[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Lauren, Christer') results in 39 hits


1. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Fornfil : genrestudier i östnordisk medeltidslitteratur / Christer Laurén.
- In: Studier i svensk språkhistoria / red.: Gertrud Pettersson. - Lund : Lund U.P., 1988, s. 178-184. - (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Ser. A ; 41).
ISBN 91-7966-047-9
UDC 803.97-02
2. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Klassiska språk och termer / Christer Laurén.
- In: Fackspråk och översättningsteori : VAKKI-seminarium VIII. Vörå 13-14.2.1988 / Toim. Anita Nuopponen. - Vaasa : Vasa högskola, 1988, s. 88-100.
ISBN 951-683-304-7
3. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Corpus och kvantiteter / Christer Lauren.
- In: Special languages and second languages : methodology and research AFinLA yearbook 1989 / Anita Nupponen & Rolf Palmberg (eds). - Hki : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, 1989, s. 107-115. - (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja, ISSN 0781-0318 ; no. 47).
ISBN 951-9388-34-6
UDC 82, 372, 80, 372.880
4. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Fackspråkets frihetsgrader / Christer Lauren.
- In: Tvärsnitt, ISSN 0348-7997, (1989) 2, s. 3-10. Även i: Svenska som fackspråk på högskolenivå. Rapport/Nordiska språk- och informationscentret, ISSN 0780-9794, nr. 28, s. 10-22.

5. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Från vagga till grav : om byråkratispråk / Christer Lauren.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 7, s. 432-436.

6. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Föremål, metod och en tredje dimension i fackspråksforskningen / Christer Lauren.
- In: Nordisk tidskrift för fackspråk och terminologi, ISSN 0108-7789, (1989) 1, s. 18-22.

7. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Kritiskt om termens morfologi / Christer Lauren.
- In: Erikoiskielet ja käännösteoria = Fackspråk och översättningsteori : VAKKI-seminarium IX, Vörå 11.-12.1989 / red. Gerald Porter, Juhani Stenfors. - Vasa : Vaasan korkeakoulu, 1989, s. 31-38. - (Vaasan korkeakoulu. Kielten laitos. Käännösteorian ja ja ammattikielten tutkijaryhmä, ISSN 0783-0580 ; no 13).
ISBN 951-683-336-1
8. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Lärare och forskare i symbios i språkbadsskolan / Christer Lauren och Siv Vesterbacka.
- In: Tempus, ISSN 0355-8053, (1989) 5, s. 19-21.

9. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Om terminologins teori / Christer Lauren.
- In: Terminfo, ISSN 0358-7517, (1989) 3, s. 6-8.

10. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Societal bilingualism and language planning / Christer Lauren.
- In: Bilingualism in society and school / ed. by J.N. Jörgensen...et al. - Clevedon : Multilingual matters, cop. 1988, s. 11-18. - (Multilingual matters Copenhagen studies in bilingualism ; 43 vol. 5). Proceedings from the Fifth Nordic Conference on Bilingualism.
ISBN 1-85359-016-9
UDC 061.3(48):800.73
11. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Är herr Strudls tyska tyska? / Christer Lauren.
- In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1989) 4, s. 10-11.

12. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Språkbadsskolan och dess möjligheter i Karleby / Christer Lauren.
- In: Karleby-projektet : en dokumentation av forskning kring tvåspråkighet i Karlebynejden 1987-90 / red. Kjell Herberts & Ann Högnäs-Sandström. - Vasa : Åbo akademi. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1990, s. 109-115. - (Forskningsrapporter, ISSN 0785-6822 ; nr 11).
ISBN 951-649-807-8
UDC 800.73, 800.73, 800.73(480.81)
13. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Immersion programmes in Catalonia and Finland : a comparative analysis of the motives for the establishment / Josep Maria Artigal and Christer Lauren.
- In: Språkbadsskolan i Vasa / Christer Lauren - Siv Vesterbacka (eds.). - Vasa : Vasa högskola, 1990, s. 11-15.
ISBN 951-683-355-1
14. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Kielikylpykoulun mahdollisuudet Suomessa / Christer Lauren.
- In: Språkbadsskolan i Vasa / Christer Lauren - Siv Vesterbacka (eds.). - Vasa : Vasa högskola, 1990, s. 16-19.
ISBN 951-683-355-1
15. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Skolor och språkbad : språket som redskap / Christer Lauren.
- In: Språkbadsskolan i Vasa / Christer Lauren - Siv Vesterbacka (eds.). - Vasa : Vasa högskola, 1990, s. 20-24.
ISBN 951-683-355-1
16. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Terminologiska skolor / Christer Lauren.
- In: Terminologi, edb og vidensteknik : Nordterm 3, Varde 1990 / I. H. Picht (red.). - Varde, 1990, s. 15-22.

17. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Corpus selection in LSP research / Christer Lauren.
- In: Subject-oriented text : languages for special purposes and texts theory / ed. by Harmut Schröder. - Berlin : de Gruyter, 1991, s. 218-230. - (Research in text theory, ISSN 0179-4167 ; vol. 16).
ISBN 3-11-012568-4
18. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Kielikylpykoulu ja sen taustaa / Christer Lauren.
- In: Kielen käyttö mielekkääksi : kielikylpymenetelmä / Christer Laurén (toim.). - /Vaasa/ : Vaasan yliopisto, 1991, s. 11-22. - (Vaasan yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0789-6514 ; 1991,1).
ISBN 951-683-398-5
19. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Lyrikens form och innehåll : om lyran som försvann / Christer Laurén.
- In: Stilistik och finlandssvenska : en samling artiklar tillägnade Birger Liljestrand den 25 juni 1991 / utg. av Sigurd Fries (red.), Rolf Hedquist och Kent Larsson. - Umeå : Umeå univ., 1991, s. 1-15. - (Nordsvenska, ISSN 0282-7182 ; 8).
ISBN 91-7174-566-1
UDC 803.979, 803.97
20. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Popularisering och didaktisering : en nödvändig distinktion? / Christer Laurén, Marianne Nordman.
- In: Erikoiskielet ja käännösteoria = Fackspråk och översättningsteori : VAKKI-seminarium XI, Vörå 9.-10.2.1991 / red. Juhani Stenfors. - Vasa : Vaasan korkeakoulu, 1991, s. 161-167. - (Vaasan korkeakoulu. Kielten laitos. Käännösteorian ja ammattikielten tutkijaryhmä, ISSN 0783-0580 ; no 16).
ISBN 951-683-385-3
21. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Språkbadsskolan och kulturskillnaderna / Christer Laurén.
- In: Erikoiskielet ja käännösteoria = Fackspråk och översättningsteori : VAKKI-seminarium XI, Vörå 9.-10.2.1991 / red. Juhani Stenfors. - Vasa : Vaasan korkeakoulu, 1991, s. 151-160. - (Vaasan korkeakoulu. Kielten laitos. Käännösteorian ja ammattikielten tutkijaryhmä, ISSN 0783-0580 ; no 16).
ISBN 951-683-385-3
22. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  A two-phase-didactics for school / Christer Lauren.
- In: Journal of multilingual and multicultural development, ISSN 0143-4632, (1991) 1-2, s. 67-72.

23. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Alla nordbor minoriteter i Europa? / Christer Lauren.
- In: Språk i Norden : årskrift for Nordisk språksekretariat og språknemndene i Norden = Sprog i Norden : 1992 / red. av Ståle Löland...et al. - Köbenhavn : Gyldendal, 1992, s. 37-43. - (Nordisk språksekretariats skrifter, ISSN 0108-8270 ; 13).
ISBN 87-00-13279-9
24. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Bom i runometern : nyöversatt Kanteletar / Christer Lauren.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 39 (1992) 4, s. 72-74.

25. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Definition och andra sätt att förklara begrepp / Christer Lauren.
- In: Terminologiläran och dess relationer till andra områden, nordisk forskarkurs i Mariehamn, Åland september 1990 / /Christer Laurén...et al./. - Stockholm : Nordterm, 1992, s. 43-52. - (Nordterm, ISSN 1100-9659 ; 4).

26. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Finlandssvensk jubileumskonferens / Christer Lauren.
- In: Språkbruk, ISSN 0081-3818, (1992) 4, s. 10-13.

27. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Introduktion / Christer Lauren.
- In: En modell för språk i daghem och skola : språkdidaktik i Canada, Katalonien och Finland = Language aquisition at kindergarten and school / Christer Laurén (red.). - Vasa : Vasa universitet, 1992, s. 7-12. - (Vaasan yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0789-6514 ; 1992, 2).
ISBN 951-683-437-X
28. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Språk för känsla och tanke : svenska språknämndens 50-årsjubileum / Christer Lauren.
- In: Svenskbygden, ISSN 0356-1755, (1992) 1, s. 22-23.

29. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Språkbadsskolan i olika språkmiljöer / Christer Lauren.
- In: En modell för språk i daghem och skola : språkdidaktik i Canada, Katalonien och Finland = Language aquisition at kindergarten and school / Christer Laurén (red.). - Vasa : Vasa universitet, 1992, s. 13-21. - (Vaasan yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0789-6514 ; 1992, 2).
ISBN 951-683-437-X
30. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Språkvårdens traditioner / Christer Laurén.
- In: Ett gott mål : modersmålet i skolan / redigerad av Viking Brunell, Sven-Erik Hansén och Christer Laurén. - [Esbo] : Editum, [1992], s. 24-27.
ISBN 951-553-691-X
31. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Statusrapport om fackspråk och terminologi i Europa och Norden / Heribert Picht, Christer Lauren.
- In: Terminologiläran och dess relationer till andra områden, nordisk forskarkurs i Mariehamn, Åland september 1990 / /Christer Laurén...et al./. - Stockholm : Nordterm, 1992, s. 237-254. - (Nordterm, ISSN 1100-9659 ; 4).

32. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Terminologilaeren og dens anvendelse / Christer Lauren.
- In: Terminologiläran och dess relationer till andra områden, nordisk forskarkurs i Mariehamn, Åland september 1990 / /Christer Laurén...et al./. - Stockholm : Nordterm, 1992, s. 7-18. - (Nordterm, ISSN 1100-9659 ; 4).

33. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Terminologiska skolor / Christer Lauren.
- In: Terminologiläran och dess relationer till andra områden, nordisk forskarkurs i Mariehamn, Åland september 1990 / /Christer Laurén...et al./. - Stockholm : Nordterm, 1992, s. 217-236. - (Nordterm, ISSN 1100-9659 ; 4).

34. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Fackspråk : form, innehåll, funktion / Christer Laurén. - Lund : Studentlitteratur, 1993. - 186 s. : tab.
ISBN 91-44-34371-X
35. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Fackspråksforskningens traditioner / Christer Laurén.
- In: Fagspråk i Norden : rapport fra en konferanse i Lund 4.-6. desember 1992. - Oslo : Nordisk språksekretariat, 1993, s. 9-28. - (Nordisk språksekretariats rapporter ; 19).

36. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Kaikille päiväkotilapsille kolme kieltä / Christer Laurén.
- In: Suomalaista varhaiskasvatustutkimusta : tutkittua ja tärkeäksi havaittua varhaiskasvatuksessa / toim. Mikko Ojala. - Helsinki : Lastensuojelun keskusliitto, 1993, s. 231-238. - (Julkaisu / Lastensuojelun keskusliitto, ISSN 0358-5557 ; 91).
ISBN 951-9423-97-4
37. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Klassische Sprachen und Termini : eine Studie zu vier schwedischen Technolekten / Christer Laurén.
- In: Ausgewählte Texte zur Terminologie / H. Picht, C. Laurén (Hg.). - Wien : TermNet, 1993, s. 457-469. - (IIFT Infoterm).

38. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Språkbadsprojektets kontext / Christer Laurén.
- In: Yhteistyön yliopisto, ISSN 0780-6329, (1993) s. 59-67.

39. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Vergleich der Terminologischen Schulen / Christer Laurén.
- In: Ausgewählte Texte zur Terminologie / H. Picht, C. Lauren (Hg.). - Wien : TermNet, 1993, s. 493-536. - (IIFT Infoterm).