[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('oikeus vapauteen ja turvallisuuteen') results in 187 hits


 
1. Holbrock, Wallace F. : Legal basis of rights and liberties in the United States of America., 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Legal basis of rights and liberties in the United States of America. / Holbrock, Wallace F.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 108., p. 437-448. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1972. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: rights may be divided into three groupings : freedom of expression, personal liberty and civil rights.Freedom of expression includes freedom of speech, of the press, freedom of assembly and freedom of religion.Personal liberty is assured by such rights as habeas corpus, protection from searches, trial by jury, right to legal counsel.Civil rights concern the prevention of discrimination among citizens for reason of race, religion or colour.The legal basis for these rights on the national level is found in the Constitution adopted in 1791 which are known as the Bill of Rights.

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: USA use also UNITED STATES : 6357

 
2. Ramcharan, B.G. (ed.) : The right to life in international law, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The right to life in international law / Ramcharan, B.G. (ed.) - ( International studies in human rights ; No.3), 371 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 3074 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The work includes articles on the concept and dimensions of the right to life; the drafting history on the right to life; the satisfaction of survival requirements; the inter-relationship between the right to life and the right to development and between the right to life and the right to peace; genocide and mass killings; peremptory norms of jus cogens; protection of the right to life by law and by other means; arbitrary deprivation of life; international legal standards on capital punishment and international measures against arbitrary or summary killings by goverments.

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* folkmord = genocide = kansanmurha
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
3. Lehtonen, Lasse : Om vård som sker utan samtycke av patienten och utan särskild rättsgrund.(t), 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Om vård som sker utan samtycke av patienten och utan särskild rättsgrund.(t) / Lehtonen, Lasse

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 121., p.273-316. - Helsinki, 1985.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Finska medborgares prsonliga frihet är tryggad i RF 6.Begreppen anstaltsmakt eller särskilt subordinationsförhållande har använts för att beskriva grunden för begränsning av den ställning eller de rättigheter en person har då han är intagen på anstalt.Enligt konstruktionen med anstaltsmakt kan vistelse på anstalt utgöra den grund som gör det möjligt att på en person tillämpa normer, vilka åtminstone int på en lika låg normnivå kunde tillämpas utanför anstalten. I artikeln diskuteras den rättsliga betydelsen av patientens samtycke (i Finland) och principen om patientens samtycke i vissa andra länders rättsordning (Sverige, Väst-Tyskland,USA).

INDEX WORDS:
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Artikeln är översatt av Henrik Bruun.

 
4. Hidén, Mikael : Henkilökohtainen vapaus perusoikeutena Neuvostoliitossa , 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Henkilökohtainen vapaus perusoikeutena Neuvostoliitossa = Personal freedom as a basic right in the Soviet Union / Hidén, Mikael. - p. 5-128

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeustiede - Jurisprudentia : no. 3 . - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1972. - ISSN 0355-8215

ISBN 951 9068 13 9

LANGUAGE: FIN, ENG

ABSTRACT: The article begins with the views and positions of some classics of socialist theory and the interests between the individual and the society.The article is primarly devoted to the discussion of personal freedom but other issues of basic rights are also examined.The writer has relied on Soviet juridical literature.

INDEX WORDS:
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen

 
5. States of emergency , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

States of emergency : their impact on human rights / ; International Commission of Jurists, iii; 477 p.. - Geneva : International Commission of Jurists, 1983.

ISBN 92 9037 019 X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In this study of states of emergency undertaken by the Commission of Jurists, over 15 countries are selected which have had experienced states of emergency in the 1960's and 1970's.The section covers differnt kinds of emergency under different regimes and in different regions.

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / Canada / Colombia / Eastern Europe / Ghana / Greece / India / Malaysia / Northern Ireland / Peru / Syrian Arab Republic / Thailand / Turkey / Uruguay / Zaire / South America / Latin America / Central Africa / West Africa

NOTE (GENERAL): OAS charter; AMR; Geneva conventions; ECHR; ACHPR;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
6. Cranston, Maurice : What are human rights ?, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

What are human rights ? / Cranston, Maurice, 170 p.. - New York : Taplinger publishing co.(D), 1973.

ISBN 0 8008 8 148 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author dicusses the rights of man from the Locke's the English Bill of Rights, the Declaration of Independence 1776 to international covenants. In the publication you will find the following appendixes: A.Universal declaration of human rights B.International covenant on economic, social and cultural rights C.European convention for the protection of human rights and fundamental freedoms

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICESCR; ECHR; UDHR; ICCPR;

 
7. Kopetzki, Christian : Artikel 5 und 6 MRK (VfGH), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 5 und 6 MRK (VfGH) / Kopetzki, Christian

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 207-300. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6

 
8. Nowak, Manfred : Artikel 5 und 6 (VWGH), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 5 und 6 (VWGH) / Nowak, Manfred

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 301-314. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6

 
9. Hock, Johannes : Artikel 5 MRK (OGM), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 5 MRK (OGM) / Hock, Johannes

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 315-328. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-5

 
10. Treffer, Hannes : Artikel 1-4 4.2P, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 1-4 4.2P / Treffer, Hannes

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 659-687. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHRP-4-1

 
11. Mock, Alois : Zur Entwicklung des Menschenrechtsschutzes , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Zur Entwicklung des Menschenrechtsschutzes / Mock, Alois

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Folterverbot sowie Religions- und Gewissensfreiheit im Rechtsvergleich = The prohibition of torture and freedom of religion and conscience : comparative aspects / Matscher, F. (ed.) - ( Schriften des Österreichischen Instituts fur Menschenrechte = Publications of the Austrian Human Rights Institute ; No. 2), p. 1-10. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1990.

ISBN 3 88357 083 4

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä

 
12. Souverainete des Etats et respect des droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Souverainete des Etats et respect des droits de l'homme /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 7-15. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* tortyr = torture = kidutus
* rasism = racism = rasismi
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
13. La Cite d'Athenes et les droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La Cite d'Athenes et les droits de l'homme /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 605-637. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* demokrati = democracy = demokratia
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* rättegång = trial = oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
14. Meyers, Diana T. : Inalienable nights , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Inalienable nights : a defense / Meyers, Diana T., 212 p.. - New York : Columbia University U.P., 1985.

ISBN 0 231 06034 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundbehov = basic needs = perustarpeet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* barn = children = lapset
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* moral = morality = moraali

 
15. Rodley, Nigel S. : The treatment of prisoners under international law, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The treatment of prisoners under international law / Rodley, Nigel S., 374 p.. - New York : Oxford U. P., 1987.

ISBN 0 19 82 5563 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* fängslande = imprisonment = vangitseminen
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* fångar = prisoners = vangit
* implementering = implementation = toimeenpano
* avrättningar = executions = teloitukset
* tortyr = torture = kidutus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* habeas corpus = habeas corpus = habeas corpus
* offer = victims = uhrit
* FN = UN = YK
* OAS = OAS = OAS
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

NOTE (GENERAL): ICCPR-2OP; Geneva conventions; CAT; UN charter; ECHR; AMR; ACHPR

 
16. Meron, Theodor : Human rights in internal strife, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in internal strife : their international protection / Meron, Theodor. - 172 p. - (Hersch Lauterpackt Memeorial Lecture Series / University ; No. 5) - Cambridge : Grotius publications limited, 1987.

ISBN 0 949009 04 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ras = race = rotu
* religion = religion = uskonto
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* ICRC = ICRC = ICRC
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; UN Charter; Geneva Conventions; ICCPR

 
17. Jacobs, Francis G. : The European convention on human rights., 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European convention on human rights. / Jacobs, Francis G., xi, 286 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1975.

ISBN 0 19 822524 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* tolkning = interpretation = tulkinta
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* slaveri = slavery = orjuus
* arbete = labour = työ
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* förbrytelser = offences = rikkomukset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* familj = family = perhe
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* fångar = prisoners = vangit
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: IRIS

 
18. Eissen, Marc-André : Case-law on article 5 of the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case-law on article 5 of the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms / Eissen, Marc-André, 39 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1986.

ISBN 92 871 0775 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR-5;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

 
19. Sieghart, Paul : AIDS & human rights : a UK perspective, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

AIDS & human rights : a UK perspective / Sieghart, Paul, 103 p.. - London : British Medical Association, 1989.

ISBN 1871973015

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* AIDS = AIDS = AIDS
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* socialhjälp = social assistance = sosiaaliavustus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): AMC; ACPR; ESC; ICCPR; ICESCR; ECHR; UDHR;UN charter

 
20. Brewer-Carias, Allan R. : Judicial review in comparative law., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Judicial review in comparative law. / Brewer-Carias, Allan R. - (Cambridge studies in international and comparative law), xvii, 406 p.. - Cambridge : Cambridge U.P., 1989.

ISBN 0 521 33387 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* parlamentarism = parliamentarism = parlamentarismi
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 6357 / 8150

NOTE (GENERAL): Magna Carta

 
21. Rosenbaum, Martin : Children's rights., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Children's rights. / Rosenbaum, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in the United Kingdom / Sieghart, P. (ed.), p. 7-17. - London : Pinter publishers, 1988.

ISBN 0861877500

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR; ICCPR; ICESCR;

 
22. Ashman, Peter : Access to justice., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Access to justice. / Ashman, Peter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in the United Kingdom / Sieghart, P. (ed.), p. 110. - London : Pinter publishers, 1988.

ISBN 0861877500

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): Magna Carta; UDHR-10-11; ICCPR-14-9; ECHR-5-6;

 
23. Orlin, Theodore S. : Human rights norms in American domestic law a focus on one example, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights norms in American domestic law a focus on one example : the death penalty in the United States / Orlin, Theodore S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights norms in domestic law / Rosas, A. (ed.), p. 224-251. - Helsinki : Finnish Lawyers publ. comp., 1990 .

ISBN 951 640 509 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* straff = punishment = rangaistus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* OAS = OAS = OAS
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): IACHR; ECHR; UDHR; AMR; Genocide convention

 
24. Danelius, Hans : Mänskliga rättigheter., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mänskliga rättigheter. / Danelius, Hans. - 4th ed.., 352 p.. - Stockholm : Nordstedt, 1989.

ISBN 91 1 887431 2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* implementering = implementation = toteuttaminen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* familj = family = perhe
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Sweden : 8000 / 8246

NOTE (GENERAL): UDHR; ICESCR; ICCPR; CERD; ECHR; ESC

 
25. Henkin, Louis (ed.) : The international bill of rights , 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The international bill of rights : the covenant on civil and political rights / Henkin, Louis (ed.), 523 p.. - New York : Columbia University U.P., 1981.

ISBN 0 231 05180 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* implementering = implementation = toteuttaminen
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* medborgerliga skyldigheter = civil obligations = kansalaisvelvollisuudet
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): ICCPR-2OP; UDHR; ECHR; CERD; ICESCR.

 
26. Dinstein, Yoram : The right to life, physical integrity and liberty, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to life, physical integrity and liberty / Dinstein, Yoram

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international bill of rights : the covenant on civil and political rights / Henkin, L. (ed.), p. 114-137. - New York : Columbia University U.P., 1981.

ISBN 0 231 05180 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* absoluta rättigheter och friheter = absolute rights and freedoms = ehdottomat oikeudet ja vapaudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* säkerhet = security = turvallisuus
* fängslande = imprisonment = vangitseminen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR-2OP; ECHR; ICESCR;

 
27. Adam, Antal : The right to live, to personal freedom and security., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to live, to personal freedom and security. / Adam, Antal

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in today's Hungary / Katona Soltesz, M. (ed.). - p. 66-86 - Budapest : Mezon, 1990.

ISBN 963 027 782 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kriminalpolitik = criminal policy = kriminaalipolitiikka
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

 
28. "De Becker" case , 1962
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

"De Becker" case : judgment of the 27th March 1962 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 4), 33 p.. - Köln : Carl Heymann, 1962.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* journalister = journalists = lehtimiehet
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* säkerhet = security = turvallisuus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-5-7-10;UDHR-9

LIBRARY LOCATION: IMR

 
29. De Wilde, Ooms and Versyp cases , 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

De Wilde, Ooms and Versyp cases : ("Vagrancy" cases) : judgment of 10 March 1972 (question of the application of article) / - (Publications from the European Court of Human Rights.Serie A : Judgments and Series A : Judgments and decisions. ; No. 14), 22 p.. - Köln : Carl Heymann, 1972.

ISBN 3 452 17478 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* sociala problem = social problems = sosiaaliset ongelmat
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-26-50

 
30. Case of X v.United Kingdom : judgment of 5th November 1981., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of X v.United Kingdom : judgment of 5th November 1981. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 46), 30 p.. - Köln : Carl Heymann, 1982.

ISBN 3 452 19054 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-5-50;

LIBRARY LOCATION: IMR

[Next]


24.11.1999