[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Institutionen för pedagogik') results in 57 hits


1. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för pedagogik
  Folkets språk i folkets skola : studier i modersmålsämnets mål- och innehållsfrågor i den svenska folkskolan i Finland 1866-1927 / Sven-Erik Hansén . - Åbo : Åbo akademis förlag, 1988. - 343 s. : ill. Summary.
ISBN 951-9498-30-3
UDC 372.46(091), 371, 803.97, 372.880.1, 372.46, 371.214(091)
2. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för pedagogik
  Folkskolan och den finlandssvenska språkvårdsdiskussionens framväxt / Sven-Erik Hansén.
- In: Språkbruk, ISSN 0081-3818, (1988) 3, s. 4-7.

3. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Child, mother and grandmother : intergenerational interaction in Finnish families / Helena Hurme. - Jyväskylä : University of Jyväskylä, 1988. - 187 s. : ill. - (Jyväskylä studies in education, psychology and social research, ISSN 0075-4625 ; 64).
ISBN 951-679-911-6
UDC 316, 316.356.2, 316.454.5, 159.922, 316.66
4. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Vanhus perheessä : voimavara vai riiston kohde / Helena Hurme.
- In: Gerontologia, ISSN 0784-0039, (1988) 1, s. 30-37.

5. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Vanhusten sukupuolisuus / Helena Hurme.
- In: Gerontologia, ISSN 0784-0039, (1988) 2, s. 119-129.

6. Sandvik, Märta / Institutionen för pedagogik
  Att förlora ordningen men inte fotfästet : rec. av B. Eneroth, Orelationer. Undflyendets socialpsykologi. Akademeja 1987 / Märta Sandvik.
- In: Vasabladet 16.9.1988

7. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Konturer till en pedagogik : jämte några kommentarer / Håkan Andersson.
- In: Om de pedagogiska fenomenens natur / red. H. Andersson och L. Lindberg. - Umeå : Umeå universitet. Pedagogiska institutionen, 1989, s. 5-14. - (Pedagogiska rapporter, ISSN 0281-6776 ; 1989, 22).
ISBN 91-7174-390-1
8. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Lärarutbildningen i historiskt perspektiv : rec. av Reijo E. Heinonen, Aineenopettajakoulutus kulttuuripolitiikan ristivedossa. Helsinki 1988; Gösta Cavonius, Den svenskspråkiga folkskolelärarutbildningen i Finland 1871-1974. Heksingfors 1988 / Håkan Andersson.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 74 (1989) 1, s. 166-170.

9. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Den privata skolan som pedagogisk innovator : trender och exempel ur finländsk skolutveckling / Håkan Andersson.
- In: Skilda lärohus : privat och offentlig undervisning - växelverkan, alternativ förnyelseinsatser : rapport från ett nordiskt syposium från Höllviken, Sverige, 5-6 november, 1987 / red.: Ingrid Nilsson. - Lund : Dialogos, 1989, s. 116-121.
ISBN 91-7504-104-9
10. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Skola och lärare i nordismens tjänst : de nordiska skolmötena 1870-1910 / Håkan Andersson.
- In: Utbildningshistoria 1989 / red. av Urban Dahllöf...et al. - Uppsala : Föreningen för svensk undervisningshistoria, 1989, s. 15-23. - (Årsböcker i svensk undervisningshistoria ; 163).
ISBN 91-85130-35-4
11. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Skollärare-föreningen i Wasa : ett led lärarkårens professionalisering / Håkan Andersson.
- In: Österbotten : årsbok 1987-1988. - Vasa, 1989, s. 195-233. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; nr 45 ).

12. Finnäs, Leif / Institutionen för pedagogik
  A comparison between young people's privately and publicly expressed musical preferences / Leif Finnäs.
- In: Psychology of music, ISSN 0305-7356, 17 (1989) 2, s. 132-145.

13. Finnäs, Leif / Institutionen för pedagogik
  How can musical preferences be modified : a research review / Leif Finnäs.
- In: Bulletin of the council for research in music education, ISSN 0010-9894, (1989) 102, s. 1-58.

14. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för pedagogik
  Klarsynt diagnos av svenskämnets tillstånd idag : rec. av Lars-Göran Malmgren, Svenskundervisning i grundskola. Lund, 1988 / Sven-Erik Hansén.
- In: Läraren, ISSN 0356-7842, 15 (1989) 8, s. 8.

15. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för pedagogik
  Modersmålsämnet som pedagogiskt forskningsobjekt / S.-E. Hansén.
- In: Om de pedagogiska fenomenens natur / red. H. Andersson och L. Lindberg. - Umeå : Umeå universitet. Pedagogiska institutionen, 1989, s. 25-38. - (Pedagogiska rapporter, ISSN 0281-6776 ; 1989, 22).
ISBN 91-7174-390-1
16. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Att observera beteende / Helena Hurme. - Vasa : Åbo Akademi. Pedagogiska fakulteten, 1989. - 53 s : ill. - (Rapporter från Pedagogiska fakulteten / Åbo Akademi, ISSN 0356-6986 ; 28).
ISBN 951-649-599-0
17. Sjöberg, Jan / Institutionen för pedagogik
  Pedagogik och värdering : uppsatser kring fostran och vuxenutbildning ur ett bildningsteoretiskt perspektiv / Jan Sjöberg. - Vasa : Åbo akademi. Pedagogiska fakulteten, 1989. - 101 s. : ill. - (Dokumentation från Pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 37).
ISBN 951-649-657-1
UDC 37, 374, 374.7, 37.01
18. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Historien och modersmålet som formande krafter i den autonoma tidens skolor / Håkan Andersson.
- In: Språk, kultur, fostran : rapport från Kasvatustieteen päivät - Pedagogiska vetenskapsdagar 24-25.11.1989 i Vasa / Red.: Håkan Andersson, Anna-Lena Östern. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1990, s. 23-28. - (Dokumentation från pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 43).
ISBN 951-649-779-9
UDC 37, 800/801
19. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Konturer till en pedagogik : jämte några kommentarer / Håkan Andersson.
- In: Språk, kultur, fostran : rapport från Kasvatustieteen päivät - Pedagogiska vetenskapsdagar 24-25.11.1989 i Vasa / Red.: Håkan Andersson, Anna-Lena Östern. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1990, s. 215-225. - (Dokumentation från pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 43).
ISBN 951-649-779-9
UDC 37, 800/801
20. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Pedagogik och nordism : historiskt exempel och aktuell reflexion / Håkan Andersson.
- In: Forskning och utbildning, ISSN 0345-3588, (1990) 2, s. 40-47.

21. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Språkundervisning som pedagogiskt-historiskt forskningsobjekt / Håkan Andersson .
- In: Skolen 1990 : årsbok for norsk skolehistorie. - Oslo : Selskapet for norsk skolehistorie, 1990, s. 152-155.

22. Finnäs, Leif / Institutionen för pedagogik
  Paul Norrback : geniet från obygden / Leif Finnäs.
- In: Frosini-nytt (1990) 1/2, s. 17-18.

23. Finnäs, Leif / Institutionen för pedagogik
  Castelfidardo : en dragspelets högborg / Leif Finnäs.
- In: Frosini-nytt 3 (1990) 3/4, s. 5-7.

24. Finnäs, Leif / Institutionen för pedagogik
  Castelfidardo : dragspelsstaden / Leif Finnäs.
- In: Hanuri, ISSN 0780-0959, (1990) 3, s. 52-53.

25. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för pedagogik
  Modersmålet i den finlandssvenska folkskolan : språksyn och program formade i en finsk-svensk kontext / Sven-Erik Hansén.
- In: Ainedidaktiikan tutkimus ja tulevaisuus / toim. Veijo Meisalo ja Katri Sarmavuori. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990, s. 147-166. - (Tutkimuksia, ISSN 0359-4203 ; 76).
ISBN 951-45-5320-9
UDC 372, 681.3
26. Hansén, Sven-Erik / Institutionen för pedagogik
  El lenguaje del pueblo en la escuela del pueblo / Sven-Erik Hansén.
- In: Las lenguas y la educacion para la paz : Linguapax II. Colleccion seminarios N. 21. ICE/Horsori / Miguel Siguan (Coord). - Barcelona : Universidad Barcelona, 1990, s. 121-129.
ISBN 84-85840-08-9
27. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Lasten aggressiivisen käyttäytymisen hallinta kotona ja koulussa / Helena Hurme .
- In: Kasvatus, ISSN 0022-927X, (1990) s. 261-270.

28. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Kommentarer till rapporten avgiven av arbetsgruppen för evaluering av pedagogik / Helena Hurme.
- In: Kasvatus, ISSN 0022-927X, (1990) 1, s. 52-56.

29. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Kielikylpy : paras tapa opettaa lapsille vieras kieli? / Helena Hurme.
- In: Kasvatus, ISSN 0022-927X, (1990) 5-6, s. 347-356.

30. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Dekonstruktionismen och det postmoderna jaget / Helena Hurme.
- In: Nordisk psykologi, ISSN 0029-1463, 42 (1990) 5, s. 366-375.

31. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Eläkeläisten perhesuhteet / Helena Hurme.
- In: Vanheneminen ja elämänkulku : sosiaaligerontologian perusteita / toim. Pertti Pohjolainen, Marja Jylhä. - Espoo : Weilin + Göös, 1990, s. 199-228. - (Prisma).
ISBN 951-35-3994-6
UDC 316
32. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Kehityspsykologinen näkökulma lasten kulttuurin muutokseen / Helena Hurme.
- In: Kulttuurivaihdos lapsen ja nuoren elämässä. - Helsinki : Yhteiset lapsemme - All our children, 1990, s. 3-13. - (Julkaisuja ; no. 1).

33. Sjöberg, Jan / Institutionen för pedagogik
  Kasvattaminen on vain opetuksesta luopumista? : ajatuksia kasvatuksen ja opetuksen erilaisuudesta / Jan Sjöberg.
- In: Språk, kultur, fostran : rapport från Kasvatustieteen päivät - Pedagogiska vetenskapsdagar 24-25.11.1989 i Vasa / Red.: Håkan Andersson, Anna-Lena Östern. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1990, s. 207-213. - (Dokumentation från pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 43).
ISBN 951-649-779-9
UDC 37, 800/801
34. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Die Geschichte als Instrument der politischen Bildung in den Schulen Finnlands 1809-1917 / Håkan Andersson.
- In: Politische Erziehung in sich wandelnden Gesellschaften : Plädoyers für eine Veränderung der politischen Bildung / hrsg. von Dietrich Hoffmann. - Weinheim : Deutscher Studien Verlag, 1991, s. 37-51.
ISBN 3-89271-283-2
35. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Krossar marknadsekonomin humanismen? : pedagogens synvinkel / Håkan Andersson.
- In: Opistolehti = Studieringen, ISSN 0473-0623, (1991) 1, s. 25-27.

36. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Mellan Norden och Ryssland : historien som geopolitiskt instrument i Finlands skolor 1809-1917 / Håkan Andersson.
- In: Levende fortid / Bjarne Björndal, Torstein Harbo og Jon Haukaas (red.). - Oslo : Ad notam, cop. 1991, s. 91-105. Festskrift till Helge Dahl.
ISBN 82-417-0054-7
37. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  Skilda lärohus : några glimtar från ett nordiskt utbildningshistoriskt forskningsprojekt / Håkan Andersson, Ingrid Nilsson.
- In: Skole, dannelse, samfund : festskrift til Vagn Skovgaard-Petersen 31. maj 1991 / red. af Harry Haue...et al. - Odense : Odense universitetsforl., cop. 1991, s. 175-178. - (Odense University studies in history and social sciences, ISSN 0078-3307 ; vol. 134).
ISBN 87-7492-808-2
UDC 37(489)(091)
38. Andersson, Håkan / Institutionen för pedagogik
  The struggle over history in Finland's schools 1843-1917 / Håkan Andersson.
- In: History of education, ISSN 0046-760X, Vol. 20 (1991) 1, s. 5-15.

39. Finnäs, Leif / Institutionen för pedagogik
  Folkmusik i skolan ska både synas och höras : några funderingar och forskningsresultat / Leif Finnäs.
- In: Fiolen min, ISSN 0782-3479, (1991) 1, s. 16-21.

40. Höglund-Ingo, Pia / Institutionen för pedagogik
  Att lära sig sävslöjd : en analys av sävslöjden som kulturyttring / Pia Höglund-Ingo. - Pedersöre : Pedersöre medborgarinstitut, 1991. - 36 s.
ISBN 952-90-30101-7
41. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Dimensions of grandparenthood / Helena Hurme.
- In: The psychology og grandparenthood : an international perspective / ed. by Peter K. Smith. - London : Routledge, 1991, s. 19-31.
ISBN 0-415-04730-7
42. Finnäs, Fjalar / Institutionen för pedagogik
  Finländsk dragspelspionjär fyllde 100 / Fjalar Finnäs.
- In: Frosini-nytt (1992) 1, s. 7.

43. Finnäs, Fjalar / Institutionen för pedagogik
  Studying music education for adults : some reflections and exemplifications from a Finnish project / Fjalar Finnäs.
- In: Newsletter / utg. av European society for the cognitive science of music (1992) 2, s. 20-25. Även som: Enseignement de la musiq aux adultes : réflexions et example d'un projet Finlandais. Ingår i: Bulletin de information / ESCOM, (1992)2, s. 21-25.

44. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Children's conceptions of old people / Helena Hurme.
- In: Roczniki socjologii rodziny : studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne, ISSN 0867-2059, Tom IV (1992) s. 161-170. Yearbook of family sociology.

45. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Cross-national differences in adolescents' perceptions of their grandparents / Helena Hurme, Maria Tyszkowa.
- In: Twelfth Biennial Meetings of ISSBD, 19-23 July 1993 Recife Brazil : poster abstracts / The International Society for the Study of Behavioural Development. - Recife : ISSBD, 1993, s. 89.

46. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Dimensions of the grandmother role / Helena Hurme.
- In: Third European Conference on Developmental Psychology, Budapest, Hungary June 15-19, 1988 : abstracts of contributions / edited by Magda Kalmár ... [et al.]. - Budapest : [s.n.], 1988, s. 53.

47. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Ecological determinants of children's perception of grandparents : Finland and Poland / Maria Tyszkowa & Helena Hurme.
- In: Tenth Biennial Meetings of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD) : 9-13 July, 1989, Jyväskylä, Finland : abstracts : poster exhibitions and special exhibitions / the International Society for the Study of Behavioural Development. Biennial Meetings (1989). - Jyväskylä : University of Jyväskylä, 1989, s. 426. Ryggtitel : Tenth Biennial Meetings of ISSBD: Abstracts.

48. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Finland : [kommentar till The eleven country study - a longitudinal, cross-national study on aging] / Helena Hurme.
- In: ISSBD Newsletter (1991) 2, s. 6. Utg. av: International Society for the Study of Behavioural Development.

49. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Finland : [comments on The sorry state of child care in America / Helena Hurme.
- In: ISSBD Newsletter (1989) 2, s. 5. Utg. av: International Society for the Study of Behavioural Development.

50. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Intergenerational interactions in the family / Helena Hurme.
- In: Problems of the family / redaktor Andrzej Jankowski. - Poznan : [Wyd-wo UAM], 1989, s. 7-20. - (Czlowiek i spoleczenstwo, ISSN 0239-3271 ; tom IV).
ISBN 83-232-0014-9

[Next]