[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('grundläggande skyldigheter') results in 1 hits


 
1. Suksi, Markku : Finlands statsrätt, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finlands statsrätt : en sammanställning av material och tolkningar i anslutning till Finlands grundlag / Suksi, Markku, x, 483 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 2002.

ISBN 952-12-0964-X

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Innehåll: 1. Inledning 1.1 Individen och samhället 1.2 Suveränitet och offentlig makt 2. Deltagande i det nationella beslutsfattandet 2.1 Riksdagsval som utgångspunkt 2.2 Valprinciper 2.3 Valbarhet och uppdraget som riksdagsledamot 2.4 Partier 2.5 Rådgivande folkomröstning 3. Förfarandet inom det nationella beslutsfattandet 3.1 Riksdagens organ vid riksmötet 3.2 Riksdagsarbetets struktur 3.3 Riksdagen som lagstiftare 3.4 Riksdagens roll i internationellt samarbete 3.5 Riksdagen och budgetmakten 4. Det nationella beslutsfattandets innehåll 4.1 Inramning genom grundrättigheter och EG-rätt 4.2 Olika grundrättighetsdimensioner 4.3 Rättigheter för individens inre sfär 4.4 Individens rättigheter inom den utåtriktade sfären 4.5 Individens rättigheter inom gemenskapssfären 4.6 Grundläggande skyldigheter 4.7 Skyddet av rättigheter 4.8 EG-fördragets inverkan på det nationella beslutsfattandets innehåll 5. Förverkligande av det nationella beslutsfattandets resultat 5.1 Bakgrund 5.2 Republikens president 5.3 Statsrådet 5.4 Ministerier 5.5 Den övriga statsförvaltningen 5.6 Riksdagens förvaltning 5.7 Universiteten 5.8 Staten som ett enda rättssubjekt 5.9 Kommunal och annan regional självstyrelse 5.10 Ålands självstyrelse 5.11 Om den offentliga personalen i allmänhet och tjänstemän i synnerhet 5.12 Överföring av förvaltningsuppgifter på andra än myndigheter 6. Kontrollen av det nationella beslutsfattandets resultat 6.1 Om kontrollmaktens strukturer 6.2 Allmänna domstolar 6.3 Allmänna förvaltningsdomstolar 6.4 Specialdomstolar 6.5 Riksrätten 6.6 Domstolars oberoende 6.7 Normkontroll 6.8 Rättsskyddsmekanismer inom den verkställande makten 6.9 Övrig kontrollmakt 7. Avslutning Systematiskt register Sakregister

INDEX WORDS:
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* grundläggande skyldigheter = fundamental obligations = perusvelvollisuudet
* val = elections = vaalit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* barn = children = lapset
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* ECJ = ECJ = ECJ
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* grundrättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ratificering = ratification = ratifiointi
* reservationer = reservations = varaumat
* romer = Roma = romanit
* rättsskydd = legal protection = oikeusapu
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* tortyr = torture = kidutus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

URL http://www.abo.fi/instut/imr/
URL Fulltext i EDILEX (http://www.edilex.fi/metadata/154.pdf)


24.11.1999