[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='immigrants' results in 377 hits


 
1. Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö VI , 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö VI : ulkosuomalaisten osallistuminen valtiollisiin vaaleihin = Betänkande VI avgivet av delegationen för emigrantärenden : utlandsfinländarnas deltagande i statliga val / - ( Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.60), 85 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet = Goverment; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Goverment printing centre, 1981. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 4267 8

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Mietinnössä tarkastetaan ulkosuomalaisten valtiollisen vaalijärjestelmän kehittämistä.Ensin lyhyt selostus vaalijärjestelmän kehityksestä.Seuraavana tarkastellaan siirtolaisasiain neuvottelukunnan toimintaa ulkosuomalaisten valtiollisen äänioikeuden toteumiseksi käytännössä.Viimeisessä osassa käsitellään ulkosuomalaisten vaalijärjestelmän kehittämistä.

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* utlandsfinländare = Finns living abroad = ulkosuomalaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222

 
2. Landqvist, Åke (ed.) : Barnens miljö i Norden, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Barnens miljö i Norden / Landqvist, Åke (ed.), 96 p.. - Stockholm : Föreningarna Nordens förbund (D), 1979.

ISBN 91 85276 08 1

LANGUAGE: SWE, NOR, DAN

ABSTRACT: Boken omfattar rundt 20 frittstående artiklar skrevet av ulike eksperter på barns miljösituasjon. vikten har varit å belyse hvordan det moderne nordiske samfundet imotekommer barns behov och rett til et stimulererende och utviklende miljö.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (GENERAL): 1979 International Year of the child.

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
3. Rösträtt och medborgarskap , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rösträtt och medborgarskap : invandrares och utlandssvenskars rösträtt : huvudbetänkande : betänkande av 1983 års rösträttskommitte / - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 11), 244 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1984. - ISSN 0375-250X

LANGUAGE: SWE, ENG

ABSTRACT: The 1984 Voting Rights Committee has been commissioned to investigate for different matters: 1.Our chief task was to consider whether voting rights for immigrants who are not Swedish citizens can be extended to be in force as regards Parliamentary elections as well. 2.In addition, we have evaluated the experiences gained from local government voting rights for those who are not Swedish citizens. 3.We have also carried out the work of examining the regulations governing the voting rights for Swedes living abroad, with a wiew revising them. 4.Finally, we have assessed experinces gained in trials with voting by post in the 1982 years elections in the Federal Republic of Germany.

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* sverigefinnar = Finnish-speaking Swedes = ruotsinsuomalaiset
* utlandssvenskar = Swedes living abroad = ulkoruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

LIBRARY LOCATION: prof. Suksis rum

 
4. Översyn av utlänningslagen , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Översyn av utlänningslagen : betänkande av utredningen för översyn av utlänningslagen / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 1), 281 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1988. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10104 1

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I förhållande till den nuvarande utlänningslagstiftningen föreslås ändringar främst i avseende på handläggningen av asylärenden. Översynen har resulterar i ett förslag till ny utlänningslag, en lag om särskilda åtgärder till förebyggande av vissa våldsdåd med internationell bakgrund, en lag om anställningstillstånd samt ändringar i sekretsslagen och rättshjäpslagen m.m. I publikationen ingår texten ur olika konventioner (flyktingkonventioner, Europa-konventionen, 1966 års FN-konvention om medborgerliga och politiska rättigheter m.fl.) förslag till utlänningslag, som bilaga finns utlanningslagen (1980:376; omtryckt 1984:595).

INDEX WORDS:
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* terrorister = terrorists = terroristit
* pass = passport = passi
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Nordic Countries : 8246 / 8002

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR; Refugee convention;

LIBRARY LOCATION: Main library ÅA / The Institute

 
5. Rösträtt och medborgarskap ; invandrares och utlandssvenskars rösträtt ; bilaga ; betänkande av 1983 års rösträttskommitte., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rösträtt och medborgarskap ; invandrares och utlandssvenskars rösträtt ; bilaga ; betänkande av 1983 års rösträttskommitte. / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 12), 134 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1984. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 08161 1

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Publikationen upptar bilagor till huvudbetänkandet "Rösträtt och Medborgarskap" SOU: 1984:11

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* utlandssvenskar = Swedes living abroad = ulkoruotsalaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

LIBRARY LOCATION: prof. Suksis rum

 
6. Sornarajah, M. : Deportation of aliens and immigrants from Australia, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Deportation of aliens and immigrants from Australia / Sornarajah, M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : No.34., p. 498-521. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1985. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia : 9012

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR;

 
7. The purging of empowerment, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The purging of empowerment : voting purge laws and the Voting Rights Act /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard civil rights : civil liberties law review : No. 23(2)., p. 483-536. - Cambridge, MA : Harvard Law School, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
8. Funk, Bernice : United States refugee and immigrant detention policies and practices violate international and U.S. law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

United States refugee and immigrant detention policies and practices violate international and U.S. law / Funk, Bernice

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International review of contemporary law : No. 1., p. 104-112. - Brussels : International Association of Democratic Lawyers, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* flyktingar = refugees = pakolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
9. Klein, Herbert S. : The social and economic integration of Portuguese immigrants in Brazil in the late nineteenth and twentieth centuries, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The social and economic integration of Portuguese immigrants in Brazil in the late nineteenth and twentieth centuries / Klein, Herbert S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of Latin American studies : No. 23(2)., p. 309-337. - Cambridge : Cambridge U.P., 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* portugiser = Portuguese = portugalilaiset
* jordägare = land owners = maanomistajat

GEOGRAPHICAL TERMS: South America / Brazil / Latin America : 6400 / 6420

 
10. 1.Expulsion of a "second generation" (Moroccan) immigrant, violating the right to respect for his family life (Article 8ECHR) / Moustaquim v.France; 2.Friendly settlement in a case involving the expulsion of a "second generation" (Algerian) immigrant / Djeroud v.France; 3.just satisfactionItaly, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1.Expulsion of a "second generation" (Moroccan) immigrant, violating the right to respect for his family life (Article 8ECHR) / Moustaquim v.France; 2.Friendly settlement in a case involving the expulsion of a "second generation" (Algerian) immigrant / Djeroud v.France; 3.just satisfactionItaly / ; European Court of Human Rights

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 12(3)., p. 85-100. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys

GEOGRAPHICAL TERMS: France / Italy

NOTE (GENERAL): ECHR-8-14-50ECHR-P1-1

 
11. Ghoshal, Animesh : Refugees and immigrants, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Refugees and immigrants : a human rights dilemma / Ghoshal, Animesh ; Crowley, Thomas M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 5(3)., p. 327-347. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1983. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* flyktingar = refugees = pakolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / Honduras / Central America / Pakistan / Thailand / Somalia / Latin America / East Africa

 
12. Nash Leich, Marian : Contemporary practice of the United States relating to international law, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Contemporary practice of the United States relating to international law / Nash Leich, Marian

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 83(4)., p. 905-917. - New York : The American Society of International Law, 1989. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* flyktingar = refugees = pakolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
13. Newdick, Christopher : Immigrants and the decline of Habeas Corpus, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Immigrants and the decline of Habeas Corpus / Newdick, Christopher

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 89-109. - London : Sweet & Maxwell, 1982. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-5(4)

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
14. White, R. : British nationality act 1981, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

British nationality act 1981 : civitas in tres partis divisa est / White, R. ; Hampson, Francoise

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 6-20. - London : Sweet & Maxwell, 1982. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-8

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
15. Duffy, P.J. : Immigration rules, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Immigration rules / Duffy, P.J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 220-224. - London : Sweet & Maxwell, 1983. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8250

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
16. White, Robin M. : Two reports on immigration control, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Two reports on immigration control : the Commission for racial equality's formal investigation and the Home Office report on the immigration and nationality department / White, Robin M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 548-558. - London : Sweet & Maxwell, 1985. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rasism = racism = rasismi
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* rapporter = state reports = raportit

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
17. Evans, A.C. : The articles are:. 1.Ordre public in French immigration law. 2.The general rule for the entry and residence of aliens in France., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The articles are:. 1.Ordre public in French immigration law. 2.The general rule for the entry and residence of aliens in France. / Evans, A.C.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 132-149. - London : Sweet & Maxwell, 1980. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: France : 8223

NOTE (GENERAL): ECHR-6; ESC

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
18. Några barn - och ungdomsfrågor 1982-1985 , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Några barn - och ungdomsfrågor 1982-1985 : en rapport från regeringens barn- och ungdomsdelegation / ; Statsrådsberedningen - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 33), 79 p.. - Stockholm : LIBER, 1985. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 08928 3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* ungdomar = juveniles = nuoriso

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
19. Invandrare i storstad , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Invandrare i storstad : underlagsrapport av storstadsutredningen / ; Statsrådsberedningen - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 111), 207 p.. - Stockholm : Almänna förlaget, 1989. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10472 5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* socialhjälp = social assistance = sosiaaliavustus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
20. Utlämningsnämnd , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Utlämningsnämnd : betänkande av asylprövningskommitten / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 79), 188 p.. - Stockholm : Almänna förlaget, 1990. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10645 0

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* asyl = asylum = turvapaikka
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Sweden : 8000 / 8246

NOTE (GENERAL): Refugee convention; ECHR;

 
21. Kortare väntan , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kortare väntan : betänkande av asylärendeutredningen / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 2), 188 p.. - Stockholm : Almänna förlaget, 1988. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10105 X

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* asyl = asylum = turvapaikka
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Nordic countries : 8246

 
22. Mångfald mot enfald , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mångfald mot enfald : slutrapport från Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet, del 1 / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 13), 153 p.. - Stockholm : Almänna förlaget, 1989 . - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10289 7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* information = information = tiedotus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rasism = racism = rasismi
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): CERD;

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
23. Olika ursprung, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Olika ursprung : gemenskap i Sverige : utbildning för språklig och kulturell mångfald : huvudbetänkande av språk- och kulturarvsutredningen / ; Utbildningsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 57), 296 p.. - Stockholm : Liber, 1983. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 07907 0

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Sweden : 8000 / 8246

 
24. Hulten, Britt : Journalister, invandrare, flyktingar., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Journalister, invandrare, flyktingar. / Hulten, Britt ; Lugn, Anders ; Thuren, Torsten, 194 p.. - Stockholm : Journalisthögskolan, 1988.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* journalister = journalists = lehtimiehet
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
25. Lundström, Stig (ed.) : Flyktingarnas och invandrarnas arbetsmarknads- och arbetslivsvillkor nu och under 1990-talet., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Flyktingarnas och invandrarnas arbetsmarknads- och arbetslivsvillkor nu och under 1990-talet. / Lundström, Stig (ed.), var.pag.. - Helsingfors : Socialstyrelsen, 1989.

LANGUAGE: SWE, ENG, DAN

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* asyl = asylum = turvapaikka
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic Countries : 8222 / 8002

NOTE (MEETINGS): Rapport från det 7:de nordiska intergrationsseminariet, (19890524), (c).

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
26. Mendez Silva, Ricardo : The international protection of migrant workers., 1982
  - Public International Law --

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The international protection of migrant workers. / Mendez Silva, Ricardo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Israel yearbook on human rights - ( ; No. 12), p. 62-81. - Tel Aviv : s.n., 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

 
27. Mialaret, Gaston (ed.) : The child's right to education, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The child's right to education / Mialaret, Gaston (ed.), 258 p.. - Paris : Unesco, 1979.

ISBN 92 3 10173 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* handikappade barn = disabled children = vammaiset lapset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rasism = racism = rasismi
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* hunger = famine = nälkiintyminen
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

NOTE (GENERAL): UDHR; Declaration of the rights of the child; ICESCR; ICCPR; CDE; OAS charter; ADRD; AMR; OAU charter;

 
28. Demokrati och makt i Sverige, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Demokrati och makt i Sverige : maktutredningens huvudrapport / ; Statsrådsberedningen - (SOU = Statens offentliga utredningar), 454 p.. - Stockholm : Allmänna förlaget, 1990. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 1057 1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* demokrati = democracy = demokratia
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* EG = EC = EY
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

LIBRARY LOCATION: Main library

 
29. Pollack, Ervin H. : Human rights, 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights / Pollack, Ervin H., 17,419 p.. - Buffalo, N.Y : Jay Stewart publ., 1971.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* implementering = implementation = toteuttaminen
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): ESC;

 
30. Friendly, Alfred : Israel's oriental immigrants and druzes, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Israel's oriental immigrants and druzes / Friendly, Alfred ; Silver, Eric - ( MRG report ; No. 12), 12 p.. - London : Minority Rights Group, 1984.

ISBN 0 946 690 081

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* judar = Jews = juutalaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel : 7329

[Next]


24.11.1999