[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='hallitusmuoto' results in 157 hits


 
1. Modeen, Tore : Rätten till privat skolundervisning, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Rätten till privat skolundervisning / Modeen, Tore

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Finländska mänskorättsperspektiv / Myntti, K. (ed.) - (Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, Serie A. ; Publikation nr.5), p. 83-116. - Turku : Åbo Akademi (D), 1987. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 340 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln utgör ett bidrag till tolkningen av RF 82 och 79 paragraferna. Författaren behandlar till en början skolväsendets och lagstiftningens historia på detta område och övergår sedan till att behandla privatskolans reglering av idag och tar i slutet fasta på grundlagsenlighetsfrågan och behovet av privata skolor. The article is a contribution to the interpretation of paragraphs 82 and 79 of the Constitution.The author starts by giving an overview of the educational system and the history of educational legislation.Then he proceeds to the private school regulations, and finally he discusses the question of constitutionality and the need for private schools.

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Viljanen, Veli-Pekka : Perusoikeudet ja lainsäätäjä, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Perusoikeudet ja lainsäätäjä / Viljanen, Veli-Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Finländska mänskorättsperspektiv / Myntti, K. (ed.) - (Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, Serie A. ; Publikation nr. 5), p. 71-82. - Turku / Åbo : Åbo Akademi (D), 1987. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 340 8

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa problematisoidaan tietyiltä osin suomalaisen perusoikeuskäsityksen muotoutumisprosessia historiallisen aineiston valossa. The article deals with some aspects of the Finnish conception of constitutional rights and the history and development of this conception.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Viljanen, Veli-Pekka : Kansalaisten yleiset oikeudet , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansalaisten yleiset oikeudet : tutkimus suomalaisen perusoikeuskäsityksen muotoutumisesta autonomikaudella ja itsenäisyyden ensi vuosina / Viljanen, Veli-Pekka - (Suomalaisen oikeusajattelun perusteet (SOAP).Julkaisuja. ; No.5) , 246 p.. - Turku : Turun Yliopisto (D), 1986. - ISSN 0781 1411

ISBN 951 642 874 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten suomalaisen perusoikeuskäsityksen keskeiset oikeudelliset rakennepiirteet muotoutuivat, täsmentyivät ja vakiintuivat autonomian aikana ja itsenäisyyden ajan ensimmäisinä vuosina.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Hidén, Mikael : Perusoikeudet hallitusmuodon 2 luvussa , 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Perusoikeudet hallitusmuodon 2 luvussa = The fundamental rights in the constitution act (Hallitusmuoto) of Finland / Hidén, Mikael. - p. 3-117

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeustiede - Jurisprudentia : no. 1 . - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1971. - ISSN 0355-8215

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The writer treats some general considerations in respect to fundamental rights specifically on the basis of the Finnish tradition and Chapter Two of the Constitution Act.According to the writer the provisions constitute a coherent whole which is to be interprated so that internal contradictions will not arise.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Meres-Wuori, Ora : Toimivaltasuhteet kansainvälisiä sopimuksia tehtäessä, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Toimivaltasuhteet kansainvälisiä sopimuksia tehtäessä : valtiosääntöoikeudellinen tutkimus / Meres-Wuori, Ora, xxiv, 376 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus (D), 1990.

ISBN 951 640 489 8

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* Nordiska Rådet = Nordic Council = Pohjoismaiden Neuvosto
* riksdagen = parliament = eduskunta
* riksdagsordning = act of parliament = valtiopäiväjärjestys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic Countries : 8222 / 8002

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - University of Helsinki (1990), (T)

NOTE (GENERAL): Vienna Convention

 
6. Viljanen, Veli-Pekka : Perustuslaki ja laintulkinta , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perustuslaki ja laintulkinta = Constitutional law and interpretation of law / Viljanen, Veli-Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 2., p. 203-233. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1990.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* tolkning = interpretation = tulkinta
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
7. Suksi, Markku : Ilmaisuvapauden rajoituksista , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ilmaisuvapauden rajoituksista : vertailevia huomioita Suomen ja USA:n välillä = On limitations of the freedom of expression : differences between Finland and the USA / Suksi, Markku

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 3., p. 280-306. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1990.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* censur = censorship = sensuuri
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* moral = morality = moraali
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / USA : 8222 / 6357

NOTE (GENERAL): ECHR

 
8. Manninen, Sami : Hallitusmuodon 10:n pykälän ja painovapauslain erityissuhteesta, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Hallitusmuodon 10:n pykälän ja painovapauslain erityissuhteesta / Manninen, Sami

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 4., p. 406-434. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1990.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Hall, C.B. : Fundamental rights in Finlands form of government act, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Fundamental rights in Finlands form of government act : a foreigner's perspective / Hall, C.B.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 8., p. 1021-1031. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
10. Rosas, Allan : YK:n sotilaalliset pakotepäätökset ja Suomen valtiosääntö, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

YK:n sotilaalliset pakotepäätökset ja Suomen valtiosääntö / Rosas, Allan - ( Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu ; No. 3), 46 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö, 1991. - ISSN 0356-8431

ISBN 9 51475558 8

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Iraq : 8222 / 7328

 
11. Viljanen, Veli-Pekka : The international challenge to the Finnish system of fundamental rights, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The international challenge to the Finnish system of fundamental rights / Viljanen, Veli-Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish constitution in transition / Sakslin, M. (ed.), p. 53-67. - Helsinki : The Finnish Society of Constitutional Law, 1991.

ISBN 952 90 3229 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Finnish contributions to the Third World Congress of the International Association of Constitutional Law, Warsaw, (19910902), (c)

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; ICESCR; ECHR-6;

 
12. Scheinin, Martin : European integration and international protection of human rights, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

European integration and international protection of human rights : the end of domestic constitutions / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish constitution in transition / Sakslin, M. (ed.), p. 42-52. - Helsinki : The Finnish Society of Constitutional Law, 1991.

ISBN 952 90 3229 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* EG = EC = EY
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Finnish contributions to the Third World Congress of the International Association of Constitutional Law, Warsaw, (19910902), (c)

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR;

 
13. Jyränki, Antero : Lakien laki, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lakien laki : perustuslaki ja sen sitovuus eurooppalaisessa oikeusajattelussa suurten vallankumousten kaudelta toiseen maailmansotaan / Jyränki, Antero, 605 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 1989.

ISBN 951 640 438 3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic countries / USA

NOTE (GENERAL): UDHR

 
14. Minority Rights Group (ed.) : Minorities and autonomy in Western Europe, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Minorities and autonomy in Western Europe / Minority Rights Group (ed.) - (MRG report 1991 ; 6), 32 p.. - London : Minority Rights Group, 1991.

ISBN 0 94669093 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* riksdagsordning = act of parliament = valtiopäiväjärjestys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / Denmark / Germany / The Netherlands : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
15. Manninen, Sami : Freedom of speech in Finland (T), 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Freedom of speech in Finland (T) / Manninen, Sami

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish constitution in transition / Sakslin, M. (ed.) - Helsinki : The Finnish Society of Constitutional Law, 1991 .

ISBN 952 90 3229 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* riksdagsordning = act of parliament = valtiopäiväjärjestys
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* censur = censorship = sensuuri
* strafflag = criminal law = rikoslaki

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Finnish contributions to the Third World Congress of the International Association of Constitutional Law, (19910902), (c)

 
16. Nieminen, Liisa : EY:n tasa-arvopolitiikka, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EY:n tasa-arvopolitiikka / Nieminen, Liisa, 337 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 1991.

ISBN 951 640 563 0

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* EES = EEA = ETA
* ILO = ILO = ILO
* EG = EC = EY
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic Countries : 8222 / 8002

NOTE (GENERAL): ECHR; ESC; ICESCR; ICCPR; CEDAW

 
17. Perusoikeuskomitean mietintö , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Perusoikeuskomitean mietintö = Betänkande av kommittén för grundläggande fri- och rättigheter / ; Perusoikeuskomitea ; puh.joht. K. J. Lång - ( Komiteanmietintö = Kommittebetänkande ; No. 3), 451 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö, 1992. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 5264 3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): With a Swedish conclusion pp. 21-30

 
18. Hannikainen, Lauri : Implementing of international humanitarian law in Finnish law, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Implementing of international humanitarian law in Finnish law / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Implementing humanitarian law applicable in armed conflicts : the case of Finland / Hannikainen, L.; Hanski, R.; Rosas, A. (eds.), p. 114-145. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0 7923 1611 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* disciplinärt straff = disciplinary punishment = kurinpitorangaistus
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* ICRC = ICRC = ICRC
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* folkmord = genocide = kansanmurha
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; ICCPR; ECHR; Paris Peace Treaty; CAT;

 
19. Ulkopolitiikka ja kansainväliset asiat, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ulkopolitiikka ja kansainväliset asiat : päätöksenkommenettelyn uudistamistarve = Utrikespolitik och internationella ärenden : behovet att förändra beslustprocessen / ; Oikeusministeriö = Justitieministeriet - ( Komiteanmietintö = Kommittebetänkande ; No. 2), 193 p.. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1992.

ISBN 951 47 5261 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* riksdagsordning = act of parliament = valtiopäiväjärjestys
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): 1.With Swedish conclusion p. 14-20.2.Allan Rosas: Ulkopoliittisen päätöksenteon muuttuminen: muistio oikeusministeriölle.3.Antero Jyränki: Parlamentaarisempaan ulkoasiainvaltaan: näkökohtia eduskunnan tasavallan presidentin ja valtioneuvoston valtuuksista ja keskinäissuhteista ulkoasiainhoidon alalla: muistio oikeusministeriölle.

 
20. Rosas, Allan : Finland and the European Convention on Human Rights., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Finland and the European Convention on Human Rights. / Rosas, Allan, 13 p.. - Åbo Akademi : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* ratificering = ratification = ratifiointi
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* reservationer = reservations = varaumat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Round Table on Similarities and Differences between Universal and European Standards in the protection and promotion of human rights, Belgrade, (19901210), (c).

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR; ESC; CDE;

 
21. Holopainen, Toivo : Sukupuoleen perustuvan syrjinnän estäminen lailla julkisyhteisöjen virkoja täytettäessä : johdatusta aiheeseen oikeudellisena ongelmana., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Sukupuoleen perustuvan syrjinnän estäminen lailla julkisyhteisöjen virkoja täytettäessä : johdatusta aiheeseen oikeudellisena ongelmana. / Holopainen, Toivo. - p. 151-163 - Helsinki : Kansaneläkelaitos, 1989.

ISBN 951 669 2648

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kompetens = competence = pätevyys
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Festskrift "Juhlakirja Jaakko Pajula, 1 osa" : Ihminen ja yhteiskunta.

 
22. Hidén, Mikael : Perusoikeuksien ottamisesta vakavasti : erään tapauksen virittämiä ajatuksia argumenteista ja niiden relevanssista., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Perusoikeuksien ottamisesta vakavasti : erään tapauksen virittämiä ajatuksia argumenteista ja niiden relevanssista. / Hidén, Mikael. - p. 129-136 - Helsinki : Kansaneläkelaitos, 1989.

ISBN 951 669 264 8

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Festskrift "Juhlakirja Jaakko Pajula, 1 osa" : Ihminen ja yhteiskunta.

 
23. Saraviita, Ilkka : Kansainvälisen järjestön perussäännön hyväksyminen ja voimaansaattaminen Suomessa, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansainvälisen järjestön perussäännön hyväksyminen ja voimaansaattaminen Suomessa : tutkimus HM 33:n pykälän ja VJ 69:n pykälän soveltamisesta kansainvälisten järjestöjen perussääntöihin ja järjestöelinten päätöksiin, erityisesti silmällä pitäen jäsenvaltion täysvaltaisuuden rajoittamista ja muutoksia ylimpien valtioelinten toimivaltasuhteissa / Saraviita, Ilkka, xxxii, 392 p.. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1973.

ISBN 951 9068 20 1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt

NOTE (GENERAL): Summary : Constitutional provisions in Finland regarding the approval of a charter of an international organization and its coming-into-effect in Finland.

 
24. Kuosma, Tapio : Valtiosopimusten valtionulkoisesta sitovuudesta ja valtionsisäisestä velvoittavuudesta, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Valtiosopimusten valtionulkoisesta sitovuudesta ja valtionsisäisestä velvoittavuudesta = Über die ausserstaatliche verbindlichkeit und die innerstaatliche Verbindlichkeit und die innerstaatliche Verpflichtungswirkung der Staatsverträge / Kuosma, Tapio

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Defensor legis : No. 7-8., p. 471-479. - Helsinki : Suomen Asianajajaliiton äänenkannattaja - Organ för Finlands Advokatförbund, 1990. - ISSN 0356-262X

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR;

 
25. Viljanen, Veli-Pekka : Perusoikeuksiin sisältyvistä lakivarauksista, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Perusoikeuksiin sisältyvistä lakivarauksista / Viljanen, Veli-Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 30 vuotta / Kartio, L. (ed.) - (Turun Yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja.A.Juhlajulkaisut ; No.4), p.527-546. - Turku : Turun Yliopisto, 1991. - ISSN 0 748-1752

ISBN 951 880 605 5

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR

 
26. Manninen, Sami : Valtuuttavan lain nojalla annetun säännöksen perustuslainmukaisuuden tutkimuksesta, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Valtuuttavan lain nojalla annetun säännöksen perustuslainmukaisuuden tutkimuksesta / Manninen, Sami

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 30 vuotta / Kartio, L. (ed.) - (Turun Yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja.A.Juhlajulkaisut ; No.4), p.289-304. - Turku : Turun Yliopisto, 1991. - ISSN 0 748-1752

ISBN 951 880 605 5

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

 
27. Hyvönen, Veikko O. : Omaisuudensuoja perusikeuskomitean hahmottamana, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Omaisuudensuoja perusikeuskomitean hahmottamana = Eigentumsschutz im Vorschlag zur Reform der Grundrechte / Hyvönen, Veikko O.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Defensor legis : No. 5-6., p. 448-458. - Helsinki : Suomen asianajajaliiton Äänenkannattaja - Organ för Finlands Advokatförbund, 1992. - ISSN 0356-262x

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
28. Hallberg, Pekka : Perusoikeusuudistus, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perusoikeusuudistus / Hallberg, Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 90 (8)., p. 1275-1287. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1992.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; ICESCR

 
29. Grundlagsrättens domar Nr 1-6, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Grundlagsrättens domar Nr 1-6 / - (Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law ; No. 13), 65 p.. - Lund : Raoul Wallenberg Institute, 1992.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ECHR

 
30. Third periodic report to the Human Rights Committee - Finland, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Third periodic report to the Human Rights Committee - Finland /, 47 p.. - Helsinki : Ministry for Foreign Affairs, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* FN = UN = YK
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR

[Next]


24.11.1999