[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='ilmoitusvelvollisuus' results in 2 hits


 
1. Sand, Peter.H. : Development of international water law in the lake Chad Basin,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Development of international water law in the lake Chad Basin / Sand, Peter.H. , p.52-82.

LANGUAGE: eng

INDEX WORDS:
* fiske = fishing = kalastus
* ekologi = ecology = ekologia
* skyldighet att informera = duty to inform = ilmoitusvelvollisuus
* miljö och utveckling = environment and development = ympäristö ja kehitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Chad Basin / Central Africa / Cameroon / Niger / Nigeria

NOTE (GENERAL): Annex : Convention and statute relating to the Development of the Chad Basin.Signed at Fort Lamy, Chad, 22 May 1964.

 
2. Karlsson, Max : Statens ansvar för miljöskador enligt europeiska människorättskonventionen, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Statens ansvar för miljöskador enligt europeiska människorättskonventionen / Karlsson, Max, 95 p.. - Åbo : Åbo Akademi, 2009.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* miljöskada = environmental damage = ympäristövahinko
* skyldighet att informera = duty to inform = ilmoitusvelvollisuus
* tolkning = interpretation = tulkinta
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu i folkrätt, ÅA, (2009), [T]

NOTE (GENERAL): Aarhus convention; Framework on climate change; CRC; Protocol of San Salvador; CAT; ACHPR; AMR; Vienna convention on the law of treaties; ICCPR; ICESCR; UDHR; Rio declaration; Stockholm declaration;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: seminarierummet


24.11.1999