[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Lönnqvist, Bo') results in 25 hits


1. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Drakskepp och runslingor : något om vikingaromantik i sekelskiftets Finland / Bo Lönnqvist.
- In: By og bygd : norsk folkemuseums årbok 1987-88. - Oslo, 1989, s. 85-97.

2. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Den finlandssvenska bygdedräktrörelsen / Bo Lönnqvist.
- In: Espoon kansallispuku = Esbo bygdedräkt / Bo Lönnqvist, Mariliina Perkko, Gunilla Vuori. - Esbo : Esbo stadsmuseum, 1989, s. 9-11. - (Esbo stadsmuseums forskningsserie ; 2).

3. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Hjördis Dahl 1905-1988 : nekrolog / Bo Lönnqvist.
- In: Budkavlen 1988, ISSN 0302-2447, 67 (1989) s. 88-90.

4. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Kun taiteilijat löysivät kansanpuvun / Bo Lönnqvist.
- In: Ars : Suomen taide / toimitusneuvosto: päätoim.: Salme Sarajas-Korte...et al. - Espoo : Weilin + Göös, 1989, s. 104-107.
ISBN 951-35-4204-1
UDC 72, 7(091)(480)
5. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Lekens redskap / Bo Lönnqvist.
- In: Att leka är nödvändigt : en antologi om lek / sammanställd av Agneta Lindh-Munther. - Stockholm : Liber, 1989, s. 198-213.
ISBN 91-40-71908-1
UDC 159.7:688.72:373.2
6. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Troll och människor : on utseende och kulturella barriärer / Bo Lönnqvist.
- In: SPHINX. Årsbok=Vuosikirja 1989 : föredrag och uppsatser=esitelmät ja kirjoitukset. - Hfors : Finska Vetenskapssocieten, 1989, s. 69-82. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

7. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  När folkdräkten blev altartavla : något om den kulturella konstruktionen av världen / Bo Lönnqvist.
- In: Människor & föremål : etnologer om materiell kultur / bidrag av K-O Arnstberg...et al. - Stockholm : Carlsson, 1990, s. 209-215. - (Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, ISSN 0560-2416 ; nr 38).
ISBN 91-7798-314-9
UDC 391(082)
8. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Varför studera leksaker? / Bo Lönnqvist.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 75 (1990) 3, s. 524-532.

9. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Folkdans och herrskapsdans : kring två kulturella koder i konst och verklighet / Bo Lönnqvist.
- In: Folk - musik - dans i nordisk konst / utställningskommissarie och katalogred.: Louise Robbert. - Stockholm : Liljevalchs konsthall, 1990, s. 197-213. - (Liljevalchs katalog ; 402). Folk-musik-dans i nordisk konst 14 juni - 26 augusti 1990.
ISBN 91-86828-07-X
UDC 061.43:7.041(48)
10. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Elijsabet Krijttkens - ett fall för historisk antropologi : om ryktet som motiv för livsstrategi / Bo Lönnqvist.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1990) s. 9-11.

11. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Remembering and forgetting : recording for posterity / Bo Lönnqvist.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1990) s. 19-30. På svenska i: Budkavlen, ISSN 0302-2447, 68(1989), s. 79-91.

12. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  The concept of toys / Bo Lönnqvist.
- In: Children's folklore review, ISSN 0739-5558, 14 (1991) Fall,

13. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Folkkulturens skepnader : till folkdräktens genealogi / Bo Lönnqvist. - /Hfors/ : Schildts, 1991. - 199 s. : ill. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner. Serie 3, ISSN 0789-6085 ; volym 2).
ISBN 951-50-0519-1
14. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Musikrörelsens visuella gestalt : en kulturantropologisk analys / Bo Lönnqvist.
- In: Musik - sång - fest 1891-1991 : de finlandssvenska sångfesterna som kulturföreteelse och impulsgivare / red.: Fabian Dahlström...et al ; bildred.: Kitty von Wright. - Vasa : Finlands svenska sång och musikförbund, 1991, s. 30-43.
ISBN 952-90-2928-4
15. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Topelius och julen : en litteraturantropologisk studie / Bo Lönnqvist.
- In: Svenska folkskolans vänners kalender 1991, ISSN 0357-1068, 105 (1991) s. 13-28.

16. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Vad är finlandssvensk mat / Bo Lönnqvist.
- In: Finlandssvenska matboken / /utgiven av/ Finlands svenska Marthaförbund. - Hfors : Schildt, 1991, s. 9-22.
ISBN 951-50-0525-6
17. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Dockan i gränslandet / Bo Lönnqvist.
- In: Vår lösen : Kristen kulturtidskrift, ISSN 0346-4679, (1992) nr 4, s. 243-245. Utg. av Stiftelsen Vår lösen.

18. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Finlandssvenskt traditionsmönster / Bo Lönnqvist.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) h. 6-7, s. 388-394.

19. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  God Jul! / Bo Lönnqvist. - /Helsingfors/ : Schildt, 1992. - 115 s. : ill.
ISBN 951-50-0576-0
20. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Gustavianskt liv : en blick på paradoxernas teaterscen / Bo Lönnqvist.
- In: Kustaa III:n aikaan = Från tredje Gustafs dagar / red. Kari Paavo-Kokki. - Heinola : Heinolan kaupunginmuseo, 1992, s. 16-22. - (Heinolan kaupunginmuseon julkaisuja = Heinola stadsmuseums publikationer ; nr 1).
ISBN 951-96631-0-X
21. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Hem, barn, ting / Bo Lönnqvist.
- In: Hus, hjem og innbo : forskningsstatus - forskningsstrategier. - Oslo : Norges allmenvitenskapelige forskningsråd, 1992, s. 121-127. - (Museumsnettverket ; 1).
ISBN 82-7216-807-3
22. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Den industrialiserade människan / Bo Lönnqvist.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1992) 2, s. 9-11.

23. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Kaupunki käsitteenä ja näyttämönä / Bo Lönnvist.
- In: Elämän kohtauspaikka / toimittanut Kimmo Kajaste ; julk. Suomen kaupunkiliitto. - Helsinki : Kirjayhtymä, 1992, s. 25-32.
ISBN 951-26-3774-X
24. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Prolog: att tänka antropologiskt ; Epilog: Att skriva kultur ; ungdomars antropologiska analys av sin närmiljö / Bo Lönnqvist.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1992) 1, s. pärmens insida, s. 24. Tema: Det höga och det låga i kulturen. Antropologiska studier i den urbana världen.

25. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Ting, rum och barn : historisk-antropologiska studier i kulturella gränser och gränsöverskridande / Bo Lönnqvist. - Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1992. - 429 s. - (Kansantieteellinen arkisto = Etnologiskt arkiv, ISSN 0355-1830 ; 38).
ISBN 951-9057-048