[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Diskurs om finlandssvensk populärkultur

Discourse on Swedish popular culture in Finland

Datum: 1.1.1995-31.12.1996
Kod: 8156
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen; Litteraturvetenskapliga institutionen; Musikvetenskapliga institutionen; Sociologiska institutionen (ESF)
Adress: Biskopsgatan 10 B, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 583
Fax +358-2-2154 902
E-post uwolf@abo.fi
Projektledare: FD Ulrika Wolf-Knuts, Lektor (1.1.1995-31.12.1996)
Forskare: PM Andreas Häger (1.1.1995-31.12.1996)
PM Sven-Erik Klinkman (1.1.1995-31.12.1996)
FL John Sundholm (1.1.1995-31.12.1996)
FL Jan Wickman (1.1.1995-31.12.1996)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Årsverken: Totalt: 20 månader
Ämnesord: populärkultur, finlandssvenskar, diskursanalys, populaarikulttuuri, suomenruotsalaiset, diskurssianalyysi, diskusanalys, populärkultur, rockmusik, massmedia, Svensk-Finland, discourse analysis, popular culture, rock music, mass media, Swedes in Finland,

Trots sin enorma betydelse för den moderna människan har populärkulturen i relativt liten grad behandlats ur ett akademiskt perspektiv.Internationellt sett har vetenskapsidkare inom olika fack under de allra senaste årtiondena konstaterat att populärkulturen är förbisedd som forskningsobjekt.Också i Finland har vi småningom börjat inse detta. -"Populärkultur i finlandssvensk media" är ett tvärvetenskapligt forskningsobjekt inom Åbo Akademi.Projektmedlemmarna representerar disciplinerna folkloristik, litteraturvetenskap, musikvetenskap och sociologi.Inom ramen för projektet studers olika texter - recensioner, debatter etc. - om olika former av populärkultur.Materialet hämtas från finlandssvenska massmedier, och består huvudsakligen av pressklipp.Texterna studeras med hjälp av diskursanalys, vilket innebär att materialet betraktas som en del av en samhällelig kontext. -Konsumtionen av ett populärkulturellt uttryck sker inte i ett vacuum, utan påverkas av konsumentens referensram.Diskursen som en populärkulturell uttrycksform, dvs. totaliteten av de texter som behandlar uttrycket, formar konsumentens referensram.Texter i massmedia utgör en inflytelserik del av diskursen om populärkultur.Syftet med forskningen inom projektet är att se hur de studerade texterna ger populärkulturen en finlandssvensk referensram. -Forskning om populärkultur i en finlandssvensk kontext är motiverad av flera olika orsaker.Populärkultur i olika former genomsyrar det västerländska samhället.Populärkulturen är internationell till sin karaktär, vilket aktualiserar frågan om relationen mellan en nationell (minoritets)kultur och en transnationell kultur.Studiet av behandlingen av populärkultur i de finlandssvenska medierna erbjuder intressant insyn i denna relation, det visar hur texterna placerar populärkulturen i ett finlandssvenskt sammanhang.Därutöver kan frågan om förhållandet högkultur-lågkultur sägas ha en särskild relevans i Svenskfinland, som har en stark högkulturell tradition. -Den teoretiska utgångspunkten i diskursbegreppet innebär en bestämd syn på förhållandet mellan text och samhälle.Texten uppfattas inte primärt som en reflektion av det som den behandlar, utan också som ett led i den sociala konstruktionen av det behandlade.En nyhetsartikel, t.ex., ses inte endast som en avspegling av en händelse, utan den bidrar till skapandet av nyhetshändelsen.Språket är en social konstruktion, som inte bara förmedlar verkligheten utan även formar den.I den konkreta analysen av texterna bildar detta antagande den centrala utgångspunkten.Populärkulturen skapas alltså inte endast av de s.k. artisterna och konstnärerna på området, utan också i hög grad av den språkliga mediebehandlingen av populärkulturen.Diskursanalysen erbjuder ett fruktbart sätt att studera hur mediebehandlingen skapar populärkulturen. -Projektarbetet kommer att utmynna i en artikelsamling i bokform samt ett seminarium, där projektmedlemmarna presenterar sina undersökningsresultat.Ålands högskola har preliminärt vart intresserad av att arragera seminariet.Det skulle hållas i Mariehamn i september 1996.Då skall även manuskripten ör artiklarna vara klara för publikation.Publikationen utges eventuellt av Åland högskola.

The discourse, i.e. critical reviews, on popular culture in Finland is analysed.Rock music, the Christian view on rock music as the devil's message, strips and comics, popular music, pocket novels, theatre and illustrated magazines are studied as indicators of high vs low cultures and as indicators of how the Finland-Swedish world of values is constructed.

Publikation(er)

5.3.1996 / 6.3.1996