[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Användning av makrofyter vid miljö-övervakning i skärgårshavet (Makrofyt)

The use of macrophytes for monitoring archipelago waters

Datum: 1.4.1987-
Kod: K6613
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för biologi
Adress: Artillerigatan 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 356
Fax +358-2-2154 748
E-post oronnber@abo.fi
Projektledare: FD Olof Rönnberg, lektor, doc. (1.4.1987-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 40 %
- tillämpad forskning 60 %
Årsverken: Totalt: 3 månader
Ämnesord: bioindikatorer, effecter på vattendrag, vattenvegetation, bioindikaattorit, vesistövaikutukset, vesikasvillisuus, makrofyt, bioindikator, miljö-övervakning, skärgård, macrophyte, bio-indikator, monitoring, archipelago,

I akvatisk omgivning är makrofyter (makroskopiska alger och högre vattenväxter) ofta under lång tid utsatta för olika slag av miljöpåverkan.Om påverkan inte är alltför drastisk kan makrofyterna leva kvar i begränsad omfattning och anpassa sig till de förändrade förhållandena.Dessa avspeglas sedan i form av ökade halter av t.ex. närsalter och tungmetaller i växternas vävnader och av att centrala fysiologiska funktioner som t.ex. tillväxt och reproduktion avviker från det normala.Projektets målsättning är att utröna hur makrofyter (förändringar i utbredning, tillväxt och metallupptag) kan användas som bioindikatorer vid bedömning av olika typer av miljöpåverkan i Östersjöns skärgårdar.

In an aquatic environment macrophytes (macroalgae and submersed flowering plants) are usually for a long time exposed to varous kinds of environmental impacts.If the impact is moderate the macrophyte can possible survive in a restricted range.The changed conditions are then reflected as e.g. enhanced contents of nutritients and heavy metals in the plant and in disturbance of central physiological functions such as growth and reproduction.The aim of the project is to study the usefullness of macrophytes (changes in distribution, growth and metal uptake) in assessing environmental impacts in archipelago waters of the Baltic Sea.

Publikation(er)

26.2.1996 / 27.2.1996