[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('oikeus tulla pidetyksi syyttömänä') results in 22 hits


 
1. Luoji, Guo : Essay : a human rights critique of the Chinese legal system, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Essay : a human rights critique of the Chinese legal system / Luoji, Guo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard human rights journal : vol. 9., p. 1-14. - Cambridge, MA : Harvard Law School, 1996.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä

GEOGRAPHICAL TERMS: China

NOTE (GENERAL): Declaration of rights of man and citizen;

 
2. First part : The right to a fair trial under the legal systems of American states, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

First part : The right to a fair trial under the legal systems of American states /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The right to a fair trial / Weissbrodt, D.; Wolfrum, R. (eds.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; Bd. 129), p. 1-162. - Berlin : Springer, 1997.

ISBN 3-540-6293-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. The right to a fair trial in Canada, by Kent Roach and M. L. Friedland. 2. Fair trial standards in the United States of America, by Richard S. Frase. 3. Perspective on the right to a fair trial in Mexico, by Miguel Sarre and Fernando Arturo Figueroa. 4. The Brazilian criminal procedural law system, by Wanderlei de Paula Barreto.

INDEX WORDS:
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* inskränkningar = derogations = poikkeukset
* rätt att avstå från att yttra sig = right to remain silent = oikeus pysyä vaiti
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä
* offrets rättigheter = victim's rights = uhrin oikeudet
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Commission on Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustoimikunta
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Brazil / USA / Canada

NOTE (GENERAL): ICCPR; AMR; ADRD; OAS charter; Canadian charter of rights and freedoms;

 
3. Third part : The right to a fair trial under the legal systems of Asian states, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Third part : The right to a fair trial under the legal systems of Asian states /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The right to a fair trial / Weissbrodt, D.; Wolfrum, R. (eds.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; Bd. 129), p. 341-484. - Berlin : Springer, 1997.

ISBN 3-540-6293-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. The right to a fair trial in Islamic countries, by Gamal Attia. 2. Fair trial in criminal proceedings in India, by K. L. Bhatia. 3. The right to fair trial in Malaysia, by Dato' Mahadev Shankar. 4. Fair trial standards in China, by Mike McConville and LiLing Yue. 5. The right to a fair trial in Israel, by Avihdor Feldman.

INDEX WORDS:
* islam = Islam = islaminusko
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä
* rätt att förhöra vittnen = examination of witnesses = todistajat
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt

NOTE (GENERAL): ICCPR-9-14;

 
4. Handbook on the draft statute for an international criminal court, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Handbook on the draft statute for an international criminal court /. - 2nd ed. ., 141 p.. - Brussels : European Law Students' Association [ELSA]; No Peace Without Justice, 1998.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä
* FN = UN = YK
* reservationer = reservations = varaumat
* ILO = ILO = ILO
* ICJ = ICJ = ICJ
* EU = EU = EU
* NGO = NGO = NGO

NOTE (GENERAL): ECHR; ILC draft statute of the ICC;

 
5. Rodriguez, Pinzon : Presumption of veracity, nonappearance and default in the individual complaint procedure of the Inter-American system on human rights, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Presumption of veracity, nonappearance and default in the individual complaint procedure of the Inter-American system on human rights / Rodriguez, Pinzon

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Revista IIDH : 25, p. 125-150. - San José, C. R. : Instituto Interamericano de Derechos, 1997. - ISSN 1015-5074

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä
* OAS = OAS = OAS
* ICJ = ICJ = ICJ
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu

NOTE (GENERAL): AMR; ICCPR;

 
6. Lindfelt, Mats : Internationella bestämmelser för tryggandet av för brott misstänkta personers rättsskydd, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Internationella bestämmelser för tryggandet av för brott misstänkta personers rättsskydd : med särskild hänsyn till väpnad konflikt och allmänt nödläge / Lindfelt, Mats, 109 p.. - Åbo : Åboa Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen , 1998.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* brottsanklagelse = criminal charge = rikossyyte
* europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna = European Commission of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustoimikunta
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt att försvara sig = right to defence = oikeus puolustautua
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* ICRC = ICRC = ICRC
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* intern konflikt = internal conflict = sisäinen selkkaus
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu i folkrätt (master's thesis in public international law), Åbo Akademi, Rättsvetenskapliga institutionen, 1998

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ECHR-6; AMR; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; ECHRP-7; Vienna convention on the law of treaties; Magna Carta;

LIBRARY LOCATION: Institutionen

 
7. Merrills, J. G. : Decisions on the European convention on human rights during 1995, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Decisions on the European convention on human rights during 1995 / Merrills, J. G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The British year book of international law 1995 : no. 66 / Brownlie, I. ... [et al.], p. 513-560. - Oxford : Clarendon Press, 1996.

ISBN 0-19-825882-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe elämän kunnioittaminen
* respekt för privatliv = respect for private life = yksityiselämän kunnioittaminen
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
8. Lahti, Raimo : Article 11, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Article 11 / Lahti, Raimo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The universal declaration of human rights : a common standard of achievement / Alfredsson, G.; Eide, A.; (eds.), p. 239-250. - Hague : Martinus Nijhoff Publ., 1999.

ISBN 90-411-1168-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä
* rätt att försvara sig = right to defence = oikeus puolustautua
* förbud mot retroaktiv lagstiftning = freedom from retroactive legislation = takautuvan lainsäädännön kielto
* nullum crimen sine lege = nullum crimen sine lege = nullum crimen sine lege
* nulla poena sine lege = nulla poena sine lege = nulla poena sine lege
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

NOTE (GENERAL): UDHR-11; Magna Carta; ICCPR-14-15; ECHR-6; AMR-8; ACHPR-7;

 
9. Hunt, Murray : The European convention on human rights, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The European convention on human rights / Hunt, Murray

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yearbook of European law : 17 : 1997 / Barav, A.; Wyatt, D. A.; Wyatt, J. (eds.), p. 585-666. - Oxford : Clarendon Press, 1998.

ISBN 0-19-826883-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* tortyr = torture = kidutus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* arresterade personer = arrested persons = vangitut henkilöt
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* mental hälsa = mental health = mielenterveys
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* val = elections = vaalit
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* diskriminering = discrimination = syrjintä

NOTE (GENERAL): ECHR; ECHRP-11;

 
10. Ghandhi, P.R. : The Human Rights Committee and the right of individual communication, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Human Rights Committee and the right of individual communication : law and practice / Ghandhi, P.R., xxiv, 522 p.. - Ashgate : Dartmouth, 1998.

ISBN 1-85521-768-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. I. Introduction 2. The Human Rights Committee. 3. The operation of the individual communication procedure. 4. Inadmissibility ratione personae. 5. Inadmissibility ratione loci. 6. Inadmissibility ratione temporis. 7. Inadmissibility ratione materiae. 8. Non-substantiation and no claim under article 2 of the Optional Protocol. 9. Anonymity, abuse of the right of submission and no 'fourth instance'. 10. Inadmissibility under article 5(2)(a) of the Optional Protocol. 11. Inadmissibility under article 5(2)(b) of the Optional Protocol. 12. Fundamental procedural issues. 13. Final views of the Committee. 14. Reservations. 15. Final remarks.

INDEX WORDS:
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* tillträde till offentliga tjänster = access to public services = oikeus julkisiin palveluihin
* allmän talerätt = actio popularis = actio popularis
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* kommissionen för de mänskliga rättigheterna (fn) = Commission on Human Rights (UN) = ihmisoikeustoimikunta (YK)
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* dödskö = death row = kuolemanjono
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* ECJ = ECJ = ECJ
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* ratificering = ratification = ratifiointi
* ICJ = ICJ = ICJ
* ILO = ILO = ILO
* ICRC = ICRC = ICRC
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* reservationer = reservations = varaumat
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* censur = censorship = sensuuri
* samer = Sami = saamelaiset
* indianer = Indians = intiaanit

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / Netherlands / Finland / Germany / France / Italy / Norway / Sweden

NOTE (GENERAL): ICCPR (full text); ICCPR-OP (full text); ICCPR-2OP; CERD; ICESCR; CAT; Canadian charter of rights and freedoms; CDE; IMT charter; Vienna convention on the law of treaties; UDHR;

URL http://www.ashgate.com/index2.cfm?visitingfrom=RestOfWorld

 
11. Safferling, Christopf Johannes Maria : Towards an international criminal procedure, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Towards an international criminal procedure / Safferling, Christopf Johannes Maria ; ~, xxii, 395 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2001.

ISBN 0-19-924350-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Introduction. 1. About the Necessity of Respect for the Alleged Offender. 2. The Pre-Trial Inquiry. 3. Confirming the Indictment. 4. The Trial. 5. After the Conviction. 6. The Post-Trial Stage. 7. Summary: Towards an International Criminal Procedure. Bibliography

INDEX WORDS:
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* folkmord = genocide = kansanmurha
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* ICJ = ICJ = ICJ
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* offentligt förhör = public hearing = julkinen menettely
* slaveri = slavery = orjuus
* rätt att förhöra vittnen = right to examine witnesses = todistajat
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* åtal = prosecution = syyte
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Bosnia-Herzegovina / Former Yugoslavia / Germany / USA

NOTE (GENERAL): UDHR; ACHPR; ECHR; Geneva conventions; ICCPR; ICESCR; Schengen convention; The statute of the ICC; Virginia declaration; AMR;

 
12. Corstens, Geert : European criminal law, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European criminal law / Corstens, Geert ; Pradel, Jean, xii, 650 p.. - Hague : Kluwer Law, 2002.

ISBN 90-411-1362-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Foreword. Abbreviations. Introduction. Part One: European Inter-state Co-operation in Criminal Matters (Council of Europe and the European Union). Title 1: Co-operation in General Matters. 1: Primary Mutual Assistance. 2: Secondary Mutual Assistance. Title 2: Co-operation in Special Applications. 1: Conventions Relating to Certain Offences. 2: Conventions Relating to Certain Individuals. Part Two: Criminal Law And The European Convention On Human Rights (Council of Europe). Title 1: The Human Rights Jurisdictions: A Study of the European Court of Human Rights. Title 2: Content of Human Rights. 1: Paramount Rights. 2: Procedural Rights. Part Three: Criminal Law and Community Law (European Union). Title 1: Bodies And Institutions. Title 2: The Sources. 1: Formal Diversity of the Sources. 2: Actual Uniformity Behind The Sources: Respect For Fundamental Rights. Title 3: Operation (The positive and negative effects of Community legislation on national criminal law) 1: The Negative Effect: The Incompatibility of the Provisions of National Law with Community Law. 2: The Positive Effect: Obligations of Member States with respect to Criminal Law. Appendix I: Glossary. Annex II: European Convention of Human Rights and its protocols. Appendix III: Consolidated Version of the Treaty on European Union.

INDEX WORDS:
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* CPT Committee = CPT Committee = CPT Committee
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EUROPOL = EUROPOL = EUROPOL
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* EU = EU = EU
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* ICRC = ICRC = ICRC
* organiserad brottslighet = organized criminality = järjestäytynyt rikollisuus
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* offer = victims = uhrit
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* narkotika = drugs = huumeet
* hungerstrejk = hunger strike = nälkälakko
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään

NOTE (GENERAL): SEA; CAT; Vienna convention on the law of treaties; TEU; ToA; ECHR; ECPT; European convention of mutual assistance; Schengen convention; Treaty of Nice;

URL http://www.wkap.nl/prod/b/90-411-1362-2

 
13. Clayton, Richard : Fair trial rights, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Fair trial rights / Clayton, Richard ; Tomlinson, Hugh, x, 245 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2001.

ISBN 0-19-924634-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: A. The Nature of the Rights. B. The Rights in English Law Before the Human Rights Act : (1) Introduction (2) Right of access to the Courts (3) Fair trial rights in general (4) Fair trial rights in criminal cases (5) Retrospective criminal laws. C. The Law Under the European Convention: (1) Introduction (2) Proceedings covered by Article 6 (3) Article 6(1) guarantees (4) Minimum standards of fairness in criminal proceedings (5) The provisions of Article 7. D. The Impact of the Human Rights Act: (1) Introduction (2) United Kingdom cases prior to the Human Rights Act (3) General impact issues (4) Specific areas of impact Appendix 1. The Canadian Charter of Rights (1) The scope of the rights (2) Criminal trial guarantees (3) Freedom from self-incrimination Appendix 2. The New Zealand Bill of Rights Act (1) Introduction (2) The guarantees Appendix 3. Human Rights Cases in Other Jurisdictions (1) Introduction (2) Australia (3) Bermuda (4) Hong Kong (5) India (6) Ireland (7) Jamaica (8) Mauritius (9) Namibia (10) Pakistan (11) Singapore (12) South Africa (13) Sri Lanka (14) Trinidad and Tobago (15) Zimbabwe

INDEX WORDS:
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättslig prövning = judicial review = oikeudellinen harkinta
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* barn = children = lapset
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* narkotika = drugs = huumeet
* EU = EU = EU
* val = elections = vaalit
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* medicinsk behandling = medical treatment = lääkehoito
* våldtäkt = rape = raiskaus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä
* fångar = prisoners = vangit
* rätt att avstå från att yttra sig = right to remain silent = oikeus pysyä vaiti
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* terrorism = terrorism = terrorismi
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* rätt att förhöra vittnen = right to examine witnesses = todistajat
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): ECHR-6;

URL http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-924634-3

 
14. Bantekas, Ilian : International criminal law, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International criminal law / Bantekas, Ilian ; Nash, Susan. - 2. ed.., lxviii, 432 p.. - London : Cavendish publ., 2003.

ISBN 1-85941-776-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Theory of International Criminal Law. 2. Terrorism. 3. Transnational offences. 4. International criminal law of the sea. 5. Offences against the person. 6. Defences in international criminal law. 7. State jurisdiction and immunities. 8. Extradition and abduction. 9. Mutual legal assistance. 10. International police co-operation. 11. Evidence before the ad hoc tribunals. 12. Nuremberg, Tokyo and the birth of modern international criminal law. 13. The international criminal tribunals for Yugoslavia and Rwanda. 14. The permanent International Criminal Court. 15. Internationalised domestic criminal tribunals.

INDEX WORDS:
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* barnpornografi = child pornography = lapsipornografia
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* människohandel = trafficking in persons = ihmiskauppa
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* EU = EU = EU
* terrorism = terrorism = terrorismi
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* narkotika = drugs = huumeet
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* erga omnes = erga omnes = erga omnes
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* ICRC = ICRC = ICRC
* internationella brott = international crimes = kansainväliset rikkomukset
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* folkmord = genocide = kansanmurha
* ICJ = ICJ = ICJ
* penningtvätt = money laundering = rahanpesu
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä
* våldtäkt = rape = raiskaus
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* slaveri = slavery = orjuus
* Specialdomstolen för Sierra Leone = Special Court for Sierra Leone = Sierra Leonen erityistuomioistuin
* tortyr = torture = kidutus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot
* folkmord = genocide = kansanmurha
* reservationer = reservations = varaumat
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea

NOTE (GENERAL): Hague convention (IV); Slavery convention; Nuremberg charter; UN charter; Genocide convention; Geneva conventions; ECHR; Refugee convention; Cultural property convention; European convention on extradition; EC treaty; ICCPR; ICCPR-OP; CERD; Vienna convention on consular relations; Trafficking protocol; Convention against transnational organized crime; AMR; Vienna convention on the law of treaties; Protocols to the Geneva conventions; CEDAW; Convention on the law of the sea; Inter-American convention on extradition; CRC; Schengen agreement; TEU; CWC; ICTY statute; Vienna declaration and programme of action; ICTR statute; ToA; The statute of the ICC; CRC-OP; CRC-2OP;

URL http://www.cavendishpublishing.com/book_detail.asp?p_edition=252

 
15. Haveman, Roelof (ed.) : Supranational criminal law, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Supranational criminal law : a system sui generis / Haveman, Roelof (ed.) ; Kavran, Olga ; Nicholls, Julian - (Series supranational criminal law : capita selecta ; vol. 1), xiii, 370 p.. - Antwerp : Intersentia, 2003.

ISBN 90-5095-314-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* offer = victims = uhrit
* vittnen = witnesses = todistajat
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* implementering = implementation = toteuttaminen
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: Colombia / Costa Rica / Ecuador / Uruguay / Netherlands / France / South Africa

NOTE (GENERAL): ACHPR; ECHR; ICCPR; ICESCR;

URL http://www.intersentia.be/English/series7.shtml

 
16. Barnidge, Robert P. : The African Commission on Human and Peoples' Rights and the Inter-American Commission on Human Rights, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The African Commission on Human and Peoples' Rights and the Inter-American Commission on Human Rights : addressing the right to an impartial hearing on detention and trial within a reasonable time and the presumption of innocence / Barnidge, Robert P.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): African human rights law journal : vol. 4; no. 1., p. 108-120. - Lansdowne : JUTA, 2004. - ISSN 1609-073X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä

NOTE (GENERAL): ACHPR; AMR;

 
17. Egonda-Ntende, Fredrick : Presumption of innocence and the reverse onus clause, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Presumption of innocence and the reverse onus clause : does the 1995 Uganda constitution establish a new standard? / Egonda-Ntende, Fredrick

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): East African journal of peace & human rights : vol. 9; no. 2., p. 194-212. - Kampala : Mekerere University. Human Rights and Peace Center, 2003. - ISSN 1021-8858

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / Singapore / Hong Kong / South Africa / Uganda

NOTE (GENERAL): ICCPR; ACHPR;

 
18. Karpen, Ulrich : Freedom of expression and the administration of justice in Germany, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Freedom of expression and the administration of justice in Germany / Karpen, Ulrich ; Grohmann, Nils ; Schwarz, Simon

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Revue Europeenne de droit public = European review of public law : vol. 19; no. 4., p. 973-1010. - London : Esperia, 2007. - ISSN 1105-1590

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä

 
19. Caflisch, Lucius ... [et al.] : Liber amicorum Luzius Wildhaber, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Liber amicorum Luzius Wildhaber : human rights - Strasbourg = Droits de l'homme - regards de Strasbourg / Caflisch, Lucius ... [et al.], x, 601 p.. - Kehl am Main : N. P. Engel Verlag, 2007.

ISBN 3-88357-138-5

LANGUAGE: FRE, ENG

ABSTRACT: Table of Contents:. 1. RUDOLF BERNHARDT: Luzius Wildhaber: Member of the European Court of Human Rights since 1991. 2. CORNELIU BIRSAN: La protection du droit de propriete : developpements recents de la jurisprudence de la Cour europeenne des droits de l'homme. 3. DAVID THOR BJÖRGVINSSON: The EEA Agreement and Fundamental Rights. 4. VLADIMIR BUTKEVYCH: The European Convention on Human Rights in the Context of the History of International Law. 5. IRENEU CABRAL BARRETO: Les effets de la jurisprudence de la Cour europeenne des droits de l'homme sur l'ordre juridique et judiciaire portugais. 6. Lucius CAFLISCH ET MARTINA KELLER: Le Protocole additionnel n 15 a la Convention europeenne des droits de l'homme. 7. JOHAN CALLEWAERT: Les voies de recours communautaires sous Tangle de la Convention europeenne des droits de l'homme : la portee procedurale de Tarret Bosphoms. 8. JEAN-PAUL COSTA: Les arrets de la Grande Chambre rendus apres renvoi (article 43 de la CEDH). 9. ERIK FRIBERGH: The Authority over the Court's Registry within the Council of Europe. 10. ELISABET FURA-SANDSTROM: Business and Human Rights - Who Cares?. 11. LECH GARLICKI: Broniowski and After: On the Dual Nature of "Pilot Judgments". 12. JOHN HEDIGAN: The Princess, the Press and Privacy Observations on Caroline von Hannover v. Germany. 13. SVERRE ERIK JEBENS: The Scope of the Presumption of Innocence in Article 6 2 of the Convention - Especially on its Reputation-Related Aspect. 14. DANUTE JOCIENE The European Convention on Human Rights in the Lithuanian Legal System: Lessons Learned and Prospects for the Future. 15. RODERICK LIDDELL: Reflections on Certain Aspects of the Kyprianou Judgment. 16. PAUL MAHONEY: Thinking a Small Unthinkable: Repatriating Reparation from the European Court of Human Rights to the National Legal Order. 17. RAIT MARUSTE: The Impact of the Accession of Eastern Block Countries on the Convention Machinery and its Case-Law. 18. EGBERT MYJER: It is Never Too Late for the State - Friendly Settlements and Unilateral Declarations. 20. MICHAEL O'BOYLE: Ne bis in idem for the Benefit of States?. 21. MATTI PELLONPÄÄ: The European Court of Human Rights and the European Union. 22. DRAGOLJUB POPOVIC: Le droit compare dans Taccomplissement des taches de la Cour europeenne des droits de l'homme. 23. CHRISTOS L. ROZAKIS: The Contribution of the European Court of Human Rights to the Development of the Law on State Immunity. 24. DEAN SPIELMANN: Une internationalisation avant la lettre des droits de l'homme ? / A propos de Tavis consultatif de la Cour permanente de Justice internationale du 4 decembre 1935. 25. FRANQOISE TULKENS: Droits de l'homme, droits des femmes. Les requerantes devant la Cour europeenne des droits de l'homme. 26. RIZA TURMEN: Human Rights and Poverty. 27. MINDIA UGREKHELIDZE: Causation: Reflection in the Mirror of the European Convention on Human Rights (A Sketch). 28. NINA VAJIC: Before ... and After: Ratione Temporis Jurisdiction of the (New) European Court of Human Rights and the Blecic Case. 29. MARK E. VILLIGER: The Separate Opinions of Judge Wildhaber in the Judgments of the European Court of Human Rights. 30. VLADIMIRO ZAGREBELSKY: Questions autour de Broniowski. 31. INETA ZIEMELE: International Courts and Ultra Vires Acts. 32. BOSTJAN M. ZUPANCIC: Morality of Virtue vs. Morality of Mere Duty or Why Do Penalties Require Legal Process whereas Rewards Do Not?

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsvetenskap = jurisprudence = oikeustiede
* EU = EU = EU
* kvinnor = women = naiset
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* CSR = CSR = CSR
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä
* förlikning = friendly settlement = sovinto
* ECJ = ECJ = ECJ
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* fattigdom = poverty = köyhyys

NOTE (GENERAL): ECHRP-1; ECHR; ECHRP-11; ECHRP-14; "ECHRP-15"; UN charter;

 
20. Jackson, John D. : The internationalisation of criminal evidence, 2012
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The internationalisation of criminal evidence : beyond the common law and civil law traditions / Jackson, John D. ; Summers, Sarah J. - (Law in context) , xxxiv, 404 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 2012.

ISBN 978-0-521-68847-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Table of Contents:. 1. Evidence across traditions. 2. The common law tradition. 3. The civil law tradition. 4. Criminal evidence law and the international human rights context. 5. Evidence in the international criminal tribunals. 6. Fair trials and the use of improperly obtained evidence. 7. The presumption of innocence. 8. Silence and the privilege against self-incrimination. 9. Defence participation. 10. Confrontation and cross-examination. 11. Conclusion: towards a theory of evidentiary defence rights.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* tortyr = torture = kidutus
* bevis = evidence = todistus
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä
* utsätta sig för åtal = self-incrimination = saattaa itsensä syytteen vaaraan
* offer = victims = uhrit
* terrorism = terrorism = terrorismi
* vittnen = witnesses = todistajat
* bevisbörda = burden of proof = todistustaakka
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU-rätt = EU law = EU-oikeus
* rätt att avstå från att yttra sig = right to remain silent = oikeus pysyä vaiti
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* Specialdomstolen för Sierra Leone = Special Court for Sierra Leone = Sierra Leonen erityistuomioistuin

NOTE (GENERAL): ACHPR; AMR; ICCPR; ECHR; Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power;

URL http://www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item6585750/?site_locale=en_GB

 
21. Safferling, Christoph : International criminal procedure, 2012
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International criminal procedure / Safferling, Christoph, xxxiii, 602 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2012.

ISBN 978-0-19-956288-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: 1: Introduction. PART I - The Development of International Criminal Procedure. PART II - The Special Circumstances of International Criminal Procedure. PART III - A methodology for international criminal procedure. PART IV - The participants. PART V - The procedural structure and preliminary issues. PART 6 - The investigation stage. PART 7 - The confirmation proceedings. PART 8 - The trial. PART 9 - Appeal and revision. PART 10 - Contempt of Court.

INDEX WORDS:
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* internationella brottmålsdomstolen = International Criminal Court = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* Specialdomstolen för Sierra Leone = Special Court for Sierra Leone = Sierra Leonen erityistuomioistuin
* Specialdomstolen för Kambodja = Extraordinary Chamber for Cambodia = Kambodzan erityistuomioistuin
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* offer = victims = uhrit
* gottgörelse = reparation = hyvitys
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä
* Sanningskommissioner = Truth Commissions = Totuuskomissiot
* vittnesskydd = witness protection = todistajien suojelu

NOTE (GENERAL): ACHPR; ECHR; IMT charter; Geneva conventions; Genocide convention; ICCPR; ICC statute; ICTY statute; ICTR statute;

URL http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199562886.do

 
22. van Kempen, P.H.P.H.M.C. (ed.) : Criminal law and human rights, 2014
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Criminal law and human rights / van Kempen, P.H.P.H.M.C. (ed.) - (The International library of essays on criminal law), xxxiii, 455 p.. - Farnham : Ashgate, 2014.

ISBN 978-1-4094-6098-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Andrew Ashwort (2006): Four threats to the presumption of innocence. 2. Douglass Cassel (2008): Pretrial and preventive detention of suspected terrorists: Options and constraints under international law. 3. Andrew E. Taslitz (2007): Privacy as struggle. 4. Stefan Trechsel (1997): Why must trials be fair?. 5. John Jackson (2009): Re-conceptualizing the right of silence as an effective fair trial standard. 6. Richard D. Friedman (1998): Confrontation: the search for basic principles. 7. Miriam Guy-Arye and Florian Jessberger (2011): The protection of human dignity in interrogations: may interrogative torture ever be tolerated? Reflections in light of recent German and Israeli experiences. 8. Ian Dennis (2000): Rethinking double jeopardy: justice and finality in criminal process. 9. Fernando Felipe Basch (2007): The doctrine of the Inter-American Court of Human Rights regarding states' duty to punish human rights violations and its dangers. 10. Jerome Hall (1937): Nulla poena sine lege. 11. Michel Rosenfeld (2003): Hate speech in constitutional jurisprudence: a comparative analysis. 12. Piet Hein van Kempen (2012): Freedom of religion and criminal law: a legal appraisal. From the principle of separation of church and state to the principle of pluralist democracy. 13. Michaël Fischer (1998): The human rights implications of a 'cultural defence'. 14. Dirk van Zyl Smit (2006): Life imprisonment: recent issues in national and international law.

INDEX WORDS:
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* processrätt = law of procedure = prosessioikeus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt att avstå från att yttra sig = right to remain silent = oikeus pysyä vaiti
* anhållande = detention = pidättäminen
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* terrorism = terrorism = terrorismi
* nulla poena sine lege = nulla poena sine lege = nulla poena sine lege
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* hatpropaganda = hate speech = vihapropaganda
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* non bis in idem = non bis in idem = non bis in idem
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* fängslande = imprisonment = vangitseminen
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä


24.11.1999