[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='itsehallinto' results in 502 hits


 
1. Dahlman, Nils : Den åländska självstyrelsen och vissa särdrag i densamma , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Den åländska självstyrelsen och vissa särdrag i densamma = The self-government of Aaland and some of its characteristics / Dahlman, Nils

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 116., p. 195-209. - Helsingfors : Juridiska föreningen i Finland (D), 1980. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln redogör för självstyrelsens bakgrund, tillkomst och uppbyggnad.Därefter redogörs för Ålands självstyrelseorgan, åländsk hembygdsrätt m.m. The article gives an account of the background and structure of the self- government of the Åland Islands, the organs of self-government, domiciliary rights of Åland, etc.

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands USE ALSO Åland Islands

NOTE (MEETINGS): Föredrag hållet vid Juridiska Föreningens i Finland årsmöte (19791213), (C)

 
2. Modeen, Tore : De folkrättsliga garantierna för bevarandet av Ålandsöarnas karaktär, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

De folkrättsliga garantierna för bevarandet av Ålandsöarnas karaktär = La protection du caractere national de iles d'Aland en droit international / Modeen, Tore - (Meddelanden från Institutet för samhällsforskning.Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi.Serie A.Skrifter utgivna av Ålands kulturstiftelse. ; No. 76), 235 p.. - ÅBO : Åbo Akademi / Ålands kulturstiftelse (D), 1973.

LANGUAGE: SWE, FRE

ABSTRACT: Boken utreder frågan om den fortsatta giltigheten av Finlands utfästelser att garantera bibehållandet av svenskt språk, svensk kultur och svenska sedvänjor på Ålandsöarna som konkretiserades i.o.m folkförbundets protokoll av den 27 juni 1921.Författaren har även refererat behandlingen av Ålandsfrågan i Nationernas Förbund, beredningen av 1922 års garantilag och 1951 års självstyrelselag samt FN-utredningen 1950. The book discusses the validity of Finland's commitment to guarantee the preservation of the Swedish language, the Swedish culture and customs on the Åland Islands, as was stated in the protocol of the League of Nations, June 27, 1921.The author also gives an account of the preparation of the question of the Åland Islands in the League of Nations, the preparation of the 1922 Guarantee Law (garantilag), the Law of Self-government, and the UN investigation of 1950.

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Resume en francais.Översatt till finska "Ahvenanmaan kansallisuussuojan kansainväliset takeet", publ. av Ålands landskapsstyrelse.

LIBRARY LOCATION: Också på ÅAB - Alandica

 
3. Eriksson, Lars D. : Ålandsfrågan, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ålandsfrågan / Eriksson, Lars D. ; Kangas, Urpo, 162 p.. - Helsinki : Juristförbundets förlag / Lakimiesliiton kustannus (D), 1988.

ISBN 951 640 385 9

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Boken behandlar det förslag till ny självstyrelselag för Åland som presenterades av den s.k.Ålandskommitten i början av sommaren 1987.Författarna har strävat till att anlägga en juridisk synvinkel vid genomgången av kommittens reformförslag.Författarna ställer sig kritiska till mycket av det som Ålandskommitten föreslår även om en stark och fungerande självstyrelse på Åland skulle utgöra en förebild för andra minoriteters strävanden för rättigheter. The book deals with the proposal for a new law of self-government on the Åland Islands which was presented by the so-called Åland's Committee in the summer of 1987.The authors have tried to look at the law proposal from a juridical point of view.They take a critical standpoint to a lot that the Committee proposes even if a strong and effective self-governmet on the Åland Islands would stand as model for other minority efforts to gain independence.

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Boken finns recencerad i JFT 1988 (No. 124, p. 308-310)

 
4. Palmgren, Sten : Utlåtandena om Ålandskommitténs betänkande, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Utlåtandena om Ålandskommitténs betänkande : sammanställning av remissvaren / Palmgren, Sten - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 14) , 83 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1988. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 47 1820 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Ålandskommitt'en överlämnade sitt betänkande om en ny själstyrelselag för landskapet Åland (1987:31) den 9 juni 1987.Betänkandet sändes för utlåtande till 34 remissinstanser.Publikationen innehåller en sammanställning av remissvaren, sammanställningen gjoreds av lagstiftningsrådet Sten Palmgren.

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
5. Paukkala, Juha : Grönlannin itsehallintolaista ja siihen johtaneesta kehityksestä, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Grönlannin itsehallintolaista ja siihen johtaneesta kehityksestä / Paukkala, Juha

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 80., p. 33-59. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1982.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tämän artikkelin tarkoituksena on käsitellä Grönlannin uutta 1.5.1979 voimaan tullutta itsehallintolakia ja siihen johtanutta kehitystä.Artikkelissa tarkastellaan Grönlannin kansainvälisiä suhteita ennen Tanskan uutta perustuslaki, sekä sitä mitkä olivat seuraamukset Tanskan uuden perustuslain voimaanastumisesta ja Grönlannin itsehallintolain eri näkökohtia.

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto

 
6. Sainio, Toivo : Näkökohtia valtiosopimusten voimaansaattamisesta Ahvenanmaan maakunnassa., 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Näkökohtia valtiosopimusten voimaansaattamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. / Sainio, Toivo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 70., p.734-761. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1972.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa annetaan näkökohtia Ahvenanmaan itsehallintolain voimaansaattamisesta ja tulkinnosta ja Suomen valtiosopimuksien suhteesta itsehallintolakiin: suostumusperiaatteista ja -säännöistä ja miten kansainväliset sopimukset sitovat myös Ahvenanmaata.

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
7. Wamwere, Koigi wa : Kenya, selvstyre uten frihet (T), 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kenya, selvstyre uten frihet (T) / Wamwere, Koigi wa, 186 p.. - Oslo : Pax Forlag (D), 1989.

ISBN 82 530 1478 3

LANGUAGE: NOR

ABSTRACT: Boken illustrerar sammanhangen i Kenyas problem och svårigheter, från kolonialtiden, genom Kenyatta-perioden till dagens Moi-regim.Den beskriver skeendena ur Koigi wa Wamweres synvinkel.Han är f.d politiker i Kenya.

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto

GEOGRAPHICAL TERMS: Kenya / East Africa : 5234

 
8. Jansson, Jan-Magnus : Language legislation, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Language legislation / Jansson, Jan-Magnus

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish legal system / Uotila, J. (ed.). - 2nd ed... - p. 77-89 - Helsinki : Finnish Lawyers Publishing Company, 1985.

ISBN 951-640-244-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The language legislation in Finland is examined.Constitutional guarantees for the language of the swedish speaking minority are given.The language legislation is also examined in a narrower sense.Educational questions and the autonomy of Åland are brought up.

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* språk = language = kieli
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
9. Cramer, Tomas : Resning i skattefjällsmålet, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Resning i skattefjällsmålet / Cramer, Tomas

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Urfolkret i Norden ; en rapport fra et nordisk forskningsseminar ; urfolksretten i skandinavisk retspraksis og teori / Broested; J.(ed.). - p. 26-29 - (Institut for eskimologis skriftraekke ; No. 10) - Kobenhavn : Institut för eskimologi (D), 1983.

ISBN 87 87874 06 7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (MEETINGS): Nordisk forskningsseminar ; urfolksretten i Skandinavisk retspraksis og teori, Hornboekhus, Hornboek, (1982012), (C)

 
10. Zahle, Henrik : Regering, forvaltning og dom, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Regering, forvaltning og dom / Zahle, Henrik - (Dansk forfatningsret ; No. 2), 415 p.. - Köbenhavn : Christian Ejlers (D), 1989.

ISBN 87 7241 674 2

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* administration = förvaltning = hallinto
* FN = UN = YK
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* domstolar = courts = tuomioistuimet

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

 
11. Heinonen, Liisa : Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisten oikeuksista Suomessa,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisten oikeuksista Suomessa / Heinonen, Liisa, 138 p.. - s.l.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkielma koostuu seuraavista luvuista: 1. Perusoikeudet 2. Kansalaisuuden saaminen ja menettäminen 3. Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 4. Oikeus päästä julkisiin virkoihin 5. Taloudelliset oikeudet 6. Sosiaaliset etuudet 7. Asiakirjajulkisuus 8. Ahvenanmaata koskevat erityissäännökset

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
12. Fahrni, Peter : Die Assoziation von Staaten mit anderen Staaten, 1967
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Die Assoziation von Staaten mit anderen Staaten / Fahrni, Peter - (Züricher Studien zum internationalen Recht ; No. 42), 190 p.. - Zurich : Polygraphischer Verlag, 1967.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* FN = UN = YK
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* EG = EC = EY
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - University of Zürich, (1967), (T)

NOTE (GENERAL): UN charter

 
13. Hannum, Hurst : Autonomy, sovereignty and self-determination , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Autonomy, sovereignty and self-determination : the accommudation of conflicting rights / Hannum, Hurst - (Procedural aspects of international law) , x, 503 p.. - Philadelphia : University of Pensylvania Press, 1990.

ISBN 0 8122 8206 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* folkmord = genocide = kansanmurha
* armenier = Armenians = armenialaiset
* katoliker = Catholics = katoliset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* etniska konflikter = ethnic conflicts = etniset selkkaukset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* demokrati = democracy = demokratia
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* ungrare = Hungarians = unkarilaiset
* självständighet = independence = itsenäisyys
* ILO = ILO = ILO
* kurder = Kurds = kurdit
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* muslimer = Muslims = muslimit
* naturtillgångar = natural resources = luonnonvarat
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* OAU = OAU = OAU
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* samer = Sami = saamelaiset
* tamiler = Tamils = tamilit
* terrorism = terrorism = terrorismi
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ICJ = ICJ = ICJ
* kvinnor = women = naiset
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / USA / Greenland : 8222 / 6357

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): ACHPR; AMR; ADRD; UN charter; Vienna convention on the law of treaties; ECHR; ESC;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
14. Furesz, Klara : Equal rights of nationalities , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Equal rights of nationalities : legal protection of minorities / Furesz, Klara ; Revesz, Tamas

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in today's Hungary / Katona Soltesz, M. (ed.). - p. 230-258 - Budapest : Mezon, 1990.

ISBN 963 027 782 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* självstyrelse = self-government = itsehallinto

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

 
15. Myntti, Kristian : The protection of persons belonging to national minorities in Finland, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The protection of persons belonging to national minorities in Finland / Myntti, Kristian - (Publications of the advisory board for international human rights affairs ; No. 1), 33 p.. - Helsinki : Foreign Ministry=Utrikesministeriet, 1991. - ISSN 0789-6166

ISBN 951 47 5360 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* judar = Jews = juutalaiset
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR; CERD; CDE; ECHR;

 
16. Gowlland-Debbas, Vera : Collective responses to illegal acts in international law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Collective responses to illegal acts in international law : United Nations action in the question of Southern Rhodesia / Gowlland-Debbas, Vera - (Legal aspects of international organization ; No. 11), 753 p.. - New York; Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1990.

ISBN 0 7923 0811 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet

GEOGRAPHICAL TERMS: Southern Rhodesia / United Kingdom / France / Turkey / Egypt / Israel / Namibia / Southern Africa / Zimbabwe / North Africa

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
17. Modeen, Tore : The small nations of the North, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The small nations of the North : similarities and peculiarities / Modeen, Tore

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordisk tidsskrift for international ret : No. 51., p. 8-14. - Köpenhavn : Retsvidenskabligt Institut, 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* samer = Sami = saamelaiset
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* eskimåer = Eskimos = eskimot
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Denmark : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): The small nations of the North in Nordic co-operation

 
18. Janson, Christer : The autonomy of Åland, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The autonomy of Åland : a reflexion of international and constitutional law / Janson, Christer

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordisk tidsskrift for international ret : No. 51., p. 15-22. - Köpenhavn : Retsvidenskabligt Institut, 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222 / 8220

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): The small nations of the North in Nordic co-operation

 
19. Seyersted, Finn : The Åland autonomy and international law, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Åland autonomy and international law / Seyersted, Finn

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordisk tidsskrift for international ret : No. 51., p. 23-28. - Köpenhavn : Retsvidenskabligt Institut, 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): The small nations of the North in Nordic co-operation

 
20. Bramstång, Gunnar : De konstitutionella relationerna mellan Finland ach Åland, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

De konstitutionella relationerna mellan Finland ach Åland / Bramstång, Gunnar

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordisk tidsskrift for international ret : No. 51., p. 72-81., 1982.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* beskattning = taxation = verotus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): The small nations of the North in nordic countries

 
21. Erland, Olof : Den ålandska självstyrelsens finansiering, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Den ålandska självstyrelsens finansiering : problem och möjligheter / Erland, Olof

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordisk tidsskrift for international ret : No. 51., p. 82-87., 1982.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* beskattning = taxation = verotus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): The small nations of the North in nordic countries

 
22. Lindholm, Göran : Bakgrunden till Ålands folkrättsliga ställning, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Bakgrunden till Ålands folkrättsliga ställning / Lindholm, Göran

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordisk tidsskrift for international ret : No. 51., p. 88-125., 1982.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
23. Scheinin, Martin : Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa : valtiosääntöoikeudellinen tutkimus kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valtionsisäisestä voimassaolosta sekä ihmisoikeus- ja perusoikeusnormien sovellettavuudesta Suomen oikeusjärjestyksessä = Human rights in Finnish law : a study in constitutional law of the domestic validity of international human rights treaties and the applicability of human and constitutional rights in the Finnish legal order / Scheinin, Martin, 35, 378 p.. - Jyväskylä : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1991 .

ISBN 951 855 121 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - University of Helsinki (199109), (T)

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ECHR; ICESCR;

 
24. An-Naim, Abdullahi Ahmed : Detention without trial in the Sudan, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Detention without trial in the Sudan : the use and abuse of legal powers / An-Naim, Abdullahi Ahmed

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Columbia human rights law review : No. 17(2)., p. 159-188. - New York : Columbia University School of Law, 1986. - ISSN 0090-7944

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sudan / East Africa : 5259

NOTE (GENERAL): ICCPR;

 
25. Ulkomaalaisten kunnallinen äänioikeus, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ulkomaalaisten kunnallinen äänioikeus : ulkomaalaisten kunnallista äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta selvittävä mietintö = Kommunal rösträtt för utlänningar / ; Betänkande av Kommissionen för utredning av kommunal rösträtt och valbarhet för utlänningar - (Kommittébetänkande = komiteanmietintö ; No. 1 ), 36 p.. - Helsinki : Sisäasiainministeriö, 1991. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 3796 2

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* självstyrelse = self-government = itsehallinto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
26. Kommissionen för i kraftträdandet av internationella förpliktelser : Riksdagen och EES-lagstiftningen.Grundläggande kartläggning., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Riksdagen och EES-lagstiftningen.Grundläggande kartläggning. / Kommissionen för i kraftträdandet av internationella förpliktelser - (Kommittébetänkande = komiteanmietintö), 44 p.. - Helsinki : Justitieministeriet, 1990. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 4269 9

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* riksdagen = parliament = eduskunta
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* EES = EEA = ETA

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
27. Babcock, Sandra L. : Namibia, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Namibia : constructive engagement and the Southern African peace accords / Babcock, Sandra L. ; Loomis, Tamara

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard human rights yearbook : No. 2., p. 149-158. - Cambridge MA : Harvard Law School, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* apartheid = apartheid = rotusorto

GEOGRAPHICAL TERMS: Namibia / USA / Southern Africa : 5446 / 6357

 
28. Hebentson, Barbara : Country reports on human rights practices for 1981 - 1987, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Country reports on human rights practices for 1981 - 1987 : United States human rights policy / Hebentson, Barbara ; Sullivan, Eric

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard human rights yearbook : No. 1., p. 290-297. - Cambridge MA : Harvard Law School, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
29. Sipponen, Kauko : How to manage without regional self-government, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

How to manage without regional self-government : the case of Finland / Sipponen, Kauko

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish constitution in transition / Sakslin, M. (ed.), p. 114-120. - Helsinki : The Finnish Society of Constitutional Law, 1991.

ISBN 952 90 3229 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (MEETINGS): Finnish contributions to the Third World Congress of the International Association of Constitutional Law, Warsaw, (19910902), (c)

 
30. Hidén, Mikael : Statsförfattningsrätten i huvuddrag (T), 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Statsförfattningsrätten i huvuddrag (T) / Hidén, Mikael ; Saraviita, Ilkka - ( Finlands Juristförbunds skriftserie ; No. 101), 12, 320 p.. - Helsingfors : Juristförbundets lag, 1989. - ISSN 0585-9530

ISBN 951 640 433 2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* riksdagsordning = act of parliament = valtiopäiväjärjestys
* riksdagen = parliament = eduskunta
* parlamentarism = parliamentarism = parlamentarismi
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självstyrelse = self-government = itsehallinto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

[Next]


24.11.1999