[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Läraren i karriären

Teachers in the career

Datum: 1.10.1992-31.12.1997
Kod: K5610
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13 / PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 326
Fax +358-6-3247 302
E-post sven-erik.hansen@abo.fi
Projektledare: FD, PeD Sven-Erik Hansen, professor (1.10.1992-31.12.1997)
Forskare: PeM Erik Eriksson (1.10.1992-31.12.1994)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- tillämpad forskning 50 %
ÅA-intern finansiering: FIM 69000
Inhemsk finansiering: Stiftelsen för Åbo Akademis forskningsinstitut () FIM 11000
Årsverken: Totalt: 85 månader
Ämnesord: yrkesidentitet, lärare, grundskola, ammatti-identiteetti, opettajat, peruskoulu, professionalism, lärare, undervisning, professionalism, teacher, teaching,
Anmärkning: Projektet har erhållit F-koden 8422-4

Studiens övergripande syfte är att fördjupa kunskapen om lärarens arbete under en tid av förändring och att identifiera och analysera teman som strukturerar och ger innebörd åt arbetet.Studien utgick från en tolkningsvetenskaplig ansats.Tolkning refererar till en speciell attityd gentemot studiet av den sociala världen och konfronterar direkt det sätt på vilket individers subjektiva värld manifesteras.Ett studium av den sociala världen relaterar tolkningarna till den naturliga vardagssituation i vilken människor lever och arbetar.Rummet för studien var den finländska grundskolan.Inom denna preciserades studien till att omfatta klasslärare som undervisar elever i åldern 7-13 år i grundskolans lågstadium.Undersökningen planerades och dess första empiriska insamlingsfas igångsattes 1992 då 19 klasslärare intervjuades.I två senare intervjuomgångar 1994 har 17, respektive 34 klasslärare, intervjuats.Denna rapport omfattar de lärare som intervjuades i november 1992.Klasslärarnas beskrivning av sitt arbete rörde sig inom fyra fält: individfält, handlingsfält, socialt fält och kontextfält.I klasslärarnas konceptualisering av karaktären i arbetet identifierades företeelsetyper och individrelaterade typdrag.Företeelsetyper: Systematiserat samarbete med kolleger var begränsat.Reviret gentemot föräldrarna markerades.Inställningen till den lokala skolledningen var förbunden med föreställningen om ledningens engagemang och vilja till interaktion.Ur lärarnas beskrivning av arbetet framträdde en kompetens som definierats som traditionell .Begreppet anpassningssocialisation användes för att karakterisera lärarnas beskrivning av fostran.Individuella typdrag: Behovet av självständighet i handlandet poängterades.I arbetet ingick företeelser som skapade en fundamental upplevelse av osäkerhet.Lärarnas språkbruk liknade mera amatörens än den professionella yrkesutövarens.Lärarna visade en benägenhet att förmedla en idealiserad och retuscherad bild av skolan.

The general aim of the study is to deepen the knowledge about teacher s work during a period of change and to identify and analyze themes which structure and The approach of the study could be characterized as interpretative.Interpretation refers to a specific attitude to the study of the social world and confronts directly the way individuals subjective world is manifested.A study of the social world relates interpretations to the daily situations in which people live and work.The physical space of the study was the Finnish comprehensive school.Within this context the study was specified to comprise class-teachers teaching 7-13 years old students in the primary stage of the comprehensive school.The study was planned and its first phase of collecting empirical data started in 1992 when 19 class-teachers were interviewed.On two later occasions in 1994, 17 and 34 class-teachers respectively, were interviewed.This report covers the teachers being interviewed in November 1992.The class-teachers description of their work was related to four fields: the individual, the action, the social, and the context.In class-teachers conceptualizing the characteristics of their work were types of phenomena and types of individual characteristics identified.Types of phenomena: A systematizied cooperation with colleagues was limited.Teachers marked their territory in relation to parents.The attitude towards the local school government was linked to teachers view of the government s engagement and will to interact.From teachers description of the work appeared a form of competence which has been labelled as traditional .The notion socialisation of adjustment has been used to characterize teachers description of their teaching attitude.Types of individual characteristics: The need for autonomous acting was emphasized.Teachers felt that the work included phenomena which created a fundamental experience of uncertainty.Teachers use of language was more similar to an amateur s than to a professional s.Teachers had a tendency to mediate an idealistic and touched up picture of the school.

Publikation(er)

28.3.1996 / 24.2.1998