[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('freedom of association') results in 669 hits


 
1. Harris, David : The European Social Charter, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European Social Charter / Harris, David, xv, 345 p.. - Charlottesville : U.P. of Virginia, 1984.

ISBN 0 8139 1004 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Ireland / United Kingdom / Denmark / Sweden / West Germany / The Netherlands / France / Italy / Spain : 8000

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ESC;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
2. Koskinen, Ilkka : Ammatillinen yhdistämisvapaus , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ammatillinen yhdistämisvapaus : ihmisoikeus ILO:ssa = Freedom of association for trade union purposes : basic human rights in the I.L.O. / Koskinen, Ilkka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Kansainoikeus - Jus gentium : No. 3. , p. 203-220. - Helsinki : Jus Gentium r.y.(D), 1986. - ISSN 0780-959X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kansainvälisessä oikeudessa Jenks pitää eräänä ensimmäisenä merkittävämpänä ihmisoikeuksien ilmentymänä ensimmäisen maailmansodan päättyessä rauhansopimuksiin sisällytettyä työtä koskevaa lukua, jolla perustettiin kolmikantaperiaatteeseen.Sen mukaan edustajat olivat a) hallitusten määräämiä valtuutettuja sekä b) työnantajien ja heidän järjestöjensä määräämiä valtuutettuja että c) työntekijäin vapaiden järjestöjen määräämiä valtuutettuja.Jo ILO:n ensimmäisessä perussäännössä oli ihmisoikeuksia koskevia kohtia, erityisesti johdannossa ja 427 artiklassa.Kirjoituksessa selostetaan ILO:n perussääntöä (1946) ja eri yleissopimuksia (1948). According to Jenks, one of the most important expressions of human rights in international law was the chapter on labour included in the peace treaties after World War I and which was based on the triangular principle.According to this principle, representatives were defined as a) delegates authorized by by governments b) delegates authorized by employers and their organizations and c) delegates authorized by free employees' organizations.Already in the first ILO charter, particularly in the preamble and in article 427, there were parts dealing with human rights.The 1946 ILO charter and various general agreements of 1948 concluded under ILO auspices are discussed.

INDEX WORDS:
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus

 
3. Viljanen, Veli-Pekka : Kansalaisten yleiset oikeudet , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansalaisten yleiset oikeudet : tutkimus suomalaisen perusoikeuskäsityksen muotoutumisesta autonomikaudella ja itsenäisyyden ensi vuosina / Viljanen, Veli-Pekka - (Suomalaisen oikeusajattelun perusteet (SOAP).Julkaisuja. ; No.5) , 246 p.. - Turku : Turun Yliopisto (D), 1986. - ISSN 0781 1411

ISBN 951 642 874 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten suomalaisen perusoikeuskäsityksen keskeiset oikeudelliset rakennepiirteet muotoutuivat, täsmentyivät ja vakiintuivat autonomian aikana ja itsenäisyyden ajan ensimmäisinä vuosina.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Barendt, Eric : Freedom of speech., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom of speech. / Barendt, Eric. - repr.., x xii, 344 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1989.

ISBN 0 19 825603 5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In this book the lagal questions in the context of fundamental free speech principles is discussed and a defaild account of the law in the various jurisdictions is given.The book is written from a British standpoint, but the United States case law, the German case law and the decisions of the European Commission and Court of Human Rights are also treated.

INDEX WORDS:
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / USA / West-Germany : 8251 / 6357

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
5. Randelzhofer, Albrecht : Versammlungs-, Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Versammlungs-, Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit / Randelzhofer, Albrecht

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenrechte in den Staaten des Warschauer Paktes : Bericht der unabhängigen Wissenschaftlerkommission / Brunner, G. (ed.), p.98-136. - Köln : Bundesanzeigen (D), 1988.

ISBN 3 88784 158 1

LANGUAGE: GER

ABSTRACT: Der zweiter Teil von das Kapitel Einzelne Menschenrechte redet uber die völkerrechtliche Rahmen und die innerstaatliche Rechtslage und Praxis des Versammlungs-, Vereinigungs- und Koalitionsfreiheits.

INDEX WORDS:
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe : 8100

 
6. Yusuf, Abdulqawi (ed.) : African yearbook of international law , 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

African yearbook of international law : vol 10 / Yusuf, Abdulqawi (ed.), viii, 776 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2004.

ISBN 90-04-13872-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS: The Ghost of Berlin Still Haunts Africa! The ICJ Judgment on the Land and Maritime Boundary Dispute Between Cameroon and Nigeria, by Nsongurua J. Udombana. 2. The Interplay Between Environmental Protection and Human and Peoples’ Rights in International Law, by Federico Lenzerini. 3. Diversion of International Watercourses Under International Law, by Mohamed S. Amr. 4. The Interplay Between the Right to Development and the Protection of the Environment: Patterns and Instruments to Achieve Sustainable Development in Practice, by Massimiliano Montini. 5. The Protection of Copyrights and Related Rights in Africa: Challenges to Protection in the Internet Age, by Robin Ramcharan & Mpazi Sinjela. 6. Etude sur l’occupation et sur l’Article 47 de la IVème Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre : le degré d’intangibilité des droits en territoire occupé, by Robert Kolb. 7. La liberté d’aller et venir dans la sous-région du Golfe de Guinée, by Léopold Donfack Sokeng. 8. La Déclaration de l’Organisation internationale du Travail du 18 juin 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail : une technique juridique singulière de relance des conventions fondamentales, by Mouloud Boumghar. 9. The Cairo-Arusha Principles on Universal Jurisdiction in Respect of Gross Human Rights Offences: Developing the Frontiers of the Principle of Universal Jurisdiction, by Edward Kwakwa. 10. Quelques réflexions sur la communauté internationale, by Robert Kolb. 11. Chronique des activités de la Cour internationale de Justice en 2001, by Ludivine Tamiotti. 12. Chronique de la jurisprudence du Tribunal pénal international pour le Rwanda (1995-2002), by Roland Adjovi & Florent Mazeron.

INDEX WORDS:
* asyl = asylum = turvapaikka
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* CEDAW Committee = CEDAw Committee = CEDAW Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* folkmord = genocide = kansanmurha
* tortyr = torture = kidutus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* FAO = FAO = FAO
* folkmord = genocide = kansanmurha
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ekonomisk utveckling = economic development = taloudellinen kehitys
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* immaterialrätt = intellectual property rights = immateriaalioikeus
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ICJ = ICJ = ICJ
* rådgivande yttrande = advisory opinion = neuvoa-antava mielipide
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* ILO = ILO = ILO
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* IMF = IMF = imf
* icke-inblandning = non-interference (principle) = puuttumattomuusperiaate
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* WTO = WTO = WTO
* OAU = OAU = OAU
* interima åtgärder = interim measures = väliaikaiset toimenpiteet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso

GEOGRAPHICAL TERMS: Algeria / Argentina / Australia / Austria / Bangladesh / Belgium / Burundi / Cambodia / Cameroon / Canada / Congo / Croatia / Cyprus / Czechoslovakia / Egypt / Ethiopia / Finland / France / Germany / Ghana / Guinea / Hungary / Israel / Italy / Japan / Jordan / India / Philippines / Chile / Canada / Kenya / Korea / Lesotho / Madagascar / Malawi / Mauritius / Morocco / Nepal / Netherlands / New Zealand / Niger / Nigeria / Pakistan / Poland / Portugal / Rwanda / Sierra Leone / Singapore / Slovakia / South Africa / Somalia / Spain / Sudan / Syria / Taiwan / Thailand / Togo / Turkey / USA / Uruguay / Viet Nam / Western Sahara / Yugoslavia / Zaire / Zambia / Zimbabwe

NOTE (GENERAL): ACHPR; African charter on the rights and welfare of child; Protocol on the rights of women in Africa; AMR; ICESCR; ICCPR; Vienna convention on the law of treaties; UN charter; UDHR; Declaration on friendly relations; Rio declaration; Stockholm declaration on the human environment;

URL http://www.brill.nl/m_catalogue_search.asp?sub=6&converted_subtitle=african+%3CAND%3E+yearbook&subtitle=african+yearbook

 
7. Tomuschat, Christian : Protection of minorities under article 27 of the international covenant on civil and political rights., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Protection of minorities under article 27 of the international covenant on civil and political rights. / Tomuschat, Christian

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Völkerrecht als Rechtsordnung : internationale Gerichtsbarkeit : Menschenrechte : Festschrift für Hermann Mosler / Bernhardt, R. (ed.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No. 81), p. 949-979. - Berlin : Springer - Verlag (D), 1982.

ISBN 3 540 11720 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): ICCPR-27; UDHR; ECHR; AMR; ACHPR; ICCPR-18-19-22

 
8. Prisoners of conscience in the USSR , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prisoners of conscience in the USSR : their treatment and conditions : an Amnesty International report / ; Amnesty International, 217 p. :ill.. - London : Amnesty International, 1980.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fångar = prisoners = vangit
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* arbetsläger = labour camps = työleirit
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
9. Nowak, Manfred : Artikel 11 MRK, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 11 MRK / Nowak, Manfred

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 481-504. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-11

 
10. Zahle, Henrik : Menneskerettigheder, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Menneskerettigheder / Zahle, Henrik - (Dansk forfatningsret ; No. 3), 249 p.. - Köbenhavn : Christian Ejlers (D), 1989.

ISBN 87 7241 6769

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (GENERAL): ECHR

 
11. Berg, Ger, van den : Trade union freedom in socialist states and the Madrid meeting , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Trade union freedom in socialist states and the Madrid meeting : with special reference to the Soviet Union / Berg, Ger, van den

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Essays on human rights in the Helsinki process / Bloed, A.; van Dijk, P. (eds.), p. 79-102. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 321115

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8100 / 8150

NOTE (GENERAL): ICCPR

 
12. Bloed, Arie : Human rights and non-intervention, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights and non-intervention / Bloed, Arie ; van Dijk, Peter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Essays on human rights in the Helsinki process / Bloed, A.; van Dijk, P. (eds.), p. 57-78. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 321115

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ICCPR-40 ; CERD;

 
13. Bloed, Arie : Some aspects of the socialist view of human rights, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Some aspects of the socialist view of human rights / Bloed, Arie ; van Hoof, Fried

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Essays on human rights in the Helsinki process / Bloed, A.; van Dijk, P. (eds.), p. 9-56. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ. , 1985.

ISBN 90 247 321115

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8000 / 8150

NOTE (GENERAL): ICCPR-2

 
14. Wölker, Ulrich : Zu Freiheit und Grenzen der politischen Betätigung von Ausländern , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Zu Freiheit und Grenzen der politischen Betätigung von Ausländern : der politische Gebrauch der Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit der Ausländer nach innerstaatlichem Recht, Völkerrecht und Europarecht / Wölker, Ulrich - (Max-Planck-Institut fur ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zumausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No. 95), xv, 264 p.. - Berlin : Springer-Verlag, 1987.

ISBN 3 540 18407 4

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria / The Netherlands / Italy / France / Belgium / Switzerland

NOTE (GENERAL): English summary ; freedom and restriction of political activities of aliens. Resume francais ; Liberte et restrictions des activites politiques des etrangers ECHR ; ACHPR ; ADRD ; AMR ; ICCPR;

 
15. Freedom of association and collective bargaining ,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom of association and collective bargaining : general survey : report III (part 4 B) : third item on the Agenda : information and reports on the application of conventions and recommendations /, 157 p.. - Geneva : International Labour Office - ISSN 0074-6681

ISBN 92 2 103128 4

ABSTRACT: The publication consists of following chapters:. 1. Trade union rights and civil liberties. 2. Right of workers and employers, without distinction whatsoever, to establish organizations. 3. The right of workers and employers to establish organizations without previous authorisation. 4. The right of workers and employers to establish and join organizations of their own chosing. 5. The right of organizations to draw up their constitutions and rules and to elect their representantives in full freedom. 6. Right of workers' and employers' organizations to organize their administration and activities and to formulative their programmes. 7. The right to organize and collective bargaining. 8. Organizations of rural workers.

INDEX WORDS:
* allmänna friheter = general freedoms = yleiset vapaudet
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* ILO = ILO = ILO
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet

NOTE (GENERAL): This is the report of the Committee on the Application of Conventions and Recommendations (Articles 19, 22 and 35 of the Constitution)

 
16. La Cite d'Athenes et les droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La Cite d'Athenes et les droits de l'homme /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 605-637. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* demokrati = democracy = demokratia
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* rättegång = trial = oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
17. Ermacora, Felix : Non-governmental organizations as promotels of human rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Non-governmental organizations as promotels of human rights / Ermacora, Felix

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 71-180. - Strasbourg : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* kränkningar = violations = loukkaukset
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* FN = UN = YK
* ECOSOC = ECOSOC = ECOSOC
* NGO = NGO = NGO
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

 
18. Pettman, Ralph : Teaching for human rights , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Teaching for human rights : activities for schools / Pettman, Ralph - Richmond : Hodja Educational Resources Co-operative Ltd., 1984.

ISBN 0 949575 20 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rasism = racism = rasismi
* familj = family = perhe
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* barn = children = lapset

 
19. Macfarlane, L.J : The theory and practice of human rights., 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The theory and practice of human rights. / Macfarlane, L.J, 193 p.. - London : Maurice Temple Smith, 1985.

ISBN 0 85117 256 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR; UN charter;

 
20. Kramer, Daniel C. : Comparative civil rights and liberties., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Comparative civil rights and liberties. / Kramer, Daniel C., xii, 381 p.. - Lankam : University U.P. of America, 1982.

ISBN 0 8191 2256 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rasrelationer = race relations = rotusuhteet
* ras = race = rotu
* kyrka = church = kirkko
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös

 
21. Jacobs, Francis G. : The European convention on human rights., 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European convention on human rights. / Jacobs, Francis G., xi, 286 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1975.

ISBN 0 19 822524 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* tolkning = interpretation = tulkinta
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* slaveri = slavery = orjuus
* arbete = labour = työ
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* förbrytelser = offences = rikkomukset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* familj = family = perhe
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* fångar = prisoners = vangit
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: IRIS

 
22. Scoble, Harry M. : Access to justice , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Access to justice : human rights struggles in South East Asia / Scoble, Harry M. ; Wiseberg, Lauri S. - London : Zed Books, 1985.

ISBN 0 86232293 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* kvinnor = women = naiset
* u-länder = developing countries = kehitysmaat

GEOGRAPHICAL TERMS: South East Asia : 7500

 
23. Jacobsen, Per : Implementation of the European Social Charter , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Implementation of the European Social Charter : Denmark / Jacobsen, Per

REFERENCE TO GENERIC UNIT: 25 years : European Social Charter / Jaspers, A. Ph. M.; Metten, L. (eds.), p. 81-94. - Deventer : Kluwer Law and Taxation publ., 1988.

ISBN 90 6544 345 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* implementering = implementation = toteuttaminen
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (GENERAL): ESC

 
24. Klinghoffer, Hans : Inwieweit entsprechen Verwaltungsrecht und richterliche Verwaltungskontrolle in Israel den Erfordernissen des Grundrechtsschutzes., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Inwieweit entsprechen Verwaltungsrecht und richterliche Verwaltungskontrolle in Israel den Erfordernissen des Grundrechtsschutzes. / Klinghoffer, Hans

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Menscenrechte in Israel. - p. 35-52 - ( Rechtsstaat in der Bewährung ; No. 9) - Karlsruhe : C.F. Muller Juristischer Verlag, 1980.

ISBN 3 8114 5180 4

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* judar = Jews = juutalaiset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* demokrati = democracy = demokratia
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel : 7329

NOTE (MEETINGS): Vorträge und Ansprachen auf der Deutsch-Israelischen Juristenkonferenz, Jerusalem, (19791021),(C).

 
25. Merrills J.G. : The development of international law by the European Court of Human Rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The development of international law by the European Court of Human Rights / Merrills J.G. - (Melland Schill memeographies in international law), ix, 235 p.. - Manchester : Manchester U.P., 1988.

ISBN 0719026652

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
26. Vallat, sir Francis (ed.) : An introduction to the study of human rights : based on a series of lectures delivered at King's College, London in the autumn of 1970 , 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

An introduction to the study of human rights : based on a series of lectures delivered at King's College, London in the autumn of 1970 / Vallat, sir Francis (ed.), 127 p.. - London : Europa Publications, 1970.

ISBN 0 900 36253 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* kyrka = church = kirkko
* ras = race = rotu
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu

NOTE (GENERAL): UDHR;Bill of rights

 
27. Vaenerberg, Ann-Marie : Mänskliga rättigheter i Afrika : den fackliga föreningsfriheten i Botswana, Kenya och Senegal, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Mänskliga rättigheter i Afrika : den fackliga föreningsfriheten i Botswana, Kenya och Senegal / Vaenerberg, Ann-Marie, 108 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1990.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* ILO = ILO = ILO
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Botswana / Kenya / Senegal / East Africa / Southern Africa : 5415 / 5234

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu i folkrätt (master's thesis), Åbo Akademi, 1990

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ICESCR; ACHPR

 
28. Hannum, Hurst : Materials on international human rights and U.S. constitutional law., 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Materials on international human rights and U.S. constitutional law. / Hannum, Hurst ; with the collab. of Rickhard B. Lillich, iii, 115 p.. - Washington D.C. : The Procedural Aspects of International Law Institute, 1985.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* abort = abortion = abortti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* kriminalpolitik = criminal policy = kriminaalipolitiikka
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ESC; ECHR; ICCPR;

 
29. Wolf, Francis : Human rights and the International Labour Organisation., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights and the International Labour Organisation. / Wolf, Francis

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in international law : legal and policy issues / Meron, T. (ed.), p. 273-305. - Oxford : Clarendon Press, 1984.

ISBN 0198254881

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* ILO = ILO = ILO
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICESCR; ICCPR;

 
30. Baker, C. Edwin : Human liberty and freedom of speech., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human liberty and freedom of speech. / Baker, C. Edwin, viii, 385 p.. - Oxford : Oxford U.P., 1989.

ISBN 019 505 777 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* censur = censorship = sensuuri
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* pornografi = pornography = pornografia
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* feminism = feminism = naisasialiike
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

[Next]


24.11.1999