[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('freedom of conscience') results in 130 hits


 
1. Scheinin, Martin : Aseistakieltäytymisoikeus, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Aseistakieltäytymisoikeus / Scheinin, Martin - (Helsingin Yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja D: ; No. 3), 263 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto (D), 1981.

ISBN 951 45 4514 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirja käsittelee aseistakieltäytymiseen ja eri asevelvollisryhmien asemaan liittyviä valtiosääntöoikeudellisia ongelmia.Työssä tarkastellaan omantunnonvapautta perusoikeutena Suomessa, aseistakieltäytymisoikeutta ihmisoikeutena, asevelvollisuuden ja aseistakieltäytymisen lainsäädäntöhistoriaa vuodesta 1877 alkaen, väliaikaislain soveltamista sekä tulevaisuuden näkymiä. The author discusses conscientious objection and the position of conscription groups from the point of view of constitutional rights.The work deals with freedom of conscience as a basic right in Finland, the right to conscientious objection as a human right, legislative history of conscription and conscientious objection from 1877 onwards, the application of the temporary law and future prospects.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): "Suomen Akatemian tutkimushanke "Oikeuden rajat" Teos on tammikuussa 1987 valmistuneen lisensiaattityön "Omantunnonvapaus ja maanpuolustusvelvollisuus" lyhennetty ja joiltain osin ajantasaistettu laitos, josta on jossain määrin karsittu Scheininväitöskirjatutkimuksen kohteena olevia perus- ja ihmisoikeuksien yleisten oppien ongelmia; UDHR; ICCPR; ECHR;

 
2. Nowak, Manfred : Artikel 9 MRK, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 9 MRK / Nowak, Manfred

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 425-440. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-9

 
3. Matscher, Franz (ed.) : Folterverbot sowie Religions- und Gewissensfreiheit im Rechtsvergleich , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Folterverbot sowie Religions- und Gewissensfreiheit im Rechtsvergleich = The prohibition of torture and freedom of religion and of conscience comparative aspects / Matscher, Franz (ed.) - (Schriften des Österreichischen Instituts fur Menschenrechte = Publications of the Austrian Human Rights Institute ; No. 2), 181 p.. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1990.

ISBN 3 88357 083 4

LANGUAGE: GER, ENG

INDEX WORDS:
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* tortyr = torture = kidutus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): Inter-American torture convention; ECHR; UDHR; CAT; ECPT;

 
4. König, Kardinal Franz : Religionsbekenntnis und Gewissensfreiheit, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Religionsbekenntnis und Gewissensfreiheit / König, Kardinal Franz

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Folterverbot sowie Religions- und Gewissensfreiheit im Rechtsvergleich = The prohibition of torture and freedom of religion and conscience : comparative aspects / Matscher, F. (ed.) - ( Schriften des Österreichischen Instituts fur Menschenrechte = Publications of the Austrian Human Rights Institute ; No. 2), p. 15-24. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1990.

ISBN 3 88357 083 4

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR-9 ; Virginia Bill of Rights

 
5. Walsch, Brian : Issues which arise in relation to freedom of conscience in national constitutional provisions, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Issues which arise in relation to freedom of conscience in national constitutional provisions / Walsch, Brian

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Folterverbot sowie Religions- und Gewissensfreiheit im Rechtsvergleich = The prohibition of torture and freedom of religion and conscience : comparative aspects / Matscher, F. (ed.) - ( Schriften des Österreichischen Instituts für Menschenrechte = publications of the Austrian Human Rights Institute ; No. 2), p. 25-42. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1990.

ISBN 3 88357 0 83 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Ireland : 8251 / 8239

NOTE (GENERAL): Treaty of Versailles ; Treaty of Limerick ; Peacetreaties ; French declaration of the rights of man and citizen;

 
6. Matscher, Franz : Gedanken-,Gewissens- und Religionsfreiheit , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Gedanken-,Gewissens- und Religionsfreiheit : internationalrechtliche Aspekte / Matscher, Franz

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Folterverbot sowie Religions- und Gewissensfreiheit im Rechtsvergleich = The prohibition of torture and freedom of religion and conscience : comparative aspects / Matscher, F. (ed.) - ( Schriften des Österreichischen Instituts fur Menschenrechte = publications of the Austrian Human Rights Institute ; No. 2), p. 38-46. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1990.

ISBN 3 88357 0 83 4

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR ; ICESCR ; UDHR-18 ; ACHPR ; AMR-12

 
7. Scheinin, Martin : Omantunnonvapaus ja maanpuolustusvelvollisuus ; valtiosääntöoikeudellinen tutkimus aseistakieltäytymisoikeudesta ja perusoikeuksien sitovuudesta., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Omantunnonvapaus ja maanpuolustusvelvollisuus ; valtiosääntöoikeudellinen tutkimus aseistakieltäytymisoikeudesta ja perusoikeuksien sitovuudesta. / Scheinin, Martin, xxv, 477 p.. - Turku : Turun Yliopisto ; oikeustieteelinen tiedekunta, 1987.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Luvussa 1. esitetään tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat. Kun myöhempi tarkastelu on pääosin lainopillista, pyritään tässä jaksossa osoittamaan, että ajatus perusoikeuksien sitovuudesta on mahdollista perustella myös marxilaisen teorian pohjalta. Luvussa 2. tarkastellaan maanpuolustusvelvollisuutta koskevan säännöksen syntyhistoriaa, tulkintaa oikeuskirjallisuudessa sekä soveltamiskäytäntöä. Kolmas luku keskittyy omantunnonvapauden perusoikeuteen. Siinä käydään läpi säännösten syntyhistoriaa, tulkintaa oikeuskirjallisuudessa sekä soveltamiskäytäntöä. Luvussa 4. keskitytään aseistakieltäytymisoikeuteen Suomen lainsäädännön mukaan Tässä yhdistyvät myös 2. ja 3. lukujen teemat. Lopuksi otetaan kantaa siviilipalvelusmiehen oikeuteen kieltäytyä vakaumustaan loukkaavista palvelutehtävistä. Luvussa 5. tarkastellaan kansainvälisiä ihmisoikeusjärjestelyjä ja hankkeita aseistakieltäytymisoikeuden tunnustamiseksi erityiseksi ihmisoikeudeksi. Lisäksi tekijä ottaa kantaa ihmisoikeussopimusmääräysten valtionsisäiseen vaikutukseen ja normihierarkiseen asemaan sekä siihen, millaisissa tilanteissa suomalaiset aseistakieltäytyjät voivat tukeutua ihmisoikeusjärjestelyihin.

INDEX WORDS:
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus

 
8. Pettman, Ralph : Teaching for human rights , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Teaching for human rights : activities for schools / Pettman, Ralph - Richmond : Hodja Educational Resources Co-operative Ltd., 1984.

ISBN 0 949575 20 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rasism = racism = rasismi
* familj = family = perhe
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* barn = children = lapset

 
9. Nicaraqua's indians, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nicaraqua's indians : comments for the memebers of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) /, var. pag.. - New York : International League for Human Rights, 1983.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* indianer = Indians = intiaanit
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* tortyr = torture = kidutus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / Central America / Latin America : 6245

NOTE (GENERAL): CERD; ICCPR;

 
10. Jacobs, Francis G. : The European convention on human rights., 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European convention on human rights. / Jacobs, Francis G., xi, 286 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1975.

ISBN 0 19 822524 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* tolkning = interpretation = tulkinta
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* slaveri = slavery = orjuus
* arbete = labour = työ
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* förbrytelser = offences = rikkomukset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* familj = family = perhe
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* fångar = prisoners = vangit
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: IRIS

 
11. Amnesty International : Amnesty International Annual Report 1974, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Amnesty International Annual Report 1974 / Amnesty International ; Amnesty International, var.pag.. - London : Amnesty International, 1974.

LANGUAGE: ENG, SWE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* kränkningar = violations = loukkaukset
* tortyr = torture = kidutus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* avrättningar = executions = teloitukset
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

 
12. Langemeyer, Gerard Eduard : Gedanke zur Gewissensfreiheit, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Gedanke zur Gewissensfreiheit / Langemeyer, Gerard Eduard

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenrechte und freiheitliche Rechtsordnung ; Festschrift für Willi Geiger zum 65. Geburtstag.. - p. 3-8 - r : J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1974.

ISBN 3 16 636162 6

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
13. Schwartländer, Johannes (ed.) : Menschenrechte , 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Menschenrechte : Aspekte ihrer Begrundung und Verwirklichung / Schwartländer, Johannes (ed.) - (Tübinger Universitätsschriften ; No. 1), 241 p.. - Tubingen : Attempto Verlags -GmbH, 1978.

ISBN 3 921 552 04 4

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* filosofi = philosophy = filosofia

NOTE (MEETINGS): Vorträge und Diskussionen des Tübinger Interdisziplinären Kolloquiums (19770923), (C).

 
14. Neumann, Johannes : Das Grundrecht der Glaubens- und Religionsfreiheit als Grundlage der Zuordnung von Staat und religiösen Institutionen., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Das Grundrecht der Glaubens- und Religionsfreiheit als Grundlage der Zuordnung von Staat und religiösen Institutionen. / Neumann, Johannes

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenrechte Aspekte ihrer Begrüdung und verwirklichung / Schwartländer, J. (ed.) - (Tubinger Universitätsschriften ; No. 1), p. 121-142. - Tubingen : Attempto Verlags -GmbH, 1978.

ISBN 3 921552 04 4

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* filosofi = philosophy = filosofia

NOTE (MEETINGS): Vorträge und Diskussionen des Tübinger Interdisziplinären Kolloquiums (19770923), (C).

 
15. Cinkusz, Katarzyna : Freedom of religion in the case-law of the high administrative court in Poland., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Freedom of religion in the case-law of the high administrative court in Poland. / Cinkusz, Katarzyna

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights norms in domestic law / Rosas, A. (ed.), p. 152-162. - Helsinki : Finnish Lawyer publ. comp., 1990.

ISBN 951 640 509 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland : 8141

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR;

 
16. Myntti, Kristian : The prohibition of discrimination in international and Finnish law., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The prohibition of discrimination in international and Finnish law. / Myntti, Kristian

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights norms in domestic law / Rosas, A. (ed.), p. 163-194. - Helsinki : Finnish Lawyers publ. comp., 1990 .

ISBN 951 640 509 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rasism = racism = rasismi
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* arbetsrätt = labour legislation = työoikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR-26; ECHR-14; UDHR; Declaration on the elimination of discrimination against women (CEDAW); CERD;

 
17. Partsch, Karl Josef : Freedom of conscience and expression and political freedoms., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Freedom of conscience and expression and political freedoms. / Partsch, Karl Josef

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international bill of rights : the covenant on civil and political rights / Henkin, L. (ed.), p. 209-245. - New York : Columbia U. P., 1981.

ISBN 0 231 05180 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* aggression = aggression = aggressio
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR; CERD.

 
18. Katona Soltesz, Marta : Human rights in today's Hungary., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in today's Hungary. / Katona Soltesz, Marta, 420 p.. - Budapest : Mezon, 1990.

ISBN 963 027 782 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

 
19. Földesi, Tamas : Reflections on freedom of conscience and religion., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Reflections on freedom of conscience and religion. / Földesi, Tamas

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in today's Hungary / Katona Soltesz, M. (ed.). - p. 119-132 - Budapest : Mezon, 1990.

ISBN 963 027 782 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ICESCR;

 
20. Takacs, Imre : On the legal regulation of the freedom of conscience and religion., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

On the legal regulation of the freedom of conscience and religion. / Takacs, Imre

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in today's Hungary / Katona Soltesz, M. (ed.). - p. 133-144 - Budapest : Mezon, 1990.

ISBN 963 027 782 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

 
21. Case of Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen , 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen : judgment of 7 December 1976 / - ( Publications of te European Court of Human Rights. Series A : Judgments and decisions. ; No. 23), 33 p.. - Köln : Carl Heymann, 1976.

ISBN 3 452 18305 X

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* föräldrar = parents = vanhemmat
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* moral = morality = moraali
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (GENERAL): ECHR-8-9-14-50; ECHRP-2-2

 
22. Guzzardi case : judgment of 6th November 1980., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Guzzardi case : judgment of 6th November 1980. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 39), 64 p.. - Köln : Carl Heymann, 1981.

ISBN 3 452 18917 1

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-3-5(1)-6-8-9-25-26-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
23. Bezicheri case : judgment of 25th October 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bezicheri case : judgment of 25th October 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 164), 19 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21781 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* kränkningar = violations = loukkaukset
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* fångar = prisoners = vangit
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-5(2)-5(4)-6-9-10-11-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
24. Case of Johnston and others; 1. decision of 24th January 1986(relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 18th December 1986., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Johnston and others; 1. decision of 24th January 1986(relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 18th December 1986. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 112), 55 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 20871 0

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland : 8231

NOTE (GENERAL): ECHR-8-9-12-14-25-26-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
25. Digest of Strasbourg, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Digest of Strasbourg : case-law relating to the European Convention on Human Rights : vol. 3 (Articles 7-12) / ; Council of Europe, xvii, 601 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 19405 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* absoluta rättigheter och friheter = absolute rights and freedoms = ehdottomat oikeudet ja vapaudet
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-7-8-9-10-11-12;

 
26. Collected edition of the "Travaux Preparatoires" of the European Convention on Human Rights, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Collected edition of the "Travaux Preparatoires" of the European Convention on Human Rights : vol. 4 / ; Council of Europe, 301 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1977.

ISBN 90 247 1969 0

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* tortyr = torture = kidutus
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* slaveri = slavery = orjuus
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Contents: Committee of Experts: Committee of Ministers: Conference of Senior Officials 30 March - June 1950.ECHR;

 
27. Collected edition of the "Travaux Preparatoires" of the European Convention on Human Rights, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Collected edition of the "Travaux Preparatoires" of the European Convention on Human Rights : vol. 6 : consultative assembly / ; Council of Europe, xix, 291 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 2230 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* slaveri = slavery = orjuus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): Contents: Second session of the Consultative Assembly (7-28 August 1950). Documents prepared by the Secreteriat-General (September-October 1950).ECHR; UDHR

 
28. Violations of the Helsinki accords, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Violations of the Helsinki accords : Turkey : a report prepared for the Helsinki review conference : a Helsinki report / ; Helsinki Watch, 4, 31 p.. - New York : Helsinki Watch Committee, 1986.

ISBN 0 938579 75 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* undantagslag = emergency act = hätätilalaki
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* tortyr = torture = kidutus
* fängelser = prisons = vankilat
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Turkey : 8248

LIBRARY LOCATION: IMR

 
29. Heng, Liang : Intellectual freedom, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Intellectual freedom : in China after Mao : with a focus on 1983 : an Asia Watch report / Heng, Liang ; Shapiro, J. ; Asia Watch, 215 p.. - New York : Asia Watch Committee, 1984.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* censur = censorship = sensuuri
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: China, People's Republic : 7117

LIBRARY LOCATION: IMR

 
30. Peter, Chris Maina : Fundamental rights and freedoms in Kenya, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Fundamental rights and freedoms in Kenya / Peter, Chris Maina

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): African journal of international and comparative law = Revue Africaine de droit international et compare : No. 3(1) ., p. 61-98. - London : African Society of International and Comparative Law = La Societe Africaine de Droit International et Compare, 1991. - ISSN 0954-8890

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* pass = passport = passi
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Kenya / East Africa : 5234

NOTE (GENERAL): ACHPR;

[Next]


24.11.1999