[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('individuella rättigheter') results in 188 hits


 
1. Verdoodt, Albert : La protection des droits de l'homme dans les etats plurilingues, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La protection des droits de l'homme dans les etats plurilingues / Verdoodt, Albert - (Langues et culture ; No.13), 210 p.. - Paris : Fernand Nathan (D), 1973.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: L'objectif de l'ouvrage est de decrire les divers solutions realisees ou envisagees dans des Etats plurilingues relativement a la protection des droit de l'homme au sens classique et aussi dans le domaine linguistique.Dans la premiere partie les principales mesures, prises en vues de proteger les droits de l'homme dans un Etat plurilingue sont analyses et la deuxieme partie est consacree a la facon dont on arrive a maintenir de tels droits.

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
2. Crawford, James (ed.) : The rights of peoples, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The rights of peoples / Crawford, James (ed.), viii, 232 p.. - Oxford : Clarendon Press (D), 1988.

ISBN 0 19 82 5624 8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Questions of collective or group rights have been contentious questions in international law and politics for a long time-arguably for as long as have individual rights. As a contribution to the discussion of these questions and to help to clarify its position before the 23rd General Conference of UNESCO in October 1985, the Australian National Commission for UNESCO sponosored two symposia in Australia in March and June 1985. There is also a select bibliography, the main declarations, treaties and other instruments referred to.

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet

 
3. Pakuscher, Ernst K. : Administrative law in Germany , 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Administrative law in Germany : Citizen v. State / Pakuscher, Ernst K.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The American journal of comparative law : No. 15., p. 309-331. - Baltimore, Maryland : American Association for the Comparative Study of Law, 1968.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
4. Highet, Keith : Evidence, the court and the Nicaragua case, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Evidence, the court and the Nicaragua case / Highet, Keith

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 1-56.. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* intervention = intervention = interventio
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Nicaragua / Central America / Latin America : 6357 / 6245

NOTE (GENERAL): UN charter;

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
5. Räikkä, Juha : Kansallisen itsemääräämisoikeuden moraalifilosofisista perusteista ; Michael Walzer, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Kansallisen itsemääräämisoikeuden moraalifilosofisista perusteista ; Michael Walzer / Räikkä, Juha, 122 p.. - Turku : Turun Yliopisto: Filosofian ja tilastotieteen laitos (D), 1988.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimuksessa tarkastellaan kansallisen itsemääräämisoikeuden käsitteeseenliittyviä moraalifilosofisia kysymyksiä. Tarkastelu rakentuu Michael Walzerin arvioinnin varaan. Walzerin mielestä kansallisvaltioilla on lähes poikkeukseton oikeus itsemääräämiseen. Tämän oikeuden perustana on näkemys, jonka mukaan kansallisvaltio - kansan ja hallituksen "historiallinen" liitto - on eheä kokonaisuus, joka on arvokas sinänsä. Oletus kansan eheydestä on metafyysinen ja empiirisen kritiikin ulottumattomissa. Oletus eheyden arvosta, joka on itsemääräämisoikeuden perusta, perustuu puolestaan ajatukseen, jonka mukaan ulkopuolisten on kunnioitettava yhteisöjä asuttavien yhteisöiden vapausoikeuksia "kollektiivisessa muodossa". Toisessa osassa tutkimusta keskitytään argumentin ongelmakohtien selvittelyyn ja kritikoidaan paitsi itse argumenttia niin myös aiemmin sitä vastaan esitttyä kritiikkiä. Tutkimuksen kolmannessa osassa tarkastellaan Welzerin argumentin ja kansainvälisen distributiivisen oikeudenmukaisuuden teorioiden suhdetta sekä kiteytetään tutkimuksessa saavutetut tulokset johtopäätökseksi.

INDEX WORDS:
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

NOTE (THESIS): Thesis (licentiate) - University of Tampere, [1988]

 
6. Souverainete des Etats et respect des droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Souverainete des Etats et respect des droits de l'homme /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 7-15. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* tortyr = torture = kidutus
* rasism = racism = rasismi
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
7. Oxford, Kenneth : The power to police effectivity, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The power to police effectivity / Oxford, Kenneth

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The police : powers, procedures and proprities / Benyon, J.; Bourn, C. (eds.), p. 61-74. - Oxford : Pergamon press, 1986.

ISBN 0 08 032696 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kriminalpolitik = criminal policy = kriminaalipolitiikka
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* anklagade personer = accused persons = syytetyt henkilöt

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

 
8. Smith, David S. : The framework of law and policing practice, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The framework of law and policing practice / Smith, David S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The police : powers, procedures and proprities / Benyon, J.; Bourn, C. (eds.), p. 85-94. - Oxford : Pergamon press, 1986.

ISBN 0 08 032696 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* polis = police = poliisi
* kriminalpolitik = criminal policy = kriminaalipolitiikka
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* anklagade personer = accused persons = syytetyt henkilöt

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

 
9. Wieruszewski, R. : Application of international humanitarian law and human rights law, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Application of international humanitarian law and human rights law : individual complaints / Wieruszewski, R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Implementation of international humanitarian law = Mise en oeuvre du droit international humanitaire / Kalshoven, F.; Sandoz, Y. (eds.), p. 441-458. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3784 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* ICRC = ICRC = ICRC

 
10. Les droits de l'homme, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Les droits de l'homme : droits collectifs ou droits individuels / - (Annales de la faculte de droit et des sciences politiques et de l'institut de reckerdees juridiques, politiques et sociales de Strasbourg. ; No. 32), 220 p. . - Paris : Pichon et Durand-Auzias, 1980.

LANGUAGE: FRE / ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: France / Israel : 8223 / 7329

NOTE (MEETINGS): Actes du colloque de Strasbourg, (19790313), (C).

 
11. Humphrey, John; Tuck, Rickhard : The international bill of rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The international bill of rights / Humphrey, John; Tuck, Rickhard

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Philosophical foundations of human rights / Diemer, A. ...[et al.]. - p. 59-80 - Paris : UNESCO, 1986.

ISBN 92 3 102201 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* filosofi = philosophy = filosofia
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; UN charter

 
12. Baker, C. Edwin : Human liberty and freedom of speech., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human liberty and freedom of speech. / Baker, C. Edwin, viii, 385 p.. - Oxford : Oxford U.P., 1989.

ISBN 019 505 777 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* censur = censorship = sensuuri
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* pornografi = pornography = pornografia
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* feminism = feminism = naisasialiike
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

 
13. Rosas, Allan : Democracy and human rights., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Democracy and human rights. / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in a changing East-West perspective / Rosas, A.; Helgesen, J. (eds.); Gomien, D. (collab.) - (TAPRI studies in International Relations.), p. 17-57. - London : Pinter publ., 1990.

ISBN 0 86187 131 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* kvinnor = women = naiset
* demokrati = democracy = demokratia
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

NOTE (MEETINGS): Papers from a workshop held in Turku / Åbo, org. by TAPRI, (19871200), (C).

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR; ICCPR; ADRD; AMR; OAS charter; ACHPR; Convention on the political rights of women; Convention on the elimination of all forms of discrimination againstwomen (CEDAW); CRC;

 
14. Boven, Theodor C., van : Distinguishing criteria of human rights., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Distinguishing criteria of human rights. / Boven, Theodor C., van

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international dimensions of human rights : vol. I / Vasak, K.; rev.and edit. for the English ed. by Philip Alston.. - p. 43-60 - Westport, Connecticut : Greenwood Press ; Unesco, 1982.

ISBN 0 313 23395 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* ILO = ILO = ILO
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR-17; ICCPR; ICESCR ; CERD; UN charter; Geneva conventions; Genocide convention.

 
15. Berting, J. (ed.) : Human rights in a pluralist world, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in a pluralist world : individuals and collectivities / Berting, J. (ed.), 9, 266 p.. - London : Meckler, 1990.

ISBN 0 88736 521 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* islam = islam = islaminusko
* religion = religion = uskonto
* kulturell identitet = cultural identity = kulttuuri-identiteetti

NOTE (MEETINGS): Based on two international conferences on human rights: the Netherlands, Maastricht, (19870918), (c); the Netherlands, Middelburg, (19880601), (c)

 
16. Fauchald, Ole Kristian : Retten i miljö som internasjonal menneskerettighet, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Retten i miljö som internasjonal menneskerettighet / Fauchald, Ole Kristian - (Institutt for offentlig retts skriftserie: Miljörettslige studier ; No. 3 (3) ), 7, 152 p.. - Oslo : Universitet i Oslo: Institutt for offentlig rett, 1991. - ISSN 0803-2106

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* rätt till en sund miljö = right to environmental quality = oikeus puhtaaseen ympäristöön
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* OAU = OAU = OAU
* OAS = OAS = OAS
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; AMR; ECHR; ESC; ICCPR;

 
17. Ojwang, J. B. : The one-party state and due process of law, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The one-party state and due process of law : the Kenya case in comparative perspective / Ojwang, J. B. ; Okowa, Phoebe N.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): African journal of international and comparative law = Revue Africaine de droit international et compare : No. 2., p. 177-205. - London : African Society of International and Comparative Law = La Societe Africaine de Droit International et Compare, 1989. - ISSN 0954-8890

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Zambia / Southern Africa / Tanzania / East Africa / Zaire / Central Africa : 5466

 
18. Marie, Jean-Bernard : Relations between people's rights and human rights: semantic and methodological distinctions, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Relations between people's rights and human rights: semantic and methodological distinctions / Marie, Jean-Bernard

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 7 (2-4)., p. 195-204. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1986. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* självständighet = independence = itsenäisyys

 
19. Ross, June M. : Limitations on human rights in international law, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Limitations on human rights in international law : their relevance to the Canadian charter of rights and freedoms / Ross, June M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 6., p. 180-223. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1984. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

NOTE (GENERAL): ECHR; UDHR; ICCPR

 
20. Human rights news, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights news /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights (NQHR) : No. 2., p. 103-110. - Utrecht : SIM / Netherlands Institute of Human rights, 1988. - ISSN 0169-3441

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The contents. 1.Human Rights Committee, New York, 21 March to 8 April 1988. 2.The CSCE follow-up meeting in Vienna. 3.Conference on legal aspects of the urban shelter problem, New Delhi, India, 30 March - 6 April 1988. 4.Conference "Rights of individuals - rights of collectivities"

INDEX WORDS:
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rapporter = state reports = raportit
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR-OP; CAT;

 
21. Omanga, Bokatola Isse : The draft declaration of the United Nations on the rights of persons belonging to national, ethnic, religious and linguistic minorities, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The draft declaration of the United Nations on the rights of persons belonging to national, ethnic, religious and linguistic minorities / Omanga, Bokatola Isse

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No. 46., p. 33-41. - Geneva : International Commission of Jurists, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* religiösa minoriteter = religious minorities = uskonnolliset vähemmistöt
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

LIBRARY LOCATION: IMR

 
22. Scheinin, Martin : Legal protection of human rights and different conceptions of democracy., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Legal protection of human rights and different conceptions of democracy. / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Revolution and human rights : Maihofer, W. ; Sprenger, G. (eds.). - p. 63-79 - (Archives for philosophy of law and social philosophy (ARSP). ; No. 14) - Stuttgart : Steiner, 1990.

ISBN 3 515 05612 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* demokrati = democracy = demokratia
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 14th World Congress in Edinburgh, (19890817), (c).

 
23. Robertson, A.H. (ed.) : Human rights in national and international law., 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in national and international law. / Robertson, A.H. (ed.), xvi, 396 p.. - Manchester : Manchester U.P., 1968.

ISBN 0 7190 0296 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (MEETINGS): The proceedings of the Second International Conference on the European Convention on Human Rights held in Vienna under the auspices of the Council of Europe and the University of Vienna, (19651018), (c).

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
24. Puura, Heli : Euroopan Neuvoston sosiaalinen peruskirja ja Euroopan yhteisön sosiaalisia oikeuksia koskeva julistus - Suomen suhde yhdentyvään sosiaaliseen Eurooppaan., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Euroopan Neuvoston sosiaalinen peruskirja ja Euroopan yhteisön sosiaalisia oikeuksia koskeva julistus - Suomen suhde yhdentyvään sosiaaliseen Eurooppaan. / Puura, Heli, 94 p.. - Helsinki : Julkisoikeuden laitos / Helsingin Yliopisto, 1989.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* EG = EC = EY
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Europe : 8222 / 8000

NOTE (THESIS): Pro gradu tutkielma (master's thesis), University of Helsinki, 1989

NOTE (GENERAL): ESC; ECHR; ICCPR; ICESCR;

 
25. Sudre, Frédéric : Droit international et europeen des droits de l'homme., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Droit international et europeen des droits de l'homme. / Sudre, Frédéric - ( Collection droit fundamental), 302 p.. - Paris : Presses Universitaires de France (puf), 1989. - ISSN 0299-2418

ISBN 2 13 042549 6

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* OAS = OAS = OAS
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* tortyr = torture = kidutus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR; AMR; ACHPR; UN charter;

 
26. Kunig, Philip : The protection of human rights by international law in Africa, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The protection of human rights by international law in Africa / Kunig, Philip

REFERENCE TO GENERIC UNIT: German yearbook of international law (GYIL), p. 138-168. - Berlin : Duncker & Humblot, 1982.

ISBN 3 428 05443 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* OAU = OAU = OAU
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

NOTE (GENERAL): Charter of OAU; ACHPR;

 
27. Fleiner-Gerster, Thomas : Federalism, decentralization and rights., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Federalism, decentralization and rights. / Fleiner-Gerster, Thomas

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Constitutionalism and rights : the influence of the United States Constitution Abroad / Henkin, L. ; Rosenthal, A.J. (eds.). - p. 19-37 - New York : Columbia U.P., 1990.

ISBN 0 231 06570 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
28. Vojcanin, Sava Alexander (ed.) : Law, culture and values, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Law, culture and values : essays in honor of Gray L. Dorsey / Vojcanin, Sava Alexander (ed.), 300 p.. - New Brunswide : Transaction publ., 1990.

ISBN 0 88738 305 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* totalitarism = totalitarianism = totalitarismi
* kommunism = communism = kommunismi
* diktatur = dictatorship = diktatuuri
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* religion = religion = uskonto
* kulturell identitet = cultural identity = kulttuuri-identiteetti
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

 
29. Daes, Erica-Irene A. : Freedom of the individual under law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom of the individual under law : a study on the individual's duties to the community and the limitations on human rights and freedoms under Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights / Daes, Erica-Irene A. - ( Human rights study series ; No. 3), 12, 214 p.. - New York; Geneva : United Nations; Centre for Human Rights, 1990. - ISSN 1014-5680

ISBN 92 1154 079 8

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: E.89.14.5

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* rekommendationer = recommendations = suositukset
* tolkning = interpretation = tulkinta
* tillintetgöra friheter och rättigheter = destruction of rights and freedoms = tehdä tyhjäksi jokin oikeus tai vapaus
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset
* mänsklighet = humanity = ihmisyys
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR; ICCPR; ICESCR; Apartheid convention; ECHR; Genocide convention; OAS charter; AMR; CERD;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
30. Pollack, Ervin H. : Human rights, 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights / Pollack, Ervin H., 17,419 p.. - Buffalo, N.Y : Jay Stewart publ., 1971.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* implementering = implementation = toteuttaminen
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): ESC;

[Next]


24.11.1999