[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Speciallärarnas arbete i utveckling

Developing the work of special education teachers

Datum: 1.8.1993-31.12.1997
Kod: K5614
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för specialpedagogik
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13 / PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 384
Fax +358-6-3247 302
E-post Kristina.Strom@abo.fi
Projektledare: GyD Ulla Lahtinen, professor (1.8.1993-31.12.1997)
Forskare: PeL Kristina Ström (1.8.1993-31.12.1997)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- tillämpad forskning 60 %
- utvecklingsarbete 40 %
Årsverken: Totalt: 14 månader
Kontakter: Göteborgs universitet, institutionen för specialpedagogik; Joensuu universitet, institutionen för specialpedagogik
Ämnesord: speciallärare, grundskolans högstadium, erityisopettajat, peruskoulun yläaste, integrerad specialundervisning, högstadiet, verksamhetsmodeller, utvecklande arbetsforskning, skolutveckling, remedial education, secondary school, working models, developmental work reseach, school development,

Det övergripande syftet för forskningsprojektet är att bidra till ökad förståelse för och kunskap om utvecklingsmöjligheter för speciallärarnas verksamhet och roll på högstadiet.Det preciserade syftet med projektet är tudelat: 1.Att finna de motsättningar i speciallärarnas arbete som dels utgör hinder för utvecklandet av den specialpedagogiska verksamheten, dels innehåller potentialen för utvecklandet av verksamheten. 2.Att med hjälp av utbildningsintervention öka speciallärarnas beredskap att identifiera problemen inom den specialpedagogiska verksamheten, finna konstruktiva lösningar samt genom konkret utvecklingsarbete utveckla och förändra de nuvarande verksamhetsmodellerna, arbetssätten och undervisningsmetoderna inom den integrerade specialundervisningen i fem höstadier i Svenskfinland. -Den teoretiska och metodologiska referensramen för projektet utgörs av den s.k. utvecklande arbetsforskningen, som har sina rötter i aktivitetsteorin.Den valda referensramens perspektiv är dynamiskt, vilket innebär att det är möjligt att studera utveckling och förändring i en verksamhet, i detta fall specialundervisningen på högstadiet.Projektet följer den utvecklande arbetsforskningens utvecklingscykel med a) analys av verksamheten b) skapande av nya verksamhetsformer genom utbildningsintervention, c) utveckling av själva verksamheten samt d) evaluering av utvecklingsarbetet och den förändrade verksamheten. -Metoder för projektet är kvalitativa; temaintervjuer, gruppdiskussioner samt observationer kompletterade med olika slags dokumentmaterial.

The overall aim of the project is to contribute to an increased understanding and knowledge of possibilities of development in the work and role of special education teachers in secondary schools.The project has two purposes: 1.To find those contradictions in the work of the special education teachers that on the one hand constitute obstacles to the development of the remedial education, on the other hand contain the potential of development in the field of special education. 2.By educational intervention increases the capacity of teachers to identify the problems in the current remedial education, to find constructive solutions and by development work develop and change the current working and teaching methods in remedial education.The target group of this project is seven special education teachers in five secondary schools in the Swedish speaking parts of Finland. -Development work research, which has its roots in the activity theory, was choosen as the theoretical and methodological framework for the project.The perspective of this framwork is dynamic, which makes it possible to study development and change in an organization or an activity, in this case the remedial education in secondary schools.The project follows the development cycle of developmental work research: a) analysis of the activity, b) creation of new forms of activity by educational intervention, c) development of the activity itself and d) evaluation of the development work and the changed activity of the field of special education. -The metods of the project are qualitative; open-ended interviews, group discussions, observations and documentary material.The results of the study are of importance in both basic and further training of special education teachers as well in school development research.

Publikation(er)

29.3.1996 / 1.4.1996