[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('freedom of assembly') results in 280 hits


 
1. Viljanen, Veli-Pekka : Kansalaisten yleiset oikeudet , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansalaisten yleiset oikeudet : tutkimus suomalaisen perusoikeuskäsityksen muotoutumisesta autonomikaudella ja itsenäisyyden ensi vuosina / Viljanen, Veli-Pekka - (Suomalaisen oikeusajattelun perusteet (SOAP).Julkaisuja. ; No.5) , 246 p.. - Turku : Turun Yliopisto (D), 1986. - ISSN 0781 1411

ISBN 951 642 874 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten suomalaisen perusoikeuskäsityksen keskeiset oikeudelliset rakennepiirteet muotoutuivat, täsmentyivät ja vakiintuivat autonomian aikana ja itsenäisyyden ajan ensimmäisinä vuosina.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Nowak, Manfred : Artikel 11 MRK, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 11 MRK / Nowak, Manfred

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 481-504. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-11

 
3. Zahle, Henrik : Menneskerettigheder, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Menneskerettigheder / Zahle, Henrik - (Dansk forfatningsret ; No. 3), 249 p.. - Köbenhavn : Christian Ejlers (D), 1989.

ISBN 87 7241 6769

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (GENERAL): ECHR

 
4. Wölker, Ulrich : Zu Freiheit und Grenzen der politischen Betätigung von Ausländern , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Zu Freiheit und Grenzen der politischen Betätigung von Ausländern : der politische Gebrauch der Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit der Ausländer nach innerstaatlichem Recht, Völkerrecht und Europarecht / Wölker, Ulrich - (Max-Planck-Institut fur ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zumausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No. 95), xv, 264 p.. - Berlin : Springer-Verlag, 1987.

ISBN 3 540 18407 4

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria / The Netherlands / Italy / France / Belgium / Switzerland

NOTE (GENERAL): English summary ; freedom and restriction of political activities of aliens. Resume francais ; Liberte et restrictions des activites politiques des etrangers ECHR ; ACHPR ; ADRD ; AMR ; ICCPR;

 
5. Dygdale, A. M. : The closed shop and the European convention on human rights., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The closed shop and the European convention on human rights. / Dygdale, A. M. ; Rawlings, H. P.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The effect on English domestic law of membership of the European countries and of ratification of the European Convention on human rights / Furmston, M. P.; Kerridge, R.; Sufrin, B. E. (eds.), p. 283-317 . - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1983.

ISBN 90 247 2811 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR; UDHR

 
6. Hallberg, Pekka : Kokous, mielenosoitus ja ihmisoikeudet, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kokous, mielenosoitus ja ihmisoikeudet = Meeting, demonstration and human rights / Hallberg, Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : No. 80; (2)., p. 566-578. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1989.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR

 
7. Macfarlane, L.J : The theory and practice of human rights., 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The theory and practice of human rights. / Macfarlane, L.J, 193 p.. - London : Maurice Temple Smith, 1985.

ISBN 0 85117 256 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR; UN charter;

 
8. Jacobs, Francis G. : The European convention on human rights., 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European convention on human rights. / Jacobs, Francis G., xi, 286 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1975.

ISBN 0 19 822524 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* tolkning = interpretation = tulkinta
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* slaveri = slavery = orjuus
* arbete = labour = työ
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* förbrytelser = offences = rikkomukset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* familj = family = perhe
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* fångar = prisoners = vangit
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: IRIS

 
9. Campbell, Tom (ed.) : Human rights , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights : from rhetoric to reality / Campbell, Tom (ed.), 262 p.. - Oxford : Brasil Blackwell, 1986.

ISBN 0 631 14362 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kriminalpolitik = criminal policy = kriminaalipolitiikka
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* feminism = feminism = naisasialiike
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): UN charter;Convention on the elimination of all forms of racial discrimination (CERD); Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW); ICCPR; UDHR.

 
10. Baker, C. Edwin : Human liberty and freedom of speech., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human liberty and freedom of speech. / Baker, C. Edwin, viii, 385 p.. - Oxford : Oxford U.P., 1989.

ISBN 019 505 777 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* censur = censorship = sensuuri
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* pornografi = pornography = pornografia
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* feminism = feminism = naisasialiike
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

 
11. Danelius, Hans : Mänskliga rättigheter., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mänskliga rättigheter. / Danelius, Hans. - 4th ed.., 352 p.. - Stockholm : Nordstedt, 1989.

ISBN 91 1 887431 2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* implementering = implementation = toteuttaminen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* familj = family = perhe
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Sweden : 8000 / 8246

NOTE (GENERAL): UDHR; ICESCR; ICCPR; CERD; ECHR; ESC

 
12. Partsch, Karl Josef : Freedom of conscience and expression and political freedoms., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Freedom of conscience and expression and political freedoms. / Partsch, Karl Josef

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international bill of rights : the covenant on civil and political rights / Henkin, L. (ed.), p. 209-245. - New York : Columbia U. P., 1981.

ISBN 0 231 05180 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* aggression = aggression = aggressio
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR; CERD.

 
13. Katona Soltesz, Marta : Human rights in today's Hungary., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in today's Hungary. / Katona Soltesz, Marta, 420 p.. - Budapest : Mezon, 1990.

ISBN 963 027 782 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

 
14. Halmai, Gabor : Freedom of assembly and association., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Freedom of assembly and association. / Halmai, Gabor

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in today's Hungary / Katona Soltesz, M. (ed.). - p. 167-180 - Budapest : Mezon, 1990.

ISBN 963 027 782 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

 
15. National Union of Belgian police case , 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

National Union of Belgian police case : 1. decision of 12 April 1975 ; 2. judgment of 27 October / - (Publications of the European Court of Human Rights. Series A : Judgments and decisions. ; No. 19), 44 p.. - Köln : Carl Heymann, 1975.

ISBN 3 452 18 104 9

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-11,14,50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
16. Schmidt and Dahlström case , 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Schmidt and Dahlström case : judgment of 6 February 1976 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 21 ), 18 p.. - Köln : Carl Heymann, 1976.

ISBN 3 452 18121 9

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ECHR-11-14-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
17. Digest of Strasbourg, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Digest of Strasbourg : case-law relating to the European Convention on Human Rights : vol. 3 (Articles 7-12) / ; Council of Europe, xvii, 601 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 19405 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* absoluta rättigheter och friheter = absolute rights and freedoms = ehdottomat oikeudet ja vapaudet
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-7-8-9-10-11-12;

 
18. Collected edition of the "Travaux Preparatoires" of the European Convention on Human Rights, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Collected edition of the "Travaux Preparatoires" of the European Convention on Human Rights : vol. 7 / ; Council of Europe, xxxi, 347 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 2892 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* slaveri = slavery = orjuus
* tortyr = torture = kidutus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto

NOTE (GENERAL): Contents: Standing Committee of the Consultative Assembly: Consultative Assembly: Committee of Experts: Committee of Ministers: Legal Committee (3 Nowember 1950 - 15 May 1951).ECHR; UDHR;

 
19. "A stern, steady crackdown", 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

"A stern, steady crackdown" : legal process and human rights in South Korea : an Asia Watch report / ; Asia Watch, 133 p.. - New York : Asia Watch Committee , 1987.

ISBN 0 929 692

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* tortyr = torture = kidutus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Korea, Republic of : 7144

LIBRARY LOCATION: IMR

 
20. Human rights in Tibet, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in Tibet : an Asia Watch report / ; Asia Watch, 74 p.. - New York : Asia Watch Committee, 1988.

ISBN 0 938579 38 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* demonstrationer = demonstrations = mielenosoitukset
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt

GEOGRAPHICAL TERMS: Tibet / China, People's Republic : 7151 / 7117

LIBRARY LOCATION: IMR

 
21. Increasing turbulence , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Increasing turbulence : human rights in Yugoslavia : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 64 p.. - New York : The Americas Watch Committee, 1989.

ISBN 0 929 692 34 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* journalister = journalists = lehtimiehet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* ILO = ILO = ILO
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Yugoslavia : 8153

NOTE (GENERAL): Genocide convention; CEDAW; CERD;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
22. Campbell, Tom (ed.) : Human rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights : from rhetoric to reality / Campbell, Tom (ed.), 262 p.. - Oxford : Blackwell, 1986.

ISBN 0 631 14362 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* sinnessjukdom = mental illness = mielisairaus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

 
23. Violations of the Helsinki accords, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Violations of the Helsinki accords : Turkey : a report prepared for the Helsinki review conference : a Helsinki report / ; Helsinki Watch, 4, 31 p.. - New York : Helsinki Watch Committee, 1986.

ISBN 0 938579 75 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* undantagslag = emergency act = hätätilalaki
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* tortyr = torture = kidutus
* fängelser = prisons = vankilat
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Turkey : 8248

LIBRARY LOCATION: IMR

 
24. Chile, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Chile : human rights and the plebisuite : an Americas Watch report / ; Americas Watch, 255 p.. - New York : Americas Watch Committee, 1988.

ISBN 0 938 57964 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* kidnappning = kidnapping = kidnappaus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* tortyr = torture = kidutus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* landsflykt = exile = maanpako
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / USA / Latin America : 6424 / 6357

LIBRARY LOCATION: IMR

 
25. 1.Peaceful participation of an avocat in a demonstration not contrary to professional principles / disciplinary sanction contravened Article 11 ECHR / Ezelin v.France.2.No violation of the right to liberty (Article 5 ECHR) by arrest and detention of a German defendant fleeing to France and returned against his will / applicant's request to hear further evidence refused / Stocké v. Germany.3. 7 1 / 2 years of civil proceedings do not exceed "reasonable time" under Article 6 ECHR having regard to the parties' responsibilities in the conduct of the trial / Vernillo v.France.4.Conviction for bodily harm notwithstanding withdrawal of defendant's female cohabitees complaint and her lawful refusal to give evidence / no violation of the rights of defence / Asch v.Austria, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1.Peaceful participation of an avocat in a demonstration not contrary to professional principles / disciplinary sanction contravened Article 11 ECHR / Ezelin v.France.2.No violation of the right to liberty (Article 5 ECHR) by arrest and detention of a German defendant fleeing to France and returned against his will / applicant's request to hear further evidence refused / Stocké v. Germany.3. 7 1 / 2 years of civil proceedings do not exceed "reasonable time" under Article 6 ECHR having regard to the parties' responsibilities in the conduct of the trial / Vernillo v.France.4.Conviction for bodily harm notwithstanding withdrawal of defendant's female cohabitees complaint and her lawful refusal to give evidence / no violation of the rights of defence / Asch v.Austria / ; European Court of Human Rights

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 12(5)., p. 185-205. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* demonstrationer = demonstrations = mielenosoitukset
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt att förhöra vittnen = examination of witnesses = todistajat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: France / West Germany : 8223 / 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-10-11-50

 
26. Case of Ezelin v.France: judgment of 26 April 1991, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Ezelin v.France: judgment of 26 April 1991 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A: Judgments and Decisions ; No. 202), 43 p.. - Köln : C.Heymanns Verlag, 1991.

ISBN 3 452 22164 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: France : 8223

NOTE (GENERAL): ECHR-10-11-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
27. Bahrain, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bahrain : time for change / - (Censorship news ; No. 7), 16 p.. - London : Article 19: the International Centre on Censorship, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Bahrain : 7312

NOTE (GENERAL): ECHR-10-13

LIBRARY LOCATION: IMR

 
28. 1.Anerkennung der Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (Art. 46 EMRK) durch die Türkei von Christian Rumph. 2. Ausländer und Versammlungsfreiheit in Österreich: Konventionswidrigkeit von paragr. 8 VersG von Bernd Wieser, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1.Anerkennung der Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (Art. 46 EMRK) durch die Türkei von Christian Rumph. 2. Ausländer und Versammlungsfreiheit in Österreich: Konventionswidrigkeit von paragr. 8 VersG von Bernd Wieser /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ) : No. 17(3-4)., p. 53-61. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1990. - ISSN 0341-9800

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Turkey / Western Europe / Austria : 8248 / 8200

NOTE (GENERAL): ECHR-46; ECHR-11-14-16

 
29. Scheinin, Martin : Article 20, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Article 20 / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Universal declaration of human rights : a commentary / Eide, A. (ed.), p. 287-298. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 8200 21339 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* ILO = ILO = ILO
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR-20; ICCPR; ICESCR; ECHR-11

 
30. Bonner, David : The public order act 1986, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The public order act 1986 : steps in the wrong direction / Bonner, David ; Stone, Richard

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 202-230. - London : Sweet & Maxwell, 1987. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* upplopp = riot = mellakka
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Northern Ireland : 8239

NOTE (GENERAL): ECHR-10-11

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

[Next]


24.11.1999