[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Miljömedvetenhet och beteendekonflikter

Environmental awareness and behavioural conflicts

Datum: 1.1.1995-31.12.2000
Kod: K5611
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13 / PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 353
Fax +358-6-3247 302
E-post ipalmber@abo.fi
Projektledare: FD Irmeli Palmberg, lektor (1.1.1995-31.12.2000)
Forskare: FM Hans-Olof Lithen (1.1.1995-31.12.2000)
FM Ann-Sofi Röj-Lindberg (1.1.1995-31.12.2000)
FM Dagmar Illman (1.1.1996-31.12.2000)
FD Ole Björkqvist (1.1.1995-31.12.2000)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- tillämpad forskning 25 %
- utvecklingsarbete 25 %
ÅA-intern finansiering: FIM 40000
Utländsk finansiering: Kulturfonden för Sverige och Finland (1997) () FIM 20000
Kulturfonden Finland-Danmark () FIM 3000
Årsverken: 4 månader år 1998; Totalt: 72 månader
Partner: Lärarutbildningsinstitutioner i Åbo, Rovaniemi och Savonlinna (Turun yliopisto, Lapin yliopisto och Joensuun yliopisto), Finland; Lärarutbildningsenheter vid Mitthögskolan i Härnösand & Umeå universitet, Sverige ; Lärarutbildningsenheterna i Luleå Tekniska universitet och i Högskolan i Dalarna, Sverige ; Lärarutbildningsenheterna i Oslo universitet, Dragvoll, Norge ; Institutionen för pedagogik och psykologi vid University of Latvia, Lettland
Kontakter: Environmental education, University of Bradford & University of Durham, Storbritannien ; Environmental education, Deakin university, Australien ; Outdoor and Environmental education, Northern Illinois University, USA ; Nordiskt nätverk i miljöpedagogik och outdoor education (koordinering i Vasa)
Ämnesord: miljöfostran, beteende, undervisningsmetoder, ympäristökasvatus, käyttäytyminen, opetusmenetelmät, miljöfostran, undervisningmetoder, miljövänligt beteende, beteendekonflikter, environmental education, awareness, behaviour, teaching methods,

Forskningsprojektet i miljöpedagogik / miljöfostran utgår från att kunskaper och attityder - miljömedvetenhet - i många fall inte återspeglas i det beteende som individerna uppvisar.Detta exemplifieras av att människor, som har tillräckliga teoretiska kunskaper om vilka följderna är av ohämmad konsumtion och förorening av miljön, i sin egen livssituation agerar som om problemet vore mindre viktigt.För utbildning av barn och ungdomar är det väsentligt att effekterna syns också i praktiken.Miljöfostrans mål med avseende på beteende står i logisk konsekvens till vad man eftersträvar i fråga om miljömedvetenhet.Därför är det av grundläggande betydelse vilka metoder man i fortsättningen väljer för skolornas miljöundervisning ( inkluderar såväl den i naturtillståndvarande som den bebyggda miljön).Forskningsprojektet studerar vad som karakteriserar kunskaper och attityder med stor genomslagskraft beträffande beteende samt utvecklar metoder för undervisning som inriktar sig på att eleverna skall uppnå ett dylikt slag av miljömedvetenhet.Man eftersträvar också metoder för utvärdering som är anpassade till undervisningsmetoderna.Beteendekonflikterna studeras mot bakgrunden av tidigare forskning om beteendekonflikter i andra mänskliga sammanhang och mot bakgrunden av det unika i ett globalt katastrofläge.Projektet består av tre delområden.Inom det första området utförs jämförande attityds- och beteendeforskning vad beträffar miljöfostran som temahelhet i skolor och högskolor hos lärare i grundskolor och gymnasier, lärarutbildare, lärarstuderande och lärare i övriga läroanstalter.Området inkluderar således läroplans- och läromedelsanalyser samt kartläggningar till reflekterande integreringsmodeller, jämförelser och utvärderingar.Likaså undersöks utbildningens roll och plikt i fostran av miljövänliga medborgare.Det andra området består av jämförande attityds- och beteendeforskning hos barn / elever i olika åldrar samt inkluderar även longitudinella undersökningar.Miljöattityder och -beteende undersöks hos IT-intresserade elever i förhållande till naturintresserade elever.Förutom natursynen hos dagens ungdomar undersöks även det eventuella sambandet mellan levande naturkunskap och aktivt miljömedvetande / vänligt miljöbeteende.Ett intresseområde utgörs av konflikter mellan attityder och beteende i olika åldrar, deras uppkomst och orsaker (miljöpsykologi, kulturella traditioner och skillnader).Det tredje och mest dominerande området omfattar jämförande studier av undervisningsmetoder och arbetssätt samt läromedel vid utvecklandet av miljömedvetenhet och miljövänligt beteende ("den hållbara utvecklingens didaktik" inkl. metoder för utvärdering).Sålunda undersöks bl.a. naturupplevelsers betydelse i undervisning och inlärning, uteundervisningens inverkan på elevernas förhållande tii / empati för naturen, djuren och växterna (samt övriga effekter / faktorer beträffande uteundervisning, t.ex. ledarskap, gruppdynamik, artkännedom, ekologikunskap, begreppsbildning, missuppfattningar).Inverkan av apeciella undervisningsprogram i miljöfostran på attityd- och beteendeförändringar samt speciella arbetsmetoder för att utveckla elevernas tankeförmåga och handlingskompetens i miljöfrågor undersöks likaså.En intressant fråga är även hur miljöpedagogiken kunde utvecklas med hjälp av uteskolverksamhet kombinrad med modern informationsteknologi.Dessutom är riskbedömning och dess konsekvenser för undervisning i miljöfostran ett tillsvidare oundersökt område.Både kvantitativa och kvalitativa (samt kombinerade) forskningsmetoder används för att säkerställa parallella och till situationen välanpassade mätinstrument, t.ex. enkät, intervju, observation (s.s. deltagande observation, fältobservation, kvalitativ observation, direkt observation, fältundersökning), analys av uppsatser och teckningar samt fallstudier (case studies).

In many cases people's environmental awareness (seen as their knowledge and attitudes) is not reflected in their behaviour. -The objective of the present project is to study the characteristics of such knowledge and attitydes that have great impact on human behaviour and to develop teaching methods that lead to such environmental awareness in pupils.

Publikation(er)

28.3.1996 / 14.4.1998