[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Institutionella förändringar inom ramen för europeisk industripolitik (EIPIC)

European Industrial Policy and Institutional Changes

Datum: 1.1.1997-31.12.1998
Kod: 8270
Institution: Åbo Akademi / Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten (ESF), Nationalekonomiska institutionen
Adress: Fänriksgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 159
Fax +358-2-2154 677
E-post jwillner@abo.fi
Projektledare: PD Johan Willner, professor (1.1.1997-31.12.1998)
Forskare: PM Tom Björkroth (1.1.1997-31.12.1998)
PM Stefan Långström (1.1.1997-31.12.1998)
PM Cedric Frostdahl (1.1.1997-31.12.1998)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
ÅA-intern finansiering: FIM 40000
Årsverken: 7 månader år 1997; Totalt: 40 månader
Ämnesord: nationalekonomi, företag, kansantaloustiede, yritykset, avreglering, teknologi, telekommunikation, finansiering, ägarstruktur, deregulation, technology, telecommunications, finance, structure of ownership,

Institutionella ramar, ägarstrukturer, regleringar och avregleringar har en stor betydelse för ekonomin som helhet, t.ex. via företagens investerings- och finansieringsbeslut, personal- och prispolitik, företagsstrategier och framgång.De institutionella ramarna och samhällstrukturena har fått ge vika inför nya tiders krav, samtidigt som ramar och strukturer också i hög grad formar vårt samhälle.Vilka är de bakomliggande faktorerna till de nu pågående institutionella förändringarna, såväl på nationell som internationell nivå, och vad leder de till?Detta är den centrala frågeställningen, som vi försöker besvara gällande två huvudområden i belysning av modern ekonomisk teori.PM Tom Björkroth undersöker effekterna av avregleringar och teknisk utveckling inom telekommunikationsbranschen.Undersökningen tar form i en ekonometrisk studie om hur prissättnngen av teletjänsterna påverkats av o.n. förändringar.PM Stefan Långström samt PM Cedric Frostdahl undersöker finansierings- och ägarstrukturers roll i det finländska näringslivet.Forskningsresultaten kommer att presenteras i form av licentiat- och doktorsavghandlingar, artiklar i vetenskapliga journaler och på internationella konferenser.Detta projekt möjliggör förutom forskning, också fortsatta forskarstudier (KAVA, Kansantaloustieteen valtakunnallinen jatko-koulutusohjelma) för två till detta projekt knutna doktorander vid nationalekonomiska institutionen (PM Tom Björkroth och PM Stefan Långström). .För detta projekt har samarbete redan inletts på internationell nivå.Björkroth och Långström har deltagit i de EU-finansierade EUNIP (European Network on Industrial Policies) - konferenserna i Rotterdam (april -96), Åbo (juli -96) och Antibes (februari -97).

Institutional frameworks, structures of ownership regulations, and deregulations are all of great importance for the economy as a whole.In recent time many of these institutional frameworks have had to adapt to the changing requirements of the society.But these changing frameworks are now also changing the modern society of ours.The main question is: Which are the main forces behind these evolving institutional changes on the national and international level?This question is to be answered in two main contexts, using the approach of modern ekonomic theory.M.Sc Tom Björkroth studies the effect of deregulation and technical change on telecommunications.This inquiry is an theoretical end econometric study on how the tariffs are affected by these recent and not so recent changes.M.Sc.Stefan Långström and M.Sc.Cedric Frostdahl focus on the importance of the structures of finace and ownership in the Finnish economy.This project also enables continued postgradual studies within the framework of Finnish Postgraduate Programme in Economics (FPPE).There also exists international cooperation.Two of the participants (T.Björkroth and S.Långström) have participated in conferences of the EU-sponsored European Network on Industrial Policy

Publikation(er)

19.3.1996 / 27.5.1997