[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Projekt: sökningen gav 227 träffar


 1. A Chemical Model for Gas-Liquid Reactions for Flue Gas Scrubbers and Kraft Recovery Liquors (1 st.)
 2. ACID-ASTRA: asynchronous circuit design : a stepwise refinement approach (1 st.)
 3. Adsorption av katjonisk polyakrylamid på mekanisk massa (1 st.)
 4. Adsorption av katjonisk stärkelse på mekanisk massa (1 st.)
 5. Alkali Salt Corrosion of Superheater Surfaces (1 st.)
 6. Alternativa undervisningsformer / mentor projekt (1 st.)
 7. Amfifila ämnens effekter på membranrelaterade funktioner och processer (1 st.)
 8. Analys av tjocka geologiska prov med PartikelInducerad Röntgen- och GammaEmission. (1 st.)
 9. Användbarheten av ett hårdbottenmodellekosystem för miljöriskbedömning (1 st.)
 10. Användning av makrofyter vid miljö-övervakning i skärgårshavet (1 st.)
 11. Ash Behavior Predictor for Biomass Combustion in Fluidised Bed Boilers (1 st.)
 12. Asketiska sekters funktioner (1 st.)
 13. Att visa sig och att dölja sig. Religiös-kulturell kommunikationsteknik (1 st.)
 14. Aversiva effekter efter hystrektomi (1 st.)
 15. Avretorisering av Paulus teologi (1 st.)
 16. Barn och skriftkultur (1 st.)
 17. Barn, språk och kommunikation (1 st.)
 18. Barns kunskapsutveckling i matematik (1 st.)
 19. Barns möte med skolan (1 st.)
 20. Basmetallprospektering i Attu-Orijärvi gruvdistrikt (1 st.)
 21. Bilder av kvinnors hälsa (1 st.)
 22. Biodegraderbara polyestrar genom ringöppningspolymerisation - utveckling av nya initiatorsystem (1 st.)
 23. Biodiversitet, övergödning och vattennaturens värde (1 st.)
 24. Bioinformatik och Strukturell Biology (1 st.)
 25. Bioinformationsangrepp på superfamiljmodellering och utveckling av läkemedel (1 st.)
 26. Byggnadssten (1 st.)
 27. Computational Fluid Dynamics (CFD) Modeling of Wood Log Combustion in Fireplaces (1 st.)
 28. Correct Component Software (1 st.)
 29. Datering av murbruk med 14C-metoden (1 st.)
 30. "Dejlig er jorden" (1 st.)
 31. Den litterära textens funktionssätt (1 st.)
 32. Den nordiska dimensionen i läroplaner (1 st.)
 33. Den svecofenniska jordskorpans utveckling i södra Finland (1 st.)
 34. Den termokemiska behandlingens inflytande på trädfibrernas ytmorfologi (1 st.)
 35. Detektering av vattenburna könshormonstörare (1 st.)
 36. Development of Selective Oxidation Technology for NOx Emission Reduction in Gasification Power Plants (1 st.)
 37. Dichtung und Wahrheit (1 st.)
 38. Diskurs om finlandssvensk populärkultur (1 st.)
 39. Diskurskompetens i finskan hos tvåspråkiga elever (1 st.)
 40. Dispergerbara biopolymerer (1 st.)
 41. DNA-addukter i fisklever som biomarkörer för monitoring av vattenmiljön (1 st.)
 42. Effekter av eutrofierat havsvatten på klippstrandszonen studerade i stora littorala modellsystem (1 st.)
 43. Effekter av vedpolymerer och harts på adsorptionen av våtändskemikalier samt egenskaper hos pappersark (1 st.)
 44. Effektiv kemiundervisning (1 st.)
 45. Effektiv matematikundervisning (1 st.)
 46. Ekonomisk välfärd : fördelning, dynamik och mobilitet (1 st.)
 47. Ekonomismens politiska och kulturella konsekvenser. (1 st.)
 48. Elektofysiologiska korrelat på kognitiv aktivitet med speciell hänsyn till auditiva stimuli (1 st.)
 49. Emigrantrysk ikonkonst (1 st.)
 50. En kritisk analys av läromedlen för svenskundervisning för finska högstadieelever (1 st.)
 51. En longitudinell studie på våld i massmedia och social utveckling (1 st.)
 52. Enzymer för behandling av cirkulationsvatten i pappersbruk (1 st.)
 53. Epidemiologi och virulens hos bakterien Flexibacter psychrophilus isolerad från odlad fisk (1 st.)
 54. Ergodicitet hos vissa Markovkedjor och itererade funktionssystem (1 st.)
 55. Eutrofieringens påverkan på fisk-bytesdjurinteraktioner i grunda skärgårdsområden (1 st.)
 56. Exportmarknadens informationsstrategier : problemidentifiering och problemlösning bland finländska stockhusexporterare (1 st.)
 57. Faderskap ur ett könsperspektiv (1 st.)
 58. Feminismens politik (1 st.)
 59. Finlandssvensk dramatik (1 st.)
 60. Finlandssvensk kultur i läromedel (1 st.)
 61. Finländsk litteraturhistoria / Suomalainen kirjallisuushistoria (1 st.)
 62. Flexibel timplaneanvändning i grundskolan (1 st.)
 63. Flow cytometry for rapid characterization of colloidal particles in paper mill process waters (1 st.)
 64. Flows and distribution of extractives in modern bleaching plants (1 st.)
 65. Folkloristens fältarbete och arkivering som process (1 st.)
 66. Forskarutbildningen vid Åbo Akademi (1 st.)
 67. Forsknings- och utvecklingsarbete kring ämnesbaserad engelskundervisning (1 st.)
 68. Framställning och modifiering av membraner för medicinska tillämpningar (1 st.)
 69. Från läroplan till undervisningsplanering (1 st.)
 70. Från läroplanspolicy till klassrumspraktik i utvecklingsländer.Ett multidisciplinärt fallstudium av utbildningen i Tanzania. (1 st.)
 71. Främmande arter i Östersjön och Svarta havet (1 st.)
 72. Funktionella molekyler i organiska tunnfilmer biokemisk tillverkning och fysiko-kemisk karakterisering (1 st.)
 73. Födsel och föräldrarskap som kulturell konstruktion (1 st.)
 74. Företagsamhetsfostran och dess effekter (1 st.)
 75. Förändringar i välfärdssamhället (1 st.)
 76. Genus sexualitet och organisationer (1 st.)
 77. Geologiska, geokemiska och hydrokemiska orsaker till skador på fisk i vattendragen i Kvarkenregionen (1 st.)
 78. Glasfibrers ytmodifiering (1 st.)
 79. Graduate School in Chemical Engineering, GSCE (1 st.)
 80. Histaminergiska mekanismer i hjärnan (1 st.)
 81. Hormonellt medierade effekter av alkohol på sex och aggression (1 st.)
 82. Humanismen i Torsten Bohlins teologi (1 st.)
 83. Hur gick det sen? (1 st.)
 84. I jakt på mediciner som motverkar cellers resistens mot mediciner (1 st.)
 85. Identifiering av antropogena hormonstörande ämnen i mänsklig fettvävnad (1 st.)
 86. Immunomodulatorer hos regnbågslax (1 st.)
 87. Improved and Cost Efficient Technologies for the Gasification of Energy Crops (ITEC). Ash Chemistry and Behaviour During Gasification of Energy Crops (1 st.)
 88. Informationskulturen i de finländska försäkringsbolagen (1 st.)
 89. Inkomstöverföringarnas inverkan på arbetsutbudet (1 st.)
 90. Inlärning och öppetfältaktivitet hos mus musculus L. (1 st.)
 91. Inlärningsprocessen i språkbad i finska (1 st.)
 92. Institutionella förändringar inom ramen för europeisk industripolitik (1 st.)
 93. Interaktionen mellan hälsa och övrig välfärd. Välfärdspolitikens roll i samspelet mellan välfärdskomponenterna (1 st.)
 94. Inverkan av toxiska cyanobakterier på inom- och mellanartsrelationer hos hinnkräftor (Cladocera) (1 st.)
 95. Inverkan av vedpolymerer och extraktivämnen på adsorptionen av mäldkemikalier och arkegenskaper (1 st.)
 96. Inverkan av ytkemin på mekaniska massors pappersegenskaper (1 st.)
 97. Investigation of New Technologies for Reduction of N2O Emission from CFB Combustion (1 st.)
 98. Jämviktsundersökningar av syntetiska och naturliga kelatjonbytare (1 st.)
 99. Järnkatalyserad ringöppningspolymerisation av L-laktid (1 st.)
 100. Kalibrering av scanning probe mikroskop (1 st.)
 101. Karakterisering av slipmassafraktioner (1 st.)
 102. Karaktärisering av mekaniska massor med pektinasenzymer (1 st.)
 103. Kartering och åldersbestämning av ädelmetallförande skjuvzoner i södra Finland (1 st.)
 104. Kartläggning av beläggningsbildning i rökgasdraget och katalysatorn i Norrköping Miljö & Energi AB:s CFB-panna (1 st.)
 105. Kartläggning av spårelement i ved med TTPIXE (1 st.)
 106. Kemisk analys av vedvävnader och fibrer i mikroskala (1 st.)
 107. Kommunikation och ledarskap (1 st.)
 108. Konjunkturnedgång och förtröstan (1 st.)
 109. Konjunkturnedgången och samhället (1 st.)
 110. Kontextens betydelse för inlärning och tänkandet om inlärning (1 st.)
 111. Kortstavigheten i finlandssvenska stadsmål (1 st.)
 112. Kulturell konfrontation (1 st.)
 113. Kvinnoliv i svenskfinland (1 st.)
 114. Kvinnotext och genre (1 st.)
 115. Kyrkligt folkliv i stad och på landsbygd (1 st.)
 116. Kyroälvprojektet : språk, kultur och regional identitet (1 st.)
 117. Lexikala färdigheter i finska i åk 7 (1 st.)
 118. LIEKKI 2 koordinationsprojekt (1 st.)
 119. Limflykt vid framställning av papper (1 st.)
 120. Lipidomäner i modell- och biologiska membraner (1 st.)
 121. Livsåskådningar idag (1 st.)
 122. Lokal Agenda 21 runt Östersjön och vid Medelhavet (1 st.)
 123. Läraren i karriären (1 st.)
 124. Läroplan i utveckling (1 st.)
 125. Lösta och kolloidala substanser samt mikrobiologisk aktivitet vid papperstillverkning (1 st.)
 126. Lösta och kolloidala substanser vid papperstillverkning (1 st.)
 127. Magmatic probes through Archean and Proterozoic crust in the Svecofennian shield (1 st.)
 128. Magmatiska sonder genom jordskorpan (1 st.)
 129. Marina algblomningar: Produktionsreglerande faktorer för Heterocapsa triquetra samt biomassans utnyttjande och miljöeffekter (1 st.)
 130. Marina invasioners och introduktioners ekologi - funktionell biodiversitet i Zostera marina (L.) samhällen (1 st.)
 131. Matematik och självuppfattning (1 st.)
 132. Medborgarinkomst och medborgarlön (1 st.)
 133. Mekanismer som styr fiberflockning (1 st.)
 134. Mekanismer vid mekanisk fibrering (1 st.)
 135. Membranvesikulering hos människans röda blodkroppar (1 st.)
 136. Miljömedvetenhet och beteendekonflikter (1 st.)
 137. Modeling Tools for Further Reduction of Emissions from Fluidized Bed Combustors (1 st.)
 138. Moderna skärgårdsbor : maritima livsformer, modernisering och identitet (1 st.)
 139. Moderskapets kulturella konstruktion : en narratologisk och kulturanalytisk studie av kvinnors förlossningsberättelser (1 st.)
 140. Modifierade ZSM-katalysatorer - syntes och tillämpning (1 st.)
 141. Molekulär karakterisering av rhabdovirus 903/87 isolerat från insjö-öring i Finland, samt induktion av cytokiner i fiskceller som respons på rhabdovirusinfektion (1 st.)
 142. Muntlig kommunikationsfärdighet i modersmålet, gymnasiet (1 st.)
 143. Människans symboliska verklighetsbygge (1 st.)
 144. Nationalkyrklighet och etisk pluralism - en nordisk paradox? (1 st.)
 145. NEDO International Joint Project on Ash Behavior Control in Entrained Bed Coal Gasification (1 st.)
 146. Neoschamanismen (1 st.)
 147. Nervsystemets roll vid könlös förökning (1 st.)
 148. Neuropeptid FF och smärta (1 st.)
 149. New Black Liquor Combustion Characteristics III (1 st.)
 150. Nordisk litteratur och livssyn (1 st.)
 151. Nordiskt nätverk för folkloristik (1 st.)
 152. Nya polyolefin katalysatorer och polymerer (1 st.)
 153. Nya sysselsättningsformer och servicelösningar för landsbygden (1 st.)
 154. Offentlighet, rätt och moral (1 st.)
 155. Omstruktureringen av mödravården i Finland (1 st.)
 156. On-line analys av lösta och kolloidala substanser i processvatten vid papperstillverkning (1 st.)
 157. Operational Problems, Trace Emissions and By-product Managment for Industrial Co-combustion. Ash Chemistry and Behavior in Advanced Co-combustion (1 st.)
 158. Pappersproduktion i slutna vattensystem (1 st.)
 159. Patientens vandring i vårdandets värld (1 st.)
 160. Persistenta och bioackumulerande substanser i moderna massa- och pappersbruks vattensystem och avloppsvatten (1 st.)
 161. Politikens beroende av rum (1 st.)
 162. Polyelectrolytes and electrochemically active membranes (1 st.)
 163. Predicting Flue Gas Dust composition and Fouling Tendency in Recovery Boilers by Advanced Black Liquor Characterisation (1 st.)
 164. Processer och utvärdering i matematikundervisningen (1 st.)
 165. Psykologisk respons till malign hematologisk sjukdom (1 st.)
 166. Rapportering till Europarådet (1 st.)
 167. Reaktiiviset virtaukset (1 st.)
 168. Reducering av metaller, fosfor och kväve i kemisk-fysikalisk avloppsvattenprocess med vattenväxter (1 st.)
 169. Reducering av utsläppen vid småskalig förbränning av biobränslen (1 st.)
 170. Reduction of Nitrogen Oxide Emissions from Wood Chip Grate Furnaces (1 st.)
 171. Religiös alkemi under 1600- och 1700-talet (1 st.)
 172. Religiös kommunikation och spiritualitet (1 st.)
 173. Reproduktionsstörningar hos fisk i Östersjön (1 st.)
 174. Reproduktionsstörningar hos mört i Skärgårdshavet (1 st.)
 175. Resursutnyttjande vid kusten (1 st.)
 176. Retorisk kritik i nytestamentlig forskning (1 st.)
 177. Riskbedömning av främmande arter i nordiska farvatten (1 st.)
 178. Samhälle och kyrka (1 st.)
 179. Single Particle Studies of Black Liquor Gasification under Pressurised Conditions (1 st.)
 180. Skadliga alger i skärgårdsvatten (1 st.)
 181. Slipningens och raffineringens mekanismer (1 st.)
 182. Slöjdfostran i kulturkampen (1 st.)
 183. Slöjdkompetens i nordisk kultur (1 st.)
 184. Smältpolymerisation av L-laktid i tryckreaktor (1 st.)
 185. Sociokulturell pluralism och biodiversitet - en möjlighet eller en motsättning? (1 st.)
 186. Sociologins historia i Finland. Del I. Westermarck skolans fältorskar. Del II. Westermarck samfundets historia. (1 st.)
 187. Speciallärarnas arbete i utveckling (1 st.)
 188. Speciering, rörlighet och isotopsammansättning av svavel i sura sulfatjordar (1 st.)
 189. Språk och praxis (1 st.)
 190. Språkutveckling genom kontakter (1 st.)
 191. Struktur och funktionsstudier av membraner och enzymer med membranbundna substrat (1 st.)
 192. Studenternas informationsbeteende i den förändrade inlärningsmiljön (1 st.)
 193. Studerandes förhållningssätt till inlärning inom barnträdgårdslärarutbildningen (1 st.)
 194. Studier i de österbottniska dialekternas fonologi och morfologi (1 st.)
 195. Stödsystem terminologi för strategisk ledning (1 st.)
 196. Störsubstansflöden på pappersmaskiner (1 st.)
 197. Succes in Finnish firms (1 st.)
 198. Sulphate Chemistry under Pressurised Oxidising, Reducing and Fluctuating Conditions (1 st.)
 199. Svensk litteratur i Finland (1 st.)
 200. Svenska grammatikens historia (1 st.)
 201. Svenska som andraspråk i Finland (1 st.)
 202. Syntes av fluorescenta nukleosidderivat och deras inkorporering i oligonukleotider (1 st.)
 203. Teologiska och filosofiska grundbegrepp i Friedrich Schleiermachers tänkande (1 st.)
 204. Teoretiska studier i ädelgasernas kemi (1 st.)
 205. The Book of Isaiah : it's interpretation and shaping (1 st.)
 206. The Fate of Liquor Droplet Residues Carried Over from the Lower Furnace in Kraft Recovery Boilers (1 st.)
 207. The Fate of Recovery Boiler Smelt Nitrogen in the Chemical Recovery Cycle (1 st.)
 208. The OSCE in the Maintenance of International Peace and Security (1 st.)
 209. The Structure and Behaviour of Salts in Kraft Recovery Boilers (1 st.)
 210. Transnationalism and Diasporic Relation in a Finnish and Swedish Context (1 st.)
 211. TULISIJA- Research Programme for Wood Firing Technology (1 st.)
 212. Undersökning av elektroniskt ledande polymerer, deras tillämpningsmöjligheter i optisk apparatur och i sensorer (1 st.)
 213. Undersökning av ringbildning i mesaugnen (1 st.)
 214. Ungdomars framtidsorientering i sociokulturell kontext (1 st.)
 215. Utvecklande av cellulära modeller inom akvatisk toxikologi (1 st.)
 216. Utveckling av bränslesnåla bensindrivna bilar och diesellastbilar med litet NOx utsläpp (1 st.)
 217. Utveckling av IDE-massametoden (1 st.)
 218. Utveckling av mät- och styrsystem för bioreaktorer (1 st.)
 219. Utveckling av sjukdomsprofylaxin och -terapin i Skärgårdshavets fiskodlingar (1 st.)
 220. Visualisering av biologiska signalprocesser på molekylär cellular och vävnadsnivå (1 st.)
 221. Växelverkan mellan bindemedel och pigment i dispersionen (1 st.)
 222. Water Hyacinth Control Project in Uganda (1 st.)
 223. Ytstruktur av trämikrofibrer (1 st.)
 224. Åbo religiösa geografi (1 st.)
 225. Ålands kyrkor (1 st.)
 226. Återhämtning av tidigare belastade kustrecipienter (1 st.)
 227. Överföringsmekanismer hos den fiskpatogena bakterien Flexibacter psychrophilus i vatten och fisk (1 st.)