[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('kvinnors rättigheter') results in 439 hits


 
1. Räsänen, Leila : Norjalainen tasa-arvolaki, 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Norjalainen tasa-arvolaki / Räsänen, Leila

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 5., p. 144-146. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1976. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa perehdytään neljän norjalaisen juristin arvioon Norjan tasa-arvolakiesityksen mahdollisuuksista estää naisiin kohdistuvaa syrjintää, edistää tasa-arvoa ja naisten vapautumista.Lähtökohtana on käytetty seuraavaa kirjaa: Tove Stang Dahl, Kjersti Graver, Anne Hellum, Anne Robberstad: En arbeidsbok i likestilling.Juss og Juks.Pax förlag A / S.Oslo. The author presents an evaluation by four Norwegian lawyers on the possibilities of the Norwegian equal opportunities law proposal to prevent discrimination against women.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

 
2. Nousiainen, Kevät : Naisoikeuden näkökulma, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naisoikeuden näkökulma / Nousiainen, Kevät

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 14., p. 31-40. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1985. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään:. 1. biologinen naissukupuoli. 2. sosiaalinen naissukupuoli. 3. naisliikkeet ja niiden vaatimukset. 4. nainen - epätäydellinen palkkatyöläinen. 5. naisen ja miehen perhe. 6. nainen ja perusoikeuksien ristiriita. 7. ideologiakritiikkiä - mistä lähökohdasta?. The article deals with. 1) the biological female sex. 2) the social female sex. 3) women's movements and their demands. 4) women - incomplete paid workers. 5) the family of woman and man. 6) women and the basic rights contradiction. 7) critizism of ideology - from what starting point.

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

 
3. Huhtanen, Raija : Naisen virkakelpoisuuden historiallista tarkastelua, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naisen virkakelpoisuuden historiallista tarkastelua / Huhtanen, Raija

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No .12., p. 93-104. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja Yhteiskuntatieteellinen Yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: V. 1926 säädettiin Suomessa erityinen laki naisen kelpoisuudesta valtion virkaan.Laki ja asetus heijastivat aikansa naiskäsitystä.Vasta 1975 kumottiin laki ja v. 1961 uusittu asetus ja tällöinkin pääosin siksi että Suomen ratifioiman kansainvälisen sopimuksen nähtiin tähän velvoitavan. Artikkeli koostuu 1) naisten pääsy valtion virkoihin 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkuun ja 2) naisten virkakelpoisuuslaki vuodelta 1926. Vastalause tähän artikkeliin on Oikeus-lehdessä 1983:3 (Risto Jaakkola). In 1926 a special law concerning women's competence for state posts was prescribed.The law and statutes reflected the typical view of women at that time.The law was nullified as late as 1975 and the new statutes from 1961 were largely a result of the opinion that the international convention ratified by Finland obliged it to do so.This article deals with 1) women's access to state offices from the end of the 1800 to the beginning of 1900 2) Women's Competence Law from 1926 (naisten virkakelpoisuuslaki)

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Nieminen, Liisa : Perusoikeuksien merkitys naisille, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perusoikeuksien merkitys naisille / Nieminen, Liisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 67-85. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomalaisessa perusoikeustutkimuksessa ei sukupuoleen ole juuri kiinnitetty huomiota.Sana on tullut esiin vain pohdittaessa, mitä HM 5#:n lausumalla "Suomen kansalaiset ovat yhdenvertaiset lain edessä" tarkoitetaan.HM 5#:n on katsottu kieltävän sellaisen lain säätämisen, jonka tarkoituksena on "synnynnäisiin tai vastaaviin henkilön tahdosta riippumattomiin seikkoihin perustuva erottelu" - esim. rotu, äidinkieli, sukupuoli, yhteiskunnallinen tausta ja ikä. Very little attention has been paid to sex in Finnish constitutional rights research.The word has popped up only when there has been discussion of the meaning of the fifth paragraph of the Constitution: "Finnish citizens are equal before law".It has been assumed that the fifth paragraph prohibits the passing of such laws which "discriminate against people on grounds of birth or other such reasons that a person cannot help" -e.g. race, mother tongue, sex, social background and age.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Koskelo, Pauline : Naisten työvoima ja lainsäätäjän nakyvä käsi, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naisten työvoima ja lainsäätäjän nakyvä käsi / Koskelo, Pauline

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 6-26. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Sukupuolten tosiallisen eriarvoisuuden keskeisimpiä tekijöitä ovat naisten ja miesten erilainen rooli ja työnjako väestön ja työvoiman uusimisessa. Kirjoittaja käsittelee naisten kotityön ja palkkatyön yhteiskunnalista sääntelyä Suomen lähihistoriassa.Tarkoituksessa on eräiden naisten kannalta keskeisten lainsäädäntöuudistusten taustaa ja sisältöä tarkastelemalla valottaa valtion suhdetta naisten työvoimaan ja sen ohjailuun. One of the most central factors in the inequality of the sexes is the division of roles and labour between the sexes.The author deals with the social regulations of women's domestic work and paid work in the recent history of Finland.

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Kangasperko, Raila : Naisoikeutta, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naisoikeutta / Kangasperko, Raila

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 12., p. 259-260. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoitus on arvostelu Pirkko K.Koskisen kirjasta "Naisoikeutta", HKI 1983: ensimmäinen suomalainen naisoikeudellinen tutkimus, jossa käsitellään pääasiassa naisen asemaa työmarkkinoilla, ammatinvalintaa, urakehitystä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. The author reviews Pirkko K.Koskinen's book "Naisoikeutta" (Women's Rights)(Helsinki 1983).The book is the first research on women's law which primarily treats women's status in matters of employment, choice of profession and progress of career.

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
7. Nousiainen, Kevät : Oikeutta naisille, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeutta naisille / Nousiainen, Kevät

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 1-5. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Naistutkimuksen keskeisiä ongelmia on se, missä määrin naisista voi puhua yhtenäisenä ryhmänä, jota yhteiset intressit yhdistävät.Naisen asema on ristiriitainen.Naiset ovat miehiä epäedullisemmassa asemassa.Naiset tekevät paljon työtä ja saavat siitä suhteellisen - tai suhteettoman - vähäisen korvauksen.Kuitenkin perhesuhteet ja syntyperä yhdistävät kunkin naisen henkilökohtaiset intressit tiettyyn yhteiskuntaluokkaan, isään ja aviomieheen irrottaen heidät naisten ryhmästä.Näistä syistä moni on valmis kieltämään sukupuolen merkityksen yhteiskunnallisena kategoriana, johon tulisi tutkimuksellisesti ja yhteiskuntapoliittisesti kiinnittää huomiota. One of the central problems in women's research is the treating of women as a homogenous group tied together by common interests.The women's situation is contradictory.Women are in a lot more disadvantageous position than men. Women do a lot of work but they get paid disproportionately little.Still the family ties and origin of birth connect the personal interests of every woman to a specific class, to the father and the husband, disconnecting her from the women's group.Because of this, a lot of people are ready to deny the importance of sex as a social category which should be considered in research and social policy.

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
8. Nousiainen, Kevät : Naisen oikeudet - ihmisen oikeudet ?, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Naisen oikeudet - ihmisen oikeudet ? / Nousiainen, Kevät

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainväliset ihmisoikeudet / Helminen, M.; Lång, K.J. (eds.), p. 201 - 231. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus (D), 1987.

ISBN 951 640 349 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään naisten asemaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia, tasa-arvolainsäädäntöä sekä pyritään antamaan naisia koskevien kansainvälisten ihmisoikeusasiakirjojen kehitysarvioita. The article deals with international conventions on the status of women, and it also discusses equality legislation.It aims at estimating future development of the international human rights documents on women.

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (GENERAL): Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)International convention on the elimination of all forms of racial discr mination (CERD);

 
9. Stenqvist, Unnukka : FN:s kvinnokonvention år 1979 och den finländska jämställdhetslag- stiftningen, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

FN:s kvinnokonvention år 1979 och den finländska jämställdhetslag- stiftningen / Stenqvist, Unnukka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Hur tackla rasismen : föreläsningar om mänskliga rättigheter och rasism. - p. 38-47 - Åbo ; Turku : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988.

ISBN 951 649 4668

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I artikeln genomgås situationen beträffande lagstiftningen i Finland före jäm- ställdhetslagen, den kommande nya lagen samt överensstämmelsen mellan lagen och FN:s kvinnokonvention från 1979

INDEX WORDS:
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW);

 
10. Bruun, Niklas : Jämställdhetslagen, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Jämställdhetslagen / Bruun, Niklas ; Koskinen, Pirkko, 227 p.. - Helsingfors ; Helsinki : Juristförbundets förlag / Lakimiesliiton kustannus, 1987.

ISBN 951 640 320 4

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Bokens avsikt är att skingra fördomar mot jämställdhetslagen och samtidigt dämpa alltför högt uppskruvade förväntningar då jämställdhetslagen inte får några omvälvande konsekvenser.Boken erbjuder en sammanfattande översikt, refererar kvinnans ställning på den finska arbetsmarknaden, ger en internationell bakgrund och behandlar grundligt lagstiftningsarbetets skeden och stadganden samt påföljderna av jämställdhetslagen.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
11. Koskinen, Pirkko K. : Naisoikeutta , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Naisoikeutta : naisnäkökulma työoikeuteen / Koskinen, Pirkko K., 189 p.. - Helsinki : Suomen Lakimiesliiton kustannus (D), 1983.

ISBN 951 640 182 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjan pohjan on ollut kirjoittajan keväällä ptämä luentosarja " Naisten ehdoista työmarkkinoilla".Kirjoittaja on rajannut aiheensa naisen työoikeudellisen aseman kuvaamiseen ja ymmärtämiseen

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Arvosteltu Lakimiehessä 1984(82:3)

 
12. Silius, Harriet (ed.) : Kvinnor i mansdominerade yrken, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kvinnor i mansdominerade yrken : läkare, ingenjörer, jurister / Silius, Harriet (ed.), 169 p.. - Turku : Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi, 1989.

ISBN 951 649 581 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I boken medverkar fyra författare som behandlar kvinnor i tre yrkesgrupper : läkare, diplomingenjörer och jurister.Elianne Riska och Katarina Wegar analyserar de kvinnliga läkarnas ställning i den finländska läkarkåren. Veronica Hertzberg beskriver hur finländska kvinnliga diplomingenjörer förhåller sig till sin yrkessituation och utbildning.Harriet Silius analyserar de kvinnliga juristernas arbete och ställning i dagens Finland.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
13. Hamalengwa, M. (comp.) : The international law of human rights in Africa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The international law of human rights in Africa : basic documents and annotated / Hamalengwa, M. (comp.) ; Flinterman, Cees ; Dankwa, E.V.O., 427 p. . - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1988.

ISBN 90 247 3587 4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The first compiliation of African human rights documents.The book brings together all important conventions, resolutions, declarations and recommendations on both international and regional institutions and groupings relating to human rights in Africa.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* apartheid = apartheid = rotusorto
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

NOTE (GENERAL): Genocide convention; Refugee convention; Convention on the political rights of women; International convention on the elimination of all forms of racial discrimination (CERD); Convention on the elimination of all forms of discrimination against women( CEDAW); CAT USED FOR UN convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; UN charter; ICCPR; ICESCR; UDHR; ACHPR; OAU charter;

 
14. Törnudd, Klaus : Finland and the international norms of human rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finland and the international norms of human rights / Törnudd, Klaus - ( International studies in human rights ; No.6), 365 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 90 247 3257 3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author describes how civil rights are put into practice in Finland.The interaction between national civil rights and international human rights are dealt with in the different chapters of the study.The study can also provide a model for comparative research regarding other countries which adhere to the human rights standards defined by the United Nations.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* apartheid = apartheid = rotusorto
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ILO = ILO = ILO
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* ombudsman = ombudsman = asiamies
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barn = children = lapset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR-OP; ICESCR; International convention on the elimination of all forms of racialdiscrimination (CERD);Convention on the elimination of discrimination against women (CEDAW); Refugee convention;

 
15. Dutoit, Bernard (ed.) : La nationalite de la femme mariee , 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La nationalite de la femme mariee : Europe / Dutoit, Bernard (ed.) ; Gouset, Yves (ed.) - (Comparativa ; No.2), 329 p.. - Geneve, 1973.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Dans ce livre on etudie entre autre la question de la double nationalite, léacquisition de la nationalite du mari par léepouse etrangere et les effets de la nullite ou de la dissolution du mariage sur la nationalite de la femme.La deuxieme partie analyse selon le schema precite dans la premiere partie la legislation des divers pays europeens presente dans léordre alphabetique.La troisieme partie contient le texte des conventions multilaterales qui interessent les Etats europeens.

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt att gifta sig el. ingå äktenskap = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
16. Sipilä, Helvi : YK:n naisten vuosikymmen 1976-1985, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

YK:n naisten vuosikymmen 1976-1985 / Sipilä, Helvi

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 83(7)., p.852-863. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1985.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: YK:n Naisten vuosikymmen, 1976-1985 on vuonna 1975 vietetyn kansainvälisen naisten vuoden välitön jatko.Molemmat ovat osa YK:n toimintaa sen periaatteiden ja päämäärien edistämiseksi.YK:n naisten vuosikymmen on edistänyt YK:n toimintaa kaikilla aloilla.Tasa-arvon ja kehityksen ohella on siten lisääntynyt myös naisten panos kansainvälisten suhteitten, yhteisymmärryksen ja yhteisvastuun edistämiseksi.

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* FN = UN = YK
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
17. Lyon-Caen, Gerard : Droit social international et europeen, 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Droit social international et europeen / Lyon-Caen, Gerard - (Precis Dalloz), 394. - Paris : Dalloz (D), 1972.

ISBN 2 247 00104 1

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Dans le cadre de cet ouvrage les problemes sociaux sont abordes sous leur aspect commun plutot quéen insistant sur les particularites de la technique juridique de chaque etat.Léobjet du droit social est constitue par léetude des problemes que pose le trail salarie.Déautres notions analyse dans le livre sont le droit compare du travail et le droit international du travail.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* apartheid = apartheid = rotusorto
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
18. Dutoit, Bernard : La nationalite de la femme mariee , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La nationalite de la femme mariee : Amerique, Asie, Oceanie / Dutoit, Bernard - (Travaux et recherches de l'institut de droit compare : comparativa ; No.6 (2)), 299 p.. - Geneve : Librairie Droz (D), 1980.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Dans ce livre on etudie entre autre la question de la double nationalite, l'aquisition de la nationalite du mari par l'epouse etrangere et les effets de la nullite au de la dissolution du mariage sur la nationalite de la femme. Le deuxieme partie analyse la legislation dans les regions suivantes : l'Amerique du Nord et du Sud, l'Asie, le Proche et le Moyen-Orient et l'Oceanie.

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Americas / Asia : 6000 / 7000

 
19. Dutoit, Bernard : La nationalite de la femme mariee : Afrique, 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La nationalite de la femme mariee : Afrique / Dutoit, Bernard - (Travaux et recherches de l'institut de droit compare : comparativa ; No.13 (3)), 264 p.. - Geneve : Librairie Droz (D), 1976.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Dans ce livre on etudie entre autre la question de la double nationalite, l'acquisition de la nationalite du mari par l'epouse etrangere et les effets de la nullite au de la dissolution du mariage sur la nationalite de la femme.La deuxieme partie analyse selon le schema precite dans la premiere partie la legislation des divers pays en Afrique presentes dans l'ordre alphabetique.

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

 
20. Koskinen, Pirkko : Onko osa-aikatyö ratkaisu naisten työssäkäynnin ongelmiin ?, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Onko osa-aikatyö ratkaisu naisten työssäkäynnin ongelmiin ? / Koskinen, Pirkko

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 79., p.425-436. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1981.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa pohditaan osa-aikatyön eri ulottovuudet, mm. naiset osa-aikatyössä. osa-aikatyön palkkaa, työjärjestely sekä ammattitaito ja osa-aikatöitä.

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
21. Africa's women and Africa's future, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Africa's women and Africa's future : report from a workshop in Rättvik, Sweden November 25-27, 1986 /, 60 p.:ill.. - Stockholm : Future for Africa, 1987.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The report contains the papers presented at the workshop in Rättvik 1986 on the role of women in African rural development.It also includes the opening addresses, a summary of the group reports and some of the written comments from participants.

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

NOTE (MEETINGS): Workshop in Rättvik, Sweden (19861125)(C)

 
22. Within human reach , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Within human reach : a future for Africa's children /, 93 p.. - New York : UNICEF (D), 1985.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The human situation in Africa today is still critical, for many people it is worsening.The priorities for action to solve these problems, outlined in in this report,, focus on the twin objectives of meeting basic human needs in difficult times and re-building the human foundation for sustained development. Attention is given to six main areas of action; Towards food reliance, basic services, the role of women, protecting the environment, promoting greater local responsibility in development and the approach to economic adjustment.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* grundbehov = basic needs = perustarpeet
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

 
23. Hersch, Jeanne (prep. by) : Birthright of man, 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Birthright of man / Hersch, Jeanne (prep. by), 589 p. : ill.. - Paris : UNESCO (D), 1969.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The aim of this collection of texts was to assemble a collection anticipating the philosophy implicit in the Universal Declaration of 1948, nothing published after that date has been included.The quotations are drawn from a wide variety of traditions and periods which would illustrate how human beings everywhere, throughout the ages and all over the world, have asserted and claimed the birthright of man

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* slaveri = slavery = orjuus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

 
24. Veenhoven, Willem A. (ed.) : Case studies on human rights and fundamental freedoms , 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case studies on human rights and fundamental freedoms : a world survey : vol. five / Veenhoven, Willem A. (ed.), 582 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1975.

ISBN 9 0 247 1779 5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article consists of 20 parts:. 1. David E. Schmitt : Discrimination and conflict in Northern Ireland... 2. Winifred Crum Ewing : Human Rights in Northern Ireland. 3. Maurice M.Roumani : The case of the Jews from Arab countries : a neglected issue. 4. N. J.C olletta : Malaysia's forgotten people : education, cultural identity and socio-economic mobility among South Indian plantation workers. 5. Constantina Safilios-Rotschild : sex discrimination : theory and research. 6. William J.Wilson : The changing context of American race relations : urban blacks and structural shifts in the economy. 7. Chris Mullard : Racism in Britain : Management concepts, 1948-1975. 8. Stanley Meisler : Holocaust in Burundi, 1972. 9. Anthony Mascarenhas : Bangladesh : a profile of 20th century genocide. 10. Rudolf O. de la Garza : Mexican Americans in the United States : the evolution of a relationship. 11. Lawrence Schlemmer : Institutionalised inequality and differentiation : an evoluation of race discrimination in South Africa. 12. Cas de Villiers : Colour discrimination and policy evolution in South Africa. 13. Allan C. Ornstein : Affirmative action and American universities. 14. Marshall W. Murphree and Donald G.Baker : Racial discrimination in Rhodesia. 15. Pierre Naudin : The violation of human rights in Uganda. 16. A. C. W van der Vet : Dutch tolerance on trial : Holland on the brink of conflict. 17. The International Leage for the Rights of Man : the violation of human rights in India. 18. Rounaq Jahan : Women in Bangladesh. 19. John Scali ; Philip Hoffman ; Daniel Patrick Moynihan ; and Leonard Garment : the United Nations and human rights : the American viewpoint.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* indianer = Indians = intiaanit
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* judar = Jews = juutalaiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Central Africa

 
25. Veenhoven, Willem A. (ed.) : Case studies on human rights and fundamental freedoms , 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case studies on human rights and fundamental freedoms : a world survey : vol. two / Veenhoven, Willem A. (ed.), 582 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ. , 1975.

ISBN 9 0 247 1781 7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article consists of 18 parts.1.Maurits van Haegendoren : Ethno-linguistic deavage in Belgium.2.Katharina Otzen : Discrimination and preferment in the federal republic of Germany.3.Christopher Bagley : Sequels of alienation : West Indian migrants in Britain.4.Clemens Amelunxen : Marriage and women in Islamic countries.5.Georges R.Tamarin : Israeli society : Authoritarian traditionalism versus pluralist democracy.6.Emmanuel Sivan : The Kurds : Another Perspective..7.S.R. Mohan Das : Discrimination in India.8.D.Wickramanayake : The caste system in Sri Lanka.9.R.K.Vasil : Ethnic discrimination in Fiji : An Indian view.10.Justus M. van der Kroef : The Papuans of Irian Jaya (West New Guinea).11.Jiro Suzuki and Mickey Sakamoto : Discrimination against foreigners of Japanese descent in Japan.12.Denis Worrall : Government in the plural society : The South African model.13.John S.Western : Discrimination in Australia and New Zealand.14.Victor J.Hanby : Indians in American cities.15.Susan Eckstein : Occupational inequality in urban Mexico.16.Sechin Jagchid : Discrimination against minorities in China.17.Stefan T.Possony : Anti-semitism in the Russian orbit.18.Walter Dashnyck : Discrimination and abuse of power in the USSR.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* judar = Jews = juutalaiset
* indianer = Indians = intiaanit
* islam = islam = islaminusko
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kurder = Kurds = kurdit
* kaster = castes = kastit
* etnisk diskriminering = ethnic discrimination = etninen syrjintä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal / West Africa : 0

 
26. Veenhoven, Willem A. (ed.) : Case studies on human rights and fundamental freedoms : a world survey : vol. one, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case studies on human rights and fundamental freedoms : a world survey : vol. one / Veenhoven, Willem A. (ed.), 582 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ. , 1975.

ISBN 9 0 247 1780 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article consists of 19 parts. 1. Stefan T.Possony : From Gulag to Guitk : Political prisons in the USSR today. 2. J.Milton Yinger : Discrimination against American blacks. 3. Joseph Dunner : Anti-jewish discrimination since the end of world war two. 4. Clemens Amelunxen : Foreign workers in West Germay. 5. Manuel Medina : Spain : Regional, linguistic and ideological conflict. 6. Gerg Maier : Peru : Portrait of a fragmented society. 7. Miguel Leon-Portilla : Endangered cultures : The Indian in Latin America. 8. Victor J.Hanby : The new indianism and the menominee of Wisconsin. 9. Costa Luca : Discrimination in the Arab Middle East. 10. L.M. von Taubinger : Suffering and struggle of the Kurds. 11. Emmanuel Sivan : The Kabyls : An oppressed minority in North Africa. 12. Albert E.Levak : Discrimination in Pakistan : National, provincial, tribal. 13. W.J Breytenbach : Inter-ethnic conflict in Africa. 14. William Wetherall and George A.De Vos : Ethnic minorities in Japan. 15. Walter Dushnyck : Human rights in communist ruled East-Central Europe. 16. Colin Tatz : Pessimism in Australian race relations. 17. Paul V.Hyer : The Mongolian nation within the People's Republic of China. 18. Winifred Crum Ewing : Discrimination in Great Britain.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* psykiatri = psychiatry = psykiatria
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* religiösa minoriteter = religious minorities = uskonnolliset vähemmistöt
* judar = Jews = juutalaiset
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* indianer = Indians = intiaanit
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kurder = Kurds = kurdit
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* förtryck = repression = sortotoimet
* förföljelse = persecution = vaino
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR / USA / West Germany / Spain / Peru / South America / Central America / Middle East / Turkey / Iran / Iraq / Algeria / Pakistan / Japan / Europe / Australia / China / United Kingdom / Latin America / North Africa

NOTE (GENERAL): UDHR;

 
27. Discrimination in employment or occupation on the basis of marital status, 1962
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Discrimination in employment or occupation on the basis of marital status /. - repr..

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International labour review : no. 85; 3., p. 1-44 p.. - Geneva : ILO, 1962.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: A common form of discrimination against women in employment and occupation relates to marital status, representing a particular aspect of discrimination based on sex and one, moreover with regard to which allegations abound and facts are scarce.Given the increasingly large numbers of married women in the work force and the importance of their contribution to economic and social development, it is useful to examine this rather negative aspect of their employment in its current context to see what can be done, not only to combat discrimination in employment and occupation against married women, but also in a positive way to come to grips with the practical problems which their employment involves.The following is an article synthesising the findings of a recent ILO survey on the subject.

INDEX WORDS:
* ILO = ILO = ILO
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

 
28. Tomasevski, Katarina : Development aid and human rights, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Development aid and human rights / Tomasevski, Katarina, XVI, 208 p.. - London : Printed publ.(D), 1989.

ISBN 0861877365

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This book tries to raise human rights issues from the margins of development aid to its mainstream.Hence the book discusses the human rights imlications of the economic and social politics which promoted and supported through aid. Ultimately, it suggests that a human rights impact assessment should be applied to the entire development aid. The book consists of the following parts: Part I: The promise: human rights in donors' politics. Part II: The practice: sanctions versus promotion. Part III: Components of the linkage. The message of this book is that human rights should be applied throughout development aid, not only used to evaluate yhe performance of the recipient governments.It argues that all the governments -donors included- are bowed by international human rights law.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* FN = UN = YK
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* NGO = NGO = NGO
* kvinnor = women = naiset

 
29. Törnell, Inga-Britt : Kvinnans ställning på den svenska arbetsmarknaden, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Kvinnans ställning på den svenska arbetsmarknaden / Törnell, Inga-Britt

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Mänskliga rättigheter i Norden / Pelkonen, H.; Rosas, A. (eds.) - (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut ; No. 82), p.119-123. - Åbo : Publications of the research institute of the Åbo Akademi foundation, 1983. - ISSN 0356-7109

ISBN 951 648 895 1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (MEETINGS): Andra nordiska seminariet rörande forskning, undervisning och information om de mänskliga rättigheterna, Åbo, (19820607),(C)

 
30. Jämställdhet i arbetslivet,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Jämställdhet i arbetslivet : lag om jämställdhet : betänkande av jämställdhetskommitten / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 38), 210 p.. - Stockholm : Liberförlag - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 04049 2

LANGUAGE: SWE, ENG

ABSTRACT: In this report the Equality Committee presents a proposal for a law on equality between women and men in working life.The Committee is of the opinion that a law on equality between women and men must be seen in connection with all other equality work.In the proposal employers are first of all enjoined to obstain from sex discrimination of employees and job seekers (sec. 2).If an employer violates this ban, the aggrieved party will be enfitted to damages (sec. 5) etc.A special representative, to be known as the Equality Ombudsman, shall under the law that is proposed be enpowered to see to it that the law is enforced and to assist othervise in the endavours to achieve equality in working life.Each and everyone should be able to turn to the ombudsman with complaints in case the law has been transgressed.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* jämlikhetsombudsmannen = equal opportunities ombudsman = tasa-arvovaltuutettu
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

[Next]


24.11.1999