[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Nr 1 / 1

Studenternas informationsbeteende i den förändrade inlärningsmiljön

University students information seeking behavior in the changing learning environment

Datum: 1.3.1997-31.12.2001
Kod: K2615
Institution: Åbo Akademi / Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten (ESF), Institution för informationsförvaltning
Adress: Henriksgatan 9, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 862
Fax +358-2-2154 581
E-post eeskola@abo.fi
Projektledare: PD Sara von Ungern-Sternberg, professor (1.3.1997-31.12.2001)
Forskare: FM Eeva-Liisa Eskola (1.3.1997-31.12.2001)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 40 %
- tillämpad forskning 60 %
ÅA-intern finansiering: FIM 33000
Årsverken: Totalt: 48 månader
Kontakter: Bitr. professor Sirje Virkus Tallins universitet för pedagogiska studier Institutionen för informationsvetenskap
Ämnesord: information, inlärning, informaatio, oppiminen, universitetsstuderande, självstyrd inlärning, undervisningsmetoder, informationsbeteende, university students, self directed learning, teaching methods, information behavior,

Syftet med denna projekt är att undersöka hurudana aktiverande, självstyrda undervisnigsmetoder används vid finländska universitet, och hur de påverkar studenternas informationsbehov, -anskaffning och -användning.Undersökningen strävar efter att få svar på följande frågor: Hur påverkar självstyrd inlärning, t ex problembaserad inlärning studenternas informationsbeteende Hurudan informations behövs för studierna Hur anskaffas denna information Vilka informationskanaler och -källor används och hur de används Vilka faktorer t ex personliga, sociala/interpersonliga, situationella, i inärning med hjälp av aktiverande undervisningsmetoder påverkar informationsbeteendet och hur de påverkar Hur används den anskaffade informationen i inlärningsprocessen Hurudana är studenternas informationsfärdigheter Kunskap om inlärningsprocessen och informationsbeteendet skall inhämtas med temaintervjuer, observation och dagböcker från olika grupper av studerande och lärare och då är gruppernas storlek begränsad på grund av de kvalitativa metoderna.Resultaten av den kvalitativa analysen skall testas med en större population med hjälp av dels kvantitativa metoder.Analyserna förväntas att ge ny kunskap om det mänskliga informationsbeteendet som bidrag till teoribildningen inom informationsvetenskap och utvecklandet av informationssystem som stöder inlärning.

The aim of the project is to explore which kind of activating, self directed methods of instruction are used at the Finnish universities, and how students information needs, seeking and use are influenced by these methods.Questions of concern are: How is students information behavior affected by for example problem-based learning What kind of information is needed for learning purposes Which kind of sources and channels for information are used and how Which factors, [e.g. personal, interpersonal, situational]affects information seeking and use and how do this factors affect How is the information used in the process of learning The data about the process of learning and information behavior shall be collected by interviews, observation and diaries.Because of the qualitative methods of collecting and analysing data shall the number of study objects be 10-15 persons.Results of the qualitative analysis shall be tested in a larger population by using also quantitative methods.The results which are expected from the analysis are to acquire more knowledge of human information behavior as contribution to the theory construction in the information science and to form the basis for development of information systems supporting learning.

Publikation(er)

21.3.1996 / 20.3.1998