[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Faderskap ur ett könsperspektiv (Faderskap)

Farherhood from a gender perspective

Datum: 1.4.1997-28.2.1998
Kod: 8173
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Psykologiska institutionen
Adress: Nunnegatan 4, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 404
Fax +358-2-2154 833
E-post kenneth.sandnabba@abo.fi
Projektledare: FD Kenneth Sandnabba, Överassistent (1.4.1997-28.2.1998)
Forskare: psyk.mag. Christian Ahlberg (1.4.1997-28.2.1998)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 20 %
- tillämpad forskning 80 %
ÅA-intern finansiering: FIM 40000
Årsverken: Totalt: 5 månader
Ämnesord: faderskap, fostran, könsroller, isyys, kasvatus, sukupuoliroolit, faderskap, könsroller, maskulinitet, uppfostringsideal, childrearing ideals, fatherhood, gender roles, masculinity,

Syftet med den pågående forskningen är att ur ett könsperspektiv jämföra småbarnspappor och småbarnsmammors attityder och förväntningar angående föräldraskap och uppfostran.Särskild vikt läggs vid att granska pappor och hur maskulina ideal påverkar relationen till det egna barnet. mammorna utgör en referensgrupp, mot vilka pappors uppfostringsideal jämförs.Metod: Som undersökningsredskap används frågeformulär.Frågeformulären har distribuerats till föräldrar i samband med barns 5-års granskning vid Åbo Stads rådgivningar.Papporna (n=250) är målgrupp och mammorna (n=250) fungerar som kontrollgrupp.Följande test har använts som mätinstrument: Child Rearing Practices Report (CRPR), Miller Social Intimacy Scale (MSIS), Golombok Rust Inventory of Marital Status (GRIMS), Parental Bonding Instrument (PBI), Bem Sex Role Inventory (BSRI), Hypermasculinity Inventory (HI), Behavioural Self Report of Feminity (BSRF), Martin Child Gender Role Scale (MCGRS) samt en egen konstruerad skala för att mäta mamma- och pappaideal.Det insamlade materialet behandlas statistiskt med varians-, faktor- och strukturanalys.

The purpose of the research is to compare attitudes and expections about parenthood and childrearing in fathers and mothers of preschool children.Special attention is put on examining the fathers and how masculine ideals affect the relation to the own child.The mothers serve as a reference group to which the father' childrearing ideals are compared.The study also examines parents' gender-related expectations on their children and the role of gender identification in parental behaviour.

Publikation(er)

4.3.1996 / 30.10.1997