[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='language' results in 13 hits


 
1. Betänkande avgivet av kommitten för justering av språklagstiftningen, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Betänkande avgivet av kommitten för justering av språklagstiftningen / - ( Kommittebetänkande = Komiteanmietintö ; No. 29), var.pag.. - Helsinki : Statsrådet = Valtioneuvosto; Statens tryckericentral = Valtion painatuskeskus, 1973. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 0329 X

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Kommitten har inskränkt sig till att behandla språkservice, språkskydd samt språkkunskap endast till de delar av nämnda omständigheter kan påverkas genom språklagstiftningen.Kommittens uppgift var också att utreda de särskilda kostnader, som genom språklagen förorsakas speciellt av de språkliga minoriteterna och självstyrelsesamfunden

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* språk = language = kieli
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Skutnabb-Kangas, Tove (ed.) : Grannspråk och minoritetsspråk i Norden , 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Grannspråk och minoritetsspråk i Norden : Pohjoismaiset naapuri- ja vähemmistökielet / Skutnabb-Kangas, Tove (ed.) - (NU=Nordisk utredningsserie ; No. 32), 87 p.. - Stockholm : Nordiska rådet, 1975.

ISBN 91 7052 228 6

LANGUAGE: SWE, ENG

ABSTRACT: Publikationen innehåller anföranden vid ett nordiskt språkseminarium på Hanaholmens kulturcentrum, vilka behandlar den språkliga situationen i Norden, tvåspråkighet, halvspråkighet, minoriteternas juridiska ställning i Norden, zigenarspråkets ställning i Finland, undervisning i Grönland m.m.

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* språk = language = kieli
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): Nordiskt språkseminarium, Hanaholmen, Esbo, (19750404), (C)

LIBRARY LOCATION: ÅAB/HB

 
3. Jansson, Jan-Magnus : Language legislation, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Language legislation / Jansson, Jan-Magnus

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish legal system / Uotila, J. (ed.). - 2nd ed... - p. 77-89 - Helsinki : Finnish Lawyers Publishing Company, 1985.

ISBN 951-640-244-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The language legislation in Finland is examined.Constitutional guarantees for the language of the swedish speaking minority are given.The language legislation is also examined in a narrower sense.Educational questions and the autonomy of Åland are brought up.

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* språk = language = kieli
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
4. Holm, Eilschou Niels : Menneskerettighederne i juraen, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Menneskerettighederne i juraen / Holm, Eilschou Niels

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menneskerettigheder - viden og handling / Gulmann, C.; Nordskov Nielsen, L.; Rehof, L. (eds.) - (Skrifter fra det Danske Menneskerettighedscenter ; No. 1), p. 58-76. - Köbenhavn : G.E.C. Gad, 1987.

ISBN 87 12 01746 9

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* FN = UN = YK
* ras = race = rotu
* språk = language = kieli
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR; AMR; ACHPR; ESC

 
5. Oksaar, Els : Språkpolitiken och minoriteterna., 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Språkpolitiken och minoriteterna. / Oksaar, Els

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Identitet och minoritet : teori och politik i dagens Sverige / Schwartz, D. (ed.), p. 164-175. - Uppsala : Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1976.

ISBN 91 20 02945 4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* språk = language = kieli
* familj = family = perhe
* socialt beteende = social behaviour = sosiaalinen käyttäytyminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
6. Case "Relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium"., 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case "Relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium". / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 6), 109 p.. - Köln : Carl Heymann, 1968.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* föräldrar = parents = vanhemmat
* barn = children = lapset
* familj = family = perhe
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* språk = language = kieli
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-8-14

LIBRARY LOCATION: IMR

 
7. Mottagandet av asylsökande och flyktingar, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mottagandet av asylsökande och flyktingar : Betänkande av utredningen om mottagandet av asylsökande och flyktingar / ; Kulturdepartementet - (SOU ; No. 133) - Stockholm : Allmänna förlaget, 1993. - ISSN 0375-250x

ISBN 91-38-13243-5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* asylrätt = right to asylum = turvapaikkaoikeus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* barn = children = lapset
* språk = language = kieli
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* ekonomi = economy = talous
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: Main library

 
8. Mazrui, Al-Amin M. : Ideology or pedagogy, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ideology or pedagogy : the linguistic indigenisation of African literature / Mazrui, Al-Amin M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Race & Class : 28; 1., p. 63-72. - London : Institute of Race Relations, 1986. - ISSN 0306-3965

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* språk = language = kieli
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* kultur = culture = kulttuuri

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

 
9. Tomasevski, K. : Human rights obligations in education, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights obligations in education : the 4-A scheme / Tomasevski, K., xi, 148 p.. - Nijmegen : Wolf Legal Publ., 2006.

ISBN 90-5850-135-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barn = children = lapset
* språk = language = kieli
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): CRC, Convention against discrimination in education, ICESCR

URL http://www.wolfpublishers.nl/eu/product.php?id=187

 
10. Koenig, Matthias (ed.) : Democracy and human rights in multicultural societies, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Democracy and human rights in multicultural societies / Koenig, Matthias (ed.) ; Guchteneire, Paul de, xvii, 308 p.. - Aldershot : Ashgate/Unesco, 2007.

ISBN 978-0-7546-7030-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. Preface, UNESCO. Introduction: Political governance of cultural diversity, Matthias Koenig and Paul de Guchteneire. Part I Ethno-national Movements:. Nationalism, ethnic conflict and democratic governance, Juan Díez-Medrano. Constitutional and governmental policies towards Basque nationalist extremism, Enric Martínez-Herrera. Conflict management in Northern Ireland, Stefan Wolff. The decline of the PKK and the viability of a one-state solution in Turkey, Matthew Adam Kocher. Part II Linguistic Diversity:. Linguistic rights as an integral part of human rights a legal perspective, Fernand de Varennes. Protecting linguistic minorities the role of the OSCE, Sally Holt and John Packer. Language legislation in the Baltic states, Boris Cilevics. Language rights in South Africa: an adequate level of minority protection?, Kristin Henrard. The impact of language policy on endangered languages, Suzanne Romaine. Part III Religious Diversity:. The resurgence of religious movements in the processes of globalization beyond the end of history or the clash of civilizations, Shmuel N. Eisenstadt. Modes of religious pluralism under conditions of globalization, Ole Riis. Prison chaplaincy in England and Wales from Anglican brokerage to a multi-faith approach, James A. Beckford. The challenges of religious pluralism in post-Soviet Russia, Kathy Rousselet.

INDEX WORDS:
* demokrati = democracy = demokratia
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* språk = language = kieli
* religion = religion = uskonto

URL https://www.ashgate.com/shopping/title.asp?key1=&key2=&orig=results&isbn=0%207546%207030%209

 
11. Mcauliffe, Karen : Enlargement at the European Court of Justice, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Enlargement at the European Court of Justice : law, language and translation / Mcauliffe, Karen

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European law journal : review of European law in context : special issue : the 6th wish - the evolution of the European courts: institutional change and continuity : vol. 14; issue 6 - in full text in EBSCO Nov. 2009., p. 806-818. - Oxford : Wiley-Blackwell, 2008. - ISSN 1351-5993

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* EU-utvidgning = EU-enlargement = EU-laajentuminen
* språk = language = kieli

 
12. Myntti, Kristian : Finlands språklagstiftning, 2015
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finlands språklagstiftning / Myntti, Kristian, 314 p. - Åbo : Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi, 2015.

ISBN 978-952-12-3224-4

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: INNEHÅLL:. 1, Inledning. 2. Nationalspråk och andra språk i grundlagen. 3. Internationella traktater och andra folkrättsliga instrument om skydd för minoritetsspråk. 4. Kommentarer till språklagen. 5. Kommentarer till lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda. 6. Övrig lagstiftning gällande nationalspråken. 7. Annan särlagstiftning om språkanvändning. 8. Den samiska språklagen och annan lagstiftning som berör samiska. 9. Andra minoritetsspråk och teckenspråk i Finland. 10. Tillsyn och uppföljning av språklagstiftningen. 11. Avslutning.

INDEX WORDS:
* språkliga rättigheter = linguistic rights = kielelliset oikeudet
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* språk = language = kieli
* samer = Sami = saamelaiset
* romer = Roma = romanit
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* de döva = the deaf = kuurot

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ECHE; European charter for regional or minority languages; Framework convention for the protection of national minorities

 
13. Anttila, Outi (toim.) : Yhdenvertaisuuslaki kommentein, 2019
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Yhdenvertaisuuslaki kommentein / Anttila, Outi (toim.) ; Ojanen, Tuomas (toim.), xviii, 514 p. - Helsinki : Alma Talent, 2019.

ISBN 978-952-14-3568-3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS:. I YLEINEN OSA. 1. Tuomas Ojanen: Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto perus- ja ihmisoikeuksina. 2. Tuomas Ojanen: Yhdenvertaisuuslain tausta. II YHDENVERTAISUUSLAIN SÄÄNNÖKSET. 1 Lain tarkoitus (Juha Lavapuro). 2 Soveltamisala (Juha Lavapuro). 3 Suhde muuhun lainsäädäntöön (Juha Lavapuro). 4 Määritelmät (Juha Lavapuro). 5 Viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta (Outi Anttila). 6 Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta (Outi Anttila ja Liisa Nieminen). 7 Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta (Marjo Ylhäinen). 8 Syrjinnän kielto (Outi Anttila ja Liisa Nieminen) 9 Positiivinen erityiskohtelu (Liisa Nieminen ja Tuomas Ojanen). 10 Välitön syrjintä (Outi Anttila). 11 Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet (Outi Anttila). 12 Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet työssä ja työhön otettaessa (Outi Anttila ja Liisa Nieminen). 13 Välillinen syrjintä (Outi Anttila). 14 Häirintä (Outi Anttila, Juhani Kortteinen ja Tuomas Ojanen9. 15 Kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi (Outi Anttila, Juhani Kortteinen ja Tuomas Ojanen). 16 Vastatoimien kielto (Marjo Ylhäinen). 17 Syrjivän työpaikkailmoittelun kielto (Marjo Ylhäinen). 18 Valvontaviranomaiset (Juhani Kortteinen). 19 Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävät ja toimivalta (Hanna Kiiskinen). 20 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tehtävät ja toimivalta (Hanna Kiiskinen). 21 Asian saattaminen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi (Hanna Kiiskinen). 22 Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta (Marjo Ylhäinen). 23 Hyvitys (Outi Anttila ja Hanna Kiiskinen). 24 Hyvityksen määrä (Outi Anttila ja Hanna Kiiskinen). 25 Syrjivät ehdot (Hanna Kiiskinen). 26 Hyvitystä tai syrjiviä ehtoja koskeva vaatimus (Hanna Kiiskinen). 27 Yhdenvertaisuusvaltuutetun kuuleminen (Outi Anttila). 28 Todistustaakka (Outi Anttila). 29 Voimaantulo (Juhani Kortteinen). III ERITYINEN OSA. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kiellot työelämässä (Outi Anttila ja Marjo Ylhäinen). YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sen vaikutus yhdenvertaisuuslain soveltamisessa (Juhani Kortteinen ja Tuomas Ojanen).

INDEX WORDS:
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* arbete = labour = työ
* diskriminering inom undervisningen = discrimination in education = syrjintä opetuksessa
* åldersrasism = age discrimination = ikäsyrjintä
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* språk = language = kieli
* religiös diskriminering = religious discrimination = uskonnollinen syrjintä
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* familj = family = perhe
* politisk diskriminering = political discrimination = poliittinen syrjintä
* hälsa = health = terveys
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* flerfaldig diskriminering = multiple discrimination = monitahoinen syrjintä
* positiv diskriminering = positive discrimination = positiivinen syrjintä
* indirekt diskriminering = indirect discrimination = välillinen syrjintä
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* gottgörelse = reparation = hyvitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland


24.11.1999