[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Barn och skriftkultur

Children and literacy

Datum: 1.9.1991-31.12.1997
Kod: 3443
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13 / PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 388
Fax +358-6-3247 302
E-post Ria.heila-Ylikallio@abo.fi
Projektledare: PeL Ria Heilä-Ylikallio, lektor (1.9.1991-31.12.1997)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 30 %
- tillämpad forskning 60 %
- utvecklingsarbete 10 %
ÅA-intern finansiering: FIM 42000
Inhemsk finansiering: Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut () FIM 33300
Waldemar von Frenckells stiftelse, Helsingfors () FIM 20000
Årsverken: Totalt: 7 månader
Partner: Nordiskt nätverk med stöd av Nordiska ministerrådet (Skolstart i Norden); nationellt nätverk (Skolstart i Norden - Finland)
Kontakter: Moderprojekt Barn, språk och kommunikation; Avdelningen för barnspråk vid Lunds universitet (prof.Ragnhild Söderbergh); NFPF:S (Nordisk förening för pedagogisk forskning; Early childhood education)
Ämnesord: barn i föreskoleåldern, nybörjare, skriftspråk, esikouluikäiset, koulutulokkat, kirjakieli, text, skriftspråksmedvetenhet, metakognition, text, literacy, metacognition,
Anmärkning: Projektet utmynnar i Ria Heilä-Ylikallios doktorsavhandling.Bitr. prof.Anna-Lena Östern fungerar som handledare.

Avhandlingens syfte är att identifiera mönster i 6-8 åringarnas möte med skriftspråket.Syftet bryts ner i två problem: (1) Hur konstrueras och organiseras barns skriftspråksmedvenhet? samt (2) Hur utvecklas och/eller förändras detta mönster från förskolåldern till slutskedet av nybörjarstadiet?Sammanlagt 40 barn, födda år 1986 deltar i den longitudinella studien som omspänner åren 1993-1995.Datamaterialet består av barns teckningar, intervjuer och texter samt standardiserade begåvningstest samt test i läsfärdighet.Grounded theory tillämpas i den kvalitativa analysen.Samband i kvalitativa data analyseras med hjälp av kvantifieringar.

The aim of the study is to identify and analyze patterns in the meeting between 6-8 years old children and literacy.The aim is diveded to two problems: (1) How do children construct and organize meaning of written language? and (2) How do the meeting whith written language develop and change? -Totaly 40 children, born in 1986, participated in the study.The children are followed from pre-school to the second school-year, during a period of two years 1993-1995.Data consist of children's drawings, interviews, text and standised tests of intelligence and reading.The data analyses follows the principles of grounded theory and qualitative cathegories of description are created and illustrated in quantitative combinations.

Publikation(er)

28.3.1996 / 1.4.1996