[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='immigration' results in 783 hits


 
1. Harris, David : The European Social Charter, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European Social Charter / Harris, David, xv, 345 p.. - Charlottesville : U.P. of Virginia, 1984.

ISBN 0 8139 1004 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Ireland / United Kingdom / Denmark / Sweden / West Germany / The Netherlands / France / Italy / Spain : 8000

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ESC;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
2. Liebkind, Karmela : Me ja muukalaiset, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Me ja muukalaiset : ryhmärajat ihmisten suhteissa / Liebkind, Karmela - ( Politica-sarja), 150 p.. - Helsinki : OY Gaudeamus Ab (D), 1988.

ISBN 951 662 448 0

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirja kertoo ihmisten välisistä suhteista.Ensimmäisessä osassa käsitellään ryhmien suhteita yhteiskunnallisena ilmiönä ja tieteellisenä tutkimusongelmana. II osa painottaa tieteellisen tutkimuksen riippuvuutta yhteiskunnassa vallitsevista arvoista ja poliittisista suuntauksista.Kolmannessa osassa tarkastellaan sosiaalipsykologien omia tutkimusalueita.Viimeisessä osassa kuvataan enemmistö- ja vähemmistöryhmiä sekä siirtolaisten erityisongelmia. The book deals with human relationships.The first part deals with relations between groups as a social phenomenon and as a scientific research problem.The second part empasizes the dependence of scientific research on values and political trends prevailing in society.In part three the social psychologists' field of research is discussed.The last part describes the special problems of majority and minority groups and the problems typical of emigrants.

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

 
3. Saressalo, Lassi : Hotar främlingar den finska identiteten ?, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Hotar främlingar den finska identiteten ? / Saressalo, Lassi

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Flygtninge- och invandrerpolitik i Norden. - p. 30-37 - Stockholm : Nordisk Råds praesidiesekretariat (D), 1987.

ISBN 91 38 0977 0 2

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Författaren indelar finländarnas inställning till "de annorlunda " (invandrarna i tre nivåer: 1) kulturfenomen som hänför sig till relationerna mellan den finska huvudbefolkningen och landets egna traditionella minoriteter. 2) utlänningar med positiv status som bosatt sig i Finland 3) invandrarna från tredje världen - det verkliga problemet.

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan mietintö XII, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan mietintö XII : Suomen maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikka = Betänkande XII avgivet av delegationen för migrationsärenden : Finlands invandrings- och utlänningspolitik / - ( Komiteanmietintö = Kommittebetänkande ; No.41), 206 p.. - Helsinki : Työvoimaministeriö = Arbetskraftsministeriet = Ministry of labour; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral= State printing centre, 1988. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 1222 6

LANGUAGE: FIN, ENG

ABSTRACT: Siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan mietinnössä käsitellään maahanmuuttoa, maahanmuuttopolitiikkaa ja ulkomaalaispolitiikkaa koskevia tekijöitä ja käsitteitä sekä maahanmuuttopolitiikkaa Euroopan markkinatalousmaissa ja vaihtoehtoja Suomen maahanmuutto- ja ulkomaalaisasiain hallinnon kehittämiseksi.

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; CDE;

LIBRARY LOCATION: Main library / The Institute

 
5. Helweg, Arthur W : Sikh immigrants in England, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Sikh immigrants in England / Helweg, Arthur W

REFERENCE TO GENERIC UNIT: World minorities in the eighties : a third volume in the series / Ashworth, G. (ed.), p.144-168. - Sunbury : Quartermaine House Ltd (D), 1980.

ISBN 0 905898 11 7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The following problems in these latter parts of the book are discussed : the scottish gaels, the sikh immigrants in England, the south tyroleans, the situation of two slave descended communities: creoles of Sierra Leone and afro-americans in Liberia, the swedes in Finland and the welsh in Argentina.

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal / West Africa : 0

 
6. Brubaker, William Rogers (ed.) : Immigration and the politics of citizenship in Europe and North America, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Immigration and the politics of citizenship in Europe and North America / Brubaker, William Rogers (ed.), 187 p.. - Lanham : U.P. of America, 1989.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This book brings fresh perspectives to bear on the intensifying policy debates around the issues of western countries admitting immigrants from Asia, Africa and the Caribbean.The immigrants enjoing work, residence and welfare but not citizenship and membership ought to be organized.The essays in the second part look through a comparative lens at actual policies and practices.

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* naturalisering = naturalisation = kansalaistaminen
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* moral = morality = moraali

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / North America : 8000 / 6300

 
7. Two studies on ethnic group relations in Africa , 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Two studies on ethnic group relations in Africa : Senegal, the United Republic of Tanzania / ; UNESCO, 156 p.. - Paris : Unesco, 1974.

ISBN 92 3 101101 4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Senegal and the United Republic of Tanzania were selected to illustrate some of the immediately post-colonial problems in African States as they build nations out of diverse groups.The period covered is roughly 1969 to 1979.The studies look upon different patterns of class stratification, conflict between groups and relationships between European settlers, European immigrants of recent date, expatriate advisers, and the African society in which they now live.

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

 
8. Invandrarutredningen 3 , 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Invandrarutredningen 3 : invandrarna och minoriteter : huvudbetänkande av invandrarutredningen / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 69), 452 p.. - Stockholm : Allmänna förlaget, 1974.

ISBN 91 38 01956 6

LANGUAGE: ENG, SWE

ABSTRACT: Invandrarutredningen (IU) tillsattes år 1968 med uppdrag att kartlägga invandrarnas och minoriteternas situation i Sverige och att föreslå samhällsåtgärder på olika områdenför dessa grupper.IU har tidigare avgett två delbetänkanden, ett år 1971 med förslag om bl.a. grundutbildningen i svenska för vuxna invandrare (SOU 1971 : 51) och ett år 1972 om tolkservice och tolkutbildning (SOU 1972 : 83).I detta betänkande gör IU en genomgång av invandrarnas och de språkliga minoriteternas situation på olika samhällsområden. I kap.3 formuleras målen för en framtida invandrar- och minoritetspolitik. I kap.4 behandlas arbetskraftsinvandringen och invandrarnas situation i arbetslivet. I kap.5 tas invandrarnas bostadssituation upp. I kap.6 behandlas invandrarnas sociala situation I kap.7 föreslår IU en kulturpolitik för språkliga minoriteter I kap.8 behandlas invandrarbarnens utbildningssituation och frågan om minoritetsorienterad utbildning. I kap.9 behandlas invandrarna i föreningslivet I kap.10 tas medinflytande- och medborgarskapsfrågor upp I kap.11 behandlas information och opinionsbildning I en separat bilaga (SOU 1974 : 70) finns beskrivningar av invandrar- och minoritetsgrupperna i Sverige. I en exempelsamling (Ds A 1974 : 4) ges ca. 75 exempel på åtgärder som vidtagits till förmån för invandrare och språkliga minoriteter.

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): CDE; Refugee convention; ECHR; ICCPR; ICESCR;

LIBRARY LOCATION: Main library

 
9. Kommunal rösträtt för invandrare, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kommunal rösträtt för invandrare : betänkande av rösträttsutredningen / ; Kommundepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 15), 146 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1975. - ISSN 0375-250 X

ISBN 91 38 02262 1

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Omkring 400.000 utlänningar är nu bosatta i Sverige.Av dessa är ca. 240.000 medborgare i övriga nordiska länder.Rösträttsutredningen föreslår nu att i Sverige bosatta utlänningar får rösträtt i Sverige vid val av kommunfullmäktige, landsting och kyrkofullmäktige.Som särskild förutsättning för utlännings rösträtt i borgerligt kommunala val bör enligt förslaget gälla att vederbörande är mantalsskriven i Sverige för valåret och varit mantalsskriven här för de två närmast föregående åren.Den föreslagna reformen avses vara i tillämpning första gången vid 1976 års kommunalval.

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
10. Invandrare i Norden, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Invandrare i Norden : danskt arbets papper /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Mänskliga rättigheter i Norden / Pelkonen, H.; Rosas, A. (eds.) - (Meddelanden från stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut ; No. 82), p. 98-101. - Åbo : Publications of the research institute of the Åbo Akademi foundation, 1983. - ISSN 0356-7109

ISBN 951 648 895 1

LANGUAGE: SWE, ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Denmark : 8002 / 8220

NOTE (MEETINGS): Andra nordiska seminariet rörande forskning, undervisning och information om de mänskliga rättigheterna, Åbo, (19820607),(C)

 
11. Opsahl, Torkel : Invandrare i Norden , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Invandrare i Norden : norskt arbetspapper / Opsahl, Torkel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Mänskliga rättigheter i Norden / Pelkonen, H.; Rosas, A. (eds.) - (Meddelanden från stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut ; No. 82), p. 102-105. - Åbo : Publications of the research institute of the Åbo Akademi foundation, 1983. - ISSN 0356-7109

ISBN 951 648 895 1

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

NOTE (MEETINGS): Andra nordiska seminariet rörande forskning, undervisning och information om de mänskliga rättigheterna, Åbo, (19820607),(C)

 
12. Sandlund, Tom : Invandrare i Norden, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Invandrare i Norden : finländskt arbetspapper / Sandlund, Tom

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Mänskliga rättigheter i Norden / Pelkonen, H.; Rosas, A. (eds.) - (Meddelanden från stiftelsen för Åbo akademi forskningsinstitutet ; No. 82), p. 106-107. - Åbo : Publications of the research institute of the Åbo Akademi foundation, 1983. - ISSN 0356-7109

ISBN 951 648 895 1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Andra nordiska seminariet rörande forskning, undervisning och information om de mänskliga rättigheterna, Åbo, (19820607),(C)

 
13. Invandringspolitiken , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Invandringspolitiken : bakgrund (delbetänkande av invandrarpolitiska kommitten) / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 49), 390 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1982. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 07071 5

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Kommitten hade två huvuduppgifter, dels att se över 1968 års riktlinjer för den reglerade invandringen, dels att överväga den fortsätta inriktninger av åtgärder för invandrare och minoriteter i Sverige i anslutning till 1975 års riktlinjer för invandrarpolitiken.

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* flyktingar = refugees = pakolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Denmark / France / The Netherlands / United Kingdom / West Germany / Australia / Canada / USA : 8246

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;Refugee convention;

LIBRARY LOCATION: Main libraray

 
14. Invandrarutredningen 3, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Invandrarutredningen 3 : invandrarna och minoriteterna (huvudbetänkande av invandrarutredningen) / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 64), 452 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1974.

ISBN 91 38 01956

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: At the turn of the year 1973 / 74 there were 397.000 foreign nationals domiciled in Sweden, about 4,9 per cent of the total population of Sweden (8,1 million). This report is the main report of the commission.Chapters 1-2 expound the premises of the commission's proposals. Chapter 3 deals with the goals of Swedish policy regarding immigrants and minorities. In chapters 4-12 the commission considers the practical consequenses of these principles (the housing conditions, social affairs, a special cultural policy on behalf of linguistic minorities, the education of immigrant children, associations and denominations, political influence and citizenship, information matters, proposal for the establishment of a base organization for migration research).

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
15. Bishop, William w. : International law , 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law : cases and materials / Bishop, William w.. - 3rd ed.., XLVI,1122 p.. - Boston and Toronto : Little, Brown and Co.(D), 1971.

ISBN 0 316 09664 4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book examines international law in general.How international law differs from the common law system is pointed out.The making, effect, interpretation and termination or modification of treaties and international agreements is examined.United Nations and international organizations are breafly treated. Some major international legal problems are examined ; the state, recognition, territory, the position of the individual and nationality, state responsibility for injuries to aliens, jurisdiction and immunities from jurisdiction.The problems of war and the use of force are examined.The point of wiew of the case-book is frankly American.

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ICESCR; ECHR; Hague conventions; Geneva conventions;

 
16. Yusuf, Abdulqawi (ed.) : African yearbook of interational law, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

African yearbook of interational law : vol. 8 : Special Theme : Refugees and displaced persons in Africa. / Yusuf, Abdulqawi (ed.), xi, 541 p.. - Hague : Kluwer Law, 2001.

ISBN 90-411-1659-1

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* asyl = asylum = turvapaikka
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* EU = EU = EU
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* AIDS = AIDS = AIDS
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* invandring = immigration = maahanmuutto
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* ICRC = ICRC = ICRC
* ICJ = ICJ = ICJ
* IMF = IMF = IMF
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* tortyroffer = torture victims = kidutusuhrit
* NGO = NGO = NGO
* icke-inblandning = non-interference (principle) = puuttumattomuusperiaate
* OAU = OAU = OAU
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* terrorism = terrorism = terrorismi
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* afrikanska unionen = African Union = Afrikan Unioni
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Algeria / Bosnia-herzegovina / Brazil / Botswana / Burkina Faso / Burundi / Cameroon / Canada / Chad / Chile / Croatia / Egypt / Eritrea / Ethiopia / Finland / Gabon / germany / Guinea Bissau / Hungary / India / Indonesia / Irak / Italy / Ivory Coast / Kenya / Lesotho / Liberia / Madagascar / Malawi / Malaysia / Mali / Morocco / Netherlands / North America / Norway / Pakistan / Paraguay / Russian Fedeartion / Rwanda / Senegal / Sierra Leone / Spain / Sri Lanka / Sudan / Swaziland / Taiwan / Togo / Uganda / USA / Uruguay / Western Sahara / Yugoslavia / Zaire / Zambia / Zimbabwe

NOTE (GENERAL): ACHPR; African charter on the rights and welfare of the child; UN charter; Charter of economic rights and duties of states; OAU charter; CEDAW; CAT; OAU refugee convention USED FOR OAU convention governing the specific aspects of refugee problems in Africa; Refugee convention; Vienna convention on consular relations; OAU convention on the status of refugees; Geneva conventions; Cartagena declaration; UDHR;

 
17. Wölker, Ulrich : Zu Freiheit und Grenzen der politischen Betätigung von Ausländern , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Zu Freiheit und Grenzen der politischen Betätigung von Ausländern : der politische Gebrauch der Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit der Ausländer nach innerstaatlichem Recht, Völkerrecht und Europarecht / Wölker, Ulrich - (Max-Planck-Institut fur ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zumausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No. 95), xv, 264 p.. - Berlin : Springer-Verlag, 1987.

ISBN 3 540 18407 4

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria / The Netherlands / Italy / France / Belgium / Switzerland

NOTE (GENERAL): English summary ; freedom and restriction of political activities of aliens. Resume francais ; Liberte et restrictions des activites politiques des etrangers ECHR ; ACHPR ; ADRD ; AMR ; ICCPR;

 
18. Kuhner, Rolf : Teilnahme am Wirtschaftsleben , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Teilnahme am Wirtschaftsleben = Participation in economic life / Kuhner, Rolf

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planc-Institut fur ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1959-1971. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER / ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto

 
19. Trebilcock, Anne M. : Migrant workers, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Migrant workers : an overview of international labour standards / Trebilcock, Anne M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut fur ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1827-1850. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto

 
20. Thomsen, Sabine : Die Rechtstellung von Ehegatten und Familienangehörigen , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Rechtstellung von Ehegatten und Familienangehörigen = The legal position of the spouse and family members / Thomsen, Sabine

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut fur ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1935-1957. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER / ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto

 
21. Stein, Torsten : The status of the member states' nationals under the law of the European communities, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The status of the member states' nationals under the law of the European communities / Stein, Torsten ; Thomsen, Sabine

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut fur ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1775-1826. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe : 8200

 
22. Gemershausen, Andreas : Refugees in West Germany , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Refugees in West Germany : a research report / Gemershausen, Andreas

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Reluctant hosts : Europe and its refugees / Joly, D.; Cohen, R. (eds.) - (Research in ethnic relations series), p. 195-208 . - Aldershot : Avebury, 1989.

ISBN 0 566 0710 6 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany / Sweden : 8225 / 8246

 
23. Blaschke, Jochen : Refugees & Turkish migrants in West Berlin., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Refugees & Turkish migrants in West Berlin. / Blaschke, Jochen

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Reluctant hosts : Europe and its refugees / Joly, D.; Cohen, R. (eds.) - (Research in ethnic relations series.), p. 96-103 . - Aldershot : Avebury, 1989.

ISBN 0 566 07106 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany / Turkey : 8225 / 8248

 
24. Naess Ragnar : Refugees and national policies , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Refugees and national policies : the Norwegian case / Naess Ragnar

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Reluctant hosts : Europe and its refugees / Joly, D.; Cohen, R. (eds.) - (Research in ethnic relations series.), p. 67-77. - Aldeshot : Avebury, 1989.

ISBN 0 566 071061

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

 
25. Cohen, Robin : Introduction, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Introduction : the "new refugees" of Europe / Cohen, Robin ; Joly, Daniele

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Reluctant hosts : Europe and its refugees / Joly, D.; Cohen, R. (eds.) - (Research in ethnic relations series.), p. 5-17. - Aldeshot : Avebury, 1989.

ISBN 0 566 071061

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): Protocol Relating to the Status of Refugees.Refugee convention;

 
26. Melander, Göran : Handbok i invandrarrätt, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Handbok i invandrarrätt / Melander, Göran ; Nobel, Peter, 375 p.. - Uppsala : Carmina, 1984.

ISBN 91 7528 016 7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): Refugee convention ;Protocol relating to the status of refugees.

 
27. Lillich, Rickhard B. : The human rights of aliens in contemporary international law., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The human rights of aliens in contemporary international law. / Lillich, Rickhard B., xii, 177 p.. - Manchester : Manchester University U.P., 1984.

ISBN 0 7190 0914 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UN Charter; UDHR; ICCPR; ICESCR ; ESC; ECHR; European convention on establishment; European migrant workers convention.

 
28. Dowty, Alan : Closed borders , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Closed borders : the contemporary assault on freedom of movement / Dowty, Alan , xvii, 270 p.. - New Haven : Yale U.P., 1987.

ISBN 0 300 03824 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR; Geneva conventions; ICCPR; CERD;

 
29. Mutharika, Peter A. : The alien under American law , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The alien under American law : text, materials, cases : I-II / Mutharika, Peter A., var. pag.. - London : Oceana Publications, Inc., 1985.

ISBN 0 379 203413

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): Vienna Convention on Diplomatic Relations; UN Charter.

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
30. Gibney, Mark : Open borders : closed societies , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Open borders : closed societies : the ethnical and political issues / Gibney, Mark - (Contributions in political science ; No. 226), 199 p.. - New York : Greenwood Press, 1988. - ISSN 0147-1066

ISBN 0 313 255784

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia / USA : 9012 / 6357

NOTE (GENERAL): UDHR

[Next]


24.11.1999