[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='insemination' results in 76 hits


 
1. Savolainen, Matti : Artificiell insemination och det rättsliga förhållandet mellan barn och förälder , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Artificiell insemination och det rättsliga förhållandet mellan barn och förälder = Artificial insemination and legal affiliation (T) / Savolainen, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 119., p. 284-306. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland (D), 1983. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln utgår ifrån konstaterandet att det är av avgörande betydelse för ett barns rättsliga ställning om förhållandet mellan barnet och dess förälder anses rättsligt giltigt.Art. diskuterar det rättsliga förhållandet barn - föräldrar p.g.a. å ena sidan den biologiska härkomsten och å andra sidan adoption.I Finland finns inga regler om barnet fötts som resultat av artificiell insemination.Art. diskuterar de olika inseminationsformerna och därefter det rättsliga förhållandet mellan barnet och modern, mellan barnet och fadern och upphävande av faderskap. The article proceeds from the statement that it is of uttermost importance for a child's legal position whether the relation between parents and child is legitimate or not.The author discusses the legal relationship child - parent from the point of view of biological parentage on one hand, and from point of view of adoption on the other.In Finland there are no regulations concerning children born as a result of artificial insemination.The article discusses the various forms om insemination and the legal relationship between child and mother, child and father and, finally, invalidation of fatherhood.

INDEX WORDS:
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Kurki-Suonio, Kirsti : Inseminaatio, naisen itsemääräämisoikeus ja lapsen etu, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Inseminaatio, naisen itsemääräämisoikeus ja lapsen etu / Kurki-Suonio, Kirsti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 56-65. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Inseminaatiolla tarkoitetaan keinotekoista hedelmöittämistä miehen siemennesteellä.Kun munasolu hedelmöitetään naisen kehon ulkopuolella koeputkessa, toisin kuin inseminaatiossa, puhutaan koeputkihedelmöityksestä / in vitro fertilisaatio).Näistä inseminaatio on nykyisin huomattavasti yleisempää. Artikkelissa keskitytään inseminaatioon, vaikka yleensä ottaen samat periaatteet analogisesti soveltuvat myös koeputkihedelmöitykseen ja seuraaviin kysymyksiin: tulisiko lapsella olla oikeus saada tietää, kuka on hänen biologinen isänsä ja tulisiko inseminaatio suoda myös yksinäisille naisille. Procreation is artificial insemination with male sperm.When an egg cell is fertilized outside the woman's body in a test tube - unlike an insemination - the process is called test-tube fertilization.Insemination is a lot more common these days.The article concentrates on insemination although analogically the same principles apply to test-tube fertilization and to the following questions: sshould a cchild have the right to know who its biological father is, and should insemination be granted also to single women?

INDEX WORDS:
* barnlöshet = childlessness = lapsettomuus
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Halme-Kauranen, Ritva (ed.) : Ehdotus laiksi ihmisen keinotekoisista lisääntymismenetelmistä sekä isyyslain muuttamisesta, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ehdotus laiksi ihmisen keinotekoisista lisääntymismenetelmistä sekä isyyslain muuttamisesta / Halme-Kauranen, Ritva (ed.) - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu ; No. 12), 99 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö ; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1988. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 47 1706 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Oikeusministeriön 16 pnä tammikuuta 1987 asettama työryhmä on laatinut ehdotuksen hallituksen esitykseksi laeiksi ihmisen keinotekoisista lisääntymismenetelmistä sekä isyyslain muuttamisesta.

INDEX WORDS:
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Söderlund, Desiree : Inseminaatio, in vitro fertilisaatio ja alkio , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Inseminaatio, in vitro fertilisaatio ja alkio : vertaileva selvitys / Söderlund, Desiree - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu ; No. 13), 75 p.. - Helsinki : Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu, 1988. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 47 1817 8

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Selvitys inseminaatioon, in vitro fertilisaatioon ja alkion asemaan liittyvistä kysymyksistä eräissä maissa liittyy oikeusministeriön asettaman työryhmän 11.7.1988 jättämään ehdotukseen laeiksi ihmisen keinotekoisista lisääntymismenetelmistä sekä isyyslain muuttamisesta.Selvityksessä kuvataan kysymyksiä ja ratkaisuja jotka liittyvät ihmisen keinotekoisia lisääntymismenetelmiä käyttävään lissääntymislääketieteeseen.

INDEX WORDS:
* föräldrar = parents = vanhemmat
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Törö, Karoly : Protection of the personality within the Hungarian legal system., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Protection of the personality within the Hungarian legal system. / Törö, Karoly

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in today's Hungary / Katona Soltesz, M. (ed.). - p. 87-109 - Budapest : Mezon, 1990.

ISBN 963 027 782 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* rätt till namn = right to name = oikeus nimeen
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* människovärde = human dignity = ihmisarvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

 
6. Naapi, Marjo : Uusi lisääntymisteknologia ihmisoikeuksien kannalta, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Uusi lisääntymisteknologia ihmisoikeuksien kannalta / Naapi, Marjo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 2., p. 127-143. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet&Oikeus -ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1991. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* AIDS = AIDS = AIDS
* incest = incest = insesti
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR;

 
7. Nieminen, Liisa : Lasten perusoikeudet, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lasten perusoikeudet / Nieminen, Liisa, 22, 174 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 1990.

ISBN 951 640 521 5

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ESC; UDHR; ECHR; CERD; CEDAW; ICCPR; CRC;

 
8. Revilland, Mariel : Legal aspects of artificial insemination and embry transfer in French law, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Legal aspects of artificial insemination and embry transfer in French law / Revilland, Mariel

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : No. 23., p. 383-396. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1974. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys

GEOGRAPHICAL TERMS: France : 8223

 
9. Enders, Christoph : Die Menschenwürde und ihr Schutz vor gentechnologischer Gefährdung, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Die Menschenwürde und ihr Schutz vor gentechnologischer Gefährdung / Enders, Christoph

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ) : No. 13 (7)., p. 241-253. - Kehl am Rhein; N.P.Engel Verlag, 1986. - ISSN 0341-9800

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* människovärde = human dignity = ihmisarvo

 
10. Riedel, Eibe H. : Gentechnologie und Embryonenschutz als Verfassungs- und Regelungsproblem, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Gentechnologie und Embryonenschutz als Verfassungs- und Regelungsproblem / Riedel, Eibe H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ) : No. 13(16)., p. 469-478. - Kehl am Rhein; N.P.Engel Verlag, 1986. - ISSN 0341-9800

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* människovärde = human dignity = ihmisarvo

 
11. kirby, M. D. : Bio-technology and the law, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Bio-technology and the law / kirby, M. D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No. 39., p. 46-50. - Geneva : International Commission of Jurists, 1987.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* genetik = genetics = genetiikka
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* barn = children = lapset
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia : 9012

LIBRARY LOCATION: IMR

 
12. Gulli, Brita M. : De nue gene- og reproduksjonsteknologiene og kvinnebevegelsens kritikk, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

De nue gene- og reproduksjonsteknologiene og kvinnebevegelsens kritikk / Gulli, Brita M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Retfaerd : nordisk juridisk tidsskrift : No. 45., p. 74-79. - Copenhagen : Akademisk forlag, 1989. - ISSN 0105-1121

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* integritet = integrity = koskemattomuus
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* kvinnor = women = naiset

 
13. Nordborg, Gudrun : Reproduktionsteknologi och rashygien, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Reproduktionsteknologi och rashygien / Nordborg, Gudrun

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Retfaerd : nordisk juridisk tidsskrift : No. 38., p. 73-89. - Copenhagen : Akademisk forlag, 1990. - ISSN 0105-1121

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* nationalsocialism = national socialism = kansallissosialismi
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* sterilisering = sterilization = sterilisointi

 
14. Nielsen, Linda : Fortplantningsteknologi i Danmark, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Fortplantningsteknologi i Danmark : lovgivningsbehov og etiske problemstillingar / Nielsen, Linda

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Retfaerd : nordisk juridisk tidsskrift : No. 54(14)., p. 59-74. - Copenhagen : Akademisk forlag, 1991. - ISSN 0105-1121

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

 
15. Nordborg, Gudrun : Läkarmakten över moderskapet, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Läkarmakten över moderskapet / Nordborg, Gudrun

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Retfaerd : nordisk juridisk tidsskrift : No. 54(14)., p. 75-90. - Copenhagen : Akademisk forlag, 1991. - ISSN 0105-1121

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* abort = abortion = abortti
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

 
16. Den gravida kvinnan och fostret , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Den gravida kvinnan och fostret : två individer : om fosterdiagonstik : om sena aborter : slutbetänkande av utredningen om det / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 51), 137 p.. - Stockholm : Almänna förlaget, 1989. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10371 0

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* fosterdiagnostik = foetal diagnostics = sikiödiagnostiikka
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* graviditet = pregnancy = raskaus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): With an English summary.

 
17. Alexanderson, Birgitta : Familjerättsliga problem vid insemination., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Familjerättsliga problem vid insemination. / Alexanderson, Birgitta, p. 9-28. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1984.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): English summary : Mental patients, criminal patients and due process : problems of law and legal policy in involuntary treatment.ECHR;

 
18. Surrogate motherhood, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Surrogate motherhood / - (Artifical conception.Discussion paper ; No. 3), 18, 143 p.. - s.l. : New South Wales.Law Reform Commision, 1988. - ISSN 0818-7924

ISBN 07305 5539 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* barnavård = child care = lastenhoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia : 9012

 
19. Freestone, David (ed.) : Children and the law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Children and the law : essays in honour of professor H.K. Bevan / Freestone, David (ed.), xxxx, 332 p.. - Hull : Hull University Press, 1990.

ISBN 0-85958-496-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are :. 1. The contractual position of minors and the prohibition of employment by J. R. Carby-Hall and I. Boruta. 3. Defining the limits of state intervention : the child and the courts by S. M. Cretney. 4. The European Convention on Human Rights and the "illegimate" child by J. S. Davidson. 5. Children's education and the European Court of Justice by Mark Gould. Children and Divorce by J. C. Hall. 6. Controversy about children's rights by W. N. R. Lucy. 7. The United Nations convention on the rights of the child by David Freestone.

INDEX WORDS:
* adoption = adoption = adoptio
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* EG = EC = EY
* barnavård = child care = lastenhoito
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* handikappade barn = disabled children = vammaiset lapset
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* skilsmässa = divorce = avioero
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): AMR; ECHR; ESC; CRC;.The text of the CRC

 
20. Aborterade foster, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Aborterade foster : betänkande av transplantationsutredningen / ; Socialdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; v. 42), 129 p.. - Stockholm : Allmänna Förlaget, 1991. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-10789-9

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* transplantation = organ transplantation = elinsiirto
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
21. Waaldijk, Kees : The legal situation in the member states, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The legal situation in the member states / Waaldijk, Kees

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Homosexuality: a European community issue:essays on lesbian and gay rights in European law and policy / Waaldijk, K.; Clapham, A. (eds.) - (International studies in human rights ; vol. 26), P. 71-130. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1993.

ISBN 0-7923-2038-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* lesbo = lesbians = lesbot
* EG = EC = EY
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* asyl = asylum = turvapaikka
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* adoption = adoption = adoptio
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föräldrar = parents = vanhemmat
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands / France / Germany / Portugal / Spain / Greece / Ireland : 8238 / 8227 / 8223 / 8242 / 8231 / 8245

NOTE (GENERAL): ECHR-14; ICCPR-26;

 
22. Medical technology and the law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Medical technology and the law /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard law review : v. 103(7)., p. 1519. - Cambridge, MA : The Harvard Law Review Association, 1990. - ISSN 0017-811X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* transplantation = organ transplantation = elinsiirto

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
23. Taub, Nadine : In the matter of Baby M, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

In the matter of Baby M / Taub, Nadine

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Women's rights law reporter : 14(2-3)., p. 243-261. - Washington : Rutgers, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys

GEOGRAPHICAL TERMS: United States / North America : 6357 / 6300

 
24. Naisten oikeuksien sopimuksen toteuttaminen Suomessa, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Naisten oikeuksien sopimuksen toteuttaminen Suomessa : Suomen toinen määräaikaisraportti CEDAWille 1992 /, var. pag.. - Helsinki : Ulkoasiainministeriö, 1992.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* romer = Roma = romanit
* samer = Sami = saamelaiset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* våldtäkt = rape = raiskaus
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* prostitution = prostitution = prostituutio
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): CEDAW;

 
25. Ekelaar, John (ed.) : Parenthood in modern society, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Parenthood in modern society : legal and social issues for the twenty-first century / Ekelaar, John (ed.) ; Sarcevic, Petar (ed.), xii, 619 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff, 1993.

ISBN 0-7923-2123-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Cultural dimensions of kinship, by Norbert Rouland. 2. The rights of fathers : social and biological concepts of parenthood, by Ruth Deech. 3. Biological and social parenthood in African perspective : the movement of children in Swazi family law, by Ronald Thandabantu. 4. Are parents morally obliged to care for their children? by John Eekelaar. 5. Parenthood and science, by Anders Eriksson. 6. The reform of affiliation law in France and the Benelux countries, by Patrick Senaeve. 7. Establishing and contesting parentage : the approach of Greek law in comparative perspective, by Ioannis Deliyannis. 8. Legal issues regarding children of assisted conception in Korea, by Has Sook Kim. 9. Becoming a parent in English law, by Gillian Douglas and Nigel Lowe. 10. Law reform and human reproduction in New Zealand : implications for parent and child, by Mark Henaghan. 11. Family planning as a human rights issue, by Maja Eriksson. 12. Human rights and artificial procreation by donor, by Cyril Hegnauer. 13. The right to a child versus the rights of a child, by Linda Nielsen. 14. Surrogate motherhood, by Martha A. Field. 15. Adoption and the abondonment of children in the Former Soviet Union, by Olga A. Dyuzheva. 16. Adoptees searching for their origins : a new development seen from an international standpoint, by Ingrid Baer. 17. Ensuring the rights of children in inter-country adoption : Australian attidtudes to access to adoption information, by Stephanie Charlesworth. 18. Inter-Country adoption : the Indian view, by Nirmala Pandit. 19. Marriage, parenthood and the law, by Kathleen Funder. 20. Lone-parent families in Japan, by Satoshi Minamikata. 21. Children and parents and divorce, by Martin Richards. 22. The protection of the child against the negative effects of parental conflict, by Wanda Stojanowska. 23. Toward a restructuirng of custody decision-making at divorce : an alternative approach to the best interests of the child, by Marygold S. Melli. 24. Fatherhood and motherhood : the legal balance in Hungarian family law, by Emilia Weiss. 25. International child abduction cases : experience under the 1980 Hague convention, by Carol S. Bruch. 26. The evolving rights and duties of step-parents : making new rules for new families, by Lynn D. Wardie. 27. The legal status of step-families in continental European countries, by Jehanne Sosson. 28. Step-parenthood and biological parenthood, by Anders Agell. 29. The constitutional protection of parental rights : a discussion of the advantages and disadvantages of according fundamental status to parental rights and duties, by William Duncan. 30. Children, parents and the European human rights convention, by Lucy Smith. 31. The rights of parents and children in the Netherlands : seeking a new balance, by Paul Vlaardingerbroek. 32. Child protection law and fundamental values : mentally reatrded parents, by Kirsten Sandberg. 33. Legal intervention in parent-child conflicts : the emergence of no-fault divorce in child welfare law, by Patrick Parkinson. 34. Growing up in Britain : adolscence in the Post-Gillick era, by Andrew Bainham. 35. The interaction of the roles of parents and case workers in the lives of mentally retarded children and young peoples, by Inger Pedersen. 36. The Australian child support scheme : practicalities, by Margaret Harrison. 37. Family law, rights and utility, by Stephen Parker. 38. Children's rights and social policy towards children in one-parent families, by Wolfgang Voegeli. 39. Native children and the child welfare system in Canada, by Christine Davies. 40. Custody disputes involving tribal indians in the United States : a case study of the problems inherent in custody adjudications involving non-issolated, semi-autonomous population subgroups, by David S. Rosettenstein.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* mentalt störda = mentally disabled persons = mieleltään häiriintyneet
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* föräldrar = parents = vanhemmat
* indianer = Indians = intiaanit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): Hague convention

 
26. Kirilova Eriksson, Maja : The legal position of the unborn child in international law, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The legal position of the unborn child in international law / Kirilova Eriksson, Maja

REFERENCE TO GENERIC UNIT: German yearbook of international law (GYIL) 1993 : vol. 36, p. 86-130. - Berlin : Ducker & Humblot, 1994. - ISSN 0344-3094

ISBN 3-428-07943-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* abort = abortion = abortti
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rapporter = state reports = raportit
* ECJ = ECJ = ECJ
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR-6; ECHR; CRC; UDHR; AMR-4; Declaration on the rights of the child; EEC-treaty; Geneva conventions;

 
27. Rasmussen, Hjaelte : European Community case law, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

European Community case law : summaries of leading EC court cases / Rasmussen, Hjaelte - (Business law series. Serie G ; no. 20), 560 p.. - Copenhagen : Copenhagen Business School, 1993.

ISBN 87-16-13221-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* EES = EEA = ETA
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* barnarbete = child labour = lapsityö
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* ILO = ILO = ILO
* subsidiaritetsprincipen = subsidiarity principle = subsidiariteettiperiaate
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
28. Cuva, Anthony John : The legal dimensions of In Vitro fertlization , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The legal dimensions of In Vitro fertlization : cryopreserved embryos frozen in legal limbo / Cuva, Anthony John

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): New York Law School journal of human rights : vol. 8; no. 2., p. 383-414. - New York : New York Law School, 1991. - ISSN 8756-8926

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Australia

 
29. Meyer, Cheryl L. : The transmission of HIV through donor semen, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The transmission of HIV through donor semen / Meyer, Cheryl L.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Women's rights law reporter : vol. 15; nos. 2 & 3., p. 115-122. - Newark (NJ) : Women's Rights Law Reporter, Rutgers, 1994. - ISSN 0085-8269

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* AIDS = AIDS = AIDS
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / USA

 
30. Dolgin, Janet L. : Status and contract in feminist legal theory of the family, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Status and contract in feminist legal theory of the family : a reply to Bartlett / Dolgin, Janet L.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Women's rights law reporter : vol. 12; no. 2., p. 103-114. - Newark (NJ) : Rutger's Law School, 1990. - ISSN 0085-8269

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* feminism = feminism = naisasialiike
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

[Next]


24.11.1999