[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Uljens, Michael') results in 49 hits


1. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Fenomenografi : forskning om uppfattningar / Michael Uljens. - Lund : Studentlitteratur, 1989. - 99 s. : diagr.
ISBN 91-44-29061-6
UDC 303.7, 165
2. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Validitet i kvalitativ forskning / M. Uljens.
- In: Nordisk pedagogik, ISSN 0901-8050, (1989) 1, s. 52-53.

3. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Allmän vetenskapslära och pedagogiskt forskningsarbete : kursbrev nr. 4 : approbatur i vuxenpedagogik / Michael Uljens. - Helsingfors : Svenska brev institutet i Finland, 1990. - 26 s. Läromedel i brevform.

4. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Lärarutbildningen i Finland : en konfrontation mellan tradition och reflektion / Michael Uljens, Pertti Karsanen.
- In: Nordisk pedagogik, ISSN 0901-8050, 10 (1990) s. 204-212.

5. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Children's context : dependent conceptions of learning / Mikael Uljens.
- In: Fourth European conference for research on learning and instruction : /Turku, Finland, August 24-28, 1991/ / ed. by Erno Lehtinen, Marja Vauras, Anna-Mari Alaja. - /S.l./ : European Association for Research on Learning and Instruction , 1991, s. 40-44.

6. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Lärarutbildning i Finland : en konfrontation mellan tradition och reflektion / Pertti Kansanen & Michael Uljens.
- In: Rapport från nordisk lärarutbildningskongress : "Lärarutbildning i förändring" 22-24 oktober 1990 / red. Michaela Eriksson. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1991, s. 95-111.
ISBN 951-649-964-3
7. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Phenomenography : a qualitative approach in educational research / Michael Uljens.
- In: Kasvatuukimuksen laadullisia lähestymistapoja : kvalitatiivisen tutkimusmenetelmien seminaari Oulussa 11.-13-10-1990 : esitelmiä / Leena Syrjälä & Juhani Merenheimo (toim.). - Oulu : Oulun yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, 1991, s. 80-107. - (Oulun yliopiston kasvatustieteiden opetusmonisteja ja selosteita, ISSN 0358-7222 ; 39).

8. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Jakten på den svenska filosofihistorien / Michael Uljens.
- In: Nordisk pedagogik, ISSN 0901-8050, vol. 12 (1992) 2, s. 113-115.

9. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Phenomenological features of phenomenography / Michael Uljens. - Göteborg : University of Göteborg, 1992. - 160 s. - (Report / University of Göteborg. Department of Education and Education Research, ISSN 0282-2164 ; 1992, 03).

10. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  What is learning a change of? / Michael Uljens. - Göteborg : University of Göteborg, 1992. - 32 s. - (Report / University of Göteborg. Department of Education and Education Research, ISSN 0282-2164 ; 01).

11. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  What is learning a change of? / Michael Uljens.
- In: Kongressrapport fra den 20. nordiske kongress for pedagogisk forskning / Reidar Mykletun (red.). - /Stavanger/ : Rogalandsforskning, 1992, s. 91-108. - (RF ; 136/92). Den 20. Nordiske kongress for pedagogisk forskning 19.-21. mars 1992, på Atlantic Hotel, Stavanger.
ISBN 82-7220-408-8
12. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  The essence and existence of phenomenography / Michael Uljens.
- In: Nordisk pedagogik, ISSN 0901-8050, vol. 13 (1993) s. 134-147.

13. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Den pedagogiska flugan : en analysmodell för didaktiskt handlande / Michael Uljens. - Vasa : Åbo Akademi, 1993. - 25 s. : ill., bil. - (Publikationer från från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 2). Abstract.
ISBN 951-650-253-9
14. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Skoldidaktik : mot en förståelse av det pedagogiska handlandet i skolan / Michael Uljens.
- In: Undran inför undervisningen : essäer i didaktiska ämnen / Sven-Erik Hansén & Åke Holmström red. - Vasa : Svensk-österbottniska samfundet, 1993, s. 81-107. - (Skrifter utgivna av Svensk-österbottniska samfundet, ISSN 0357-9956 ; nr 51 ). (Svensk-österbottniska samfundets årsbok, ISSN 0357-9956 ; 1993).

15. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Undervisning i inlärningsteoretisk belysning / Michael Uljens.
- In: Undran inför undervisningen : essäer i didaktiska ämnen / Sven-Erik Hansén & Åke Holmström red. - Vasa : Svensk-österbottniska samfundet, 1993, s. 139-150. - (Skrifter utgivna av Svensk-österbottniska samfundet, ISSN 0357-9956 ; nr 51 ). (Svensk-österbottniska samfundets årsbok, ISSN 0357-9956 ; 1993).

16. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Att bedöma lärarkandidaters undervisningsförmåga : en översikt och utvecklingsförslag / Michael Uljens (red.).
- In: Studier i inlärning, undervisning och utvärdering / Michael Uljens (red.). - Vasa : Åbo Akademi, 1994, s. 87-125. - (Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 9).
ISBN 951-650-355-1
17. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Children's conceptions of the process of learning : dependence on content and context / Ritva Mertaniemi & Michael Uljens.
- In: Studier i inlärning, undervisning och utvärdering / Michael Uljens (red.). - Vasa : Åbo Akademi, 1994, s. 19-34. - (Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 9).
ISBN 951-650-355-1
18. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Contextrelated differences in conceptions of learning : toward a solution of the contextual problems in phenomenography / Michael Uljens and Gunilla Myrskog .
- In: Studier i inlärning, undervisning och utvärdering / Michael Uljens (red.). - Vasa : Åbo Akademi, 1994, s. 35-69. - (Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 9).
ISBN 951-650-355-1
19. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Inlärning och kunskap i ljuset av situerad kognition / Michael Uljens.
- In: Studier i inlärning, undervisning och utvärdering / Michael Uljens (red.). - Vasa : Åbo Akademi, 1994, s. 7-18. - (Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 9).
ISBN 951-650-355-1
20. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Klasslärarstuderandes studieprestationer : några empiriska resultat / Michael Uljens.
- In: Studier i inlärning, undervisning och utvärdering / Michael Uljens. - Vasa : Åbo Akademi, 1994, s. 127-134. - (Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 9).
ISBN 951-650-355-1
21. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Kommunikativ validitet : ett svar på den postmoderna relativismen? / Michael Uljens.
- In: Studier i inlärning, undervisning och utvärdering / Michael Uljens (red.). - Vasa : Åbo Akademi, 1994, s. 143-156. - (Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 9).
ISBN 951-650-355-1
22. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Oppimisen tuntemus ja opetuksen kehittäminen / Michael Uljens.
- In: Studier i inlärning, undervisning och utvärdering / Michael Uljens (red.). - Vasa : Åbo Akademi, 1994, s. 71-86. - (Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 9).
ISBN 951-650-355-1
23. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  The status of qualitative research in the Nordic countries / Michael Uljens.
- In: Studier i inlärning, undervisning och utvärdering / Michael Uljens (red.). - Vasa : Åbo Akademi, 1994, s. 135-142. - (Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 9).
ISBN 951-650-355-1
24. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  A study on the foundation of cognitivism / Michael Uljens. - Vasa : Via Mathesis Press, 1994. - 97 s.
ISBN 951-90-5999-X
25. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Skoldidaktik : en didaktisk modell / Michael Uljens.
- In: Didaktisk tidskrift, ISSN 1101-7686, (1994) 3, s. 31-51.

26. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  En skoldidaktisk modell för analys av den institutionaliserade skolans pedagogiska verksamhet / Michael Uljens.
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13. mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.

27. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Studier i inlärning, undervisning och utvärdering / Michael Uljens (red.). - Vasa : Åbo Akademi, 1994. - 159 s. : ill., tab. - (Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 9). Abstract.
ISBN 951-650-355-1
28. Uljens, Michael / Institutionen för lärarutbildning
  Undervisningens avsikt i relation till studerandes behållning / Claes-Göran Wenestam & Michael Uljens.
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13. mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.

29. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Att förklara utbildningsplaner : två strukturekvationsmodeller analyserade med Lisrel / Michael Uljens. - Vasa : Åbo Akademi, 1995. - 36, [14] s. : ill. - (Publikationer från pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi ; nr 17). Abstract: Explaining educational plans.
ISBN 951-650-554-6
30. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Början till slutet på lokala läroplaner? / Michael Uljens.
- In: Spektri : Opetushallituksen tiedote, ISSN 1235-3620, (1996) 2-3, s. 19.

31. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Dezentralisierung der Planung und Zentralisierung der Evaluation von die Perspektive einer reflektive didaktische Theorie / Michael Uljens.
- In: Europa als Bildungsgemeinschaft : Bildung - Schulreform - Lehrerbildung ; die Beiträge zur internationalen Konferenz vom 3. bis 5. oktober 1996 an der Pädagogischen Hochschule Erfurt / hrsg. von Siegfried Protz. - Rudolstadt & Jena : Hain Verlag, 1997, s. 365-371.
ISBN 3-930215-52-7
32. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Didaktik : teori, reflektion och praktik / Michael Uljens (red.). - Lund : Studentlitteratur, 1997. - 267 s. Delvis övers. från norska, finska och tyska.
ISBN 91-44-47941-7
33. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  European identity in change : the meeting between German, Russian and Nordic educational traditions / Michael Uljens (ed.). - Vasa : Åbo Akademi, 1997. - 212, [4] s. : ill. - (Pedagogiska rapporter / Österbottens högskola, pedagogiska institutionen ; nr 10).
ISBN 951-650-960-6
34. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Grunddrag till en reflektiv skoldidaktisk teori / Michael Uljens.
- In: Didaktik : teori, reflektion och praktik / Michael Uljens (red.). - Lund : Studentlitteratur, 1997, s. 164-195. Delvis övers. från norska, finska och tyska.
ISBN 91-44-47941-7
35. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  [Introduktion] / Michael Uljens.
- In: Didaktik : teori, reflektion och praktik / Michael Uljens (red.). - Lund : Studentlitteratur, 1997, s. 1-5. Delvis övers. från norska, finska och tyska.
ISBN 91-44-47941-7
36. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Issues in theory and practice of european education / Michael Uljens.
- In: European identity in change : the meeting between German, Russian and Nordic educational traditions / Michael Uljens (ed.). - Vasa : Åbo Akademi, 1997, s. 1-15. - (Pedagogiska rapporter / Österbottens högskola, pedagogiska institutionen ; nr 10).
ISBN 951-650-960-6
37. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Lehrerbildung und die Zweite Welle der Dezentralisierung : zur Analyse der heutigen Situation / Pertti Kansanen & Michael Uljens.
- In: Diskussionen über einige pädagogische Fragen : V / herausgegeben von Pertti Kansanen. - Helsinki : University of Helsinki, 1995, s. 47-62. - (Research report / Department of Teacher Education, University of Helsinki ; 140). Edelliset osat nimellä Discussions on some educational issues.
ISBN 951-45-6982-2
38. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  A model of school didactics and its role in academic teacher education / Michael Uljens.
- In: Didaktik and/or curriculum / Stefan Hopmann, Kurt Riquarts (eds.). - Kiel : Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften, 1995, s. 301-332.
ISBN 3-89088-101-7
39. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Nationalsocialismen och bildningsteoretisk didaktik / Michael Uljens.
- In: Utbildning och demokrati : tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, ISSN 1102-6472, 4 (1995) 1, s. 116-121.

40. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  On the history and future of finnish didactics / Pertti Kansanen, Michael Uljens.
- In: Scandinavian journal of educational research, ISSN 0031-3831, 41 (1997) 3-4, s. 225-235.

41. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  On the philosophical foundations of phenomenography / Michael Uljens.
- In: Reflections on phenomenography : toward a methodology? / Gloria Dall'Alba & Biörn Hasselgren (eds.). - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, 1996, s. 105-130. - (Göteborg studies in educational sciences ; 109).
ISBN 91-7346-299-3
42. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Pekande finger blir värja : frivilliga prov kan tolkas på många sätt / Michael Uljens.
- In: Läraren, ISSN 0356-7842, 10 (1996) 22, s. 5.

43. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  School didactics and learning : a school didactic model framing an analysis of pedagogical implications of learning theory / Michael Uljens. - Hove : Psychology Press, 1997. - viii, 280 s.
ISBN 0-86377-700-7
44. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  .
- In: School didactics and learning : a school didactic model framing an analysis of pedagogical implications of learning theory / Michael Uljens. - Vasa : [Åbo Akademi, Österbottens högskola], 1995, Diss. : Åbo Akademi, Österbottens högskola.

45. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Skoldidaktik som pedagogiskt forskningsfält / Michael Uljens.
- In: Didactica minima, ISSN 0284-0855, 10 (1996) 2, s. 58-66.

46. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Skoldidaktisk teori / Michael Uljens.
- In: Kasvatus, ISSN 0022-927X, 27 (1996) 5, s. 439-450.

47. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Eine systematische Übersicht über die finnische Didaktik / Pertti Kansanen & Michael Uljens.
- In: Didaktik und/oder Curriculum : Grundprobleme einer international vergleichenden Didaktik / herausgegeben von Stefan Hopmann und Kurt Riquarts ; unter Zusammenarbeit mit Wolfgang Klafki und Andreas Krapp. - Weinheim : Beltz, 1995, s. 299-307. - (Zeitschrift für Pädagogik. Beiheft ; 33).
ISBN 3-407-41134-0
48. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  Teacher education in Finland / Pertti Kansanen & Michael Uljens.
- In: Winter University January 8th-13th 1995, Falun Sweden / [paper from the Association for teacher education in Europe (ATEE) ; Per-Erik Michaelsson (editor). - [Falun] : [Högsk. Dalarna], cop. 1995, s. 33-43.
ISBN 91-86676-99-7
49. Uljens, Michael / Pedagogiska institutionen
  What is behind the research on teacher education : the case of Finland / Pertti Kansanen & Michael Uljens.
- In: Research on teacher education in Finland, Germany and Sweden / edited by Daniel Kallós & Ingrid Nilsson ; [Karl-Georg Ahlström...]. - Umeå : Umeå University, 1996, s. 47-65. - (Monographs on teacher education and research ; 1).
ISBN 91-7191-112-X