[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Barns kunskapsutveckling i matematik

Children's development of mathematical knowledge

Datum: 1.5.1988-31.5.1998
Kod: 3456
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13/ PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 386
Fax +358-6-3124 988
E-post lisen.haggblom@abo.fi
Projektledare: PhD Ole Björkqvist, biträdande professor (1.5.1988-31.5.1998)
Forskare: PeL Lisen Häggblom (1.5.1988-31.5.1998)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
Årsverken: Totalt: 14 månader
Kontakter: Moderprojekt: ELMA - Elevanpassad matematikundervisning, Institutionen för lärarutbildning, PF, Åbo Akademi
Ämnesord: grundskola, barn, matematik, utveckling, peruskoulu, lapset, matematiikka, kehitys, matematikinlärning, individuella differenser, kunskaper i matenmatik, utveckling, mathematics, learning, individual differences, mathematical knowledge, development,

Forskningen är en longitudinell studie av barns kunskapsutveckling i matematik.Avsikten är att studera barns reaktioner och resultat inom olika åldersnivåer med särskild inriktning på analyser av individuella skillnader.Datainsamlingen har genomförts med samma barn under en tidsperiod som sträcker sig från förskolan genom hela lågstadiet.Sammanlagt har ca 170 barn under åren 1988-1995 deltagit i ett flertal mättillfällen.Mätinstrumentet har konstruerats för studier av barnens talförståelse, räknefärdighet och lösning av textuppgifter (problemlösning).Insamlade data kommer att studeras med kvantitativa och kvalitativa metoder.Genom felanalyser och studier av intervjuer kartläggs barnens tankestrategier.En uppföljande undersökning kommer att genomföras åren 1997-98 när dessa elever går sista året i högstadiet.

The research is a longitudinal studie of children's development of mathematical knowledge.Its aim is to study children's reactions and results within different age and groups with special emphasis on analysing individual differences.The data has been gathered from the same children during a period of time starting with preschool running all through lower comprehensive school.A total 170 children have participated in several test situations during the years 1988-1995.Measuring instruments have been created to study the children's conception of numbers, their ability to count and their solving of word problems.The collected data will be analysed with quantitative and qualitative methods.Through error analysis and studies of interviews the thinking strategies of the children will be described.A follow-up study will be carried out during the years 1997-98, when these groups of pupils attend their last year of upper comprehensive school.

Publikation(er)

27.3.1996 / 1.4.1996