[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Språkutveckling genom kontakter (Kontakt-fi)

Language evolution through Language contacts

Datum: 1.1.1996-31.12.1999
Kod: 8171
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Finska institutionen
Adress: Fänriksgatan 3 A, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 310
Fax +358-2-2154 534
E-post khahhine@abo.fi
Projektledare: FD Kaisa Häkkinen, professor (1.1.1996-31.12.1999)
Forskare: FM Eve Mikone (1.1.1996-31.12.1999)
FL Magdolna Kovács (1.1.1996-31.12.1999)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Inhemsk finansiering: Finlands Akademi, Helsingfors (Forskarskolan språkkontakt och kommunikation) FIM 113050
Årsverken: 26 månader år 1997; Totalt: 52 månader
Partner: Turun yliopisto, Finland
Kontakter: Språkkontakt och kommunikation (TY & ÅA), Forskningscentralen för de inhemska språken: östersjöfinsk lexikologi, Magyar Tudományos Akademia, Tuelotudományi Intézet: language contact studies by Miklos Kontra.
Ämnesord: språkkontakt, språklig interaktion, finsk-ugriska språk, kielikontaktit, kielellinen vuorovaikutus, suomalais-ugrilaiset kielet, finska, östersjöfinska, ungerska, språkkontakter, Finnish, Baltic-Finnish, Hungarian, Language contacts,

Syftet med projektet är att A9 redogöra för de språkliga och extralingvistiska faktorer som påverkar den språkliga utvecklingen i olika kontaktsituationer och b) klarlägga de aktuella förändringar som språk- och kulturkontakterna har framkallat hos vissa finsk-ugriska språk.En del av projektet (FM Eve Mikones undersökning) koncentrerar sig på de östersjöfinska språken som fått impulser från olika indoeuropeiska språk men också påverkat varandra.Det främsta målet med undersökningen är att ta reda på i vilken utsträckning finskans sydöstra dialekter visar sådana lexikala egenskaper som helt fattas i finskans andra dialekter och hur existensen av dessa drag kan förklaras.Materialet har hämtats ur de dialektala ordsamlingarna på Forskningscentralen för de inhemska språken och det motsvarande estniska arkivet i Tallinn.Den andra delen (FL Magdolna Kovács' undersökning) kommer att kartlägga de förändringar som ägt rum i de finska och ungerska invandrarnas språk i Australien.Målet med undersökningen är att definiera de språkliga egenskaper som är känsligast vs resistentast under ett främmande språks påverkan och att ta reda på om släktspråk visar parallella utvecklingstendenser när de blir utsatta för inflytande av ett indoeuropeiskt språk.

The aim of the project is a) to describe the linguistic and extralinguistic elements influencing the linguistic evolution in different contact situations and b) to explain the current changes that the linguistic and the cultural contacs have caused in some Finnish-Ugrian languages.One part of the project (the research of FM Eve Mikone) concentrates on the Finnish languages of the Baltic Sea area which have received ompulses from different Indo-European languages but also have had influences on each other.The main aim of the research is to find out to what extent the south-east dialects of the Finnish language show such lexical characteristics that are completely missing in the other Finnish dialects, and how the existence of these characteristics can be explained.The material is gathered from the dialectal word archives at the Research Institute for the Languages of Finland and from the corresponding Estonian archives in Tallinn.The other part of the project (the research of FL Magdolna Kovács) will map out the changes that have taken place in the languages of Finnish and Hungarian immigrants in Australia.The aim of the research is to define the linguistic characteristics that are the most sensitive vs most resistant to the influence of a foreign language, and to find out if related languages show parallel evolutionary tendencies when exposed to the influence of an Indo-European language.

Publikation(er)

5.3.1996 / 16.9.1997