[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='grundlag/författning' results in 2882 hits


 
1. Blom, Raimo : Kapitalismi ja työväenluokan TSS-oikeudet, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kapitalismi ja työväenluokan TSS-oikeudet / Blom, Raimo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 3., p. 3-10. - Helsinki : SUOMEN DEMOKRAATISET LAKIMIEHET & OIKEUS-JA YHTEISKUNTATIETEELLINEN YHD.(D) , 1975. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja sanoo aluksi että euroopan valtiosääntöjä koskeva tarkastelu v. 1970 osoitti ettei tss-oikeuksia ollut kirjattu kapitalististen maiden perustuslakeihin. valtiosääntökomitean välimietinnssä (1974:27) komitean jäsenet toteavat että tss-oikeudet on turvattu perustuslaissa mahdollisimman tehokkaasti. kirjoittajan mukaan tss-oikeudet konkreettis-historiallisena toteutumismuotona on luokkataistelu. The author starts by saying that a revision of European constitutions in 1970 showed that economic, social and cultural rights were not included in the constitutions of the capitalistic countries.In the intermediate report of the Finnish Constitution Committee (1974:27) the members state that the economic, social and cultural rights are protected by the constitution in the best possible way.According to the author the class struggle is a concrete historical realization of the economic, social and cultural rights.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Eriksson, Lars D. : Författningsdebattens nuläge, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Författningsdebattens nuläge / Eriksson, Lars D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 6., p. 167-175. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhd.( D), 1977. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Under 1977 tillsatte justitieministeriet 1) en kommission som skulle uppgöra ett lagförslag beträffande reglerna om kvalificerad majoritet i riksdagen och 2) en kommitte' som skall färdigställa ett lagförslag som innebär en totalreform av de medborgerliga rättigheterna.Utgående från detta och Paavo Kastaris publikation "Suomen valtiosääntö" och Tandem-rapporten "Demokratian rajat ja rakenteet" diskuterar förf. reformeringen av statsförfattningen. During 1977 the Ministry of Defence appointed: 1) a commission that was supposed to to prepare a bill concerning the rules of qualified majority in the Parliament and 2) a committee to prepare a bill for a total reform of the civil rights.Starting from these appointments, Paavo Kastari's publication "The Finnish Constitution" and the Tandem-report "The Limits and Structure of Democracy" the author discusses the reform of the Constitution.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Jyränki, Antero : Perusoikeusuudistuksen tavoitteet, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perusoikeusuudistuksen tavoitteet / Jyränki, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 6., p.191-192. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhd.( D), 1977. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kesällä 1977 asetettiin komitea valmistelemaan perusoikeussäännösten uudistamista ja toimikunta valmistelemaan määräenemmistösäännösten tarkistamista.Artikkelin kirjoittaja pohtii perusoikesuudistusta tästä lähtökohdasta painottaen m.m. TSS-oikeuksien lisäämistä perustuslakiin. In the summer of 1977 a committee was appointed to prepare a reform of the constitutional rights provisions, and a commission was appointed to prepare a re vision of the qualified majority provisions.The author of the article discusses the constitutional rights reform from this point of view with emphasis on the adding of the economic, social and cultural rights to the Constitution.

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

 
4. Holbrock, Wallace F. : Legal basis of rights and liberties in the United States of America., 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Legal basis of rights and liberties in the United States of America. / Holbrock, Wallace F.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 108., p. 437-448. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1972. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: rights may be divided into three groupings : freedom of expression, personal liberty and civil rights.Freedom of expression includes freedom of speech, of the press, freedom of assembly and freedom of religion.Personal liberty is assured by such rights as habeas corpus, protection from searches, trial by jury, right to legal counsel.Civil rights concern the prevention of discrimination among citizens for reason of race, religion or colour.The legal basis for these rights on the national level is found in the Constitution adopted in 1791 which are known as the Bill of Rights.

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: USA use also UNITED STATES : 6357

 
5. Jyränki, Antero : Luonnos perusoikeusuudistukseksi, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Luonnos perusoikeusuudistukseksi / Jyränki, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 9., p. 93-99. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhd.( D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomen Hhallitusmuoto vuodelta 1919 kuuluu Euroopan perustuslakien joukossa niihin perustuslakeihin, jotka on säädetty ennen vuotta 1939.Vaikka objektiivisia muutospaineita on selvästi olemassa, valtioneuvoston v. 1977 asettama parlamentaarisesti kokoonpantu perusoikeuskomitea päätti v. 1979 työnsä pystymättä esittämään minkäänlaisia ehdotuksia. Artikkelissa selvitetään että uudistukselle on olemassa kaksi suurta päävaihtoehtoa: 1) että muutetaan pelkästään perustuslain sananmuotoa ja 2) että uudistus antaa sysäyksen laajalle muun lainsäädännön uudistusprosessille.Kirjoituksessa käsitellään lähinnä kansandemokraattien luonnosta tässä keskustelussa.S. 115-124 esitetään luonnokset. The Finnish Constitution from 1919 belongs to the category of European constitutions which were prescribed before 1939.Although there is pressure for change, the Parliamentary Constitutional Rights Committee appointed by the Council of State finished its work in 1979 without being able to present any kind of propositions.The author of the article states that there are two main alternatives for the reform: 1) to change the wording of the Constitution, or 2) to trigger of a broad reform process of other legislation. The article mainly deals with the draft presented by the Folk Democrats.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Kaiser, Peter M. : Virkakielto BRD:ssä ja demokraattisten voimien taistelu oikeuksien puolesta, 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Virkakielto BRD:ssä ja demokraattisten voimien taistelu oikeuksien puolesta / Kaiser, Peter M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 5., p. 78-82. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1976. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikelissa käsitellään ensin BRD:n perustuslakia.Sen jälkeen tarkastellaan virkakieltoa ja niitä "epädemokraattisia, yhteiskuntatieteellisesti, oikeudellisesti eikä vähiten loogisesti vääriä ajatuksia", jotka kätkeytyvät virkakiellon taakse. Firstly, the article deals with the FRG Constitution.Then it discusses professional interdiction, and those "undemocratic, sociologically and logi- cally fallacious ideas" hidden behind it.

INDEX WORDS:
* yrkesförbud = berufsverbot USE professional interdiction = virkakielto
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
7. Kivivuori, Antti : Tuomarivaltio Suomesta, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tuomarivaltio Suomesta / Kivivuori, Antti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 14., p. 42-50. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1985. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja määrittelee artikkelin sisällön seuraavasti: onko tuomioistuinten asema yhteiskunnallisen vallan käyttäjänä sillä tavoin vahvistunut, että Suomi olisi muuttunut, tai on muuttumassa "tuomarivaltioksi"?Hän käsittelee 1). tuomioistuimia ja perustuslain tulkintaa 2). tuomioistuinten riippumattomuutta y.m. The author defines the content of the article as follows: has the status of the courts as users of social power become so strong that Finland has developed, or is developing into a "judge state"?The author deals with 1) courts and interpretation of constitutions 2) independence of the courts, etc.

INDEX WORDS:
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
8. Pellonpää, Matti : Quebec ja itsemääräämisoikeus, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Quebec ja itsemääräämisoikeus / Pellonpää, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 10., p. 83-92. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelin aiheena on Kanadan federaatioon kuuluvan Quebecin provinssin suunnitelma poliittisesta itsenäisyydestä.Juridiset argumentit on tuotu esille keskustelussa, jonka kuluessa Quebecin suvereenisuuden kannattajat ovat m.m. vedonneet YK:n perusasiakirjassa ilmaistuun kansojen itsemääräämisoikeuteen. Artikkelissa todetaan, että YK:n peruskirjan lisäksi m.m. ETYK:in päätösasiakirjassa julkituotu kansojen itsemääräämisoikeus sisältyy voimassaolevaan kansainväliseen oikeuteen oikeuksia ja velvollisuuksia luovana periaatteena. Artikkeli käsittelee Quebecin oikeutta itsenäisyyteen ja lopuksi Quebecin separatismia ja Kanadan valtiosääntöä. The article deals with the Quebec (part of the Canada Federation) plan to gain political independence.The legal arguments have been brought forth in a debate during which the supporters of Quebec sovereignty have appealed to the Right of Peoples to Self-Determination in the UN Charter. The writer says that apart from the UN Charter, the self-determination introduced in the CSCE Final Act is included in international law in force as a principle for creating rights and obligations.The article deals with the right of Quebec to claim independence, Quebec seperatism and the Canadian Constitution.

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

NOTE (GENERAL): UN charter

 
9. Blom, Raimo (ed.) : Valtiosääntöuudistus, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Valtiosääntöuudistus : ase demokraattisessa taistelussa / Blom, Raimo (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 4., p. 33-42. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1975. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli on vastalause Antero Jyrängin "Reunamerkintöjä valtiosääntökeskusteluun" (Oikeus 3 / 1975).Artikkelissa kysytään kenen uudistus valtiosääntöuudistus on - porvariston vai työväenluokan.Sen lisäksi analysoidaan presidentin ulkopoliittiset valtaoikeudet, parlamentin asema ja marxilai- sesta valtio- ja oikeustieteestä. The article is a critical comment on Antero Jyränki's article "Reunamerkintöjä valtiosääntökeskusteluun" (Margin remarks in the constitution debate)(Oikeus 3 / 1975).The writer asks whose reform the constitutional reform really is - the bourgeoise's or the working class's?Other subjects discussed are the powers of the president in foreign affairs, the position of the parliament and the Marxizts state and legal science.

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
10. Nieminen, Ari : Punaisen Suomen "punainen" perustuslaki, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Punaisen Suomen "punainen" perustuslaki / Nieminen, Ari

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 1., p. 3-14. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1974. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään parhaillaan valmisteilla olevaa valtiosääntöuudistustamme.Lokakuussa 1970 asetetun valtiosääntökomitean tulee toimeksiantonsa mukaan m.m. selvittää miten eduskunnan asemaa keskeisenä valtioelimenä voidaan vahvistaa ja parlamentaarista järjestelmää kehittää.Tältä osin on käytettävissä ainutlaatuinen historiallinen asiakirja, nimittäin kansanvaltuuskunnan valtiosääntöehdotus.Artikkelissa tarkastellaan kansanvaltuuskunnan valtiosääntöehdotuksen syntyä, sen taustalla olleita käsityksiä sekä joiltakin osin itse valtiosääntöehdotusta. The article deals with the Finnish constitution reform under preparation. According to its assignment, the Cconstitution Committee appointed in October 1970 shall sort out how the position of the Parliament (Eduskunta) as a central state organ could be strengthened and how the parliamentary system could be improved.

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
11. Laakso, Seppo : Historia toistaa itseään, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Historia toistaa itseään / Laakso, Seppo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 4., p. 13-17. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1975. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään R.A.Wreden ja K.J.Ståhlbergin ehdotukset perustuslakiin.Perustuslakikomitea päätti 8.6.1917 hyväksyä Ståhlbergin esittämän hallitusmuotoehdotuksen. The article deals with R.A.Wrede's and K.J.Ståhlberg's propositions for a Finnish constitution.The Constitution Committee decided (June 8th, 1917) to accept the proposition prepared by Ståhlberg. constitution

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
12. Perusoikeuskomitean työn, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perusoikeuskomitean työn /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 9., p. 115-124. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Perusoikeuskomitean työn yhteydessä (1977-79) laaditut luonnokset uudeksi perustuslainsäädännöksi esitellään kirjoituksessa.Luonnokset sisältyvät perusoikeussäännösten kehittämistä koskeviin erillisiin lausumiin, jotka perusoikeuskomitean puheenjohtaja Antti Seppälä (LKP) ja jäsenet Antero Jyränki ja Jukka Sälevirta (SKDL) esittivät valtioneuvostolle 15.1.1980.Lausunnot oli liitetty kirjelmään, jossa v. 1977 asetettu perusoikeuskomitea totesi, ettei se pystynyt täyttämään toimeksiantoaan. The article presents the drafts for a new constitution which were made in connection to the work of the Constitutional Committee (1977-79).The drafts are included in statements concerning the development of regulations on constitutional rights.The statements were presented to the Goverment by the Chairman of the Constitutional Rights Committee Antti Seppälä and members of the Committee Antero Jyränki and Jukka Sälevirta.The statements were annexed to an official letter where the Constitutional Rights Committee appointed in 1977 declared that it could not complete its assignment.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
13. Perustuslaki Yhdistyneeseen kuningaskuntaan?, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perustuslaki Yhdistyneeseen kuningaskuntaan? /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 451. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole perustuslakia eikä sen hallituksessa oikeusministeriä.Puolueiden ulkopuolinen kansalaisliike on laatinut Britanniassa valtiosäännön uudistusohjelman Charter 88.Siinä vaaditaan Britannialle säädännäistä perustuslakia.Kirjoituksessa selostetaan ohjelman sisältö. The United Kingdom has no constitution, and the Government does not have a Minister of Justice.A non-political people's movement has prepared a reform programme for a constitution.The programme is called Charter 88, and it demands a new statutory constitution.The article presents the content of the programme.

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

 
14. Jyränki, Antero : Edellisen johdosta..., 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Edellisen johdosta... / Jyränki, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 4., p. 42-43. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1975. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli on vastaus Blomin (...et al.) kirjoitukseen (s. 33-42). The article is a reply to Blom's article (pp. 33-42).

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
15. Chilen juntan rikoksia tutkiva kansainvälinen komissio, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Chilen juntan rikoksia tutkiva kansainvälinen komissio /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 10., p. 91-92. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1981. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Chilen juntan rikoksia tutkiva kansainvälinen komissio kokoontui ns. laajennettuun sihteeristökokoukseen Roomassa 28-30.11.1980.Kokoukseen osallistui n. 25 komission jäsentä sekä lisäksi chileläinen valtuuskunta ja italialaisia isäntiä.Istunnossa kuultiin asiantuntijoiden raportteja ja chileläisiä todistajia.Aiheina olivat Chilen yleistilanne sekä uusi perustuslaki ja sen hyväksymiseksi järjestetty kansanäänestys. The international commission investigating crimes of the military junta in Chile was summoned for a so-called extended secretary meeting in Rome, October 28-30, 1980.Twenty-five members of the commission met with a Chilean delegation and Italian hosts.During the sessions reports by experts were read and statements were given by Chilean wintesses.The topics discussed were the general state of matters in Chile, the new constitution and the referendum held for approval of the constitution.

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / South America / Latin America : 6424 / 6400

 
16. Viljanen, Veli-Pekka : Perusoikeudet ja lainsäätäjä, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Perusoikeudet ja lainsäätäjä / Viljanen, Veli-Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Finländska mänskorättsperspektiv / Myntti, K. (ed.) - (Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, Serie A. ; Publikation nr. 5), p. 71-82. - Turku / Åbo : Åbo Akademi (D), 1987. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 340 8

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa problematisoidaan tietyiltä osin suomalaisen perusoikeuskäsityksen muotoutumisprosessia historiallisen aineiston valossa. The article deals with some aspects of the Finnish conception of constitutional rights and the history and development of this conception.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
17. Sipponen, Kauko (ed.) : Perusoikeustyöryhmän muistio, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Perusoikeustyöryhmän muistio / Sipponen, Kauko (ed.) - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 3), var. pag.. - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1982. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 46 6246 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Oikeusministeriö asetti 25 toukokuuta 1981 työryhmän valmistelemaan ja hankkimaan selvityksiä, joita pidetään tarpeellisina perusoikeussäännöstön uudistamistyössä.Tämä muistio luovutettiin oikeusministeriölle 14. huhtikuuta 1982.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; ICESCR;

 
18. Viljanen, Veli-Pekka : Kansalaisten yleiset oikeudet , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansalaisten yleiset oikeudet : tutkimus suomalaisen perusoikeuskäsityksen muotoutumisesta autonomikaudella ja itsenäisyyden ensi vuosina / Viljanen, Veli-Pekka - (Suomalaisen oikeusajattelun perusteet (SOAP).Julkaisuja. ; No.5) , 246 p.. - Turku : Turun Yliopisto (D), 1986. - ISSN 0781 1411

ISBN 951 642 874 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten suomalaisen perusoikeuskäsityksen keskeiset oikeudelliset rakennepiirteet muotoutuivat, täsmentyivät ja vakiintuivat autonomian aikana ja itsenäisyyden ajan ensimmäisinä vuosina.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
19. Costello, Declan : Rights of accused persons and the Irish constitution of 1937, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Rights of accused persons and the Irish constitution of 1937 / Costello, Declan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in criminal procedure : a comparative study / Andrews, J. A. (ed.) - (United Kingdom Comparative Law Series ; 6), 165-187 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ.; Kluwer, 1982.

ISBN 90 247 2552 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author examines the jurisprudence which has developed in a common law country which has adopted a written constitution with entranched human rights clauses as well as the effectiveness of a well developed system of judicial review in safeguarding human rights.

INDEX WORDS:
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland : 8231

 
20. Statsförfattningskommittens delbetänkande 1974, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Statsförfattningskommittens delbetänkande 1974 /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Komiteanmietintö = Kommitteebetänkande : No. 27., 221 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral, 1974.

ISBN 951 46 1099 7

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Statsförfattningskommitte'n behandlar i sitt delbetänkande frågor som i huvudsak gäller de högsta statsorganens organisation och befogenhet samt medborgarnas grundrättigheter och rättsskydd, vidare granskar man även republikens presidents ställning och hans förhållande till övriga statsorgan från olika sidor.

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
21. Törnudd, Klaus : Finland and the international norms of human rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finland and the international norms of human rights / Törnudd, Klaus - ( International studies in human rights ; No.6), 365 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 90 247 3257 3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author describes how civil rights are put into practice in Finland.The interaction between national civil rights and international human rights are dealt with in the different chapters of the study.The study can also provide a model for comparative research regarding other countries which adhere to the human rights standards defined by the United Nations.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* apartheid = apartheid = rotusorto
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ILO = ILO = ILO
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* ombudsman = ombudsman = asiamies
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barn = children = lapset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR-OP; ICESCR; International convention on the elimination of all forms of racialdiscrimination (CERD);Convention on the elimination of discrimination against women (CEDAW); Refugee convention;

 
22. Söderman, Jacob : The non-judicial mechanisms for the protection of the fundamental rights of persons in the sphere of the CSCE countries, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

The non-judicial mechanisms for the protection of the fundamental rights of persons in the sphere of the CSCE countries / Söderman, Jacob, 14 p.. - s.l. : s.n., 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Eastern Europe / Finland : 8000 / 8100

NOTE (MEETINGS): Ombudsman conference, Madrid, (19920528-19920530), (C)

NOTE (GENERAL): Charter of Paris for a new Europe; ICCPR; ECHR;

 
23. Jyränki, Antero : Perustuslaki ja yhteiskunnan muutos, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perustuslaki ja yhteiskunnan muutos / Jyränki, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 72., p. 459-. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1974.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esitys on vastaus prof.Paavo Kaskarin kirja-arvosteluun Antero Jyrängin tutkimuksesta "Perustuslaki ja yhteiskunnan muutos".Kirjoittaja selvittää miten ja milloin perustuslakien tulkinta on muuttunut

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
24. Annuaire de legislation francaise et etrangere, 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Annuaire de legislation francaise et etrangere : contenant des notices sur l'evolution du droit dans les different pays : 1966 / ; publie par le Centre Francais de Droit Compare - (Nouvelle Serie ; No.15), 597 p.. - Paris : Centre national de la recherche scientique, 1966.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Un livre contenant des notices sur léevolution du droit dans les differents pays.Afrique du Sud, Albanie, Algerie, Allemagne de léOuest, Allemagne de léEst, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Bulgarie, Cameroun, Canada, Republique Centroafricaine, Chili, Congo Brazzaville, Cote déIvoire, Dahomey, Danemark, Eire, Espagne, Etats-Unis, France, Grece, Guinee, Haute-Volta, Hongrie, Italie, Japan, Liban, Madagascar, Mexique, Niger, Nigeria, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pologne, Republique Arab Unie, Roumanie, Royaume-Uni, Suede, Suisse, Tchad, Tchecoslovaqui, Togo, Tunisie, Union Sovietique, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie.

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* nationalitet = nationality = kansallisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal / Central Africa / Southern Africa : 0

LIBRARY LOCATION: IRIS

 
25. Holopainen, Toivo : Säänneltävän arvo ja perustuslainsäätämisjärjestys, 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Säänneltävän arvo ja perustuslainsäätämisjärjestys / Holopainen, Toivo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 68., p.672-680. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1970.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksessä tarkastellaan Antero Jyrängin ja Antti Eskolan kritiikkiä HM:n soveltamiseen, sekä pyritään selvittämään onko HM niin epäoikeudenmukainen kuin Eskola ja Jyränki pyrkivät osoittamaan, vai onko heidän kysymyksenasettelussaan tahallinen tai tahaton virhe.Kysymys, johon on etsittävä vastausta, voidaan asettaa näin: onko säänneltävän arvon määrättävä lainsäätämisjärjestys?

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
26. Alkema, E.A. : The legal protection of international human rights - some aspects of the Netherlands practice, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The legal protection of international human rights - some aspects of the Netherlands practice / Alkema, E.A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 121., p.1-28. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland (D), 1985.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The study will deal with the effects on the Netherlands legal order of two international treaties, the convention on the elimination of all forms of racial discrimination (1965) (CERD) and the covenant on civil and political rights (1966) (CCPR).They are chosen because they differ in many respects and also for comparative reasons, since Finland is a party to them as well.In the study will also background information about the Netherlands constitution be given.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): This study is a wholly revised and updated version of the article included in F.Kalshoven ... et al.Convention on the elimination of all forms of racial discrimination (CERD); ICCPR;

LIBRARY LOCATION: privaträtt

 
27. Hidén, Mikael : Huomiota poikkeuslakikäytännössä, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Huomiota poikkeuslakikäytännössä / Hidén, Mikael

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 73., p.78-98. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1975.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan Suomen valtiosäännön erikoispiirre, poikkeuslait, minkälaisia vuosina 1919-1973 säädetyt poikkeuslait ovat olleet niille säädettäessä tarkoitetun pysyvyyden kannalta: määräaikaisia, pysyviä tai taannehtivia.

INDEX WORDS:
* undantagslag = emergency act = hätätilalaki
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
28. Hidén, Mikael : "... antaa perusteltu lausunto siitä, onko ..." , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

"... antaa perusteltu lausunto siitä, onko ..." : perustuslakivaliokunnan VJ 80:n mukaisesti antaman mietinnön n:o 17/80 vp herättämiä ensivaikutelmia / Hidén, Mikael

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 78., p.586-618. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1980.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään perustusvaliokunnan VJ 80:n mukaisesti antama mietintöä.Mietintö on väliotsakkein jaettu seitsemään jaksoon.Ensimmäisessä selostetaan käsiteltävänä ollut puhemiehen kieltäytyminen.Seuraavissa jaksoissa esitellään ja perustellaan valiokunnan yleinen kanta sen tarkastelemiin ongelmiin ja lopuksi esitetty kannanotto käsillä olleeseen tapaukseen.Näitä jaksoja tarkastellaan valiokunnan käyttämässä järjestyksessä erikseen.

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
29. Jyränki, Antero : Perustuslain säätämisestä ja muuttamisesta Itävallassa, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perustuslain säätämisestä ja muuttamisesta Itävallassa / Jyränki, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 80., p.316-334. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1982.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastellaan perustuslain säätämistä ja muuttamista Itävallassa sekä vertaillaan Suomen olosuhteisiin.Tarkastelukohteena ovat mm. useiden perustuslakien järjestelmän syntyä vuoden 1920 Bundes Vertassungsgesetzin säätämistä, perustuslain käsitettä ja perustuslain muuttamista vuoden 1920 Bundes Vertassungsgesetzin mukaan, Verfassungsbestimmung-instituutiota, Itävallan myöhempi perustuslaillinen kehitys ja säätämisjärjestyksen jälkikäteiskontrolli.

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Austria : 8222 / 8213

 
30. Rosas, Allan : Human rights obligations, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights obligations : a Finnish perspective / Rosas, Allan - ( All-European human rights yearbook ; No. 1), p. 235-248. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* riksdagsordning = act of parliament = valtiopäiväjärjestys
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* ILO = ILO = ILO
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kollektiva klagomål = collective complaints = kollektiivivalitus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Presented at the "All-European system of human rights protection" - conference, Poznan (19901008)

NOTE (GENERAL): ESC; ECHR; ICCPR; CERD; CEDAW;Hague conventions; Geneva conventions;Apartheid convention; CRC USED FOR Convention on the rights of the child; ECPT; Refugee convention;

LIBRARY LOCATION: IMR

[Next]


24.11.1999