[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('medicinsk vård') results in 4 hits


 
1. Karpman, Anna : Informed consent, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Informed consent : does the first amendment protect a patient's right to choose alternative treatment / Karpman, Anna

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): New York law school journal of human rights : vol. XVI : Summer 2000 : part 3., p. 933-957. - New York : New York Law School, 2000. - ISSN 8756-8926

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* medicinsk vård = medical treatment = lääkehoito

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

 
2. Management in the ADB project, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Management in the ADB project /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): LST review : vol. 12; issue 176., p. 1-32. - Sri Lanka : Law & Society Trust, 2002. - ISSN 1391-5770

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: OTHER ARTICLES:. 1. SECURING language rights - key element in the peace process. 2. The duty of the doctor an dthe rights of the patient : medical negligence.

INDEX WORDS:
* medicinsk vård = medical treatment = lääkehoito
* språkliga rättigheter = linguistic rights = kielelliset oikeudet
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* fredsprocess = peace process = rauhanprosessi

 
3. Marcusson, Lena (red.) : Festskrift till Fredrik Sterzel, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Festskrift till Fredrik Sterzel / Marcusson, Lena (red.), 456 p.. - Uppsala : IUSTUS förlag, 1999.

ISBN 91-7678-427-4

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Innehåll:. 1. Anders Agell: Underhållsstödet. Ett rättssystematiskt misstag. 2. Bertil Bengtsson: Skadestånd för oriktig myndighetsinformation. 3. Ulla Björkman: Valprövningen – vad prövas och hur?. 4. Alf Bohlin: Begreppet ”allmän handling”. Några avgöranden av Regeringsrätten. 5. Gunnar Bramstång: Kungl. Maj:ts Ordens rättsliga status. Ett blygsamt bidrag till diskussionen kring bl.a. myndighetsbegreppet i relation till konungen underställda organ. 6. Thomas Bull : Självständighet och pluralism – om vertikal maktdelning i Sverige. 7. Pekka Hallberg : Rättvisans ideal och verklighet. 8. Johan Hirschfeldt : Kommissioner och andra undersökande utredningar – en utflykt i gränsmarkerna mellan politik och juridik. 9. Lena Marcusson : Den akademiska friheten och lagen. 10. Tore Modeen: Storfurstendömet Finlands statsrättsliga ställning. 11. Joakim Nergelius : Kontrollmakten i 12 kap. regeringsformen – några reflektioner. 12. Svante Nycander : Några aspekter på hets mot folkgrupp. 13. Elisabeth Palm : En ny domstol för mänskliga rättigheter – en lyckad reform?. 14. Olof Petersson : En demokratisk och handlingskraftig rättsstat. 15. Göran Regner : Domstolarna och kontrollmakten. 16. Curt Riberdahl : Svensk kommunalrätt i ett internationellt perspektiv. 17. Eivind Smith : On the Formation and Development of Constitutional Jurisdiction in a Democratic Society. 18. Nils Stjernquist : Huruledes särskilda menigheter må för egna behov sig beskatta. 19. Håkan Strömberg : Förvaltningsrättskipning i omdaning – en återblick på tre decenniers reformarbete. 20. Stig Strömholm : Res publica res populi. 21. Hans-Heinrich Vogel : En lag om svenska språket?. 22. Wiweka Warnling-Nerep : Betydelsen av konstitutionell rätt: Retroaktiv lagstiftning, kommunalt självstyre och europarättens inverkan. 23. Bertil Wennergren : Offentlig förvaltning som fullgörs av ledamöter i kommunala nämnder. 24. Lotta Vahlne Westerhäll : Vårdförmåner och migration. Möjligheterna till planerad sjukvård inom EU för personer bosatta i Sverige. 25. Birgitta Köhler : Förteckning över Fredrik Sterzels juridiska skrifter 1961–sommaren 1999 451

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* migration = migration = siirtolaisuus
* EU = EU = EU
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* medicinsk vård = medical care = lääkehoito

LIBRARY LOCATION: Off.rätt.

URL http://www.iustus.se/html/contents/menu/03_katalog/bookshop/describtion/4274.pdf

 
4. Madsen, Mia : En studie av det folkrättsliga skyddet av enskilda individer mot de inhumana verkningar som klustervapen förorsakar, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

En studie av det folkrättsliga skyddet av enskilda individer mot de inhumana verkningar som klustervapen förorsakar / Madsen, Mia, 106 p.. - Åbo : Åbo Akademi, 2009.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* landminor = land mines = maamiinat
* klustervapen = cluster weapons = rypäleaseet
* medicinsk vård = medical care = lääkehoito
* WHO = WHO = WHO
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Albania

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu i folkrätt (master's thesis), ÅA, 2009, [T]

NOTE (GENERAL): UDHR; ICJ statute; Ottawa convention; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; ICESCR; ICCPR; Vienna convention on the law of treaties; CRC; ICC statute; CRPD; ICESCR-OP; Convention on cluster munitions;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: seminarierummet


24.11.1999