[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen words='femväggarshus' gav 4 träffar


1. Pålsböle, Södergård.Femväggarshus.Plan och skärning. (1965)
2. Pålsböle, Södergård.Femväggarshus.Fasad och skärning.Femväggarshus, knuttimrat resvirke i det inre, 7,73 x 5,32 m.Av rektangulär plan.Osäker orientering, nordpilen inte inritad.Detaljer (innertak, dörrar etc.) visar likheter med Sund, Svensböle, Mellangård.Huset, som uppskattningsvis dateras till slutet av 1700-talet, används numera som verkstad och smedja.Väggar.Ytterväggarna är knuttimrade.På framsidan, t.h. om dörren är en järnring fastsatt i stockväggen (se fasadritning och fotografi).Stugans innervägg är mellan långvägg och dörr knuttimrad, mellan dörren och spisen uppförd av resvirke.(Fem stockar står upptill och nedtill med svärd intappade igenom hela stugans bredd gående i ytterväggarna intimrade stockar (se tvärsnitt) och bakom spisen av tegel (till en höjd av 172 cm över golvet, upptill består väggen av fyra stockar, som går igenom ytterväggarna).Väggen mellan kammaren och farstun består likaså av resvirke (fyra stockar om var sida om dörren) och skiftesverk (tre stockar) ovanför dörren.Skiftesverket är fäst vid resvirket med svärd.Resvirkesväggen sammanhålls av svärd och står på en syll; hammarband saknas.Kammarens resvirkesvägg är fästad med svärd åtminstone vid väggen mot stugan.Resvirket är ljusare och nyare än ytterväggarna och har tidigare begagnats i någon annan byggning.En av stockarns i kammarväggen bär spår av väder och vind.Folket på gården säger dock att resvirket är så gammalt som de kan minnas.Golv.I stugan längsgående m. en tvärgående planka mot gavelväggen.(mullbänk).Tak.Innertak av bräder med sned profi, lagda på vandring och burna av tvärgående profilerade bjälkar (i stugan 4 st) (se skärn. och jfr med Svensböle) ovanpå taket ligger torv.I farstun finns ett enkelt, halvt brädtak, buret av två längsgående bjälkar av samma typ som i stugan.Yttertak: lertegel på plankor (se i övr. skärn.)Dubbla väderbräder, delvis täckande varandra.Eldstäder.Stugans spis murad av tegel, vitrappad 211 cm i kvadrat; hällen av huggen sten (den mot dörren vettande delen består av ett enda fint hugget block).Bakugn, uppvärmningsugn f. stugan, spiskrok och spjällstång finns.Eldstaden i kammaren är riven, dess exakta plats dölj av oflyttbart bråte, men rökgången, murad av tegel på en svagt snedställd planka (se längdsnitt) finns kvar.Tegelförbanden framgår av ritning och fotografi.Fönster och dörrar.Alla fönster har svärd, stugfönstren saknar inre foder.Ytterfodret överensstämmer i alla fönstren med framsidans (se fasadritn.)Kammarfönstret har innerfoder med empirkaraktär (se fotografi), Överensstämmande med kammardörrens ut- och invändiga foder.(se fotografi och ritning).Små vindsgluggar upptill på gavlarna.Alla dörrar bär spår av tidigare användning på annan plats.Ytterdörren, av dubbla varandra korsande bräder, är betydligt lägre än dörröppningen (se fasadritning) och stockväggen vid yttre dörrposten bär spår av senare bearbetning.(se plan och fotografi).Ej heller stugudörren, av lodräta bräder, når upp till dörröppningens fulla höjd, och den har på utsidan en klinka, som kan öppnas och stängas med en på insidan hängande snodd (synl. på tvärsnitt).Dessa dörrar saknar foder; stugudörrens inre dörrpost är fäst vid resvirke och liggtimmer med järnband (se tvärsnitt och fotografi).Kammardörren, som har såväl ut- som invändigt foder av empirekaraktär (se längdsnitt och fotografi) visar en 1700-tals typ av samma slag som dörrarna i Svensböle.De handsmidda gångjärnen har tidigare suttit på dörrens motsatta sida, och hela dörren har varit insatt i en något större öppning, ty dörren har sågats mindre.Fast inredning.Den ena av smörkärnans två träkrokar finns kvar i andra takbjälken från stugdörren räknat; den är placerad ovanligt nära spisen.En brödstång, buren av handsmidda järnögglor, finns kvar.Spår efter riven högsäng mellan spis och gavel (existens av ursprunglig högsäng bekräftad av husbonden).I kammaren finns spår av tapeter (se fotografi).
3. Geta, Östergeta.Gropens.Femväggarshus.Plan, skala 1:50 och skärning mot öster 1:25..Femväggarshus, knuttimrat, rektangulärt, 864 x 482 cm, orientering östvästlig, utan farstu och utan inre förbindelse; med de två ytterdörrarna sittande bredvid varandra på den södra långsidan med en gemensam trappsten framför.På norra sidan har endast knutarna brädfodring (se plan och fotografi angående foder för väggar, knutar och fönster samt dörrar).På östra sidan har ett avträde sammanbyggts med gaveln (synligt på fotografi).Golv.Längsgående brädor.Tak.Mellantak i var stuga av längsgående plankor, lagda på vandring, över fyra tvärgående profilerade bjälkar (av samma typ som i Svensböle och Pålsböle).Se i övrigt ritning.Eldstäder.I västra stugan, som är något större än den i övrigt likartade östra, är ugnen bevarad.Den är murad av orappade tegel på en sockel av stenar, sammanhållna av en ram av mycket grova plankor.Dimensioner 210 x 207 cm.Spisen har bakugn (125 cm djup) och två eldstäder, åtskilda v en mellanvägg (se plan och tvärsnitt).Tegelförband och konstruktion framgår i övrigt av ritning och fotografi.I östra stugan är ugnen riven men sockelns bevarade träram är av samma typ som väststuguspiselns och visar att ugnen här har haft mindre dimensioner (115 x 112 cm).Fönster och dörrar.Vardera stugan har ett fönster på gaveln och ett på södra långsidan.Svärd och yttre foder finns.Se fotografi.Mellan dörrarna står en profilerad träpost intappad i syllstocken.Mellanväggens stockar är invändigt till dörrens höjd förenade med denna medelst ett svärd (se plan och tvärsnitt).Anm. 1.Detalj av en bodnyckel från Gropens finns. 2.Något hus av denna typ har jag inte sett någon annanstans på Åland.Jfr.Mogen Clemmensen, som anför ett skiftesverkshus från Öland, där inre förbindelse mellan pariga stugor saknas.Också ugnen är av egenartad konstruktion. s stockar
4. Östergeta, Gropens.Femväggarshus.Skärning mot norr. (1965)