[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('legal assistance') results in 129 hits


 
1. Bruun, Niklas (ed.) : OIKEUSTURVA, OIKEUSAPU JA ALIOIKEUSUUDISTUS, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

OIKEUSTURVA, OIKEUSAPU JA ALIOIKEUSUUDISTUS / Bruun, Niklas (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 13., p. 27-40. - HELSINKI : SUOMEN DEMOKRAATTISET LAKIMIEHET & OIKEUS- JA YHTEISKUNTATIETEELLINEN YHD.( D), 1984. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Vuonna 1973 toteutettiin oikeusapujärjestelmä Suomessa.Tällöin uudistettiin laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä (87 / 1973) ja säädettiin laki yleisestä oikeusaputoiminnasta (88 / 1973).Tämän jälkeen ei ole paljon keskustelua käyty julkisuudessa. Kirjoittaja pyrkii selvittämään, mistä vaikeneminen johtuu, sekä mikä on oikeusavun laajuus ja tila nykyisin.Artikkelin toisena tarkoituksena on pyrkiä oikeusapujärjestelmämme tulevien kehityssuuntien kriittiseen tarkasteluun mm. vireillä olevan alioikeusuudistushankkeen valossa. In 1973 the legal assistance system was put into effect in Finland.The Law of Free Trial was reformed (87 / 1973) and the Law of Common Legal Aid was passed. Since then there has been very little public discussion about this matter.The author tries to account for the reasons why the issue has not been discussed and outlines the need for legal assistance today.The other aim of the article is to try to critically examine future trends of the development of the Finnish legal system.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* underrätt = inferior court = alioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Ikonen, Kimmo : Ammattieettiset ongelmat yleisessä oikeusavussa, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ammattieettiset ongelmat yleisessä oikeusavussa / Ikonen, Kimmo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p.45-47. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet ja Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhd.( D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa määritellään mitä yleisellä oikeustoiminnalla ja ammattieettisillä ongelmilla tarkoitetaan.Kirjoittaja selvittää edellytykset oikeusavun saamiseen.(Yleisestä oikeusaputoiminnasta annettu laki = YOL). The author defines the meaning of common legal action and professional ethics and explains the preconditions for receiving legal aid.

INDEX WORDS:
* yrkesetik = professional ethics = ammattietiikka
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Tala, Jyrki : Neljä teesiä oikeusavusta, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Neljä teesiä oikeusavusta / Tala, Jyrki

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 15., p. 81-84. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1986. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittajan mielestä oikeusavun kuva on muuttunut olennaisesti viimeisen viidentoista vuoden kuluessa.Näistä muutoksista huolimatta lainopillisia palveluksia koskeva keskustelu, tutkimus ja arviointi paljolti puuttuvat.Sen vuoksi kirjoittaja esittää neljä teesiä oikeusavusta: 1.Lainopillisia palveluksia on valvottava tarkasti 2.Lainopillisia palveluksia on kehitettävä kansalaisnäkökulmasta, ei ammattikunta- eikä liikeedun pohjalta. 3.Asianajajien valvontajärjestelmä on saatava kriittisen arvion piiriin. 4.Oikeusavun laadun ja etiikan kysymyksistä olisi keskusteltava laajasti. According to the author legal aid has changed fundamentally during the last 15 years.Despite changes, the debate, research and evaluation of legal services are scarce.Hence, the author presents four theses on legal aid: 1) legal services must be supervised carefully 2) legal services must be developed with focus on the citizens, not the professions or the commercial benefit. 3) The lawyers' system of supervision has to be critically evaluated 4) the quality and ethics of legal aid should be exposed to thorough discussion

INDEX WORDS:
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Julkinen oikeusapu ja asianajotoiminta, 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Julkinen oikeusapu ja asianajotoiminta /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Defensor legis : No. 52., p. 427-434 . - Helsinki : Suomen asianajajanliiton äänenkannattaja - organ för Finlands advokatförbund; (D), 1971. - ISSN 0356-262X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomen asianajajaliitto on lokakuun 12 päivänä 1971 antanut oikeusministeriölle alustavan lausunnon lainvalmistelukunnassa laaditusta luonnoksesta laiksi julkisesta oikeusaputoiminnasta ja laiksi maksuttomasta oikeudenkäynnistä sekä niihin liittyvistä muistiosta.Artikkelissa selostetaan Suomen Asianajajanliiton lausunto. The Finnish Lawyers Union submitted on October 12, 1971 a tentative comment on the law proposition for a law of public legal aid and a law of free trial and a memorandum to these prepared in the Law Drafting Committee.The article presents the Union's comment.

INDEX WORDS:
* fri rättegång = free trial = maksuton oikeudenkäynti
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Oikeusapujärjestelmä, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeusapujärjestelmä /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 14., p. 75. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1985. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Oikeusapujärjestelmä on pitkään ollut Norjassa oikeuspoliittisen kiinnostuksen kohteena.Oikeusapua koskeva lainsäädäntö on vuodelta 1980 ja oikeusapu on muutoinkin ollut Norjassa vireään tutkimuksen ja kokeilutoiminnan aiheena.Nyt vallassa oleva Willochin oikeistohallitus on lähtenyt supistamaan oikeusavun saantia.Viime keväänä annettiin hallituksen lakiesitys.Kirjoituksessa esitetään arvostelua lakiesitystä kohtaan. The legal aid system has been a long-term target of interest of legal politics in Norway.The law of legal aid are from 1980 and it has always been the object of active research and experiment.Willoch (Prime Minister in power) has started to cut down on legal aid.Last spring the Government presented its proposition for a new law.The article criticizes this proposition.

INDEX WORDS:
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

 
6. Oikeusaputoimikunnan mietintö , 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oikeusaputoimikunnan mietintö : Rättshjälpskommissionens betänkande / - ( Komitean mietintö = Kommitte'betänkande ; No.16), var.pag.. - Helsinki : Oikeusministeriö, 1981. - ISSN 0356-9470

ISBN 9 51 46 5234 7

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Mietinnössä laaditaan ehdotus hallituksen esitykseksi yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja ehdotus valtioneuvoston päätökseksi yleisen oikeusaputoiminnan valtionavustukseen oikeuttavien palkkausmenojen perusteista.Lisäksi tarkastetaan yleisen oikeusaputoiminnan laajuutta ja sisältöä, toimialueita ja väestöä sekä yleisten oikeusaputoimistojen työmäärää vuonna 1980.

INDEX WORDS:
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
7. Rintala, Matti : Hajanaisia ajatuksia asianajajista ja asianajosta, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Hajanaisia ajatuksia asianajajista ja asianajosta / Rintala, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 15., p.134-137. - Helsinki, 1986.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa selvitetään oikeudenkäyntiavustajan tarpeellisuus. Kirjoittaja ei pidä myönteisenä maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 10:n 2 momentin (3 / 1977) muutosta, joka rajoitti avustajan määräämistä yksinkertaisissa rikosasioissa ilman erityistä syytä, jos asiassa ei yleisen rangaistuskäytännön mukaan ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakko.Muutoksella pyrittiin leikkaamaan maksuttoman oikeudenkäynnin valtiolle aiheuttamia kustannuksia.Kirjoituksessa selvitetään oikeudenkäyntikulujen suuruudesta, asianajajien palkkiot, lakimiesten ammattietiikasta y.m.

INDEX WORDS:
* yrkesetik = professional ethics = ammattietiikka
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
8. Backman, Martti : Oikeusapu on arka tuote, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeusapu on arka tuote / Backman, Martti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 15., p.132-134. - Helsinki, 1986.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Oikeusapu on arka tuote.Sen kaupaksi käymiseen vaikuttaa olennaisesti paitsi lakimiehen tiedot ja taitavuus, myös itse asianajajan henkilöön kohdistuva luottamus, asianajajan maine.Tästä seuraa, että myös asianajajan kirjoituksessa selvitetään millä tavalla asianajajakunta valvotaan.

INDEX WORDS:
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Strandberg, Ingemar : Flyktningbarns juridiska status., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Flyktningbarns juridiska status. / Strandberg, Ingemar

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Asyl i Norden. - p. 146-168 - Köbenhavn : Dansk Flygtningehjaelp, 1990.

ISBN 87 7710 095 6

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* barn = children = lapset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

NOTE (GENERAL): CRC; ACHPR -18,-3 ; ESC-7-8-17 ; ICCPR ; ICESCR;

 
10. Niemi-Kiesiläinen, Johanna : Asylökandes rättigheter under väntetiden., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Asylökandes rättigheter under väntetiden. / Niemi-Kiesiläinen, Johanna

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Asyl i Norden. - p. 119-123 - Köbenhavn : Dansk Flygtningehjaelp, 1990.

ISBN 87 7710 095 6

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

 
11. Ercmann, Sevine : The right to counsel in the practice of the U.S. supreme court and the European organs of human rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to counsel in the practice of the U.S. supreme court and the European organs of human rights / Ercmann, Sevine

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Fortschrift im Bewusstsein der Grund- und Menschenrechte: Festscrift fur Felix Ermacora = Progress in the spirit of human rights / Nowak,M. ; Steuerer, D. ; Tretter, H. (hrsg. / eds.). - p. 151-179 - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1988.

ISBN 3 88357 0 75 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / USA : 8000 / 6357

NOTE (GENERAL): ECHR; AMR-8

 
12. Lehtimaja, Lauri : International human rights and domestic legality : experiences of the Finnish parliamentary ombudsman., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

International human rights and domestic legality : experiences of the Finnish parliamentary ombudsman. / Lehtimaja, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights norms in domestic law : Finnish and Polish perspectives / Rosas, A. (ed.). - p. 93-108 - Helsinki : Finnish Lawyers Publ. Comp., 1990.

ISBN 951 640 509 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* förundersökning = pretrial investigation = esitutkinta
* ombudsman = ombudsman = asiamies
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* polis = police = poliisi
* fångar = prisoners = vangit
* militär = military = sotaväki
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR

 
13. Vontobel, Jacques : The ombudsman's role., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The ombudsman's role. / Vontobel, Jacques ; Junot, Michel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in urban areas. - p. 115-131 - Paris : Unesco, 1983.

ISBN 923 101 983 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* migration = migration = siirtolaisuus
* riksdagen = parliament = eduskunta
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus

GEOGRAPHICAL TERMS: Switzerland / France : 8247 / 8223

NOTE (MEETINGS): Symposium on human rights in urban areas, Paris, (19801208), (C).

 
14. Airey case : judgment of 9th October 1979., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Airey case : judgment of 9th October 1979. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 32), 30 p.. - Köln : Carl Heymann, 1980.

ISBN 3 452 18719 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland : 8231

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-8-13-14-26-27(2)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
15. Case of Luedicke, Belkacem et Koc : judgment of 28th November 1978., 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Luedicke, Belkacem et Koc : judgment of 28th November 1978. / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 29), 27 p.. - Köln : Carl Heymann, 1979.

ISBN 3 452 18566 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* fri rättegång = free trial = maksuton oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-6,-14

LIBRARY LOCATION: IMR

 
16. Case of Silver and others: judgment of 24th October 1983 (Article 50)., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Silver and others: judgment of 24th October 1983 (Article 50). / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 67), 12 p.. - Köln : Carl Heymann, 1983.

ISBN 3 452 19679 8

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
17. Pakelli case: judgment of 25th April 1983., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Pakelli case: judgment of 25th April 1983. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 64), 21 p.. - Köln : Carl Heymann, 1983.

ISBN 3 452 19554 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1,3)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
18. Artico case : judgment of 13th May 1980., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Artico case : judgment of 13th May 1980. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 37), 22 p.. - Köln : Carl Heymann, 1980.

ISBN 3 452 18809 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* fri rättegång = free trial = maksuton oikeudenkäynti
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt att försvara sig = right to defence = oikeus puolustautua
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-6(3)-26-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
19. Case of Silver and others: judgment of 25th March 1983., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Silver and others: judgment of 25th March 1983. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 61 ), 45 p.. - Köln : Carl Heymann, 1983.

ISBN 3 452 19538 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* fångar = prisoners = vangit
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-6-8-10-13

LIBRARY LOCATION: IMR

 
20. Soering case : 1. decision of 26th January 1989 (relinquishment of jurisdiction) ; 2. judgment of 7th July 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Soering case : 1. decision of 26th January 1989 (relinquishment of jurisdiction) ; 2. judgment of 7th July 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 161), 83 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21644 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* fångar = prisoners = vangit
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / USA / West Germany : 8251 / 6357

NOTE (GENERAL): ECHR-3-6(1)-6(3)-13-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
21. Bricmont case ; judgment of 7th July 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bricmont case ; judgment of 7th July 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 158), 52 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21642 X

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* jurister = lawyers = lakimiehet
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium / Canada : 8214 / 6322

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-6(3)-26-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
22. Case of Monnell and Morris: judgment of 2nd March 1987., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Monnell and Morris: judgment of 2nd March 1987. / - (Publication of the European Court of Human Rights.Serie A: Judgments and Series A : Judgments and decisions. ; No. 115), 46 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 20947 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-14

 
23. Case of de Jong; Baljet and van den Brink: judgment of 22th May 1984., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of de Jong; Baljet and van den Brink: judgment of 22th May 1984. / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 77), 43 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 20203 8

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* armé = army = armeija
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-5; ECHR-6; ECHR-13, ECHR-14; ECHR-18;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
24. Sanchez-Reisse case: judgment of 21th October 1986., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sanchez-Reisse case: judgment of 21th October 1986. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 107), 34 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 20798 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Switzerland : 8247

NOTE (GENERAL): ECHR-5(4)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
25. Digest of Strasbourg, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Digest of Strasbourg : case-law relating to the European Convention on Human Rights : vol. 2 (Article 6) / ; Council of Europe, xviii, 922 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 19404 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rätt att förhöra vittnen = examination of witnesses = todistajat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-6

 
26. Case of Campbell and Fell: judgment of 28th June 1984., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Campbell and Fell: judgment of 28th June 1984. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 80 ), 83 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 20194 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* fångar = prisoners = vangit
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-6-8-13-26-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
27. Özturk case : 1. decision of 27th May 1983 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 21th February 1984 (merits)., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Özturk case : 1. decision of 27th May 1983 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 21th February 1984 (merits). / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 73), 55 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 20002 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* fri rättegång = free trial = maksuton oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-6

LIBRARY LOCATION: IMR

 
28. Case of Byrne, McFadderv, McCluskey and McLamon., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Byrne, McFadderv, McCluskey and McLamon. /, 33 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* censur = censorship = sensuuri
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* fångar = prisoners = vangit
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): European court of human rightsECHR-6,-8

 
29. Goddi case: judgment of 9th April 1984., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Goddi case: judgment of 9th April 1984. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 76), 20 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 20038 8

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* fri rättegång = free trial = maksuton oikeudenkäynti
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-6(3)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
30. A-Motta v.Italy: judgment of 19 February 1991; B-Manzoni v.Italy: judgment of 19 February 1991; C-Pugliese(1) v.Italy: judgment of 19 February 1991; D-Alimena v.Italy: judgment of 19 February; E-Frau v.Italy: judgment of 19 February 1991, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A-Motta v.Italy: judgment of 19 February 1991; B-Manzoni v.Italy: judgment of 19 February 1991; C-Pugliese(1) v.Italy: judgment of 19 February 1991; D-Alimena v.Italy: judgment of 19 February; E-Frau v.Italy: judgment of 19 February 1991 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A. ; No. 195), 80 p.. - Köln : Carl Heymanns Verlag, 1991.

ISBN 3 452 22131 8

LANGUAGE: FRE, ENG

INDEX WORDS:
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* rätt att försvara sig = right to defence = oikeus puolustautua
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1,3)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

[Next]


24.11.1999