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 112., p.327-342. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland; Juridiska Föreningen i Finland (D), 1976. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Enligt konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som trädde i kraft i Finland 1976, gäller att "i de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter skall de som tillhör sådana minoriteter ej förvägras rätten att i gemenskap med andra medlemmar av sin grupp ha, sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin religion eller att använda sitt eget språk.Artikeln upptar en folkrättslig bedömning av Ålands språk- och kulturförhållanden. According to the Convention on Civil and Political Rights which came into force in Finland in 1976, the states that have ethnic, religious or linguistic minorities should not refuse members of a minority group to have a cultural life of their own, nor refuse them to profess and practice their religion or to use their own language.The author looks at language and culture on the Aaland isles from the viewpoint of international law.

INDEX WORDS:
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR;

 
5. Modeen, Tore : The international protection of national minorities in Europe, 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The international protection of national minorities in Europe = Det folkrättsliga skyddet av nationella minoriteter i Europa / Modeen, Tore - ( Acta Academiae Aboensis, Series A, Humaniora / Communications from the Institute for Social Sciences, Åbo Akademi ; No. 37:1), 182 p.. - Ekenäs : Åbo Akademi (D), 1969.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The theme of this work is the international protection of national minorities in Europe.The author restricts his field to Europe since it is an area possessing certain legal traditions in the treatment of minorities.Subjects covered are: the shaping of minority guarantees, the treaty system and the Council of Europe.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* folkmord = genocide = kansanmurha
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Finland : 8000 / 8222

NOTE (GENERAL): Publicerad på svenska i serien Meddelanden från Institutet för samhällsforskning upprätthållet av Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, nr. 41 ECHR; UDHR; ICCPR; ICESCR; ICCPR-OP; CERD; CDE; Genocide convention;

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
6. Liebkind, Karmela : The Swedish-speaking Finns , 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Swedish-speaking Finns : a case study / Liebkind, Karmela ; Broo, Roger

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Cultural pluralism and the position of minorities in Finland : a study prepared by the Finnish National Commission for UNESCO / Pentikäinen, J. (ed.). - 2nd ed.. - (Publications of the Finnish Commission for Unesco ; No. 20), p. 22-49. - Helsinki : Finnish National Commission for Unesco; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1981. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 4514 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article is a case-study about the swedish-speaking minority in Finland describing ethnolinguistic vitality, institutional support, demographic factors, socio-economic status, influence of subjective assessment of vitality on objective vitality factors, objective vitality versus linguistic orientations and conflicting loyalties.

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
7. Liebkind, Karmela : The Swedish-speaking minority, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Swedish-speaking minority / Liebkind, Karmela

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Cultural minorities in Finland / Pentikäinen, J.; Anttonen, V.; (eds.). - p. 72-105 - (Publications of the Finnish Commission for Unesco ; No. 32) - Helsinki : Finnish National Commission for Unesco; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1985. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 8835x

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article deals with the structural conditions for a vital cultural minority the prestige value of the Swedish language in Finland and the language legislation and definition of the Swedish-speakers.

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
8. Pentikäinen, Juha; Anttonen, Veikko (ed.) : Cultural minorities in Finland : an overview towards cultural policy, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Cultural minorities in Finland : an overview towards cultural policy / Pentikäinen, Juha; Anttonen, Veikko (ed.). - 113 p. ; ill. - (Publications of the Finnish commission for Unesco ; No.32) - Helsinki : Finnish national commission for Unesco; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1985. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 8835X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The study is the revised updated and final version of the Finnish contribution to UNESCO joint study no. 5, entitled "Cultural Development in Countries containing different National and / or Ethnic Groups".The study contains six articles dealing with different cultural minorities such as the sami, the gyp- sies, the swedish speaking Finns, the Jews, Tatars and the Karelians (as a religio cultural minority).

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* kulturell identitet = cultural identity = kulttuuri-identiteetti
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* karelare = Karelians = karjalaiset
* judar = Jews = juutalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Norrgård, Doris : Finlandssvenska emigranter i Sverige, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finlandssvenska emigranter i Sverige : en intervjuundersökning för Svenska emigrationskommitten : en skild bilaga till kommittens betänkande nr. 1980:24 / Norrgård, Doris - (Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No. 24), 99 p.. - Helsinki : Statsrådet = Valtioneuvosto; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = State printing centre, 1980. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 4132 9

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I intervjuundersökningen har man undersökt omständigheterna kring hur ett emigrationsbeslut fattas och upplevs bland emigrerande finlandssvenskar; vilka motiv som ligger bakom ett utflyttningsbeslut, sett ur en helhets- eller situationsnära synvinkel; vilka hinder och motiv föreligger vid en eventuell återflyttning, samt den finlandssvenska emigrationens sammansättning.

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

 
10. Svenska emigrationskommittens betänkande , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Svenska emigrationskommittens betänkande = Suomenruotsalaisen siirtolaisuuskomitean mietintö / - (Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.24), 109 p.:map.. - Helsinki : Statsrådet = Valtioneuvosto; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = State printing centre, 1980. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 4131 0

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I betänkandet har man undersökt bakgrunden och orsakerna till den finlandssvenska emigrationen.För att råda bot på denna emigration har man föreslagit olika åtgärder som gäller sysselsättningen, förbättring av arbetsmiljön, bostadspolitiken, förbättring av socialskyddet, utbildningen, språket, kulturen samt speciella åtgärder som underlättar återvandring.

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* socialskydd = social security = sosiaaliturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
11. Huuhka, Kosti (ed.) : Suomen turvallisuuspolitiikan käsikirja, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Suomen turvallisuuspolitiikan käsikirja / Huuhka, Kosti (ed.) - (Maan puolustustiedotuksen suunnittelukunnan julkaisusarja ; No.1), 224 p.; ill., kart.. - Helsinki : Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta; Valtion painatuskeskus, 1982.

ISBN 951 25 0216 X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Julkaisu on tarkoitettu käytettäväksi maamme koululaitoksessa sekä erilaisissa opetustilaisuuksissa turvallisuuspolitiikan käsikirjana.Kirjaan on koottu perustiedot niistä turvallisuuspolitiikan keskeisistä kysymyksistä, joita käsitellään erityisesti peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulujen aiheeseen liittyvillä oppitunneilla.Artikkeleiden kirjoittajien valinnassa on pyritty siihen, että lukija saa erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset keskeisimmistä rauhan- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä aiheista.Liitteinä löytyvät YK:n peruskirjaa, yya-sopimusta, yya-sopimuksen pöytäkirjaa, rauhansopimusta Suomen kanssa, Yhteistyösopimusta Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä, Ahvenanmaan saarten linnoittamattomuutta ja neutralisoimista koskevaa sopimusta, sopimusta Suomen ja Neuvostoliiton välillä Ahvenanmaan saarista, sekä tärkeimpiä turvallisuuspolitiikkaa koskevia säädöksiä.

INDEX WORDS:
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Iceland / Norway / Sweden / Denmark : 8222

NOTE (GENERAL): UN charter;

 
12. Språkskyddsnämndens betänkande, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Språkskyddsnämndens betänkande / - (Kommittebetänkande = Komiteanmietintö ; No. 13), var.pag.. - Helsinki : Statsrådet = Valtioneuvosto; Statens tryckericentral = Valtion painatuskeskus, 1973. - ISSN 0356-9470

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Kommitten har haft till uppgift att utreda Finlands språkliga befolknings speciella behov samt undersöka och uppgöra förslag till de åtgärder, som är av nöden för tryggande av de språkliga minoriteternas och särskilt den svenskspråkiga befolkningens ställning, samt att fastställa de principer, enligt vilka den svenskspråkiga befolkningen tillförsäkras rätt att erhålla undervisning på sitt eget modersmål samt bedriva kulturverksamhet och delta i sådan samt därjämte undersöka på vilket sätt den svenskspråkiga befolkningens rättigheter att hos myndigheterna nyttja sitt modersmål skulle kunna utvecklas.

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
13. Kosonen, Arto : Suomen aseviennin oikeudelliset rajoitukset I, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomen aseviennin oikeudelliset rajoitukset I / Kosonen, Arto

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 80., p. 205-240. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1982.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään asevientiä koskeva kansainvälisiä yleissopimuksia : Brysselin yleisasiakirjaa vuodelta 1890, Sain-Germain-yleissopimusta vuodelta 1919, Geneven yleissopimusta vuodelta 1925 ja ydinsulkusopimusta vuodelta 1968 ; puolueettomuusoikeutta ja Ahvenanmaan kansainväliseen asemaan liittyviä asevientirajoituksia.

INDEX WORDS:
* vapenexport = arms export = asevienti
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;

 
14. Sainio, Toivo : Näkökohtia valtiosopimusten voimaansaattamisesta Ahvenanmaan maakunnassa., 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Näkökohtia valtiosopimusten voimaansaattamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. / Sainio, Toivo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 70., p.734-761. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1972.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa annetaan näkökohtia Ahvenanmaan itsehallintolain voimaansaattamisesta ja tulkinnosta ja Suomen valtiosopimuksien suhteesta itsehallintolakiin: suostumusperiaatteista ja -säännöistä ja miten kansainväliset sopimukset sitovat myös Ahvenanmaata.

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
15. Jansson, Jan-Magnus : Language legislation, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Language legislation / Jansson, Jan-Magnus

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish legal system / Uotila, J. (ed.). - 2nd ed... - p. 77-89 - Helsinki : Finnish Lawyers Publishing Company, 1985.

ISBN 951-640-244-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The language legislation in Finland is examined.Constitutional guarantees for the language of the swedish speaking minority are given.The language legislation is also examined in a narrower sense.Educational questions and the autonomy of Åland are brought up.

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* språk = language = kieli
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
16. Maailman kulttuurivuosikymmen 1988-1997 Suomessa , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Maailman kulttuurivuosikymmen 1988-1997 Suomessa : kansallinen toimintaohjelma / - (Suomen UNESCO-toimikunnan julkaisuja ; No. 50), var.pag.. - Helsinki : Suomen Unesco-toimikunta (D), 1990. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 47 3347 9

LANGUAGE: FIN, ENG

INDEX WORDS:
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* samer = Sami = saamelaiset
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
17. Heinonen, Liisa : Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisten oikeuksista Suomessa,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisten oikeuksista Suomessa / Heinonen, Liisa, 138 p.. - s.l.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkielma koostuu seuraavista luvuista: 1. Perusoikeudet 2. Kansalaisuuden saaminen ja menettäminen 3. Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 4. Oikeus päästä julkisiin virkoihin 5. Taloudelliset oikeudet 6. Sosiaaliset etuudet 7. Asiakirjajulkisuus 8. Ahvenanmaata koskevat erityissäännökset

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
18. Svenskt i Finland , 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Svenskt i Finland = Suomenruotsalaiset tänään /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimiesuutiset - Juristbladet : No. 6., p. 9-12. - Helsinki : Suomen lakimieslitto - Finlands juristförbund ry (D) , 1975.

LANGUAGE: SWE / FIN

ABSTRACT: Artikeln redogör för den språkliga fördelningen bland befolkningen i Finland, finlandssvenskarnas språkliga bakgrund, språksskydd, näringsstruktur, partipolitik, intresseorganisationer mm.

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

 
19. Lundström, Christer : Nordiska språkkonventionen, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Nordiska språkkonventionen / Lundström, Christer

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 125., p. 145-164. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1989. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Konventionen mella Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige om nordiska medborgares rätt att använda sitt eget språk i annat nordiskt land, den s.k. nordiska språkkonventionen, trädde för Finlans, Danmarks, Norges och Sveriges del i kraft 1.3.1987 (förordning 193 / 87) och för Islands del 25.7. 1987 (förordning 643 / 87). Artikeln redogör för konventionens huvudsakliga innehåll, konventionens förhållande till lagstiftningen i Finland, språklagstiftningen, jämförelse mellan konventionen och den interna lagstiftningen i Finland då det gäller tolkning.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* tolkning = interpretation = tulkinta
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries / Finland : 8002 / 8222

 
20. Sainio, Toivo : (Bookrewiew): De folkrättsliga garantierna för bevarandet av Ålandsöarmas nationella karaktär,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

(Bookrewiew): De folkrättsliga garantierna för bevarandet av Ålandsöarmas nationella karaktär / Sainio, Toivo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja, p. 736-737. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys (D)

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tore Modeenin kirja De folkrättsliga garanterna för bevarandet av Ålandsöarnas nationella karaktär käsittää seitsemän eri aihetta : Ahvenanmaan kysymyksen historiallis-poliittinen tausta ; kansainliiton neuvosto ja Ahvenanmaan kysymys ; vuoden 1951 itsehallinnon antaminen ; yhdistyneiden kansakuntien v. 1950 vähemmistökysymysselvitys ja Ahvenanmaan kysymys ; Lounais-Afrikan hidas käsittely kansainvälisessä tuomioistuimessa ja Ahvenanmaan sopimus ; Ahvenanmaan sopimuksen osapuolet sekä yhteenveto tekijän käsityksistä.

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
21. Kimminich, Otto : Der Schutz etnischer Minderheiten in Westeuropa, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Der Schutz etnischer Minderheiten in Westeuropa / Kimminich, Otto

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Minderheitenschutz in Europa / Deutsche Sektion der Internationalen Juristen-Kommission - (Rechtsstaat in der Bewährung ; No. 17), p. 13-55. - Heidelberg : Möller Juristischer Verlag, 1985.

ISBN 3 8114 4185 X

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* religiösa minoriteter = religious minorities = uskonnolliset vähemmistöt
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe : 8200

NOTE (MEETINGS): Vorträge und Diskussionsbeiträge auf der Arbeitstagung, Würzberg, (19841012), (C).

 
22. Saraviita, Ilkka : Onko Ruotsi Ahvenanmaan kieli- ja kulttuuriolojen säilymisen takaajavaltio , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Onko Ruotsi Ahvenanmaan kieli- ja kulttuuriolojen säilymisen takaajavaltio = Is Sweden the guarantor for the preservation of the language and the cultural circumstances on the Aaland Islands / Saraviita, Ilkka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 2., p. 136-139. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1990. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* kulturell identitet = cultural identity = kulttuuri-identiteetti
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

 
23. Torgersen, Ulf : Rettighetslogikk og knappe goder, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Rettighetslogikk og knappe goder / Torgersen, Ulf

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menneskerettighetene som forskningstema og politisk utfordring ; internasjonale perspektiver / Hagtvet, B. (ed.). - P. 194-207 - Oslo : Ad Notam Forlag AS, 1988.

ISBN 82 417 0000 8

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

 
24. Ermacora, Felix : Menschenrechte in der sich Wandelnden Welt : 1. Band: Historische Entwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Menschenrechte in der sich Wandelnden Welt : 1. Band: Historische Entwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten / Ermacora, Felix - (Veröffentlichen der Kommission fur das Studium der Menschenrechte ; No.1), 629 p.. - Wien : Verlag der Österreichischer Akademie der Wissenschaften, 1974.

ISBN 3 7001 0093 0

LANGUAGE: GER / ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* asyl = asylum = turvapaikka
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* stat och kyrka = state and church = valtio ja kirkko
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* NGO = NGO = NGO
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UN charter;Magna Carta; Genocide convention; ICCPR; ICESCR;

 
25. Hannum, Hurst : Autonomy, sovereignty and self-determination , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Autonomy, sovereignty and self-determination : the accommudation of conflicting rights / Hannum, Hurst - (Procedural aspects of international law) , x, 503 p.. - Philadelphia : University of Pensylvania Press, 1990.

ISBN 0 8122 8206 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* folkmord = genocide = kansanmurha
* armenier = Armenians = armenialaiset
* katoliker = Catholics = katoliset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* etniska konflikter = ethnic conflicts = etniset selkkaukset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* demokrati = democracy = demokratia
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* ungrare = Hungarians = unkarilaiset
* självständighet = independence = itsenäisyys
* ILO = ILO = ILO
* kurder = Kurds = kurdit
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* muslimer = Muslims = muslimit
* naturtillgångar = natural resources = luonnonvarat
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* OAU = OAU = OAU
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* samer = Sami = saamelaiset
* tamiler = Tamils = tamilit
* terrorism = terrorism = terrorismi
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ICJ = ICJ = ICJ
* kvinnor = women = naiset
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / USA / Greenland : 8222 / 6357

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): ACHPR; AMR; ADRD; UN charter; Vienna convention on the law of treaties; ECHR; ESC;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
26. Myntti, Kristian : The protection of persons belonging to national minorities in Finland, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The protection of persons belonging to national minorities in Finland / Myntti, Kristian - (Publications of the advisory board for international human rights affairs ; No. 1), 33 p.. - Helsinki : Foreign Ministry=Utrikesministeriet, 1991. - ISSN 0789-6166

ISBN 951 47 5360 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* judar = Jews = juutalaiset
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR; CERD; CDE; ECHR;

 
27. Modeen, Tore : The small nations of the North, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The small nations of the North : similarities and peculiarities / Modeen, Tore

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordisk tidsskrift for international ret : No. 51., p. 8-14. - Köpenhavn : Retsvidenskabligt Institut, 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* samer = Sami = saamelaiset
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* eskimåer = Eskimos = eskimot
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Denmark : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): The small nations of the North in Nordic co-operation

 
28. Janson, Christer : The autonomy of Åland, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The autonomy of Åland : a reflexion of international and constitutional law / Janson, Christer

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordisk tidsskrift for international ret : No. 51., p. 15-22. - Köpenhavn : Retsvidenskabligt Institut, 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222 / 8220

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): The small nations of the North in Nordic co-operation

 
29. Seyersted, Finn : The Åland autonomy and international law, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Åland autonomy and international law / Seyersted, Finn

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordisk tidsskrift for international ret : No. 51., p. 23-28. - Köpenhavn : Retsvidenskabligt Institut, 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): The small nations of the North in Nordic co-operation

 
30. Bramstång, Gunnar : De konstitutionella relationerna mellan Finland ach Åland, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

De konstitutionella relationerna mellan Finland ach Åland / Bramstång, Gunnar

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordisk tidsskrift for international ret : No. 51., p. 72-81., 1982.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* beskattning = taxation = verotus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): The small nations of the North in nordic countries

[Next]


24.11.1999