[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='privaträtt' results in 1 hits


 
1. Dimitrijevic, Vojin (ed.) : Human rights in Yugoslavia 1999, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Human rights in Yugoslavia 1999 : legal provisions and practice inthe Federal Republic of Yugoslavia compared to international human rights standards / Dimitrijevic, Vojin (ed.) - (Series reports ; 3), 351 p.. - Belgrade : Belgrade Centre for Human Rights, 2000.

ISBN 86-7202-030-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Legal provisions inthe legal system of the FR Yugoslavia. 2. Individual rights. 3. Human rights in practice. 4. Main issues - 1999.

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki valtiosääntö
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* inskränkningar = derogations = poikkeukset
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* abort = abortion = abortti
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* privaträtt = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* barn = children = lapset
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* barnsoldater = child soldiers = lapsisotilaat
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* militär intervention = military intervention = sotilaallinen interventio
* NATO = NATO = NATO
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: Serbia / Montenegro

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Kosovo

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ICESCR; Rambouillet accord;

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Human rights in Yugoslavia

URL http://www.bgcentar.org.yu/english/reports.php (in full text)


24.11.1999