[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='integrity' results in 63 hits


 
1. Virtanen, Ilpo : Lausunnot henkilörekisterityöryhmän väliraportista , 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lausunnot henkilörekisterityöryhmän väliraportista : tiivistelmä / Virtanen, Ilpo - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No.19) - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1977. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 46 3243 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Oikeusministeriön asettama työryhmä, sai tehtäväkseen m.m. seurata yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön valmistelua muissa maissa ja eräissä kansainvälisissä järjestöissä sekä laatia selvityksiä ja valmistella mahdollisuuksien mukaan säännöksiä yksityisyyden suojasta henkilörekisterissä. Työryhmän väliraportin johdosta oikeusministeriö pyysi lausuntoa 45 viranomaiselta.

INDEX WORDS:
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* integritet = integrity = koskemattomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Kemppinen, Jukka : Oikeus omaan kuvaan, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeus omaan kuvaan / Kemppinen, Jukka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 77(7)., p. 746-775. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1979.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Sillä, joka on maalannut tai piirtänyt kuvan toisesta, on teokseensa tekijänoikeus.Jossakin maissa oikeus omaan kuvaan on järjestetty nimenomaisiin lainsäännöksiin.Suomen oikeudessa kuvaan koskevan normin olemassaolo on epäselvä.

INDEX WORDS:
* integritet = integrity = koskemattomuus
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Personregister , 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Personregister : datorer : integritet : översyn av datalagar : delbetänkande av datalagstiftningskommitten (DALK) / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 54), 440 p.. - Stockholm : Liberförlag (D), 1978. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 04198 7

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Delbetänkandet tar i första hand upp frågan om hur lagstiftningen om registrering av personuppgifter med ADB tills vidare skall ordnas i fortsättningen.I syfte att få till stånd en mer övergripande diskussion har emellertid DALK valt att vid dispositionen av betänkandet inte följa datalagen i dess nuvarande lydelse paragraf för paragraf.I stället har kommitten sökt föra samman förslag och synpunkter, som synes värda att diskutera närmare, till olika huvudrubriker under vilka förslagen och synpunkterna naturligen kan sägas höra hemma, oavsett under vilka paragrafer i datalagen frågorna f.n. regleras. Utgångspunkt för betänkandet har varit datalagen som datainspektionen gav in till regeringen i november 1975.

INDEX WORDS:
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* integritet = integrity = koskemattomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
4. Integritetsskyddet i informationssamhället 5, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Integritetsskyddet i informationssamhället 5 : offentlighetsprincipens tillämpning på upptagningar för automatisk databehandling / - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 64), 271 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1988. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10258 7

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I detta femte och sista betänkande behandlas offentlighetsprincipen och informationsteknologin.I arbetet har Institutet för rättsinformatik vid (IRI) Stockholms universitet varit engagerat.Undersökningar inriktades på att med praktiska exempel kartlägga hur grundbegreppen i 2 kap. tryckfrihets- förordningen fungerar i den praktiska tillämpningen samt att formulera och analysera lösningar.I publikationen ingår förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och förslag till lag om ändring i sekretesslager. Dessutom ingår IRI:s rapport "ADB-upptagningars offentlighet" i sin helhet. Dessutom ingår en kort redogörelse över de nordiska ländernas lagstiftning på området.

INDEX WORDS:
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* integritet = integrity = koskemattomuus
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* databaser = databases = tietokannat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

LIBRARY LOCATION: Main library ÅA / The Institute

 
5. Integritetsskyddet i informationssamhället I, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Integritetsskyddet i informationssamhället I : rättelse och skadestånd : patientuppgifter i personregister : delbetänkande av data- och offentlighetskommitteen / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No.24), 150 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1986. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 09319 7

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I delbetänkandet framläggs förslag till ändringar i datalagen, skadeståndslagen och sekretesslagen.Förslagen gäller bl.a. den enskildes möjligheter att få rättelse och skadestånd när datorbaserade personregister innehåller uppgifter som är oriktiga eller missvisande.Förslagen gäller också bl.a. den enskildes skydd när patientuppgifter lämnas till olika personregister inom hälso- och sjukvården.

INDEX WORDS:
* integritet = integrity = koskemattomuus
* dataskydd = data protection = tietosuoja

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
6. Spirer, Herbert : Human rights and the statistician, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights and the statistician / Spirer, Herbert, p. 406-410. - s.l. : America statistical association, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* integritet = integrity = koskemattomuus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään

 
7. Jacobson, Ulla : Ett barns rättigheter, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ett barns rättigheter / Jacobson, Ulla, 159 p.. - Stockholm : Askild & Kärnekull, 1978.

ISBN 91 7008 946 9

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* integritet = integrity = koskemattomuus
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; ICESCR; Unesco-konventionen mot diskriminering inom undervisningen; Proklamation om barnets rättigheter

 
8. Spencer, Sarah : The right to privacy., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to privacy. / Spencer, Sarah

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in the United Kingdom / Sieghart, P. (ed.), p. 122-133. - London : Pinter publishers, 1988.

ISBN 0861877500

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* integritet = integrity = koskemattomuus
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): UDHR-12; ECHR-12

 
9. Hummer ; Schweitzer : Österreich und die EWG , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Österreich und die EWG : neutralitätsrechtliche Beurteilung der Möglichkeiten der Dynamisierung des Verhältnisses zur EWG / Hummer ; Schweitzer, 319 p.. - Wien : Signum Verlag, 1987.

ISBN 3854360517

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö
* regionalt samarbete = regional co-operation = alueellinen yhteistyö
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* integration = integration = yhdentyminen
* ekonomi = economy = talous
* integritet = integrity = koskemattomuus
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria / Europe : 8213 / 8000

 
10. Mohr, Richard D. : Mr.Justice Douglas at Sodom, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Mr.Justice Douglas at Sodom : gays and privacy / Mohr, Richard D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Columbia human rights law review : No. 18(1)., p. 43-110. - New York : Columbia University School of Law, 1986. - ISSN 0090-7944

LANGUAGE: 1986

INDEX WORDS:
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* integritet = integrity = koskemattomuus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
11. Human rights in the world, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights in the world : states of the Near East and African States : non signatories to the Lomé agreement : report on behalf of the Political Affairs Committee, adopted on 1983 /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 4(1)., p. 60-82. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1983. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* integritet = integrity = koskemattomuus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* rapporter = state reports = raportit
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Middle East / Africa : 7300 / 5000

NOTE (GENERAL): UN charter; Geneva conventions

 
12. Quigley, John : Government vigilantes at, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Government vigilantes at : the danger to human rights from kidnapping of suspected terorists / Quigley, John

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 10(2)., p. 193-213. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1988. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* terrorister = terrorists = terroristit
* kidnappning = kidnapping = kidnappaus
* integritet = integrity = koskemattomuus
* asyl = asylum = turvapaikka
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): UN charter; AMR; ECHR; ACHPR; ICCPR

 
13. Lassen, Nina : Article 3, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Article 3 / Lassen, Nina

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Universal declaration of human rights : a commentary / Eide, A. (ed.), p. 73-85. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 8200 21339 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* integritet = integrity = koskemattomuus
* abort = abortion = abortti

NOTE (GENERAL): UDHR; AMR; CRC; ECHR-2

 
14. Personregistrering inom arbetslivsforsknings- och massmedieområdena, m.m., 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Personregistrering inom arbetslivsforsknings- och massmedieområdena, m.m. : delbetänkande av datalagsutredningen / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 21), 197 p.. - Stockholm : Allmänna Förlaget, 1991. - ISSN 0375-250x

ISBN 91 38 10749 x

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* integritet = integrity = koskemattomuus
* EG = EC = EY
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Finland / Ireland / Iceland / United Kingdom / Norway / The Netherlands / Belgium / Denmark / France : 8246 / 8222 / 8231 / 8230 / 8251 / 8240 / 8238 / 8214 / 8220 / 8223

 
15. Gulli, Brita M. : De nue gene- og reproduksjonsteknologiene og kvinnebevegelsens kritikk, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

De nue gene- og reproduksjonsteknologiene og kvinnebevegelsens kritikk / Gulli, Brita M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Retfaerd : nordisk juridisk tidsskrift : No. 45., p. 74-79. - Copenhagen : Akademisk forlag, 1989. - ISSN 0105-1121

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* integritet = integrity = koskemattomuus
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* kvinnor = women = naiset

 
16. Integritetsskyddet i informationssamhälle 1, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Integritetsskyddet i informationssamhälle 1 : rättelse och skadestånd : patientuppgifter i personregister : delbetänkande av data- och offentlighetskommitten / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 24), 150 p.. - Stockholm : LIBER, 1986. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 09319 7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* integritet = integrity = koskemattomuus
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* dataskydd = data protection = tietosuoja

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
17. Datorer, sårbarhet, säkerhet, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Datorer, sårbarhet, säkerhet : en slutrapport från SÅRB / ; Försvarsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 12), 100 p.. - Stockholm : LIBER, 1986. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 09198 4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* databaser = databases = tietokannat
* integritet = integrity = koskemattomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
18. Integritetsskyddet i informationssamhälle 4 , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Integritetsskyddet i informationssamhälle 4 : personregistrering och användning av personnummer : delbetänkande av data- och offentlighetskommittén / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 31), 177 p.. - Stockholm : Allmänna förlaget, 1987. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10006 1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* integritet = integrity = koskemattomuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Sweden : 8002 / 8246

 
19. Värna yttrandefriheten , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Värna yttrandefriheten : betänkande av yttrandefrihetsutredningen / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 70), 431 p.. - Stockholm : Liber, 1983. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 07947 X

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* reklam = advertising = mainonta
* pornografi = pornography = pornografia
* integritet = integrity = koskemattomuus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
20. Privatlivets fred , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Privatlivets fred : betänkande av integritetsskyddskommittén / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 8), 126 p. . - Stockholm : Liber, 1980. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 05417 5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* integritet = integrity = koskemattomuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Nordic countries : 8246 / 8002

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR-8;

 
21. Report on the situation of human rights in Chile., 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Report on the situation of human rights in Chile. / ; Inter-American Commission on Human Rights, 336 p.. - Washington D.C. : General Secretariat / Organization of American States, 1985.

ISBN 0 8270 2258 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* integritet = integrity = koskemattomuus
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* tortyr = torture = kidutus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* OAS = OAS = OAS
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / South America / Latin America : 6424 / 6400

NOTE (GENERAL): ICCPR; OAS charter; ADRD; AMR;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
22. Annual report of the Inter-American commission on human rights 1989-1990.,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Annual report of the Inter-American commission on human rights 1989-1990. / ; Inter-American Commission on Human Rights - (OEA/Ser.P ; AG/doc.2518/89), 187 p.. - Washington D.C. : Organization of American States. General Secretariat

ISBN 0 8270 2961 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* integritet = integrity = koskemattomuus
* indianer = Indians = intiaanit
* OAS = OAS = OAS
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Cuba / Chile / El Salvador / Guatemala / Nicaragua / Panama / Paraguay / Suriname / Central America / South America / Caribbean Countries / Latin America : 6127 / 6424

NOTE (GENERAL): ADRD; AMR;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
23. Strömholm, Stig : Integritetsskyddet i massmedia : bilaga 7, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Integritetsskyddet i massmedia : bilaga 7 / Strömholm, Stig. - 22 p. - Kobenhavn; J.H.Schultz A / S (pr.), 1978.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* integritet = integrity = koskemattomuus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): (Nordiska jurismöten).Forhandlingerne på det otteogtyvende nordiske juristmode i Kobenhavn, (19780823), (c).

 
24. Grönfors, Kurt : Personlighetsskyddet och massmedia : bilaga 10, 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Personlighetsskyddet och massmedia : bilaga 10 / Grönfors, Kurt. - p. 264-292 - Stockholm; Isaac Marcus (pr.), 1966.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* integritet = integrity = koskemattomuus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): (Nordiska juristmöten).Förhandlingarna vid det tjugofjärde nordiska juristmötet (24 nordiska juristmötet), Stockholm, (19660931), (c).Särtryck = Off-print

 
25. Sjöblom, Toni : Utlämnande av personuppgifter ur personregister: enligt den nya personregisterlagstiftningen, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Utlämnande av personuppgifter ur personregister: enligt den nya personregisterlagstiftningen / Sjöblom, Toni, 104 p.. - Åbo : Åbo Akademi; Rättsvetenskapliga institutionen, 1991.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* integritet = integrity = koskemattomuus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu (master's thesis) i offentlig rätt, Åbo Akademi University, 1991

 
26. Jacobsson, Måns : Europarådskonvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Europarådskonvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter / Jacobsson, Måns

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Svensk juristtidning : No. 66., p. 155-160. - Stockholm : Sveriges Advokatsförbund, 1981. - ISSN 0339-6591

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* integritet = integrity = koskemattomuus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
27. Shue, Henry : Basic rights, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Basic rights : subsistence, affluence and U.S: foreign policy / Shue, Henry, xiii, 231 p.. - New Jersey : Princeton U.P., 1980.

ISBN o 691 02015 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* invandring = immigration = maahanmuutto
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* filosofi = philosophy = filosofia
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* integritet = integrity = koskemattomuus
* FN = UN = YK
* tortyr = torture = kidutus
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICCPR-OP; CERD; ICESCR

 
28. Vissa särskilda frågor beträffande integritetsskyddet på ADB- området, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Vissa särskilda frågor beträffande integritetsskyddet på ADB- området : delbetänkande av datalagsutredningen / ; Utrikesdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; v. 62), 134 p.. - Stockholm : Allmänna Förlaget, 1992 . - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-10841-0

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: ECHR

INDEX WORDS:
* integritet = integrity = koskemattomuus
* EG = EC = EY
* dataskydd = data protection = tietosuoja

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
29. Faundez Ledesma, Hector : Administracion de justicia y derecho internacional de los derechos humanos, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Administracion de justicia y derecho internacional de los derechos humanos : (el derecho a un juicio justo) / Faundez Ledesma, Hector, 398 p.. - Caracas : Universidad Central de Venezuela, 1992.

ISBN 980-00-0648-6

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* integritet = integrity = koskemattomuus
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* rättegång = trial = oikeudenkäynti

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR; ADRD; Geneva conventions; CAT; ICCPR

LIBRARY LOCATION: IMR

 
30. Ersättning för kränkning genom brott, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ersättning för kränkning genom brott : Delbetänkande av kommitten om ideell skada / ; Justitiedepartementet - (SOU ; No. 84) - Stockholm : Allmänna förlaget, 1992. - ISSN 0375-250x

ISBN 91-38-13149-8

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* integritet = integrity = koskemattomuus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* sexualbrott = sexual crimes = seksuaalirikokset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Nordic countries / USA / Germany / United Kingdom / Italy

NOTE (GENERAL): Bilaga: Rättsfall om ersättning för kränkning genom brott (ideell skada) i olika länder

LIBRARY LOCATION: Main library

[Next]


24.11.1999