[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('gender discrimination') results in 273 hits


 
1. Roos, Nina : För en jämställdhetslagstiftning, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

För en jämställdhetslagstiftning / Roos, Nina

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 11., p. 196-200. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln behandlar den planerade jämställdhetslagen.Förf. börjar med att fastställa vad begreppet jämställdhet är och förklarar att hon utgår ifrån att jämställdhet mellan könen kan främjas med hjälp av rättsregler.Utgångspunkten i artikeln är FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor.Förf. granskar vilka krav konventionen ställer på vår lagstiftning samt värderar vår jämställdhetslag ur ett rättspolitiskt perspektiv. The article deals with the law of equal opportunities which is being prepared. The author starts by defining the concept "equality", and by stating that she believes equality of the sexes can be promoted with legal rules.The starting point of the article is the UN Convention on Abolishing All Forms of Discrimination Against Women.The author deals with the various demands the Convention has on Finnish legislation, and evaluates the Finnish Law of Equal Opportunities from a legal politics perspective.

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Convention on the elimination of all forms of discrmination againstwomen (CEDAW);

 
2. Wilhelmsson, Thomas : Om könsdiskriminerande reklam, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Om könsdiskriminerande reklam / Wilhelmsson, Thomas

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 123., p. 296-305. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland (D), 1987. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I början av detta år trädde den nya lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i kraft (JämstL).Trots att ett av syftena med denna lagstiftning var att påverka medborgarnas attityder till jämställdhet har man i lagen undvikit att angripa en sådan central attitydsskapande faktor i dagens samhälle som reklamen.Det stadgande om förbud mot könsdiskriminerande reklam som förekommit i lagens tidigare beredningsskeden hade bortlämnats i regeringens proposition. I skrivelsen diskuteras behovet av att reglera könsdiskriminerande reklam, skandinavisk rätt och tolkningen av konsumentskyddslagen (KSL). In the early 1987 the new law on equal opportunities was put into effect. Despite the fact that one of the objectives of of this legislation was to influence the citizens' attitudes regarding equality the law does not attack such an important attitude influencing factor as advertising.The provisions on prohibition against sex-discrimination in advertising had been included in the earlier stages of preparation, but they were excluded in the Government's proposition.The author discusses the need for regulations on sex-discrimination in advertising, Scandinavian law and the interpretation of Law of Consumer Protection (konsumentskyddslagen).

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä

 
3. Räsänen, Leila : Oikeudellisesta suojasta sukupuolen perusteella tapahtuvaa työsyrjintää vastaan Yhdysvalloissa, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oikeudellisesta suojasta sukupuolen perusteella tapahtuvaa työsyrjintää vastaan Yhdysvalloissa / Räsänen, Leila - (Valtioneuvoston kanslian monisteita ; N:o 3), 106 p.. - Helsinki : Valtioneuvoston kanslian monisteita (D), 1984. - ISSN 0357-4113

ISBN 951 46 8182 7

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Raportin tarkoituksena on selostaa melko perusteellisesti se oikeudellinen järjestelmä, joka Yhdysvalloissa on käytettävissä sukupuoleen kohdistuvissa työsyrjintätapauksissa.Raportti perustuu yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden kanssa käymiin keskusteluihin sekä kirjalliseen materiaaliin. The aim of the article is to give a thorough account of the USA legal system for cases relatg to discrimination in profession.The report is based on US expert interviews and written material.

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
4. Silius, Harriet (ed.) : Kvinnor i mansdominerade yrken, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kvinnor i mansdominerade yrken : läkare, ingenjörer, jurister / Silius, Harriet (ed.), 169 p.. - Turku : Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi, 1989.

ISBN 951 649 581 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I boken medverkar fyra författare som behandlar kvinnor i tre yrkesgrupper : läkare, diplomingenjörer och jurister.Elianne Riska och Katarina Wegar analyserar de kvinnliga läkarnas ställning i den finländska läkarkåren. Veronica Hertzberg beskriver hur finländska kvinnliga diplomingenjörer förhåller sig till sin yrkessituation och utbildning.Harriet Silius analyserar de kvinnliga juristernas arbete och ställning i dagens Finland.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Hamalengwa, M. (comp.) : The international law of human rights in Africa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The international law of human rights in Africa : basic documents and annotated / Hamalengwa, M. (comp.) ; Flinterman, Cees ; Dankwa, E.V.O., 427 p. . - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1988.

ISBN 90 247 3587 4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The first compiliation of African human rights documents.The book brings together all important conventions, resolutions, declarations and recommendations on both international and regional institutions and groupings relating to human rights in Africa.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* apartheid = apartheid = rotusorto
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

NOTE (GENERAL): Genocide convention; Refugee convention; Convention on the political rights of women; International convention on the elimination of all forms of racial discrimination (CERD); Convention on the elimination of all forms of discrimination against women( CEDAW); CAT USED FOR UN convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; UN charter; ICCPR; ICESCR; UDHR; ACHPR; OAU charter;

 
6. Bruun Niklas : Jämställdhetslagen, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Jämställdhetslagen / Bruun Niklas ; Koskinen, Pirkko, 227 p.. - Helsingfors : Juristförbundets förlag, 1987.

ISBN 951 640 320 4

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I boken behandlas den finska lagen om jämställdhet mellan könen samt lagen om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden med kompletterande övriga lagändringar.Lagen trädde ikraft 1.1 1987.Utgångpunkterna för hur en rad specialproblem skall lösas skisseras.Bl.a. den internationella bakgrunden, lagstiftningsarbetets skeden, tillämpningområden, tillsynen och påföljderna av brott mot jämställdhetslagen behandlas.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
7. Jämställdhet i arbetslivet,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Jämställdhet i arbetslivet : lag om jämställdhet : betänkande av jämställdhetskommitten / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 38), 210 p.. - Stockholm : Liberförlag - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 04049 2

LANGUAGE: SWE, ENG

ABSTRACT: In this report the Equality Committee presents a proposal for a law on equality between women and men in working life.The Committee is of the opinion that a law on equality between women and men must be seen in connection with all other equality work.In the proposal employers are first of all enjoined to obstain from sex discrimination of employees and job seekers (sec. 2).If an employer violates this ban, the aggrieved party will be enfitted to damages (sec. 5) etc.A special representative, to be known as the Equality Ombudsman, shall under the law that is proposed be enpowered to see to it that the law is enforced and to assist othervise in the endavours to achieve equality in working life.Each and everyone should be able to turn to the ombudsman with complaints in case the law has been transgressed.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* jämlikhetsombudsmannen = equal opportunities ombudsman = tasa-arvovaltuutettu
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
8. Tuominen, Eeva-Liisa : Förekommer diskriminering på grund av kön, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Förekommer diskriminering på grund av kön / Tuominen, Eeva-Liisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Jämställdhet mellan könen i utbildning och arbets liv = Sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa ja työelämässä / Anttalainen, M-L. (eds.), p. 135-138. - Helsingfors : Yrkesutbildningsstyrelsen (D), 1986.

ISBN 951 860 170 4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Stang Dahl, Tove : Kvinnerett II, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kvinnerett II / Stang Dahl, Tove, 263 p.. - Oslo : Universitetsforlaget, 1985.

ISBN 82 00 07468 4

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* arbete = labour = työ
* skatterätt = fiscal legislation = vero-oikeus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* familj = family = perhe
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

 
10. Halberstam, Malvina : Women's legal rights, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Women's legal rights : international covenants on alternative to ERA / Halberstam, Malvina ; Defeis, Elizabeth F., xii, 208 p.. - New York : Transnational publ., 1987.

ISBN 0 94132 0 11 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* FN = UN = YK
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ILO = ILO = ILO
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* arbete = labour = työ
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* äktenskap = marriage = avioliitto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* ratificering = ratification = ratifiointi
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; UN Charter; AMR; Convention on the political rights of women;. Inter-American convention on the granting of political rights to women;.CDE and 1962 protocol; CNMW USED FOR convention on the nationality of married women;.The convention on consent to marriage, minimum age for marriage and registration of marriages;. Inter-American convention on the nationality of women; Convention for the suppression of the traffic in persons and of the exploitation of the prostitution of others and final protocol;.Conventionfor the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW);.

 
11. European Committee for equality between women and men : Collection of the Council of Europe's work relating to equality between women and men (1950-1988), 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Collection of the Council of Europe's work relating to equality between women and men (1950-1988) / European Committee for equality between women and men, 329 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnor = women = naiset
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
12. Fraser, Arvonne S. : The U.N. decade for women : documents and dialogue, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The U.N. decade for women : documents and dialogue / Fraser, Arvonne S. - ( Westwiew special studies on women in contemporary society), xi, 235 p.. - Boulder : Westwiew Press, 1987.

ISBN 0 8133 7249 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* barnavård = child care = lastenhoito
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): Convention on the elimination of all forms of discrimination againstwomen (CEDAW);

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
13. Franck, Thomas : Human rights in third world perspective : vol. I-III, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in third world perspective : vol. I-III / Franck, Thomas, 1491 p. . - London : Oceana Publications, 1982.

ISBN 0 379 20725 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* revolution = revolution = vallankumous

 
14. Bridge,J.W. (et. al.) : Fundamental rights : a volume of essays to commemorate the 50th anniversary of the founding of the law school in Exeter 1923-1973, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Fundamental rights : a volume of essays to commemorate the 50th anniversary of the founding of the law school in Exeter 1923-1973 / Bridge,J.W. (et. al.), 324 p.. - London : Sweet & Maxwell, 1973.

ISBN 0 421 19130 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. THE LOGIC OF FUNDAMENTAL RIGHTS, by D. L. Perrott. 2. THE RIGHTS OF THE UNBORN, by D. Lasok. 3. CHILDREN'S RIGHTS, by Miss Christina J. R. Sachs. 4. FREEDOM FROM UNWANTED PUBLICITY, by C. J. F. Kidd. 5. THE RIGHT TO COMMENT, by A. J. E. Jaffey. 6. THE RIGHT OF PRIVATE OWNERSHIP, by E. Y. Exshaw. 7. THE RIGHTS OF SPOUSES IN THE MATRIMONIAL HOME, by P. M. Smith. 8. THE RIGHT TO OUTDOOR RECREATION, by J. M. Coombes. 9. THB RIGHT OF PASSAGE, by J. S. Hall. 10. THE RIGHT TO INFORMATION ABOUT THE ACTIVITIES OF THE GOVERNMENT, by Mrs. Barbara L. de Smith. 11. CIVIL RIGHTS, A MORE CIVIL REMEDY, or LITIGATION NOT DEMONSTRATION, by C. P. Gordon. 12. A CONSTABLB'S DUTY AND FRBEDOMS OF PERSON AND PROPERTY, by J. G. Cartridge. 13. PUBLICITY FOR CRIMINAL TRIALS, by M. E. Bennun. 14. A RIGHT TO KNOW THE REASONS FOR A DECISION OF A MAGISTRATES' COURT?, by C. F. Parker, J.P. 15. PRISONERS' RIGHTS: QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES? P. English. 16. INTERNMENT AND DETENTION WITHOUT TRIAL IN THE LIGHT OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS, by E. T. McGovern. 17. SOME ASPECTS OF FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE ENGLISH CONFLICT OF LAWS, by P. A. Stone. 18. THE RIGHTS OF INDIVIDUAL SHAREHOLDERS IN COMPANIES, by J. A. Usher. 19. THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER, by M. Evans. 20. FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, by J. W. Bridge. 21. THE RIGHT TO FREE MOVEMENT IN THE EUROPEAN COMMUNITIES, by R.O. Plender.

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* ILO = ILO = ILO
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* EG = EC = EY
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; AMR; ECHR

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
15. Campbell, Tom (ed.) : Human rights , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights : from rhetoric to reality / Campbell, Tom (ed.), 262 p.. - Oxford : Brasil Blackwell, 1986.

ISBN 0 631 14362 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kriminalpolitik = criminal policy = kriminaalipolitiikka
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* feminism = feminism = naisasialiike
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): UN charter;Convention on the elimination of all forms of racial discrimination (CERD); Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW); ICCPR; UDHR.

 
16. Kubiak, Andrzej : New institutions for the protection of citizens' rights in Poland., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

New institutions for the protection of citizens' rights in Poland. / Kubiak, Andrzej

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights norms in domestic law / Rosas, A. (ed.), p. 68-73. - Helsinki : Finnish Lawyers Publ. Comp., 1990.

ISBN 951 640 509 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* socialism = socialism = sosialismi
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland : 8141

 
17. Greenberg, Jack : Race, sex and religions discriminations in international law., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Race, sex and religions discriminations in international law. / Greenberg, Jack

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in international law : legal and policy issues / Meron, T. (ed.), p. 307-343. - Oxford : Clarendon Press, 1984.

ISBN 0198254881

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* religiös intolerans = religious intolerance = uskonnollinen suvaitsemattomuus
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* religion = religion = uskonto
* rasrelationer = race relations = rotusuhteet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): ICESCR; ICCPR; the international convention on the Elimination of all formsof Racial discrimination (CERD); Convention on the Elimination of allforms of Discrimination against Women (CEDAW); Declaration on theElimination off all forms of intolerance and of Discrimination Based onReligion or Belief; UDHR; UN charter.

 
18. Wyatt, Derrick : The substantive law of the EEC, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The substantive law of the EEC / Wyatt, Derrick ; Dashwood, Alan, xliii, 549 p.. - London : Sweet & Maxwell, 1987.

ISBN 0 421 34880 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* ILO = ILO = ILO
* EG = EC = EY
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
19. Cvetic, Goran : Immigration cases in Strasbourg, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Immigration cases in Strasbourg : the right to family life under article 8 of the European convention / Cvetic, Goran

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : No. 36., p. 647-655. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1987. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-8; ESC; ICESCR;

 
20. Bunch, Charlotte : Women's rights as human rights, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Women's rights as human rights : toward a re-vision of human rights / Bunch, Charlotte

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 12(4)., p. 486-498. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1990. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* WHO = WHO = WHO
* feminism = feminism = naisasialiike
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: South America / Latin America : 6400

NOTE (GENERAL): CEDAW;

 
21. Hosken, Fran P. : Toward a definition of women's rights, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Toward a definition of women's rights / Hosken, Fran P.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 3(2)., p. 1-10. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1981. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Mexico : 6243

NOTE (MEETINGS): United Nations Mid-Decade World Conference for women: equality, development and peace, Copenhagen, (19800714), (C)

NOTE (GENERAL): CEDAW

 
22. Tinker, Catherine : Human rights to women, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights to women : the U. N. convention on the elimination of all forms of discrimination against women / Tinker, Catherine

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 3(2)., p. 32-43. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1981 . - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* FN = UN = YK
* kvinnor = women = naiset

NOTE (MEETINGS): United Nations Mid-Decade World Conference for women: equality, development and peace, Copenhagen, (19900714), (C)

NOTE (GENERAL): CEDAW

 
23. Luckhaus, Linda : Payment for caring, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Payment for caring : a European solution / Luckhaus, Linda

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 526-537. - London : Sweet & Maxwell, 1986. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* EG = EC = EY
* kvinnor = women = naiset

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
24. Bates, Jane D. N. : Sex discrimination and retirement, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Sex discrimination and retirement : two recent decisions of the European Court of JUstice / Bates, Jane D. N.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 537-546. - London : Sweet & Maxwell, 1986. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* pension = pension = eläke
* EG = EC = EY

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
25. Ellis, Evelyn : Equal opportunity in employment in Northern Ireland, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Equal opportunity in employment in Northern Ireland : the Governments proposal's / Ellis, Evelyn

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 40-47. - London : Sweet & Maxwell, 1987. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Northern Ireland : 8239

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
26. Morris, P. E. : Sex discrimination, public order and the European Court, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Sex discrimination, public order and the European Court / Morris, P. E.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 334-344. - London : Sweet & Maxwell, 1987. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Northern Ireland : 8239

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
27. Arnull, Anthony : The incoming tide, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The incoming tide : responding to Marshall / Arnull, Anthony

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 383-399. - London : Sweet & Maxwell, 1987. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
28. Ellis, Evelyn : Justifiability and statutory immunity for indirect discrimination, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Justifiability and statutory immunity for indirect discrimination : Hampson v. Department of Education and Science / Ellis, Evelyn

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 461-466. - London : Sweet & Maxwell, 1990. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
29. Ellis, Evelyn : European Community sex equality law, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European Community sex equality law / Ellis, Evelyn - (Oxford European Community Law Series), xv, 239 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1991.

ISBN 0 19 825266 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* betald semester = paid leave = maksettu loma
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* ILO = ILO = ILO
* EG = EC = EY
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ECHR; ESC

 
30. Reanda, Laura : The Commission on the Status of Women, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Commission on the Status of Women / Reanda, Laura

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The United Nations and human rights : a critical appraisal / Alston, P. (ed.), p. 265-303. - Oxford : Clarendon Press, 1992.

ISBN 0 19 825450 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* ILO = ILO = ILO
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rapporter = state reports = raportit
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* kvinnor = women = naiset

TIME PERIOD: 1949-1990

NOTE (GENERAL): UN charter; Declaration on the elimination of discrimination against women; CEDAW; UDHR

[Next]


24.11.1999