[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Ekonomisk välfärd : fördelning, dynamik och mobilitet

Economic well-being : distribution, dynamics and mobility

Datum: 1.3.1994-31.12.1996
Kod: K2613
Institution: Åbo Akademi / Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten (ESF), Statistiska institutionen; Nationalekonomiska institutionen; Sosiaalipolitiikan laitos (Åbo universitet)
Adress: Fänriksgatan 3 B, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 163
Fax +358-2-2154 677
E-post Leif.Nordberg@abo.fi
Projektledare: PD Kari Salavuo, professor / TY (1.3.1994-31.12.1996)
Forskare: PD Markus Jäntti (1.3.1994-31.12.1996)
PM Magnus Berglund (1.3.1994-31.12.1996)
PM Christer Sundqvist (1.3.1994-31.12.1996)
Typ av forskning: 1 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 75 %
- tillämpad forskning 25 %
Inhemsk finansiering: Finlands Akademi () FIM 2093300
Årsverken: Totalt: 114 månader
Kontakter: Del av Finlands Akademis social-ekonomiska forskningsprogram
Ämnesord: socialskydd, socialpolitik, nationalekonomi, sosiaaliturva, sosiaalipolitiikka, kansantalous, ekonomisk välfärd, inkomstfördelning, inkomstdynamik, mobilitet, socialpolitik, economic well-being, income distribution, income dynamics mobility, social policy,

Den ökande efterfrågan av kunskap om välfärdseffekterna av ekonomiska och socialpolitiska åtgärder har skapat ett behov av en effektiverad samverkan mellan olika vetenskapsgrenar och olika forskningsgrupper involverade i välfärdsforskning. -Detta projekt syftar till att sammanföra expertis inom ekonomisk, social-politisk och statistisk forskning inom två universitet för en omfattande och integrerad studie av den finländska välfärdsstaten i såväl longitudinellt som internationellt perspektiv.Inom projektet kommer att behandlas såväl frågor som berör de ekonomiska förutsättningarna för och effekterna av social trygghet som problem relaterade till effektiviteten i socialpolitiken.För att öka komparabiliteten och kvaliteten på forskningsresultaten kommer nära kontakter med motsvarande forskningsgrupper i andra länder att ges hög prioritet. -En viktig uppgift är också att skola forskare inom detta område.Speciell vikt lägges vid att lära ut hur man använder stora databser såsom t.ex. hushållsbudgetundersökningar, inkomstfördelningsstudier, longitudinellt folkräkningsmaterial och olika internationella data-arkiv (t.ex.Luxembourg Income Study, Luxembourg Employment Study).

The increasing demand for knowledge about the welfare effects on economic and social policy measures has created a need for closer cooperation between different fields of science and different research groups engaged in welfare-relevant research. -The purpose of this project is to bring together expertise from the fields of economics, social policy and statistics and from two universities in order to create a comprehensive and integrated effort to study the performance of the Finnish welfare state in a longitudinell as well as an internationell perspective.The project aims at studying both questions concerning the economic premises for and effect of social security and problems related to the effectiveness of social policy.To increase the comparability and quality of the research results close contacts with corresponding research groups in other countries will be given high priority. -The training of new researchers in this area will also be an important task for the project.A special emphasis will be on skill to utilize huge data banks such as household budget surveys, income distribution surveys, longitudinal censuses, and variatious international data archives (Luxembourg Income Study, Luxembourg Employment Study).

Publikation(er)

19.3.1996 / 12.2.1998