[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Eutrofieringens påverkan på fisk-bytesdjurinteraktioner i grunda skärgårdsområden

Effects of eutrophication on fish-prey interactions in shallow archipelago areas

Datum: 1.3.1998-31.12.2000
Kod: 3681
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för biologi
Adress: BioCity, Artillerigatan 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 384
Fax +358-2-2154 748
E-post johanna.mattila@abo.fi
Projektledare: FD Johanna Mattila, intendent (1.3.1998-31.12.2000)
Forskare: FK Katri Aarnio (1.3.1998-31.12.2000)
FK Alfred Sandström (1.3.1998-31.12.2000)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 80 %
- tillämpad forskning 20 %
Inhemsk finansiering: Maj och Tor Nesslings stiftelse, Helsingfors () FIM 135600
Utländsk finansiering: Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Stockholm, Sverige () sek 300000
Årsverken: Totalt: 102 månader
Partner: Kustfiskelaboratoriet, Öregrund, Sverige (Dr.Peter Karås/Fiskeriverket)
Ämnesord: alger, eutrofiering, levät, rehevöityminen, eutrofiering, grumlighet, drivande alger, fiskpredation, skärgård, eutrophication, turbidity, drift algae, fish predation, archipelago,
Anmärkning: Projektledaren Johanna Mattila har också adressen: Husö biologiska station, 22220 Emkarby, tel-018-37221, fax-018-37244

Projektets målsättning är att klarlägga eutrofieringens påverkan på interaktioner mellan fiskpredatorer och deras bytesdjur i grunda skärgårdsområden.Av speciellt intresse är förändringar i interaktioner som orsakas av ökad grumlighet, förändringar i vattenvegetationen och ökad förekomst av drivande alger på botten.Ökning/minskning av potentiella bytesdjurpopulationer, förändringar i bytens och predatorernas beteende och habitatval påverkar interaktioner mellan bytesdjur och predatorer.Alla de ovan nämnda faktorerna är också direkt kopplade till eutrofieringsgraden och förändringar i den.Grunda skärgårdsområden är viktiga födo- och lekområden för många fiskarter.Djurtätheterna och artrikedomen är ofta höga i de grunda områdena, och de har därmed en stor betydelse förutom för bibehållandet av den allmänna biodiversiteten även för fiskerihushållningen.Enligt de aktuella prognoserna kommer eutrofieringsförloppet i Östersjön att fortsätta och även fördjupas under de kommande åren.Det är därför viktigt att studera fiskpredator-bytesdjur interaktioner och eutrofieringens påverkan på dem för att kunna förutspå kommande situationer då eutrofieringsgraden ändras.Projektresultat kan användas som underlag för myndigheternas miljö- och fiskerihushållningsplaner.

The aim of this project is to study the impact of eutrophication on interactions between fish predators and their prey in shallow archipelago areas.We are especially interested in changes due to increased turbidity, changes in underwater vegetation and increased frequency of drift algae on the bottom.Increase/decrease of prey potential prey populations, changes in the behaviour and habitat choice of both predators and prey impact interactions between predators and prey.All factors mentioned above are in direct connection to eutrophication level and changes in it.Shallow archipelago areas are important feeding and spawning grounds for many fish species.Animal abundances and species diversity are often high in these areas.Shallow areas thus play an important role besides in maintenance of overall biodiversity also in fisheries.According to the current prognoses, eutrophication will continue and deepen its progress in the Baltic Sea in the near future.It is thus important to study fish predator-prey interactions and the impact of eutrophication on them to be able to assess and forecast future situations when eutrophication level will change.Results from this project can be applied as basis for plans made by environmental and fisheries authorities.

Publikation(er)

15.2.1996 / 10.3.1998