[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Feminismens politik

The Politics of Feminism

Datum: 1.1.1995-31.12.1999
Kod: K 2613
Institution: Åbo Akademi / Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten (ESF), Sociologiska institutionen
Adress: Gezeliusgatan 2, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-02-2154327
Fax +358-2-2154 808
E-post sbergman@abo.fi
Projektledare: Pol.lic. Solveig Bergman, assistent (1.1.1997-31.12.1999)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Årsverken: 12 månader år 1998; Totalt: 60 månader
Kontakter: "Halva makten: kvinnor i nordisk politik", Nordiska ministerrådet
Ämnesord: feminism, politik, feminismi, politiikka, Finland, kvinnorörelser, feminism, nya sociala rörelser, Tyskland, women's movements, feminism, new social movements, Finland, Germany,

Min doktorsavhandling handlar ytterst om möjligheterna för en förändring av den rådande könsordningen genom att ställa kvinnors kollektiva handlande i fokus för intresset.I vissa tidsperioder och under vissa villkor har kvinnlig protest tagit sig kollektiva och organiserade uttryck.Jag fokuserar på en sådan tidsperiod i efterkrigstidens Västeuropa, nämligen 1970- och 1980-talen.Som empiriska fallstudier analyserar jag kvinnorörelsen i Finland och Västtyskland.

My doctoral thesis deals with the possibilities of changing the prevailing gender order through focusing on women's collective actions.In certain periods of time and under certain conditions, women's protest takes collective and organised forms.I focus on one such period in post-war Western Europe: the 1970s and the 1980s.As empirical case-studies are analysed the women's movements in Finland and West Germany.

Publikation(er)

11.9.1996 / 20.3.1998