[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Exportmarknadens informationsstrategier : problemidentifiering och problemlösning bland finländska stockhusexporterare

Information strategies in the export market : problem identification and problem solving among Finnish exporters of log houses

Datum: 1.8.1993-31.7.1996
Kod: 2238
Institution: Åbo Akademi / Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten (ESF), Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
Adress: Henriksgatan 9, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 862
Fax +358-2-2154 581
E-post AartDeHeer@abo.fi
Projektledare: SocD Mariam Ginman, bibliotekschef (1.8.1993-31.7.1996)
Forskare: FK Aart Jan Heer de (1.8.1993-31.7.1996)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- tillämpad forskning 50 %
Inhemsk finansiering: Finlands Akademi () FIM 443722
Årsverken: Totalt: 36 månader
Ämnesord: informationsbehov, företag, expor, tiedontarve, yritykset, vienti, information management, informationsbeteende, problemidentifiering, problemlösning, exportframgång, information management, problem finding, problem solving, business success, export market,

Projektets syfte är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan informationsbeteende (d.v.s. anskaffningen och utnyttjande av information) i exportföretag och dessas framgång på exportmarknaden.Projektet koncentrerar sig på följande frågeställningar: 1.Vad visste exportföretag om externa hot och möjligheter då de började exportera? 2.Vilka hot och möjligheter lyckades företagen identifiera under exportprocessen? 3.I vilken grad påverkade information om externa hot och möjligheter företagens strategiska tänkande? 4.Vilken information utnyttjades av företagen för att lösa de problem som hade blivit identifierade i samband med exportverksamheten? 5.I vilka avseenden skiljde sig problemidentifierings- och problemlösningsbeteendet i framgångsrika och icke framgångsrika exportföretag?Genom att söka ett svar på dessa frågor skall projektet kunna bidra till att skapa bättre informationsvanor och en mera medveten informationspolicy i företag som kartlägger sina första exportmöjligheter och i företag som vill utvidga sin exportverksamhet till nya geografiska områden, kundgrupper eller produkter. -Projektet ingår som en nationell del i en mera omfattande kartläggning av informationskulturer och affärsmässig framgång.Det internationella samarbetet samordnas av Åbo Consortium, som grundades för detta ändamål i maj 1992 vid Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik, Åbo Akademi, Åbo. -Projektets forskningsmaterial omfattar 20 finländska stockhusproducenter som varit verksamma inom exporten på den tyska marknaden åtminstone under perioden 1994/1995.De utvalda företagen blev i slutet av 1995 intervjuade med hjälp av djupintervjuer.Djupintervjumetoden valdes för att få information om företagens bakgrund och handlingsmiljö och för att få information om hur företagen hade skaffat och använt sin kunskap om hot och möjligheter.Preliminära analyser ger en antydan om att det finns tre dominerande faktorer som skiljer informationsbeteendet i framgångsrika exportföretag från mindre framgångsrika exportföretag: 1. framgångsrika exportföretag tror på god intern och extern kommunikation, 2. framgångsrika exportföretag betraktar förändring som en utmaning, och 3. framgångsrika exportföretag försöker förstå sin omvärld i ett mångsidigt perspektiv. -Projektets analyser skall var slutförda mot juli 1996.

The aim of the project is to research whether there is a connection between the information behaviour (i.e. acquisition and use of information on threats and oppurtunities) of export companies and thier export performance.The project draws special attention to the following questions: 1.What did export companies know about external threats and oppurtunities when they started exporting? 2.Which threats and oppurtunities did companies succed to identifiy in the course of export process? 3.To what extend did information on external threats and oppurtunities affect strategic thinking in the companies? 4.What information did companies use in order to solve the problems that were identified in connection with the export activities? 5.In what way did problem identification behaviour and problem solving behaviour differ in succesful and unsuccesful export companies?.By finding an answer to these questions, the project may contribute to the creation of better information culture and a more conscious information policy in companies which are mapping their first export opportunities as well as in companies that want to extend their exporta ctivities to new geographic areas, customer grpoups or ptoducts.-The project is including as a national part in a more comprehensive mapping of information cultures and business performance.The international program is administred by the Åbo Consortium, which was founded on this purpose at the Department of Library and Information Sciernce, Åbo Akademi University, Åbo, Finland, May 1992.-The research material of the project consist of twenty Finnish log house producers which in the period of 1994/1995 had an export experince of at least one year on the German market.The involved companies were interviewed in the autumn 1995 by means of the qualitative questionning method.This method was used in order to get information on the background and action environment of the companies as well as in order to get information on how these companies have acquired and used knowledge on external threats and opportunities.Preliminary analyses indicate that there are three main factors which distinguish the information behaviour of unsuccesful exporters: 1. successful exporters believe in good internal and external communication, 2. succesful exporters consider change as a challenge and 3. succesful exporters understand their environment in a multiple perspective. -The final analysis of the project will be completed by July 1996.

Publikation(er)

21.3.1996 / 25.3.1996