[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen type=('Ritning. Bläck.') gav 7 träffar


1. Kund Ritning öfver Byggnadernas belägenhet å Nissbacka Gård i Helsinge Socken och Nylands län, År 1805.
2. Corps de logis.Plan af nedra Wåningen. 1844 i Junii."xx". (1844)
3. Kopia.Förrätningen No 557.Karta öfver Den i närheten af Pedersö Sockens Moderkyrka, uti Wasa län, varande, bemälde Socken gemensamt tillhörige Mark, jemte åtskillige Lägenheters tillstötande Ägor, - hvilken mark, med ledning af 1750 års SkattläggningsKarta samt den af vice Landtmätaren Matts Helsberg år 1816 uprättade karta öfver bemälde mark, med dertill hörande Utbrytnings Protokoll, blifvit, enligt Högvederbörligt Förordnande af den 21.Augusti 1847, ifrån angränsande Lägenheters Ägor, afskiljd och utstakad År 1848, samt denna Karta vid samma tillfälle upprättad af frans Joh; Molander, vice Landtmätare. (6.9.1922)
4. Vattensågar i Päijänne sjös vattenområde intill 1861.
5. Masugn vid Högfors.Dalkarlshyttan i Mars 1869.E.Jansson.Skärningar. (1869)
6. Plan av Lill-Knuters gård, Rinum.
7. Del av Kärklax för omkr. 20 år sedan. (1936)