[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Pedagogiska institutionen') results in 57 hits


1. Finnäs, Leif / Pedagogiska institutionen
  Att se, höra och uppleva musik / Leif Finnäs.
- In: Folk och musik : 1993, ISSN 0789-6549, 2 (1993) s. 9-24.

2. Finnäs, Leif / Pedagogiska institutionen
  Olika musikrepresentationsformers effekt på lyssnarupplevelsen : några teoriansatser, en forskningsöversikt, och ett empiriskt bidrag rörande skolelevers reaktioner inför levande respektive mediaförmedlad musik / Michael Uljens. - Vasa : Åbo Akademi, 1993. - 144 , <53> s. - (Pedagogiska rapporter / Österbottens högskola. Pedagogiska institutionen, ISSN 1236-3618 ; 1992, 1). P. 105-144: Abreviated English version.
ISBN 951-650-212-1
3. Hansén, Sven-Erik / Pedagogiska institutionen
  Hur förstärka den finlandssvenska identiteten i lärarutbildningen? / Sven-Erik Hansén.
- In: Svenska folkskolans vänners kalender 1993, ISSN 0357-1068, 107 (1993) s. 21-28.

4. Finnäs, Leif / Pedagogiska institutionen
  Fritt utbildningsarbete : en utvärderande lägesbeskrivning / Jari Sarja ; i medverkan av Leif Finnäs, Petri Salo, Jan Sjöberg. - Vasa : Åbo Akademi, 1994. - 150 s. : ill., diagr., tab. - (Pedagogiska rapporter / Österbottens högskola. Pedagogiska institutionen, ISSN 1236-3618 ; nr 5).
ISBN 951-650-495-7
5. Häger-Nylund, Birgit / Pedagogiska institutionen
  Vasa specialpedagogiska center : mötesplats för forskare och klienter / Birgit Häger-Nylund.
- In: SPEC-NYTT, ISSN 0782-8039, (1994) 1, s. 15-26.

6. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  Att värna den hela människan : drag i Zacharias Topelius' skol- och bildningssyn / Håkan Andersson.
- In: Streiftog i historisk og komparativ pedagogikk : artikkelsamling utgitt i forbindelse med Torstein Harbos 70-årsdag / Knut Tveit (red.). - Oslo : Universitetet i Oslo, 1997, s. 117-132. - (Rapport / Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt ; 1997, 2).

7. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  Broar : till Roger Broo på 50-årsdagen / [arbetsgruppen ... Gunilla Hellman ... et al.] ; [medarbetarna: Andersson, Håkan ... et al.]. - [Helsingfors] : Delegationen för svenska kulturfonden, 1995. - 151, [1] s. : ill. Svensk och engelsk text.
ISBN 951-9211-37-3
8. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  The case of the Swedish-speaking finns / Håkan Andersson and Kjell Herberts.
- In: International review of education = Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft = Revue internationale de pédagogie, ISSN 0020-8566, Vol. 42 (1996) No. 4, s. 384-388.

9. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  Viceordföranden har ordet : forskningen - vetenskapssamfundets nerv / Håkan Andersson.
- In: Källan : Svenska litteratursällskapet informerar, ISSN 1237-8356, (1995) 1, s. 1-2.

10. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  Fostran och tillhörighet / Håkan Andersson.
- In: Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja, ISSN 0022-927X, (1995) 2, s. 97-100. Pääkirjoitus.

11. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  History of education in post-war educational research in Finland : some trends and problems / Håkan Andersson.
- In: Scandinavian journal of educational research, ISSN 0031-3831, Vol. 41 (1997) Nos 3-4, s. 333-346.

12. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  Kring universitetens autonomi / Håkan Andersson.
- In: ÖH-bulletinen : tidskrift för Österbottens högskola ÅA, ISSN 1236-1151, (1995) 2, s. 2-3.

13. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  Livslångt, livsbrett, livsdjupt lärande : reflexioner kring bildningens dimensioner / Håkan Andersson.
- In: Lärandet som livshållning : det livslånga lärandet i ett finlandssvenskt perspektiv / Samuel Lindgrén och Jan Sjöberg (red.). - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1997, s. 33-43.
ISBN 952-13-0134-1
14. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  Overnasjonalitet eller hjemsted - samfunnfagenes oppgaver i en verden "uten grenser" / Håkan Andersson.
- In: Samfunnsfagkonferansen 1995 REFORM'94 Lillehammer, 13.-14. februar 1995 : konferansrapport / Högskolen i Lillehammer. - Lillehammer : Oppland distriktshøgskole, 1995, s. 101-111. - (Informasjonsserien, ISSN 0800-4935 ; 88/1995).
ISBN 82-7184-159-9
15. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  Quo vadis, Österbottens högskola? / Håkan Andersson.
- In: ÖH-bulletinen : tidskrift för Österbottens högskola ÅA, ISSN 1236-1151, (1995) 1, s. 2-3.

16. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  Skolan som livsfråga : kring Topelius syn på skola och undervisning / Håkan Andersson.
- In: Svenskbygden : organ för finlandssvenskt bildningsarbete, ISSN 0356-1755, 74 ( 1995) 1, s. 9-13.

17. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  Trädgårdsmästarbreven som pedagogik / Håkan Andersson.
- In: Festskrift till Johan Wrede 18.10.1995 / red. Magnus Pettersson. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1995, s. 51-59. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr 594).
ISBN 951-583-018-4
18. Andersson, Håkan / Pedagogiska institutionen
  ÖH & ÅA / Håkan Andersson.
- In: Broar : till Roger Broo på 50-årsdagen / [arbetsgruppen ... Gunilla Hellman ... et al.] ; [medarbetarna: Andersson, Håkan ... et al.]. - [Helsingfors] : Delegationen för svenska kulturfonden, 1995, s. 24-33. Svensk och engelsk text.
ISBN 951-9211-37-3
19. Finnäs, Leif / Pedagogiska institutionen
  [Rev. of] Bruce L. Thiessen, The effects of melody/text integration on reproduction of music / Leif Finnäs.
- In: Bulletin of the council for research in music education, ISSN 0010-9894, (1995) 126, s. 82-84.

20. Finnäs, Leif / Pedagogiska institutionen
  Folkbildningsstudier i musik för vuxna / Leif Finnäs.
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13. mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.

21. Finnäs, Leif / Pedagogiska institutionen
  Musikalisk bildning för vuxet folk : en genomgång av tankar och rön beträffande vuxnas intresseinriktade fritidsstudier i musik, och en empirisk granskning av finländska folkbildningsinrättningars musikstudieutbud / Leif Finnäs. - Vasa : Åbo Akademi, 1995. - 136, [15] s. : tab. - (Pedagogiska rapporter / Österbottens högskola. Pedagogiska institutionen, ISSN 1236-3618 ; nr 8). Sammandrag.
ISBN 951-650-566-X
22. Salo, Petri / Pedagogiska institutionen
  Folkbildning i fokus : rapport i anslutning till ett seminarium kring det finlandssvenska fria bildningsarbetet i Vasa 19.05.1994 / Petri Salo (red.). - Vasa : Åbo Akademi, 1994. - 94 s. : diagr., ill., tab. - (Diskussion och dokumentation / Österbottens högskola. Pedagogiska institutionen, ISSN 1236-3626 ; nr 2).
ISBN 951-650-436-1
23. Salo, Petri / Pedagogiska institutionen
  Folkbildningsforskning i Finland : vart tog den vägen? / Petri Salo & J. Sarja.
- In: Årsbok om folkbildning : forskning och utveckling, ISSN 1104-5094, (1997) s. 136-145.

24. Salo, Petri / Pedagogiska institutionen
  Från livslång utbildning till livslångt lärande / Petri Salo. - Helsingfors : Svenska studiecentralen, 1997. - 24 s. : ill.
ISBN 952-90-8913-9
25. Salo, Petri / Pedagogiska institutionen
  Från läroanstalt till yrkeshögskola : om förändring och utveckling i samband med yrkeshögskoleförsöket / Petri Salo. - Vasa : Vasa tekniska yrkeshögskola, 1996. - 85, [10] s. : ill. - (Vasa tekniska yrkeshögskola. Serie A. Rapporter, ISSN 1238-5115 ; nr 2).
ISBN 952-5074-14-5
26. Salo, Petri / Pedagogiska institutionen
  Från techne till teknologi : en tolkning av yrkesutbildningens och den yrkesinriktade vuxenutbildningens roll och uppgift ur ett vuxenpedagogiskt och organisationsteoretiskt perspektiv / Petri Salo. - Vasa : Åbo Akademi, 1994. - 116, [24] s. : diagr., ill., tab. - (Pedagogiska rapporter / Österbottens högskola. Pedagogiska institutionen, ISSN 1236-3618 ; nr 4).
ISBN 951-650-435-3
27. Salo, Petri / Pedagogiska institutionen
  On the andragocical conditions and foundations of learning within organizations / Petri Salo.
- In: Adult education without barrie[r]s : discussion and research in European context / Kyösti Kurtakko & Osmo Kivinen & Jari Eskola (eds.). - Rovaniemi : Lapin yliopisto, 1997, s. 100-119. - (Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. C. Katsauksia ja puheenvuoroja, ISSN 1235-1075 ; 16).
ISBN 951-634-569-7
28. Salo, Petri / Pedagogiska institutionen
  Organizational learning in the context of a school organization : the case of institute of technology / Petri Salo.
- In: Learning organisation from theory to practice / edited by Jorma Enkenberg, Marcus Gustafsson and Matti Kuittinen ; [publisher: University of Joensuu, Research and Development Center for Information Technology in Education]. - [Joensuu] : Joensuu University Press, 1996, s. 75-84.
ISBN 952-9800-15-0
29. Salo, Petri / Pedagogiska institutionen
  Självvärdering av funktionsduglighet vid arbetar- och medborgarinstitut : exemplifierat med Jakobstads svenska arbetarinstitut / Petri Salo. - Vasa : Åbo Akademi, 1995. - 93, [18] s. : ill., tab. - (Diskussion och dokumentation / Österbottens högskola. Pedagogiska institutionen, ISSN 1236-3626 ; nr 3).
ISBN 951-650-526-0
30. Salo, Petri / Pedagogiska institutionen
  Voiko asiantuntijaorganisaatio olla oppiva organisaatio? / M. Kuittinen, P. Salo.
- In: Hallinnon tutkimus, ISSN 0359-6680, 16 (1997) 3, s. 201-208.

31. Salo, Petri / Pedagogiska institutionen
  Yhteisöissä tapahtuva aikuiskasvatus vapaan sivistystyön tulevaisuuden haasteena ja mahdollisuutena / Petri Salo.
- In: Aikuiskasvatus : aikuiskasvatustieteellinen aikakauslehti, ISSN 0358-6197, ( 1997) 1, s. 38-46.

32. Sandelin-Benkö, Singa / Pedagogiska institutionen
  Hälsa och livskvalitet / Singa Sandelin-Benkö.
- In: Folkhälsan, ISSN 0785-1448, (1997) 3, s. 18-20.

33. Sandelin-Benkö, Singa / Pedagogiska institutionen
  Utbildning av handledare inom social- och hälsovården : ett finländskt perspektiv / Singa Sandelin-Benkö.
- In: Insikten : Riksföreningen Psykoterapicentrums tidning, ISSN 1400-0938, årg. 6 ( 1997) 1, s. 30-37.

34. Sandelin-Benkö, Singa / Pedagogiska institutionen
  Utforskandets vida marker : reflektioner kring spädbarnet och barnet i daghem och förskola / Singa Sandelin-Benkö.
- In: Lärandet som livshållning : det livslånga lärandet i ett finlandssvenskt perspektiv / Samuel Lindgrén och Jan Sjöberg (red.). - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1997, s. 77-86.
ISBN 952-13-0134-1
35. Sjöberg, Jan / Pedagogiska institutionen
  Lärandet som livshållning : det livslånga lärandet i ett finlandssvenskt perspektiv / Samuel Lindgrén och Jan Sjöberg (red.). - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1997. - 234 s. : ill.
ISBN 952-13-0134-1
36. Sjöberg, Jan / Pedagogiska institutionen
  Martti Haavios pedagogik och lärarpersonlighet / Jan Sjöberg.
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13. mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.

37. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Att förklara utbildningsplaner : två strukturekvationsmodeller analyserade med Lisrel / Michael Uljens. - Vasa : Åbo Akademi, 1995. - 36, [14] s. : ill. - (Publikationer från pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi ; nr 17). Abstract: Explaining educational plans.
ISBN 951-650-554-6
38. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Början till slutet på lokala läroplaner? / Michael Uljens.
- In: Spektri : Opetushallituksen tiedote, ISSN 1235-3620, (1996) 2-3, s. 19.

39. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Dezentralisierung der Planung und Zentralisierung der Evaluation von die Perspektive einer reflektive didaktische Theorie / Michael Uljens.
- In: Europa als Bildungsgemeinschaft : Bildung - Schulreform - Lehrerbildung ; die Beiträge zur internationalen Konferenz vom 3. bis 5. oktober 1996 an der Pädagogischen Hochschule Erfurt / hrsg. von Siegfried Protz. - Rudolstadt & Jena : Hain Verlag, 1997, s. 365-371.
ISBN 3-930215-52-7
40. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Didaktik : teori, reflektion och praktik / Michael Uljens (red.). - Lund : Studentlitteratur, 1997. - 267 s. Delvis övers. från norska, finska och tyska.
ISBN 91-44-47941-7
41. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  European identity in change : the meeting between German, Russian and Nordic educational traditions / Michael Uljens (ed.). - Vasa : Åbo Akademi, 1997. - 212, [4] s. : ill. - (Pedagogiska rapporter / Österbottens högskola, pedagogiska institutionen ; nr 10).
ISBN 951-650-960-6
42. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Grunddrag till en reflektiv skoldidaktisk teori / Michael Uljens.
- In: Didaktik : teori, reflektion och praktik / Michael Uljens (red.). - Lund : Studentlitteratur, 1997, s. 164-195. Delvis övers. från norska, finska och tyska.
ISBN 91-44-47941-7
43. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  [Introduktion] / Michael Uljens.
- In: Didaktik : teori, reflektion och praktik / Michael Uljens (red.). - Lund : Studentlitteratur, 1997, s. 1-5. Delvis övers. från norska, finska och tyska.
ISBN 91-44-47941-7
44. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Issues in theory and practice of european education / Michael Uljens.
- In: European identity in change : the meeting between German, Russian and Nordic educational traditions / Michael Uljens (ed.). - Vasa : Åbo Akademi, 1997, s. 1-15. - (Pedagogiska rapporter / Österbottens högskola, pedagogiska institutionen ; nr 10).
ISBN 951-650-960-6
45. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Lehrerbildung und die Zweite Welle der Dezentralisierung : zur Analyse der heutigen Situation / Pertti Kansanen & Michael Uljens.
- In: Diskussionen über einige pädagogische Fragen : V / herausgegeben von Pertti Kansanen. - Helsinki : University of Helsinki, 1995, s. 47-62. - (Research report / Department of Teacher Education, University of Helsinki ; 140). Edelliset osat nimellä Discussions on some educational issues.
ISBN 951-45-6982-2
46. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  A model of school didactics and its role in academic teacher education / Michael Uljens.
- In: Didaktik and/or curriculum / Stefan Hopmann, Kurt Riquarts (eds.). - Kiel : Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften, 1995, s. 301-332.
ISBN 3-89088-101-7
47. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Nationalsocialismen och bildningsteoretisk didaktik / Michael Uljens.
- In: Utbildning och demokrati : tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, ISSN 1102-6472, 4 (1995) 1, s. 116-121.

48. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  On the history and future of finnish didactics / Pertti Kansanen, Michael Uljens.
- In: Scandinavian journal of educational research, ISSN 0031-3831, 41 (1997) 3-4, s. 225-235.

49. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  On the philosophical foundations of phenomenography / Michael Uljens.
- In: Reflections on phenomenography : toward a methodology? / Gloria Dall'Alba & Biörn Hasselgren (eds.). - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, 1996, s. 105-130. - (Göteborg studies in educational sciences ; 109).
ISBN 91-7346-299-3
50. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Pekande finger blir värja : frivilliga prov kan tolkas på många sätt / Michael Uljens.
- In: Läraren, ISSN 0356-7842, 10 (1996) 22, s. 5.

[Next]