[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Växelverkan mellan bindemedel och pigment i dispersionen

Reactions of coating components in the dispersion

Datum: 1.10.1997-31.12.2000
Kod: 17803
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för papperskemi
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 859
Fax +358-2-2516 757
E-post kbackfol@abo.fi
Projektledare: TkD Dan Eklund, professor (1.10.1997-31.12.2000)
Forskare: DI Kaj Backfolk (1.10.1997-31.12.2000)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Årsverken: Totalt: 30 månader
Ämnesord: dispersioner, adsorption, dispersiot, adsorptio, bindemedel, polymer, latex, pigment, adsorption, växelverkan, mikrokalorimeter, entalpi, adsorptionsisoterm, binder, latex, pigment, polymer, adsorption, interaction, microcalorimeter, enthalpy, adsorption isotherm,

Växelverkan mellan bestrykningskomponenterna i dispersionen bestämmer dess flödesegenskaper, vattenretention och immobilisering.I detta arbete kommer först adsorption av bindemedel på pigment att undersökas.Efter de bestämda adsorptionsisotermerna skall entalpin för växelverkan mätas kalorimetriskt.I detta arbete skall både odispergerat och dispergerat kaolin och kalciumkarbonat pigment användas.Bindemedlena som skall användas är olika cellulosaderivat och latex.Mikrokalorimetern kommer att vara ett av de viktigaste instrumentena för att kunna undersöka växelverkan, men också andra instrument så som UV-VIS, ellipsometri, Raman och reometern kommer att vara nödvändiga.

The reaction of coating components in the dispersion determines its flow properties, water retention and immobilization.The first step in this work is to evaluate if an adsorption of binders on pigments occurs.After determined the adsorption isotherms, the heat of interaction will be measured by microcalorimetry.In this work both non-dispersed and dispersed kaolin and calcium carbonate pigment will be used.The binder will be different callulose derivates and latexes.The Microcalorimeter will be an important instrument to investigate the interactions, but also other instrument like UV-VIS, Ellipsometry, Raman and the Rheometer will be necessary.

Publikation(er)

21.2.1996 / 10.3.1998