[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Mustelin, Olof') results in 46 hits


1. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Inledning / Olof Mustelin.
- In: Berättelse över Svenska litteratursällskapets i Finland verksamhet år 1987. - Hfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1988, s. 3-15. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Årsberättelse, ISSN 0039-6842).
ISBN 951-9018-45-X
2. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Källhänvisningar och fotnoter i svenskspråkiga Åbodissertationer under 1700-talet / Olof Mustelin.
- In: Böger, biblioteker, mennesker : et nordisk festskrift tilegnet Torben Nielsen / hovedred. Erland Kolding Nielsen, Jesper Düring Jörgensen og Erik Dal. - Köbenhavn : Det kongelige Bibliotek i samarb. med Det danske Sprog- og Litteraturselskab, 1988, s. 105-126.
ISBN 87-7023-561-9
UDC 02(082)
3. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  [Rev. of] Kungliga Akademien i Åbo 1640-1808 av Matti Klinge, Rainer Knapas, Anto Leikola och John Strömberg / Olof Mustelin.
- In: Åbo underrättelser : veckändan 19.11.1988

4. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Sven Lindmans tryckta skrifter 1970-1985 : jämte tillägg till hans bibliografi 1931-1970 / förteckning uppgjord av Olof Mustelin. - Åbo : Åbo Akademi. Statsvetenskapliga institutionen, 1988. - 29 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 266).
ISBN 951-649-491-9
UDC 012 Lindman, 01
5. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund : verksamheten under år 1987 / Olof Mustelin.
- In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, ISSN 0029-148X, 75 (1988) 4, s. 119.

6. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund : verksamheten under år 1988 / Olof Mustelin.
- In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, ISSN 0029-148X, 76 (1989) 2, s. 62-63.

7. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Inledning / Olof Mustelin.
- In: Berättelse över Svenska litteratursällskapets i Finland verksamhet år 1988. - Hfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1989, s. 3-17. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Årsberättelse, ISSN 0039-6842).
ISBN 951-9018-55-7
8. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Norge i finlandssvenska kulturtidskrifter på 1930-talet / Olof Mustelin.
- In: Kultur og natur : vandringer blant böker og bokfolk festskrift til Gerhard Munthe 28. april 1989 / red.komite: Börge Bernhardt... et al. - Oslo : Riksbibliotekstjenesten, cop. 1989, s. 114-122.
ISBN 82-7195-062-2
UDC 02(082)
9. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Professuren i biblioteksvetenskap och informatik /vid Åbo Akademi/ besatt / Olof Mustelin.
- In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, ISSN 0029-148X, 76 (1989) 3, s. 96.

10. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  [Rev. of] Tuula Rantanen & Raija Mankki, Suomen historiallinen bibliografia - Finsk historisk bibliografi 1971-1980 (1988) / Olof Mustelin.
- In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, ISSN 0029-148X, 76 (1989) 3, s. 94-95.

11. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Kungliga Svenska Vetenskapsakademin 250 år / Olof Mustelin.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 1, s. 27-36.

12. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  [Rev. of] Åke Davidsson, Katalog över Westinska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek / Olof Mustelin.
- In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, ISSN 0029-148X, (1989) 4, s. 116-118.

13. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  [Rev. of] Thorkild Kjaergaard, Danmark og den franske revolution / Olof Mustelin.
- In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, ISSN 0029-148X, (1990) s. 61-62 .

14. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  [Rev. of] Sven Almqvist, Hans Sallanders tryckta skrifter 1929-1983 / Olof Mustelin.
- In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, ISSN 0029-148X, (1990) s. 86-87 .

15. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Inledning / Olof Mustelin.
- In: Berättelse över Svenska litteratursällskapets i Finland verksamhet år 1989. - Hfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1990, s. 5-17. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Årsberättelse, ISSN 0039-6842).
ISBN 951-9018-62-X
16. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Sten Carlsson : /minnesord/ / Olof Mustelin.
- In: Berättelse över Svenska litteratursällskapets i Finland verksamhet år 1989. - Hfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1990, s. 80-81. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Årsberättelse, ISSN 0039-6842).
ISBN 951-9018-62-X
17. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Holger Nohrström : biblioteksman och forskare, publicist och översättare / Olof Mustelin. - Hfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1991. - 257 s. : ill. - (Skrifter utgivna Svenska liteeratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr. 571).
ISBN 951-9018-74-3
18. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  En lärdomshistoriker minns : recension av Henrik Sandblad, Göteborg - Uppsala och retur / Olof Mustelin.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 3-4, s. 222-226.

19. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Några minnen från min tjänstgöring vid vetenskapliga bibliotek i Sverige / Olof Mustelin.
- In: Framsynthets ihugkommelse : en vänbok till Sune Lindqvist på 80-årsdagen den 26 oktober 1991. - Stockholm : Kungliga biblioteket, 1991, s. 127-132. - (Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis, ISSN 0065-1060 ; 51).

20. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  [Rev. of] Fjorten billeder fra den franske revolution 1792-1799 af Johann Gottlieb Fridrich, udg. af Thorkild Kjaergaard / Olof Mustelin.
- In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, ISSN 0029-148X, (1990) 4, s. 123.

21. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Finländsk tidskrifthistoria - än en gång / Olof Mustelin.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) 6-7, s. 394-396.

22. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Oscar Nikulas tryckta skrifter 1974-1992 / Olof Mustelin. - Åbo : Åbo Akademi, 1991. - 15 s. - (Meddelanden / Åbo Akademi. Historiska institutionen, ISSN 0357-8615 ; nr 9).

23. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Tidskriftshistoria och periodicabibliografering / Olof Mustelin.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, 1-2, s. 73-79.

24. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Då Åbo Akademi blev verklighet : två föredrag / Olof Mustelin. - Åbo : Åbo Akademi, 1993. - 63 s. : ill. - (Skrifter utgivna av Åbo Akademis bibliotek, ISSN 0355-9114 ; 21).
ISBN 951-650-210-5
25. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  [Rev. of] Författare i Finland 1809-1916 / Olof Mustelin.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 8, s. 501-506.

26. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Festskrifter, minnesskrifter och personbibliografier ägnade lärare och tjänstemän vid Åbo Akademi och Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1918-1993 : förteckning / sammanst. av Olof Mustelin. - Åbo : Åbo Akademi, 1994. - 100 s. - (Skrifter utgivna av Åbo Akademis bibliotek, ISSN 0355-9114 ; 22).
ISBN 951-650-380-2
27. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Den finländska tidsskriftsbibeln / Olof Mustelin.
- In: Tecken i tiden : om nordiska kulturtidskrifter / redaktion: Inga-Britt Blindh. - Stockholm : Statens kulturråd, 1994, s. 29-32.
ISBN 91-85602-87-6
28. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  "Från tidevarhvarf till tidehvarf : Arbetets vänner i Åbo / av Olof Mustelin. - Åbo : Arbetets vänner i Åbo, 1994. - 100 s. : ill.
ISBN 952-90-5470-X
29. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Förord / [Olof Mustelin].
- In: Kårliv under 75 år : Åbo Akademis studentkår / Johanna Aminoff-Winberg. - Åbo : Åbo Akademis studentkår, 1994, s. 5-6.
ISBN 951-90-5231-6
30. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Om vem skrivs det biografier? / Olof Mustelin.
- In: Svenskbygden, ISSN 0356-1755, (1994) nr 2, s. 3-7.

31. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Om Finsk tidskrift under efterkrigstiden / Olof Mustelin.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1996) H. 9-10, s. 555-560.

32. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  De bibliotheca ordinanda : om F.W. Pippings dissertation av år 1819 / Olof Mustelin.
- In: Mundus librorum : kirja- ja oppihistoriallisia tutkielmia = bok- och lärdomshistoriska uppsatser = essays on books and the history of learning : kirja- ja oppihistoriallisia tutkielmia = bok- och lärdomshistoriska uppsatser = essays on books and the history of learning / [editores: Leena Pärssinen, Esko Rahikainen]. - Helsinki : [Helsingin yliopiston kirjasto], 1996, s. 243-255. Även i särtryck. Juhlakirja Esko Häklin täyttäessä 60 vuotta 30. marraskuuta 1996. - S. 427-475: Esko Häkli : bibliografia 1959-1996 / laatinut Kristina Nyman.
ISBN 951-45-7499-0 (inb.) 951-45-7500-8 (oinb.)
33. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Einar Pontàn i Göteborg och Italien / Olof Mustelin.
- In: Svenskbygden, ISSN 0356-1755, (1996) nr 2, s. 2-10.

34. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Eirik Hornborg och vinterkriget / Olof Mustelin.
- In: Väst möter öst : Norden och Ryssland genom historien / red.: Max Engman. - Stockholm : Carlsson, 1996, s. 335-358. Festskrift till Sune Jungar 8.10. 1996.
ISBN 91-7203-172-7
35. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Eirik Hornborgs farväl till Svenska litteratursällskapets styrelse / Olof Mustelin.
- In: Källan : Svenska litterastursällskapet informerar, ISSN 1237-8356, årg. 3 (1996 ) 2, s. 41-43.

36. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Ernst Lagus och grundläggningen av Svenska litteratursällskapet / Olof Mustelin .
- In: Källan : Svenska litterastursällskapet informerar, ISSN 1237-8356, årg. 3 (1996 ) 1, s. 4-6.

37. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  En bibliografi växer fram : om tillkomsten av Ernst Estlanders "Ofärdsårens politiska litteratur" / av Olof Mustelin. - Åbo : [Åbo Akademi], 1995. - 51 s. : portr. - (Skrifter utgivna av Åbo Akademis bibliotek, ISSN 0355-9114 ; 23).
ISBN 951-650-638-0
38. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  En bok om Houtskär : 1 : Bygdens öden till slutet av 1800-talet / [medverkande: Tapani Tuovinen ... et al.]. - [Houtskär] : Houtskärs kommun, 1997. - 267 s. : ill., kart.
ISBN 952-90-9370-5
39. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Bokhistorisk bibliografi : [rec. av Suomen kirjahistorian bibliografia 1488-1850 : luettelo ennen vuotta 1991 ilmestyneistä kirjahistoriallisista julkaisuista = Bibliografi över Finlands bokhistoria 1488-1850 : förteckning över bokhistoriska publikationer utgivna före 1991 / [työryhmä = arbetsgrupp: Tapani Boman, Sirkka Havu, Anna-Maija Pietilä] ; [toimittaja = redaktör: Anna-Maija Pietilä]. Helsinki = Helsingfors, 1993] / Olof Mustelin.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 80 (1995) 1, s. 109-112.

40. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Finlands nationalbibliografi 1488-1700 : [rec. av Suomen kansallisbibliografia 1488-1700 / toimittaneet = redigerad av = Redaktion: Tuija Laine & Rita Nyqvist. - Helsinki, 1996] / Olof Mustelin.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, årg. 82 (1997) 2, s. 237-241.

41. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Henrik Schauman / Olof Mustelin.
- In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, ISSN 0029-148X, årg. 83 (1996) 2, s. 169-174.

42. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Lärdomshistorien : en omdebatterad disciplin / Olof Mustelin.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, 237-238 (1995) H. 6-7, s. 389-402.

43. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  När Hugo Bergroth föreslogs till professor vid Åbo Akademi / Olof Mustelin.
- In: Ord och några visor : tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997 / redigerade av Marianne Blomqvist. - [Helsingfors] : Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, 1997, s. 187-194. - (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. B, ISSN 0358-0180 ; 18). English summary.
ISBN 951-45-7752-3
44. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Ole Torvalds : [minnesteckning] / Olof Mustelin.
- In: Svenska folkskolans vänners kalender 1995, ISSN 0357-1068, s. 173-175.

45. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Till Teologiska fakultetens vid Åbo Akademi förhistoria / Olof Mustelin. - Åbo : Åbo Akademi, 1997. - 52 s. - (Meddelanden / Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi, ISSN 0355-6069 ; 27).
ISBN 951-650-921-5
46. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Åbo Akademiförening 1922-1997 / Olof Mustelin. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1997. - 99 s. : ill.
ISBN 952-9616-85-6