[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('right to education') results in 1832 hits


 
1. Naisten oikeus koulutukseen ja ammattiin kansallisen ja kansainvälisen oikeuden valossa., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naisten oikeus koulutukseen ja ammattiin kansallisen ja kansainvälisen oikeuden valossa. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No 12., p. 135-136. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tämä otsikko oli IADL:n kansainvälisen kokouksen aiheena Pariisissa 18-20.12.1982.Demlaa edusti sympoosiumissa Dessa Söderlund.Kahtena ensimmäisena päivänä eri maiden naisten asemasta perus-, jatko ja ammattikoulutuksesta. Women's right to education and profession in the light of international law was the topic of the IADL meeting in Paris, December 18-20, 1982.Dessa Söderlund was the representative of DEMLA.During the first two days of the symposium women's position in basic education, advanced education and vocational training were subjects for discussion.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Modeen, Tore : The international protection of national minorities in Europe, 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The international protection of national minorities in Europe = Det folkrättsliga skyddet av nationella minoriteter i Europa / Modeen, Tore - ( Acta Academiae Aboensis, Series A, Humaniora / Communications from the Institute for Social Sciences, Åbo Akademi ; No. 37:1), 182 p.. - Ekenäs : Åbo Akademi (D), 1969.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The theme of this work is the international protection of national minorities in Europe.The author restricts his field to Europe since it is an area possessing certain legal traditions in the treatment of minorities.Subjects covered are: the shaping of minority guarantees, the treaty system and the Council of Europe.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* folkmord = genocide = kansanmurha
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Finland : 8000 / 8222

NOTE (GENERAL): Publicerad på svenska i serien Meddelanden från Institutet för samhällsforskning upprätthållet av Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, nr. 41 ECHR; UDHR; ICCPR; ICESCR; ICCPR-OP; CERD; CDE; Genocide convention;

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
3. Modeen, Tore : Rätten till privat skolundervisning, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Rätten till privat skolundervisning / Modeen, Tore

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Finländska mänskorättsperspektiv / Myntti, K. (ed.) - (Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, Serie A. ; Publikation nr.5), p. 83-116. - Turku : Åbo Akademi (D), 1987. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 340 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln utgör ett bidrag till tolkningen av RF 82 och 79 paragraferna. Författaren behandlar till en början skolväsendets och lagstiftningens historia på detta område och övergår sedan till att behandla privatskolans reglering av idag och tar i slutet fasta på grundlagsenlighetsfrågan och behovet av privata skolor. The article is a contribution to the interpretation of paragraphs 82 and 79 of the Constitution.The author starts by giving an overview of the educational system and the history of educational legislation.Then he proceeds to the private school regulations, and finally he discusses the question of constitutionality and the need for private schools.

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö II , 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö II : selvityksiä ja ehdotuksia / - (Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.64), 66 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet = Goverment; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Goverment printing centre, 1974. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 0556 X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Mietintö pyrkii selvittämään siirtolaisuudesta niin kotimaassa kuin ulkosuomalaisten keskuudessa aiheutuvia ongelmia ja esittämään toimenpidesuorituksia.Mietinnössä käsitellään äänioikeuskysymyksiä, paluumuuttoon liittyviä esityksiä, aikakausjulkaisua ruotsinsuomalaisille, ruotsinsuomalaisten koulukysymyksiä ja vielä varattomien ulkosuomalaisten eläkekysymystä.

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* sverigefinnar = Finnish-speaking Swedes = ruotsinsuomalaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rösträtt = right to vote = äänioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Svenska emigrationskommittens betänkande , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Svenska emigrationskommittens betänkande = Suomenruotsalaisen siirtolaisuuskomitean mietintö / - (Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.24), 109 p.:map.. - Helsinki : Statsrådet = Valtioneuvosto; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = State printing centre, 1980. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 4131 0

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I betänkandet har man undersökt bakgrunden och orsakerna till den finlandssvenska emigrationen.För att råda bot på denna emigration har man föreslagit olika åtgärder som gäller sysselsättningen, förbättring av arbetsmiljön, bostadspolitiken, förbättring av socialskyddet, utbildningen, språket, kulturen samt speciella åtgärder som underlättar återvandring.

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* socialskydd = social security = sosiaaliturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Tasa-arvokokeilutoimikunnan mietintö , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Tasa-arvokokeilutoimikunnan mietintö = Betänkande av försökskommissionen för jämställdhetsfrågor inom skolan / - (Komiteanmietintö = Kommittebetänkande ; No.17), 180 p.. - Helsinki : Opetusministeriö = Undervisningsministeriet = Ministry of education; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral= State printing centre, 1988. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 1200 5

LANGUAGE: FIN, SWE

ABSTRACT: Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on koululainsäädännössä asetettu erääksi koulun kasvatustavoitteeksi.Myös tasa-arvolaissa kiinnitetään huomiota koulutukseen sekä kouluviranomaisten velvollisuuteen edistää tasa-arvoa. Koulutusrakenne ja opetussuunnitelma ovat pääosin samat tytöille ja pojille. Kuitenkin tyttöjen ja poikien koulukokemukset muodostuvat usien erilaisiksi ja myös ammatillisessa koulutuksessa heidän toiveet suuntautuvat eri aloille.Toimi kunnan toimenpide-esitykset kohdistuvat seuraaville alueille: piilo-opetussuunni telma, tietokäsitys ja arvosisällöt, ammatinvalinnan laajentaminen, kouluyhteisön yhteistyö ja opettajankoulutus.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
7. Törnudd, Klaus : Finland and the international norms of human rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finland and the international norms of human rights / Törnudd, Klaus - ( International studies in human rights ; No.6), 365 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 90 247 3257 3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author describes how civil rights are put into practice in Finland.The interaction between national civil rights and international human rights are dealt with in the different chapters of the study.The study can also provide a model for comparative research regarding other countries which adhere to the human rights standards defined by the United Nations.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* apartheid = apartheid = rotusorto
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ILO = ILO = ILO
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* ombudsman = ombudsman = asiamies
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barn = children = lapset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR-OP; ICESCR; International convention on the elimination of all forms of racialdiscrimination (CERD);Convention on the elimination of discrimination against women (CEDAW); Refugee convention;

 
8. Vie privee et droits de l'homme, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Vie privee et droits de l'homme : actes du troisieme colloque international sur la convention europeenne des droits de l'homme (Bruxelles, 30 septembre-3 octobre 1979) : ouvrage publie avec l'appui du centre Interuniversitaire de droit public /, 579 p.. - Bruxelles : Emile Bruylant (D), 1973.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Léouvrage est fait sur le troisieme colloque international sur la Convention europeenne des droits de léhomme.Les travaux du colloque etaient centres sur trois themes : le droit au respect de la vie privee et familiale; les garanties offertes par les mecanismes institutionnels de la Convention; vingt ans déexperience de la Convention et perspectives.

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt att kommunicera = right to communicate = oikeus kommunikaatioon
* föräldrar = parents = vanhemmat
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): Troisieme colloque international sur la Convention europeenne des droits de l'homme, Bruxelles (19700930) (C)

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
9. Annuaire de legislation francaise et etrangere, 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Annuaire de legislation francaise et etrangere : contenant des notices sur l'evolution du droit dans les different pays : 1966 / ; publie par le Centre Francais de Droit Compare - (Nouvelle Serie ; No.15), 597 p.. - Paris : Centre national de la recherche scientique, 1966.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Un livre contenant des notices sur léevolution du droit dans les differents pays.Afrique du Sud, Albanie, Algerie, Allemagne de léOuest, Allemagne de léEst, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Bulgarie, Cameroun, Canada, Republique Centroafricaine, Chili, Congo Brazzaville, Cote déIvoire, Dahomey, Danemark, Eire, Espagne, Etats-Unis, France, Grece, Guinee, Haute-Volta, Hongrie, Italie, Japan, Liban, Madagascar, Mexique, Niger, Nigeria, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pologne, Republique Arab Unie, Roumanie, Royaume-Uni, Suede, Suisse, Tchad, Tchecoslovaqui, Togo, Tunisie, Union Sovietique, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie.

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* nationalitet = nationality = kansallisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal / Central Africa / Southern Africa : 0

LIBRARY LOCATION: IRIS

 
10. Adiseshiah, Malcolm S. : It is time to begin , 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

It is time to begin : the human role in development : some further reflections for the seventies / Adiseshiah, Malcolm S., 182 p.. - Paris : UNESCO, 1972.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book is an edited and selected version of Mr.Adiseshiah's statements and published studies on development during his last three years as a Deputy Director-General of Unesco

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* barnarbete = child labour = lapsityö
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* analfabetism = illiteracy = lukutaidottomuus
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): UDHR;

 
11. The child's rights to education, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The child's rights to education /, 258 p.. - Paris : UNESCO (D), 1979.

ISBN 92 3 101737 3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book runs over the history of the right to education, that is, the legal background.The moral value and the practical significance is also examined, so as the philosophy of the child's right to education and what kind of education children should have.The right to education is an economic as well as a moral necessity.The exercising of the right to education and the promoting of the right to education is also examined.

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barn = children = lapset

 
12. Hersch, Jeanne (prep. by) : Birthright of man, 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Birthright of man / Hersch, Jeanne (prep. by), 589 p. : ill.. - Paris : UNESCO (D), 1969.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The aim of this collection of texts was to assemble a collection anticipating the philosophy implicit in the Universal Declaration of 1948, nothing published after that date has been included.The quotations are drawn from a wide variety of traditions and periods which would illustrate how human beings everywhere, throughout the ages and all over the world, have asserted and claimed the birthright of man

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* slaveri = slavery = orjuus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

 
13. Tomasevski, Katarina (ed.) : Children in adult prisons , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Children in adult prisons : an international perspective / Tomasevski, Katarina (ed.), 220 p.. - London : Frances Pinter, 1986.

ISBN 0 86187 617 2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The contents of this book constitute one of the basic documents resulting from the Exploratory Study on Children in Adult Prisons.The aims of the study are to determine the incidence, by sex and age, of incarceration of children in adult prisons and to identify risk situations.Special reference is made to existing or needed international and national legal texts and declarations. The problem of imprisonment of children is focused on as a global phenomenon. A child is here defined as any person up to the age of eighteen years.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* fångar = prisoners = vangit
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* tortyr = torture = kidutus
* fängslande = imprisonment = vangitseminen
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ICESCR; OAS; ICCPR; ICCPR-2OP; CRC; Additional protocols to the Geneva conventions;

 
14. Veenhoven, Willem A. (ed.) : Case studies on human rights and fundamental freedoms , 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case studies on human rights and fundamental freedoms : a world survey : vol. five / Veenhoven, Willem A. (ed.), 582 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1975.

ISBN 9 0 247 1779 5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article consists of 20 parts:. 1. David E. Schmitt : Discrimination and conflict in Northern Ireland... 2. Winifred Crum Ewing : Human Rights in Northern Ireland. 3. Maurice M.Roumani : The case of the Jews from Arab countries : a neglected issue. 4. N. J.C olletta : Malaysia's forgotten people : education, cultural identity and socio-economic mobility among South Indian plantation workers. 5. Constantina Safilios-Rotschild : sex discrimination : theory and research. 6. William J.Wilson : The changing context of American race relations : urban blacks and structural shifts in the economy. 7. Chris Mullard : Racism in Britain : Management concepts, 1948-1975. 8. Stanley Meisler : Holocaust in Burundi, 1972. 9. Anthony Mascarenhas : Bangladesh : a profile of 20th century genocide. 10. Rudolf O. de la Garza : Mexican Americans in the United States : the evolution of a relationship. 11. Lawrence Schlemmer : Institutionalised inequality and differentiation : an evoluation of race discrimination in South Africa. 12. Cas de Villiers : Colour discrimination and policy evolution in South Africa. 13. Allan C. Ornstein : Affirmative action and American universities. 14. Marshall W. Murphree and Donald G.Baker : Racial discrimination in Rhodesia. 15. Pierre Naudin : The violation of human rights in Uganda. 16. A. C. W van der Vet : Dutch tolerance on trial : Holland on the brink of conflict. 17. The International Leage for the Rights of Man : the violation of human rights in India. 18. Rounaq Jahan : Women in Bangladesh. 19. John Scali ; Philip Hoffman ; Daniel Patrick Moynihan ; and Leonard Garment : the United Nations and human rights : the American viewpoint.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* indianer = Indians = intiaanit
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* judar = Jews = juutalaiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Central Africa

 
15. Veenhoven, Willem A. (ed.) : Case studies on human rights and fundamental freedoms : a world survey : vol. one, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case studies on human rights and fundamental freedoms : a world survey : vol. one / Veenhoven, Willem A. (ed.), 582 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ. , 1975.

ISBN 9 0 247 1780 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article consists of 19 parts. 1. Stefan T.Possony : From Gulag to Guitk : Political prisons in the USSR today. 2. J.Milton Yinger : Discrimination against American blacks. 3. Joseph Dunner : Anti-jewish discrimination since the end of world war two. 4. Clemens Amelunxen : Foreign workers in West Germay. 5. Manuel Medina : Spain : Regional, linguistic and ideological conflict. 6. Gerg Maier : Peru : Portrait of a fragmented society. 7. Miguel Leon-Portilla : Endangered cultures : The Indian in Latin America. 8. Victor J.Hanby : The new indianism and the menominee of Wisconsin. 9. Costa Luca : Discrimination in the Arab Middle East. 10. L.M. von Taubinger : Suffering and struggle of the Kurds. 11. Emmanuel Sivan : The Kabyls : An oppressed minority in North Africa. 12. Albert E.Levak : Discrimination in Pakistan : National, provincial, tribal. 13. W.J Breytenbach : Inter-ethnic conflict in Africa. 14. William Wetherall and George A.De Vos : Ethnic minorities in Japan. 15. Walter Dushnyck : Human rights in communist ruled East-Central Europe. 16. Colin Tatz : Pessimism in Australian race relations. 17. Paul V.Hyer : The Mongolian nation within the People's Republic of China. 18. Winifred Crum Ewing : Discrimination in Great Britain.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* psykiatri = psychiatry = psykiatria
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* religiösa minoriteter = religious minorities = uskonnolliset vähemmistöt
* judar = Jews = juutalaiset
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* indianer = Indians = intiaanit
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kurder = Kurds = kurdit
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* förtryck = repression = sortotoimet
* förföljelse = persecution = vaino
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR / USA / West Germany / Spain / Peru / South America / Central America / Middle East / Turkey / Iran / Iraq / Algeria / Pakistan / Japan / Europe / Australia / China / United Kingdom / Latin America / North Africa

NOTE (GENERAL): UDHR;

 
16. States of emergency , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

States of emergency : their impact on human rights / ; International Commission of Jurists, iii; 477 p.. - Geneva : International Commission of Jurists, 1983.

ISBN 92 9037 019 X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In this study of states of emergency undertaken by the Commission of Jurists, over 15 countries are selected which have had experienced states of emergency in the 1960's and 1970's.The section covers differnt kinds of emergency under different regimes and in different regions.

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / Canada / Colombia / Eastern Europe / Ghana / Greece / India / Malaysia / Northern Ireland / Peru / Syrian Arab Republic / Thailand / Turkey / Uruguay / Zaire / South America / Latin America / Central Africa / West Africa

NOTE (GENERAL): OAS charter; AMR; Geneva conventions; ECHR; ACHPR;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
17. Szabo, Imre : Cultural rights, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Cultural rights / Szabo, Imre, 115 p.. - Budapest : Sijthoff-Leiden, 1974.

ISBN 90 286 0364 4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Cultural rights are discussed in this book and looked upon as products of universal human and social development.They are constituents institutions of the contemporary world.Cultural rights exist in contemporary societies in different forms.In the context in which these rights are discussed, universality prevails over constitutional differences but comprises divergences or possible contrasts, due to differences of state types and conditions prevailing in individual countries.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): Declaration on the economic, social and cultural rights; ECHRP-1-2; UDHR-10; UN charter; ICESCR-15; AMR; ADRD;

 
18. Volio, Fernando : The child's right to education , 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The child's right to education : a survey / Volio, Fernando ; Suchodolski, Bogdan ; Mialaret, Gaston

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The child's right to education / Mialaret, G. (ed.), p.19-53. - Paris : Unesco (D), 1979.

ISBN 92 3 101737

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In this first part of the book different aspects of the right to education regarding children are discussed.The history of the right to education is first briefly examined.Then the authors discuss ethical aspects of the child's right to education and what kind of education a child is to have.

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

NOTE (GENERAL): Declaration of the rights of the child;OAS charter;OAU;ECHR;ADR;AMR;

 
19. Le Thanh Khoi (ed.) : Promoting the right to education, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Promoting the right to education / Le Thanh Khoi (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The child's right to education / Mialaret, G., p.173-249. - Paris : Unesco (D), 1979.

ISBN 92 3 101737

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In the final part of the book, the discussion is about ways in promoting the right to education.Such aspects as action by the authorities, the need for imagination, out-of-school, between school and work, democratization and renovation and finally international co-operation are discussed.

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

 
20. Huberman, A.M., : The present situation and future prospects, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The present situation and future prospects / Huberman, A.M.,

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The child's right to education / Mialaret, G. (ed.), p.57-169. - Paris : Unesco (D), 1979.

ISBN 92 3 101737

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The second part of the book deals with the question of exercising the right to education.Matters of interest are the present situation and future prospects, economic, social and family context, hunger and malnutrition, child psychology, disabled children, discrimination between the sexes in access to education, children of exiles and immigrants scattered and isolated populations, official culture and indigenous culture and finally the mother tongue and the teaching language.

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barn = children = lapset
* migration = migration = siirtolaisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

 
21. Jackson, Dorothy : Twa women, twa rights in the Great Lakes region of Africa, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Twa women, twa rights in the Great Lakes region of Africa / Jackson, Dorothy - (MRG report), 40 p.. - London : Minority Rights Group, 2003.

ISBN 1-904584-11-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* äktenskap = marriage = avioliitto
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* AIDS = AIDS = AIDS
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* våldtäkt = rape = raiskaus
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* utsatta grupper = vulnerable groups = riskialttiit ryhmät

NOTE (GENERAL): ICCPR-27; CERD-1; CEDAW-2-5-7-10-14-16; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); ACHPR; ACHPR-OP; Convention concerning discrimination in respect of employment and occupation (ILO convention no. 111);

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s MRG

 
22. Sjöström, Rolf : YDLC -a literacy campaign in Ethiophia , 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

YDLC -a literacy campaign in Ethiophia : an introductory study and a plan for further research / Sjöström, Rolf ; Sjöström, Margareta, 62 p.. - Uppsala : Scandinavian Institute of African Studies (D), 1973.

ISBN 9 1 7106 071 5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The purpose of this study is to give an account of the structure and the operations of the Yemissprach Dimts Literacy Campaign in Etiophia and to suggest a reseach plan on the basis of the data presented.Data on which the report is based where gathered in dec. 1972 - jan. 1973.

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Ethiopia / East Africa : 5227

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
23. Launonen, Riitta (ed.) : Rauha - kehitys - tulevaisuus : kansainvälisyyden haaste korkeakouluille , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rauha - kehitys - tulevaisuus : kansainvälisyyden haaste korkeakouluille : raportti Suomen Unesco-toimikunnan ja Helsingin yliopiston kehitysmaainstituutin järjestämästä seminaarista Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäasemalla Korkeakoskella, 8-10.11.1977 / Launonen, Riitta (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 16), 214 p.. - Helsinki : Suomen Unesco-toimikunta (D), 1980. - ISSN 0357-4067

ISBN 951 46 5024 7

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Lähtökohtana seminaarille oli Unescon vuonna 1974 hyväksymä suositus, joka koskee kasvatusta kansainväliseen ymmärtämykseen, yhteistyöhön ja rauhaan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien opetusta.Seminaarin tarkoituksena oli arvioida korkeakoulujen opetusta ja tutkimusta suosituksessa esitettyjen periaatteiden mukaan sekä tehdä korkeakoulujen opetusta ja tutkimusta koskevia ehdotuksia.Seminaarissa korostettin ettei maailmankuvan aineksia ja rauhan ja kehityksen tutkimusongelmia tule pirstoa tai eriyttää muusta opetuksesta. Työryhmien raportit antanevat osviittaa tieteenalakohtaiseen konkretisoimistyöhön, joka seminaarissa nähtiin kansainvälisyysajattelun "filosofisten" perusteiden selvittelyä seuraavana askelena. Seuraavat alustukset ja komenttipuheenvuorot esitettiin : Aira Kalela : Unesco ja kansainvälisyyskasvatus. Marja-Liisa Swantz : Kehityksen kysymykset 1980-luvun korkeakoulutoiminnassa. Jyrki Käkönen : Kommenttipuheenvuoro. Annika Takala : Rauhankasvatus ja korkeakoulut. Tapio Varis : Kommenttipuheenvuoro. Pekka Haavisto : Yliopisto ja tulevaisuus. Jeremy Gould : Kommenttipuheenvuoro.

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* fredsfostran = education for peace = rauhankasvatus
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet

NOTE (MEETINGS): Raportti Hyytiälän seminaarista, (19791108), (C)

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
24. Jansson, Jan-Magnus : Language legislation, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Language legislation / Jansson, Jan-Magnus

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish legal system / Uotila, J. (ed.). - 2nd ed... - p. 77-89 - Helsinki : Finnish Lawyers Publishing Company, 1985.

ISBN 951-640-244-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The language legislation in Finland is examined.Constitutional guarantees for the language of the swedish speaking minority are given.The language legislation is also examined in a narrower sense.Educational questions and the autonomy of Åland are brought up.

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* språk = language = kieli
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
25. Rights and responsibilities of youth, 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rights and responsibilities of youth / ; Unesco - (Educational studies and documents ; No. 6), 72 p.. - Paris : UNESCO, 1972.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The study is addressed to all who are able in various ways to influence the accession of young people to responsibilities in various fields.The following aspects which affects the life of young people are examined : the family : the protection of the young : javeline delinguency : education : work : public and political life.

INDEX WORDS:
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

 
26. Hornyik, Brigitte : Artikel 2 1.ZP, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 2 1.ZP / Hornyik, Brigitte

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 631-648. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHRP-1-2

 
27. Just Jeppesen, Kirsten : Minoriteter og det sociale system, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Minoriteter og det sociale system / Just Jeppesen, Kirsten - (De fremmede i Danmark ; 4), 80 p.. - Copenhagen : Socialforskningsinstitutet, 1994. - ISSN 0905-0957

ISBN 87-7487-474-8

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8000

LIBRARY LOCATION: Soc.pol.

 
28. Lagstadgade kulturella minoritetsrättigheter i Sverige, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lagstadgade kulturella minoritetsrättigheter i Sverige / - (Rättsfondens skriftserie ; No. 4), 100 p.. - Stockholm : Rättsfonden (D), 1978.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (MEETINGS): Seminarium anordnat av Rättsfonden, Lidingö, (19770415),(C)

NOTE (GENERAL): Konvention mot diskriminering inom undervisningen

LIBRARY LOCATION: Off.rätt./Tore Modeen

 
29. Anttalainen, Marja-Liisa : Kvinnor, män och arbete, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Kvinnor, män och arbete / Anttalainen, Marja-Liisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Jämställdhet mellan könen i utbildning och arbets liv = Sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa ja työelämässä / Anttalainen, M-L. (eds.), p. 86-118. - Helsingfors : Yrkesutbildningsstyrelsen (D), 1986.

ISBN 951 860 170 4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnor = women = naiset
* arbete = labour = työ
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
30. Nordgren, Nina : Kvinnan gör karriär ; kvinnan som chef, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Kvinnan gör karriär ; kvinnan som chef / Nordgren, Nina

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Jämställdhet mellan könen i utbildning och arbets liv = Sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa ja työelämässä / Anttalainen, M-L. (eds.), p. 56-63. - Helsingfors : Yrkesutbildningsstyrelsen (D), 1986.

ISBN 951 860 170 4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* arbete = labour = työ
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* familj = family = perhe

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

[Next]


24.11.1999