[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Sundman, Marketta') results in 24 hits


1. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Språkfärdigheten i svenska hos tvåspråkiga elever i Finland / Marketta Sundman.
- In: Svenska som andraspråk : symposium (1:1987: Stockholm), Första symposiet om svenska som andraspråk /utg. av Kenneth Hyltenstam och Inger Lindberg : vol.1: föredrag om språk, språkinlärning och interaktion. - Stockholm : Centrum för tvåspråkighetsforskning, Univ, 1988, s. 128-137.
ISBN 91-7540-061-8
2. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Vilken roll spelar rollen? : om semantiska roller i modern syntaktisk teori / Marketta Sundman.
- In: SKY 1988 : Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikirja 1988=Språkvetenskapliga Föreningens i Finland årsbok / Red. av Jan-Ola Östman...et al.. - Hki : Suomen kielitieteellinen yhdistys, 1988, s. 157-172.
ISBN 951-95264-2-0
3. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Språkinlärning i finländskt perspektiv : rec. av Håkan Ringbom, The role of the first language in foreign language learning / Marketta Sundman.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 1, s. 54-59.

4. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Tvåspråkigheten i skolan : en projektbeskrivning / Marketta Sundman.
- In: Svenskan i Finland : seminariet i Tammerfors 12-13 okt. 1989 / Nikula, Kristina & Pitkänen, Antti J. (red.). - Tammerfors : Tampereen yliopisto, 1990, s. 165-181. - (Skrifter utgivna av Institutionen för filologi II vid Tammerfors universitet, nordisk filologi SiF rapport, ISSN 0357-5012 ; nr 14 1).
ISBN 951-44-2691-6
UDC 803.979, 803.97
5. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Om svensk språkfärdighet hos en- och tvåspråkiga skolelever i Finland / Marketta Sundman.
- In: Flerspråkighet i och utanför Norden : föredrag från den sjätte nordiska tvåspråkighetskonferensen 4-6.6.1990, Vasa, Finland / red. Kjell Herberts & Christer Laurén. - /Vasa/ : Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1991, s. 73-84. - (Forskningsrapporter/Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr 13).
ISBN 951-649-894-9
6. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Språk och skolval i en österbottnisk kuststad : rec. av Fjalar Finnäs, Barnens språk i tvåspråkiga familjer och valet av skolspråk / Marketta Sundman.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, (1991) 2, s. 61-63.

7. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Svenska som andraspråk i Finland / Marketta Sundman.
- In: Första forskarsymposiet om Nordens språk som andra språk / utg. av Monica Axelsson och Åke Viberg. - Stockholm : Stockholms universitet. Centrum för tvåspråkighetsforskning, 1992, s. 82-101.

8. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Normalfrasens struktur i svenskan och finskan / Marketta Sundman.
- In: Språk och social kontext / red. av Ann-Marie Ivars.... - Helsingfors : Helsingfors universitet, 1993, s. 169-189. - (Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B, ISSN 0358-0172 ; 15).
ISBN 951-45-6305-0
9. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Om tvåspråkiga barn och deras språkbehärskning / Marketta Sundman.
- In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1993) s. 3-7.

10. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Relationen mellan svensk och finsk språkfärdighet hos tvåspråkiga barn i Finland / Marketta Sundman.
- In: Problem, process, product in language learning : papers from the Stockholm - Åbo conference 21-22 October 1992 / edited by Björn Hammarberg. - Stockholm : Stockholm university. Department of linguistics, 1993, s. 146-156.
ISBN 91-7153-130-0
11. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Bengt Loman 1923-1993 / Marketta Sundman.
- In: Folkmålsstudier : 35 / genom Ann-Marie Ivars, Peter Slotte. - Åbo : Föreningen för nordisk filologi, 1994, s. 9-16.
ISBN 952-90-6042-4
12. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Kaksikielisyys ja vähemmistökieli / Marketta Sundman.
- In: Ensikielenä suomalaiskieli / toim. Kirsti Toiviainen ja Jorma Toiviainen. - Turku : Turun yliopisto, 1994, s. 60-70. - (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, ISSN 0356-8490 ; 46). Suomalaikielten omaksumistutkimuksen 1. seminaari Turussa ja Askaisissa 27.-30.8.1992. 2, seminaari Turussa ja Nauvossa 23.26.1993.
ISBN 951-29-0217-6
13. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Species och artikelbruk : är det något man kan lära ut / Marketta Sundman.
- In: Ideer, impulser, information, ISSN 0782-6958, (1994) 10, s. 19-28.

14. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Suomenruotsalaiset ja kaksikielisyys / Marketta Sundman.
- In: Ensikielenä suomalaiskieli / toim. Kirsti Toiviainen ja Jorma Toiviainen. - Turku : Turun yliopisto, 1994, s. 87-99. - (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, ISSN 0356-8490 ; 46). Suomalaiskielten omaksumistutkimuksen 1. seminaari Turussa ja Askaisissa 27.-30.8.1992, 2. seminaari Turussa ja Nauvossa 23.-26.9.1993.
ISBN 951-29-0217-6
15. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Tvåspråkighet i skolan : en undersökning om språkfärdigheten hos en- och tvåspråkiga grundskolelever i Finland / Marketta Sunström. - Åbo : Åbo Akademi, 1994. - 179 s. : ill., diagr., tab. - (Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi ; nr 1).
ISBN 951-650-482-5
16. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Den här boken har vi förtjänat! : [rec.] / Marketta Sundman.
- In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1997) 3, s. 11-23.

17. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Kaksikielisyys, kielitaito ja kognitiivinen kehitys / Marketta Sundman.
- In: Monikielinen Suomessa / toimittaneet Ritva Takkinen & Marja-Leena Haapanen. - Helsinki : Suomen logopedis-foniatrinen yhdistys, 1995, s. 34-43. - (Suomen logopedis-foniatrisen yhdistyksen julkaisuja, ISSN 0356-696X ; 28). Suomen logopedis-foniatrinen yhdistys ry:n koulutuspäivät Helsingissä 3.-4.1995 .
ISBN 951-95160-9-3
18. Sundman. Marketta / Svenska institutionen
  [Rev. of] Prepositioner i finskspråkiga gymnasisters inlärarsvenska / Taina Juurakko. - Jyväskylä, 1996 / Marketta Sundman.
- In: Språk och stil, ISSN 1101-1165, (1997) 7, s. 184-190.

19. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  [Rev. of] Suomi-ruotsi : opiskelusanakirja / Ilse Cantell ... [et al.]. - Porvoo, 1995 & Ruotsi-suomi : opiskelusanakirja / Anja Sarantola, Tauno Sarantola. - Porvoo, 1995 / Marketta Sundman.
- In: LexicoNordica, ISSN 0805-2735, 3 (1996) s. 315-333.

20. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Species i jämförande perspektiv : svenska och finska / Marketta Sundman.
- In: Förhandlingar vid Tjugonde sammankomsten för svenskans beskrivning : Umeå den 2-3 december 1993 / utg.: Anders Holmberg & Kent Larsson. - Lund : Lund U.P, 1994, s. 350-359. - (Svenskans beskrivning ; 20).
ISBN 91-7966-278-1
21. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Species och artikelbruk hos avancerade inlärare av svenska / Marketta Sundman.
- In: Tredje forskarsymposiet om Nordens språk som andraspråk i Jyväskylä 24.-25.3. 1995 / red. av Maija Kalin och Sirkku Latomaa. - Jyväskylä : Jyväskylä universitet, 1995, s. 220-229. Övrig titel: Nordens språk som andraspråk.
ISBN 951-34-0695-4
22. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Tvåspråkiga barn i Finland : vad visar forskningen? / Marketta Sundman.
- In: Medlemsblad /Föreningen för tvåspråkiga familjer (1995) nr 3, s. 4.

23. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Tvåspråkiga helsingforsare - vinnare eller förlorare? : [rec.] / Marketta Sundman.
- In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1997) 1, s. 13-17.

24. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Vad vet forskarna om tvåspråkigheten i skolan? / Marketta Sundman.
- In: Grönskande språköar : rapport från de svenskspråkiga minoritetsskolornas seminarium i Tammerfors 20.-21.4.1995 / Agneta Wickman-Skult (red.). - [Helsingfors] : [Utbildningsstyrelsen], [1995], s. 23-30.
ISBN 951-719-420-X